Lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia

Lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia
Naam van de agentia
Grenswaarde Grenswaarde
Bijkomend
tijdswaarde tijdswaarde e indeling
00079-27-6 Acetyleentetrabromide (damp en 00074-82-8 Alifatische koolwaterstoffen in 218-550-7 02179-59-1 Allylpropyldisulfide 07429-90-5 Aluminium (metaal en onoplosbare 01344-28-1 verbindingen, (inadembare fractie) 231-072-3b 07429-90-5 Aluminiumalkylen (als Al) 223-320-4 03825-26-1 Ammoniumperfluoroctanoaat 231-786-5 07727-54-0 Ammoniumpersulfaat * 07440-36-0 Antimoon en verbindingen (als Sb) 07440-38-2 Arseen en anorganische verbindingen Naam van de agentia
Grenswaarde Grenswaarde
Bijkomend
tijdswaarde tijdswaarde e indeling
07440-39-3 Barium (oplosbare verbindingen) (als 07440-41-7 Beryllium en -verbindingen (als Be) 221-220-5 03033-62-3 Bis(2-dimethylamino- 01304-82-1 Bismuttelluride (gedrenkt in Se) (als 215-540-4 01330-43-4 Boraat, anorganische verbindingen 203-961-6 00112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 203-933-3 00112-07-2 2-Butoxyethylacetaat Naam van de agentia
Grenswaarde Grenswaarde
Bijkomend
tijdswaarde tijdswaarde e indeling
01189-85-1 tert-Butylchromaat (als CrO3) 219-376-4 02426-08-6 n-Butylglycidylether 202-675-9 00098-51-1 p-tert-Butyltolueen 07440-43-9 Cadmium en verbindingen, als Cd 07440-43-9 Cadmium en verbindingen, als Cd 215-710-8 01344-95-2 Calciumsilicaat (synthetisch) 208-531-1 00532-27-4 alpha-Chlooracetofenon 201-171-6 00079-04-9 Chlooracetylchloride 220-278-9 02698-41-1 o-Chloorbenzylideenmalonitril 200-871-9 00075-45-6 Chloordifluormethaan Naam van de agentia
Grenswaarde Grenswaarde
Bijkomend
tijdswaarde tijdswaarde e indeling
208-832-8 00542-88-1 bis-Chloormethylether 202-809-6 00100-00-5 p-Chloornitrobenzeen 209-990-0 00600-25-9 1-Chloor-1-nitropropaan 200-938-2 00076-15-3 Chloorpentafluorethaan 204-819-6 00127-00-4 1-Chloor-2-propanol 201-154-3 00078-89-7 2-Chloor-1-propanol 209-952-3 00598-78-7 2-Chloorpropionzuur 02921-88-2 Chloorpyrifos (damp en aërosol) 07440-47-3 Chroom (metaal) en anorganische verbindingen (met uitzondering van Cr VI verbindingen ) verbindingen (als Cr) (elders niet ingedeeld) verbindingen ( als Cr) (elders niet ingedeeld) 208-335-4 00542-92-7 1,3-Cyclopentadieen Naam van de agentia
Grenswaarde Grenswaarde
Bijkomend
tijdswaarde tijdswaarde e indeling
00919-86-8 Demeton-S-methyl (damp en aërosol) 203-057-1 00102-81-8 2-N-Dibutylamino-ethanol 00128-37-0 Di-tert-butyl-4-methylfenol (damp en 202-109-0 00091-94-1 3,3'-Dichloorbenzidine 212-121-8 00764-41-0 1,4-Dichloor-2-buteen 200-893-9 00075-71-8 Dichloordifluormethaan 204-258-7 00118-52-5 1,3-Dichloor-5,5-dimethylhydantoïne 200-864-0 00075-35-4 1,1-Dichloorethyleen 203-870-1 00111-44-4 2,2'-Dichloorethylether 200-869-8 00075-43-4 Dichloorfluormethaan 209-854-0 00594-72-9 1,1-Dichloor-1-nitro-ethaan 208-826-5 00542-75-6 1,3-Dichloorpropeen 200-923-0 00075-99-0 2,2-Dichloorpropionzuur 200-937-7 00076-14-2 Dichloortetrafluorethaan 00062-73-7 Dichloorvos (damp en aërosol) 201-039-3 00102-54-5 Dicyclopentadi-enylijzer 68334-30-5 Dieselbrandstof, (damp en aërosol) 202-845-2 00100-37-8 Di-ethylamino-ethanol 203-865-4 00111-40-0 Di-ethyleentriamine Naam van de agentia
Grenswaarde Grenswaarde
Bijkomend
tijdswaarde tijdswaarde e indeling
202-966-0 00101-68-8 Difenylmethaan-4,4'-di-isocyanaat 204-826-4 00127-19-5 N,N-Dimethylacetamide 204-493-5 00121-69-7 N,N-Dimethylaniline 200-679-5 00068-12-2 N,N-Dimethylformamide 203-620-1 00108-83-8 2,6-dimethyl-4-heptanon 200-316-0 00057-14-7 1,1-Dimethylhydrazine 25154-54-5 Dinitrobenzeen (alle isomeren) 208-601-1 00534-52-1 4,6-Dinitro-o-cresol 205-706-4 00148-01-6 3,5-Dinitro-o-toluamide 25321-14-6 Dinitrotolueen (alle isomeren) 204-211-0 00117-81-7 Di-sec-octylftalaat 00078-34-2 Dioxathion (damp en aërosol) 252-104-2 34590-94-8 Dipropyleenglycolmonomethylether 00298-04-4 Disulfoton (damp en aërosol) 203-839-2 00111-15-9 2-Ethoxy-ethylacetaat Naam van de agentia
Grenswaarde Grenswaarde
Bijkomend
tijdswaarde tijdswaarde e indeling
230-391-5 07085-85-0 Ethyl-2-cyaanacrylaat 211-063-0 00628-96-6 Ethyleenglycoldinitraat 00149-57-5 2-Ethylhexaanzuur (damp en aërosol) 240-347-7 16219-75-3 5-Ethylideen-2-norborneen 00637-92-3 Ethyl tert-butyl ether (ETBE) 233-046-7 10025-87-3 Fosforoxidechloride 233-060-3 10026-13-8 Fosforpentachloride Naam van de agentia
Grenswaarde Grenswaarde
Bijkomend
tijdswaarde tijdswaarde e indeling
231-961-6 07782-65-2 Germaniumtetrahydride 73513-42-5 Hexaan (andere isomeren dan n- 201-765-5 00087-68-3 Hexachloorbutadieen 201-029-3 00077-47-4 Hexachloorcyclopentadieen 216-641-3 01335-87-1 Hexachloornaftaleen 236-086-3 13149-00-3 Hexahydroftaalzuur-anhydride (cis- 238-009-9 14166-21-3 Hexahydroftaalzuur- 212-485-8 00822-06-0 Hexamethyleendi-isocyanaat 211-653-8 00680-31-9 Hexamethylfosforamide 204-626-7 00123-42-2 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon 200-909-4 00075-86-5 2-Hydroxy-2-methylpropaannitril Naam van de agentia
Grenswaarde Grenswaarde
Bijkomend
tijdswaarde tijdswaarde e indeling
213-663-8 00999-61-1 2-Hydroxypropylacrylaat 01309-37-1 IJzeroxide (rook) (Fe2O3) (als Fe) 07440-74-6 Indium en -verbindingen (als In) 00542-56-3 Isobutylnitriet (damp en aërosol) 223-861-6 04098-71-9 Isoforondi-isocyanaat 203-685-6 00109-59-1 2-Isopropoxy-ethanol 223-672-9 04016-14-2 Isopropylglycidylether koolwaterstofdamp): toepassing beperkt tot omstandigheden met verwaarloosbare blootstelling aan aërosolen) 07440-48-4 Kobaltmetaal (stof en rook)als Co 07440-50-8 Koper (stof en nevel ) (als Cu) 07439-97-6 Kwik en tweewaardige anorganische kwikverbindingen, met inbegrip van kwik(II)oxide en kwik(II)chloride (gemeten als kwik) (8) Naam van de agentia
Grenswaarde Grenswaarde
Bijkomend
tijdswaarde tijdswaarde e indeling
07439-97-6 Kwik (alkylverbindingen) (als Hg) 07439-97-6 Kwik (arylverbindingen) (als Hg) 07439-92-1 Lood, anorganisch, stof en rook, als 03687-31-8 Loodarsenaat (als Pb3 ( AsO4)2 ) 203-571-6 00108-31-6 Maleïnezuuranhydride 07439-96-5 Mangaan, en -verbindingen (als Mn) 235-142-4 12079-65-1 Mangaancyclopentadi-enyltricarbonyl 203-906-6 00111-77-3 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol 203-772-9 00110-49-6 2-Methoxy-ethylacetaat 203-539-1 00107-98-2 1-Methoxy-2-propanol 203-603-9 00108-65-6 2-(1-Methoxy)propylacetaat 205-275-2 00137-05-3 Methyl-2-cyanoacrylaat 209-513-6 00583-60-8 o-Methylcyclohexanon Naam van de agentia
Grenswaarde Grenswaarde
Bijkomend
tijdswaarde tijdswaarde e indeling
235-166-5 12108-13-3 2-Methylcyclopentadi- 202-918-9 00101-14-4 4,4'-Methyleenbis(2-chlooraniline) 202-974-4 00101-77-9 4,4'-Methyleendianiline 213-611-4 00994-05-8 2-Methyl-2-methoxybutaan 203-551-7 00108-11-2 4-Methyl-2-pentanol 203-550-1 00108-10-1 4-Methyl-2-pentanon 205-502-5 00141-79-7 4-Methyl-3-penteen-2-on 212-828-1 00872-50-4 N-Methyl-2-pyrrolidon 202-705-0 00098-83-9 -alpha-Methylstyreen 231-107-2 07439-98-7 Molybdeenverbindingen 231-107-2 07439-98-7 Molybdeenverbindingen 06923-22-4 Monocrotofos (damp en aërosol) 200-548-2 00062-74-8 Natriumfluoracetaat 231-673-0 07681-57-4 Natriummetabisulfiet Naam van de agentia
Grenswaarde Grenswaarde
Bijkomend
tijdswaarde tijdswaarde e indeling
07440-02-0 Nikkel (oplosbare verbindingen) (als 11113-75-0 Nikkelsulfide (als Ni), stof en rook 200-549-8 00062-75-9 N-Nitrosodimethylamine 218-778-7 02234-13-1 Octachloornaftaleen 04685-14-7 Paraquat (inadembare fractie) 215-320-8 01321-64-8 Pentachloornaftaleen 210-435-0 00082-68-8 Pentachloornitrobenzeen 00628-63-7 Pentyl acetaat, alle isomeren 50 209-840-4 00594-42-3 Perchloormethylmercaptaan Naam van de agentia
Grenswaarde Grenswaarde
Bijkomend
tijdswaarde tijdswaarde e indeling
205-551-2 00142-64-3 Piperazinedihydrochloride 229-180-0 06423-43-4 Propyleenglycoldinitraat 07440-16-6 Rhodium (onoplosbare verbindingen) 07782-49-2 Seleen en -verbindingen (als Se) Naam van de agentia
Grenswaarde Grenswaarde
Bijkomend
tijdswaarde tijdswaarde e indeling
(niet gecalcineerd) (inadembare fractie) (niet gecalcineerd) (inhaleerbare fractie) 232-007-1 07783-54-2 Stikstoftrifluoride 265-149-8 64742-81-0 Straalmotorbrandstof koolwaterstofdamp): toepassing beperkt tot omstandigheden met verwaarloosbare blootstelling aan aërosolen 01395-21-7 Subtilisinen (proteolytische enzymen) 14807-96-6 Talk (asbestvrij, inadembaar stof) 13494-80-9 Telluur en -verbindingen (als Te) 232-027-0 07783-80-4 Telluurhexafluoride Naam van de agentia
Grenswaarde Grenswaarde
Bijkomend
tijdswaarde tijdswaarde e indeling
232-350-7 08006-64-2 Terpentijn en geselecteerde 00080-56-8 monoterpenen 00127-91-3 13466-78-9 204-126-9 00116-14-3 Tetrafluoroethyleen 200-935-6 00076-12-0 1,1,2,2-Tetrachloor-1,2-difluorethaan 201-197-8 00079-34-5 1,1,2,2-Tetrachloorethaan 215-642-9 01335-88-2 Tetrachloornaftaleen 07440-28-0 Thallium (oplosbare verbindingen) 07440-31-5 Tin (organische verbindingen) (als verbindingen, behalve als SnH4) (als Sn) 209-544-5 00584-84-9 2,4-Tolueendi-isocyanaat (TDI) 202-039-0 00091-08-7 2,6-Tolueendi-isocyanaat 0,005 26471-62-5 Tolueendi-isocyanaat (mengsel van 204-428-0 00120-82-1 1,2,4-Trichloorbenzeen 2 200-756-3 00071-55-6 1,1,1-Trichloorethaan Naam van de agentia
Grenswaarde Grenswaarde
Bijkomend
tijdswaarde tijdswaarde e indeling
201-166-9 00079-00-5 1,1,2-Trichloorethaan 200-892-3 00075-69-4 Trichloormonofluormethaan 202-486-1 00096-18-4 1,2,3-Trichloorpropaan 200-936-1 00076-13-1 1,1,2-Trichloor-1,2,2-trifluorethaan 201-103-5 00078-30-8 Tri-o-cresylfosfaat 200-887-6 00075-63-8 Trifluorbroomethaan 219-514-3 02451-62-9 Triglycidylisocyanuraat 00552-30-7 Trimellietzuuranhydride (damp en 25551-13-7 Trimethylbenzeen (alle isomeren) 204-289-6 00118-96-7 2,4,6-Trinitrotolueen 07440-61-1 Uraan (natuurlijk en - verbindingen) 01314-62-1 Vanadium (inadembaar stof en rook) anthofylliet, crocidoliet, tremoliet, amosiet) inclusief whiskers) (inadembare fractie) 203-437-7 00106-87-6 4-Vinylcyclohexeendioxide 203-437-7 00106-87-6 Vinylcyclohexeendioxide 0,1 201-800-4 00088-12-0 N-vinyl-2-pyrrolidon Naam van de agentia
Grenswaarde Grenswaarde
Bijkomend
tijdswaarde tijdswaarde e indeling
07440-33-7 Wolfraam (onoplosb. verb. als W) 07440-33-7 Wolfraam (oplosb. verb., als W) 01330-20-7 Xyleen, mengsel van isomeren, zuiver 01477-55-0 m-Xyleen alpha, alpha'-diamine 01300-73-8 Xylidine (mengsel van alle isomeren) 07440-65-5 Yttrium (metaal en verbindingen) (als 07440-22-4 Zilver (oplosbare verbindingen, als 234-329-8 11103-86-9 zinkkaliumchromaathydroxide 07440-67-7 Zirkonium (en verbindingen) (als Zr) 227-204-4 05714-22-7 Zwavelpentafluoride 232-013-4 07783-60-0 Zwaveltetrafluoride (1) Einecs: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances. (2) CAS: Chemical Abstracts Service Registry Number. (3) Gemeten of berekend voor een referentieperiode van acht uur, tijdsgewogen gemiddelde (4) Een grenswaarde voor blootstelling die niet mag worden overschreden en geldt voor een periode van 15 minuten tenzij anders vermeld (5) ppm: deel per miljoen in luchtvolume (ml/m³) (6) mg/m³ = milligram per kubieke meter lucht bij 20 °C en 101,3 kPa (7) Bijkomende indeling: de vermelding “A” betekent dat dit agens gas of damp vrijgeeft dat of die op zich geen fysiologische werking heeft, maar het zuurstofgehalte in de lucht verlaagt. Wanneer het zuurstofgehalte daalt onder de 17-18 % (vol/vol), veroorzaakt het zuurstoftekort verstikking, die zich manifesteert zonder dat er een waarschuwing aan voorafgaat. de vermelding “C” betekent dat het betrokken agens valt onder het toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 2 december 1993 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan kankerverwekkende en mutagene agentia op het werk. de vermelding “D” betekent dat de opname van het agens via de huid, de slijmvliezen of de ogen een belangrijk deel van de totale blootstelling vormt. Deze opname kan het gevolg zijn van zowel direct contact als zijn aanwezigheid in de lucht. de vermelding “F” betekent dat de blootstelling aan het betrokken agens geschiedt in de vorm van vezels. Hiermee wordt elk deeltje bedoeld met een lengte groter dan 5 µm en een diameter kleiner dan 3 µm, waarvan de verhouding van de lengte over de diameter groter is dan 3. In afwijking van de vermelde concentratie-eenheid (mg/m³) wordt de vezelconcentratie uitgedrukt in aantal vezels per kubieke meter. de vermelding “M” duidt aan dat bij de blootstelling boven de grenswaarde irritatie optreedt of er gevaar bestaat voor acute vergiftiging. Het werkprocédé moet zo zijn ontworpen dat de blootstelling de grenswaarde nooit overschrijdt. Bij een controle geldt dat de bemonsterde periode zo kort mogelijk moet zijn om een betrouwbare meting te kunnen verrichten. Het meetresultaat wordt dan gerelateerd aan de beschouwde periode. (8) Tijdens de blootstellingsmonitoring voor kwik en zijn tweewaardige anorganische verbindingen moet rekening worden gehouden met relevante biologischemonitoring-technieken in aanvulling op de indicatieve grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling.

Source: http://www.returnonsafety.be/resources/40/767.pdf

Drug box reference sheet

ARLINGTON FIRE DISTRICT EMERGENCY MEDICAL SERVICES GEAR SPECIFICATION SHEETS 0.9% NaCl 500cc Bottles (4) Sterile Gloves (2 pair) Suction Unit Yankauer Suction Catheters (2) Soft Suction Catheters 5fr, 14fr, 18 fr Small BLS Jump Bag Left Side Pocket Right Side Pocket Sam Splint Front Pocket N95 Masks/Face Shields (3) Trauma Dressings (2) Center Compartment

Microsoft word - clomid therapy.docx

Your physician has prescribed Clomid (also known as Clomiphene citrate or Serophene), an oral medication used to treat infertility. Please note the following information concerning Clomid: The medication is generally taken once daily for 5 days beginning on the 5th day of your menstrual cycle (the first day of the cycle being the first day of detectable vaginal bleeding). Clomid may be taken any

Copyright © 2010 Medicament Inoculation Pdf