Zenicke sveske integralno.indb

Osam terapijskih koraka
U vrijeme pripremanja ovog teksta nacija se priprema za povratni~ku turneju Bijelog dugmeta. Vje{ti manipulator i veliki me{tar za prodaju magle, turbo folka i ju~era{njih bureka - Goran Bregovi}, okupio je
najprofitabilniji muzi~ki sastav na prostorima nekada{nje Jugoslavije, kako
bi udovoljio brojnoj hipnotisanoj gomili koja naseljava prostor od Vardara do
Triglava, a odatle i svih svjetskih zakutaka sa dijasporom.
Karte za sarajevski koncert rasprodate su u rekordnom roku, br`e ~ak i od milionskih loto listi}a. Narod hrli pred Bebekove noge, da bi ponovo ~uo
soundtrack sretnijih dana. Na isti na~in kako se nadaju da }e im sretna ruka
Tinke Milinovi} napokon od surove dr`ave napraviti zemlju Dembeliju, tako
se podsvjesno nadaju da }e im Bregovi}eve posko~ice vratiti dah prijeratnih
vremena.
Obe nade su, naravno, prili~no jalove, ali obe mnogo govore i o mentalnom stanju nacije, koja ve} dugo boluje od izuzetno te{kog oblika depresije. Izabrali smo osam izvrsnih albuma objavljenih u posljednjih godinu dana u Bosni i Hercegovini. Radi se o potpuno razli~itim muzi~kim izrazima, ali sve ih povezuje ~injenica da vrlo otvoreno i kriti~ki govore o svom okru`enju.
^asopis za dru{tvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku Depresija se mo`e privremeno potisnuti uz pomo} jakih sedativa. Ali, ljekari tvrde da je mnogo efikasnija terapija kada bolesnik poku{a definirati svoje osje}aje. Nakon toga, depresivac mora emocije podijeliti sa drugima i dugo razgovarati sa osobama od povjerenja. 1. Dubioza kolektiv, Dubioza kolektiv
Bosansko rastafari kraljevstvo
Ve} iz naslova Dubioza kolektiv mo`emo naslutiti {ta se krije unutar dobro dizajniranog omota ovog CD-a. Dubioza, pi{u rje~nici, ozna~ava ne{to {to je sumnjivo, neizvjesno i naro~ito ali ta rije~ sadr`i i muzi~ki pojam dub koji je draga zvu~na osnova benda. Kolektiv je zbirna imenica koja jedninom ozna~ava osobe zdru`ene na istom zajedni~kom radu. U ovom slu~aju radi se o udru`ivanju ~lanova zeni~ke underground atrakcije Gluho Doba Against Def Age i ~lanova sarajevskog benda Ornamenti. Toliko se mo`e zaklju~iti iz mozganja oko naziva benda. Kada se preslu{a njihov debitantski album, objavljen u izvrsnoj izdava~koj ku}i Gramofon, mo`e se re}i i da je Dubioza kolektiv najsvje`ija i najoriginalnija muzi~ka pojava na poslijeratnoj muzi~koj sceni Bosne i Hercegovine. Bez ikakvog pretjerivanja! Dubioza kolektiv je bend neinficiran u~enjem sarajevske pop rock {kole koja, kada se o~isti od nostalgi~arskih naricanja, podrazumijeva zvuk smu}kan
od Bregovi}evih mudrolija i senti{a Kemala Montena. Istovremeno, Dubioza
kolektiv
u sebi imaju vi{e bosanskohercegova~kog {meka od pune gajbe CD-
a polaznika te {kole.
Ove zdru`ene osobe pokazuju da i u BiH postoje bendovi koji, dok gledaju satelitske muzi~ke kanale, ne primje}uju samo kako se po posljednjoj modi ~e{lja
razdeljak, nego zaista razumiju moderni zvuk. Stoga se na njihovom albumu
osje}aju mrvice uticaja Massive Attack, Leftfield, Fun Da Mental, Asian Dub
Foundation
, Trickya, i sli~nih muzi~ara.
Za najavni single beskompromisno su izabrali `estoku pjesmu Bring The System Down (Ctrl + Alt + Del) koja im sigurno ne}e obezbijediti bjesomu~nu
radijsku rotaciju, iako na albumu imaju mnogo prijateljskijih pjesama za prosje~no
uho. Tipujemo na pjesmu Be Highirly koja sa svojim zaraznim refrenom i
zabavnom sevdalijskom dionicom na harmonici ima sve potencijale hita. Na
sli~nom tragu je i pjesma Bosnian Rastafaria koja dokazuje da je mogu} spoj
Pabla Augustusa i Zaima Imamovi}a. Pjesma Identity ima ne{to od one
prljave, znojne tutnjave kakvu su uzgojili Primal Scream na svom posljednjem,
neopravdano zapostavljenom, albumu Evil Heat. Tu su i zrela pjesma Receive,
ko{marna Endless, zlokobna Cannot Forgive, soul pjesme One Blink, dub
halucinacija The Right Moments. Na omotu albuma navodi se kako su pjesme
snimljene u spava}im i dnevnim sobama ~lanova benda, a da im je u produkciji
i monta`i pomogao Edin Zub~evi} - koji o~ito u sebi krije mnogo vi{e talenata,
nego {to `eli pokazati u javnosti.
Na coveru albuma smje{tena je i karikatura namr{tenog dje~aka koji je na dread lokne navukao beretku sa ljiljanima. Ispod njega {tampana je parola: FIGHTING WITH THE WISDOM FOR THE BOSNIAN KINGDOM. Sa ovakvom politi~kom platformom Dubioza kolektiv ne smiju izgubiti izbore. Tako treba: Dubiozno, kolektivno i mudro. Jah, Rastafari! 2. Dubioza Kolektiv, Open Wide
Po{teno, bijesno i mudro
Nakon svog debitantskog albuma, koji je zaista zna~ajno pro{irio pojam undergrounda na ovim prostorima, Dubioza Kolektiv nisu sebi mogli dozvoliti duga~ku pauzu pa su nas vrlo brzo po~astili sa maksi singlom Open Wide. Kao {to su nam ve} dokazali, ovi mladi}i i djevojka se svakog posla prihvate iznimno ozbiljno, pa su i ovaj EP kreirali po{teno - pored ~etiri remiksa, dobili smo i dvije nove pjesme - Open Wide i Keep Burning. Va`no je naglasiti da se ne radi o restlovima koji se nisu mogli utrpati na album. Naprotiv! U pjesmi Open Wide gostuje Benjamin Zephaniah, pjesnik i rastafarijanac
koji je svojevremeno imao ~ast da pjeva sa legendarnim Wailersima. Pjesma 237 po~inje kao nevini pop, ~ak nas i sladak, radio friendly refren poku{ava uvjeriti ^asopis za dru{tvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku u to, da bi se vrlo brzo dubiozno zakuhala. Bilo bi lijepo da ova pjesma postane obljubljen radijski hit, pa da djeca i njihovi roditelji tokom porodi~nih okupljanja zajedno pjevu{e kako je Mostar stil divided like Berlin, Bosna is stil divided Jerusalim, pa da nakon posljednjih televizijskih vijesti o nesta{lucima u Vije}u ministara horski zaklju~e: the guns are charging, there is no time, ist urgent, be wild hurry the bridge stil fal ing.
U pjesmi Keep Burning nema dileme. Od samog po~etka pa do samplea glasa Gordane Ristovi} - Muslija, ratni~ki bass neumoljivo pumpa direktnu pri~u o
lopovskoj dr`avi. Kolektivu u ovoj pjesmi poma`e Mush iz benda Fun - Da - Mental
~iji se glas izvrsno sla`e sa doma}im grlima. Pjesmu okon~ava apokalipti~na
tvrdnja: In this War of Roses time to crush the peace flower/Death will strike you
down even in a Tall Tower
. Da se konta!
Na albumu se nalaze i ~etiri remiksa pjesama Emptiness, Prisoner, Bring The System Down, The Right Moments in Dub, koje su radili Branski, Edward
EQ i Vuneny. Na ovim prosrotima podrazumijeva se da se remiksi prave kako
bi se priredio lak zalogaj za posjetioce diskoteka. Ali, Dubioza Kolektiv vra}aju
de{ifriranje ovog pojma na po~etak, pa njihovi remiksi podrazumijevaju novo
~itanje ponu|enog materijala.
Dubioza Kolektiv mudro grade svoju karijeru i ne dozvoljavaju pogre{ne poteze. Nove informacije ka`u da su ponovo u studiju. Sigurno opet ne}e biti gre{ke.
3. Basheskia, Postcard From Sunny Neighbourhood
Za goste iz dijaspore
Basheskia je pseudonim Nedima Zlatara, a ovaj moderni Mula Mustafa
objavio je maksi singl Postcard From Sunny Neighbourhood pod etiketom sarajevskog Gramofona. Album otvara pjesma Postcard From Heaven, najsli~nija radovima Depeche Modea, a da je Basheskia bio ne{to radikalniji, mogao je dota}i i electro podrume kultnog dueta Suicide. U pjesmi Together Alone anga`irana je Jelena Milu{i}, pjeva~ica iz onog prvog kruga super talenata koje je producirala zabavna redakcija OBN televizije. Jelena sasvim lijepo uzdi{e forever in love, forever together, prati je i kristalna akusti~na gitara, pa sve miri{e na one ibiza kompilacije, uz koje se prate zalasci i izlasci sunca i sa ko`e li`e so. Pjesma Blue je trip hop iz Portishead {kole. U tako zadatom okviru sasvim dobro funkcionira pjeva~ica Imelda Ramovi}.
U ~etvrtoj pjesmi Loza Adnan [aran iz Skroza {ap}e i mumla, opasno ko Tricky, a njegov kolega iz benda, Esad Bratovi} lupka po ksilofonu i prebire sitar. Sa refrenom Hej mala malena srce si mi zanela kolce Loza lako mo`e biti klupski favorit, ukoliko se prona|e dovoljno DJ- a voljnih da zavrte doma}u produkciju.
Kada smo ve} ovako nadahnuti, posljednju pjesmu mo`emo opisati kao {etnju Ba{~ar{ijom sa Kraftwerkom u slu{alicama walkmana. Ako niste skontali, onda dakle electro pop sa etno mrvicama.
Ba{ je lijepo pisati o ovakvom maksi singlu. Inteligentna muzika, lijepo producirana, taman za discmane. Da je ovaj album objavljen u nekakvoj o{troj konkurenciji, onda bismo mi mogli pametovati o originalnosti zvuka, o ujedna~enosti stila i sli~nim mudrolijama. Pa bi mogli zatra`iti da na idu}em CD-u, albumu akobogda, Basheskija izbrusi vlastiti izraz, koji se zaista mo`e nazvati bosanskim electro - popom. Ali, u ovakvom okru`enju, na ovakvoj sceni, sve takve primjedbe su u najmanju ruku bezobrazne. U glibu estradnog ki~a, Postcard From Sunny Neighbourhood svijetli kao ~isti dragulj. To je {armantni komad plastike koji mo`ete ponosno zavrtiti prijateljima iz dijaspore. A oni su, kao i svake godine, stigli na praznike sa case logicom, punim novih CD -a i pri~om da su bili na `urci, gdje je muziku pu{tao onaj mr{avi iz Thievery Corporation. Ka`ite im da kupe ovaj maksi singl. 4. SCH, Eat This
Pilule za ~udesne do`ivljaje
SCH je najautenti~niji, najintenzivniji, najneobi~niji, najradikalniji, najozbiljniji, najavantgardniji, najalternativniji, najkontroverzniji, najkompliovaniji, najutopijski, najdosljedniji, svakako on je najva`niji i najbolji alternativni bend, fenomen, 239 projekt, umjetni~ki koncept, ideja i realizacija u istoriji Bosne i Sarajeva.
^asopis za dru{tvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku Ovako se navodi u knji`ici prilo`enoj uz omot posljednjeg albuma Eat This!. Na albumu Vril , SCH su tra`ili drevnu energiju, a na Eat This!, istra`uju uske, grani~ne prostore, izme|u svjetla i tame, erosa i thanatosa.
Tako|e, na prethodnom albumu Vril, Senad Had`imusi} Teno promovirao je upotrebu elektronike u razvoju SCH zamisli i tako iznenadio stare i nepripremljene poklonike. Ipak, ~ak i najokorjeliji ovisnici o gitarskom noiseu na kraju su shvatili da su SCH na Vrilu dosljedno nastavili gradnju puta trasiranog osamdesetih godina, samo sa drugom mehanizacijom. Na albumu Eat This! Teno vi{e ne insistira na pro{irenju instrumentarija, vra}a se pro{irenju svojih ideja. Novi album o~ito je konceptualno ustrojen, 20 pjesama podijeljeno je na bijeli i crni disk. Sadr`i poznatu zvu~nu napetost, svojstvenu SCH, ali je sasvim primjetan i uticaj bendova poput Underworld, DAF, Kraftwerk, Suicide.
Bijeli disk donosi neke od najljep{ih pjesama koje su SCH do sada snimili. Treba izdvojiti nje`nu Dying For You, sa promi{ljenom saradnjom akusti~ne gitare i glasa. Tu je i song Flying, nakon kojeg malo koji slu{alac mo`e ostati ravnodu{an. Disk, ~ak, sadr`i i nekoliko plesnih pjesama, ali sa ritmom i atmosferom, kakve je zami{ljao Johnny Rotten, dok je kovao termin death disco.
Crnu stranu albuma krasi pjesma Prozac, za koju je tekst napisao Sasha Skenderija. Na istom disku nalaze se i ~etiri teme nazvane Waxing The Dolphin, u kojima SCH zaranjuju duboko u zvu~na istra`ivanja.
Crni i bjeli disk sa porukom Eat This! neodoljivo podsje}aju na male pilule iz Alise u zemlji ~uda. Sjetite se {ta se djevoj~ici dogodilo nakon njihove konzumacije. .
5. Edo Maajka, No Sikiriki
Soundtrack za 60 minuta
Dok je jo{ uvijek faca i dok je jo{ daleko ono sutra kada }e opet biti kita, dok ga jo{ uvijek slu{a dovoljan broj voljnih sljedbenika i dok nije po~eo radit sa Severinom i Deenom, Edo Maajka je odlu~io da ka`e sve {to ima o stvarima koje ga okru`uju. I pri tom nikog nije {tedio: politi~are, {vercere, vladine slu`benike, usta{e, ~etnike, balije, ceste s rupama, dijasporu, estradne prevarante, {minkere, fejkere, novinare, strance, sportiste, vjerske vo|e. Na jednoj od fotografija na omotu, trbu{ast i tetoviran, pozira sa bokserskim rukavicama. Ne li~i na boksera koji }e napraviti blistavu karijeru, ali ima samouvjeren osmijeh, {to obe}ava da, bez obzira na rezultate, ne}e predati nijednu borbu. Niko ne mo`e re}i da nije o~ekivao ovakav album. Edo Maajka je mjesecima prije najavljivao kako }e se kona~no obra~unati sa svojim neprijateljima (gore navedenim). Iako je na omot albuma No sikiriki stavio suncokrete, rode i vedro nebo, radi se o jednoj od najmra~nijih zbirki pjesama napisanih nakon okon~anja ratova na ovim prostorima. Njegove dru{tvene kritike li{ene su metafora, Edo o~ito smatra da nema nikakvog smisla za uvijanje, kad sve sasvim dobro zna - Znam ko je po~eo rat, znam {ta je glad, znam kad su {e{eljevci u{li u moj grad. U tako kristalnoj ~isto}i saznanja, ovaj hip hoper odlu~io je da svoje zaklju~ke uobli~i u parole: Mater vam svima jebem i Jebo Vladu, jebo politiku, u Parlamentu, sve njih redom. Konkretno. No sikiriki otvara Sevdah o rodama u kojem Edo odmah opisuje mjesto radnje: Grijeh je rodit dijete / tu gdje meci lete / gdje seljaci prijete / i gdje su pametni postali mete. Pjesma To sam ja govori o jadnoj svakodnevnici nezaposlenog, siroma{nog i o~ajnog momka: Ujutro se obrijem / da uredan tra`im poso, / da ne izgledam ko ~etnik, / da me ne razbije Thompson. Song On je mla|i je svojevrstan nastavak Mahira i Alme, ali je radnja ovaj put smje{tena u Zagreb, u stan Maru{i}, gdje mladi} ocu, hrvatskom ratnom veteranu predstavlja svoju trudnu djevojku srpske nacionalnosti. Kada mu otac ka`e: isto mi je, da me srpski geler pu~e / ili da imam srpsko unu~e, mladi} bijesno nabraja: Ja volim nju vi{e nego ti domovinu, / Tu|mana i generale, / ona je moj Bljesak, ona je moja Oluja, / moja crkva i papa, / ona je moja spomenica rata, / Unprofor, Prevlaka, ona je moja ha{ka klupa, / ona i dijete su mi bitniji nego ti, mati i sve to skupa. U pjesmi Obe}ana rije~ pre`ivjeli iz masakra Srebrenice postao je hladokrvni pla}eni ubica, kome nije bitan identitet mete, izuzev u jednom slu~aju - iz Srebrenice nikog, nikad i ni za kakve pare. Izdvojili smo ovih 241 par pjesama, koje uho zaka~i nakon par slu{anja, ali album No sikiriki ima 19 ^asopis za dru{tvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku pjesama - o vladama, saborima i parlamentima, o posustalim vezama, hip hop sceni, estradi, biroima za zapo{ljavanje, logorima, potrazi za ocem. U njima se mo`e prona}i jo{ mnogo stihova uz koje }ete komentarisati ‘e jes im dobro reko’. Jer, Edo je ljut, konkretan i nestrpljiv, kao soundtrack za 60 minuta. 6. Skroz, Savr{eni organizam
Ekran u pra{ini
Ekran u pra{ini, ni{ta se ne vidi, glave svi saginju, pa se i ja stidim - pjeva Adnan [aran u uvodnoj pjesmi Rije~i, te sa posljednjeg albuma Savr{eni organizam, grupe Skroz. Skroz nemaju ~ega da se stide i potpuno je izli{no, do kraja karijere, da bilo kome obja{njavaju karakter sredine iz koje dolaze. U njihovim tekstovima ima dovoljno cinizma, depresije, o~aja i histerije da i pingvin mo`e osjetiti atmosfere sarajevskog Alipa{inog polja, zeni~ke Blatu{e ili tuzlanske Malte. Na svoj drugi album [aran, Dejo, Ne}ko, Po}ko i Eso smjestili su 15 pjesama zaista ujedna~enog kvaliteta. Otvara ga pjesma Rije~i te, izvrsna kritika bezbri`nih idiota, slijedi melanholi~na Sru{io sam stan, a radio stanicama sigurno }e se dopasti pjesma Ja nemam snage za to - ina~e cover pjesme Quicksand Davida Bowiea, kao i nje`na To mi je sve. Naravno, izuzetno je atraktivna i naslovna pjesma u kojoj gostuje Edo Maajka, ali pravi hit potencijal (uslovno re~eno, s obzirom na mentalno stanje nacije), imaju i pjesme Majmun, Super @ena i bizarna Enac. Album zatvara pjesma Ravnica, u kojoj preko mlina za kafu [aran savjetuje djecu: - Sve {to valja djeco, s predznakom je ne, zato djeco, probajmo sve.
Da napravim i malu politi~ku procjenu - Bosna i Hercegovina bi}e zemlja dostojna Evropske unije kada u njoj mainstream izvo|a~i budu Edo Maajka, Skroz i Dubioza kolektiv. Dok su oni underground, nema razloga da i dr`ava ne dijeli istu sudbinu s njima.
7. Vuneny, Play That Silence
D`emper za Syda Barreta
Bend Vuneny ~ine prekaljeni underground muzi~ari, tako da mo`emo, po prvi put re}i, da smo dobili prvu, pravu, bosanskohercegova~ku, super - grupu.
Adrijan Zovko je punu deceniju svirao samplere i klavijature u izvrsnom mostarskom bandu Handle With Care. Gitarista Nedim ]i{i} svirao je sa Marom (izuzetno zanimljiv mostarski kantautor, koji bi morao snimiti solisti~ki album), bio je urednik mostarskog Kolapsa - Vodi~a za urbane spava~e, muzi~ki urednik Mostarskog interkulturalnog festivala, a njegovi i radovi mogu se ~itati u mnogim knji`evnim publikacijama. Iz Travnika su doveli perkusionistu i pjeva~a Asmira [abi}a, koji je do tada svirao u bandovima Alternativa Nova i UltraRed Orchestra. Njih trojica tvrde da su formirani kao alectroacustik trio, da u muzici koriste dijelove rocka, duba, corea, ethna, ambienta, razli~itih eksperimentalnih formi i sa`imaju definiciju u moderan zvuk koji se mo`e prilagoditi svakom prostoru i svakoj publici. Nedim dodaje: - To {to mi sviramo ne mo`e se prihvatiti nakon prvog slu{anja. U svim ovim elementima koji ~ine na{u muziku svako mo`e prona}i ne{to za sebe.
Na CD Play The Silence, urezano je trineaest pjesama. Prvi singl Smile odlikuje gitarski minimalizam i industrijski ritam koji poja~ava tjeskobnu atmosferu pjesme. Sli~na je i Happy In, a neobi~ni osje}aj sre}e, koji u ovom psihodeli~nom vrtlogu, punom hropca, `ele ilustirati Vuneny na pravi na~in mo`e razumjeti samo Syd Barret. Ako bi insistirali na pronala`enju prevladavaju}eg uticaja na Play That Silence, ~ini se da bi doti~ni britanski ekscentrik bio najvi{e odgovoran - dovoljno je za utvr|ivanje ovog utiska CD player na{timati da nakon ove pjesme odvrti i Room 101, Wrong Dream i naslovnu pjesmu. Ethno za~ini najja~i su u pjesmama About Mountains, One Man One Coffee i Road, koja bi mogla poslu`iti za kakav pozori{ni komad na tekst ]amila Sijari}a. Lju}im slu{aocima najvi{e }e se dopasti post punk Sturm und Drang, sa nervoznom, hard core vo`njom gitare.
^asopis za dru{tvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku Vuneny su ovim albumom stekli po{tovanje doma}ih alternativaca. Ali, za drugi album mogli bi razmisliti o efektnijoj upotrebi glasa i preradi nekih, isuvi{e kori{tenih aran`erskih rje{enja.
8. Diplomac, Od trnja i `aoka
Intimni dnevnik bijesa
Neposredno prije rata, Tuzla je imala izuzetno kvalitetnu gitarsku scenu, a bend Rupa u zidu, bio je njen diskretni predvodnik i uzor. Bra}a Damir i Bakir Avdi} njegovali su specifi~an gara`ni zvuk, koji su nazvali psychobil y blues. Tekstovi njihovih pjesama bili su mali dru{tveni komentari koje je pisao Damir.
Iza Rupe u zidu, ostalo je nakoliko samizdat albuma koji se danas ljubomorno ~uvaju u privatnim kolekcijama. Nakon rata i ameri~ke avanture, Damir je snimio solisti~ki album Od trnja i `aoka, pod pseudonimom Diplomac. Sve pjesme napisao je, komponovao i odsvirao na elektri~noj gitari. Postupak uradi sam poja~ava utisak intimnog dnevnika koji ostavlja ovaj CD, a slu{alac se ne mo`e oteti neugodnom utisku prebiranja po tu|oj intimi, dok preslu{ava 12 pjesama.
Odmah na po~etku diska, Damir se so~no razra~unava sa trendy idolima poput Che Guevare, a onda nastavlja, udaraju}i po svemu {to ga je nerviralo posljedjih desetak godina - hard core grupama iz begovskih familija, bogatim narkomanima, starim robija{ima, mrtvim gradovima, mra~nim i svijetlim ideologijama. Ima tu i poneka prejaka metafora, ali se one lako oproste zbog iskrenosti bijesnog kantautora. Sve pjesme prati izvrsna svirka na elektri~noj gitari, u kojoj Damir demonstrira svoj dugogodi{nji sta`. Nekada se ovakva muzika slu{ala po klubovima. U ona vremena, sje}ate li ih se, kada se gajio kult individue, a prezirao masovni ukus? Kada Diplomac nije bio neobi~na pojava.

Source: http://www.zesveske.ba/01_05/05_06.pdf

Zakote. zelena sveska. _veroslav stefanovic.qxd

Ca hi er de ver du re , Gal li mard, Pa ris, 1990 Après be a u co up d’années , Gal li mard, Pa ris, 1994Copyright © za srpski jezik Narodna biblioteka ,, Stefan Prvoven~ani ”© copyright of the translation: S. Fischer Foundation by order of TRADUKIIzdava we ovog dela podr`ao je TRADUKI, kwi`evna mre`akoju ~ine Savezno ministarstvo za evropske i internacio-nalne poslove Austrije,

Quiktrak qai leopard 10 alarm panel transceiver

QuikTrak Hybrid Transponder Installation Instructions Supplied items Quiktrak antenna location The Quiktrak antenna, which is used for communications General description with the Quiktrak network, can be located anywhere within The QuikTrak Hybrid Transponder (QHT) is a tracking the vehicle. The antenna can be flexed, but it should not be device principally designed f

Copyright © 2010 Medicament Inoculation Pdf