Microsoft word - embasol_hwd

Technisch Informatieblad
Stand: Augustus 2002

EMBASOL HOUTWORMDOOD
1. Productbeschrijving
Reukloos en kleurloos houtverduurzamingsmiddel op basis van oplosmiddelen voor het bestrijden van houtaantastende insecten. Embasol Houtwormdood is een bestrijdingsmiddel met een laag risico voor mens en warmbloedige dieren. Toelatingsnummer
Werkzame stof
Embasol Houtwormdood is toe te passen als middel voor het behandelen van hout onder dak dat door insecten is aangetast en als preventief houtver-duurzamingsmiddel ter voorkoming van aantasting door insecten. Het middel mag preventief uitsluitend worden gebruikt door of onder toezicht van personen, die in dienst zijn van bedrijven die op professionele wijze actief zijn op het gebied van de houtverduurzaming, en door deze bedrijven zijn belast met uitvoerings-taken betreffende de houtverduurzaming. Eigenschappen
Preventief en curatief werkzaam tegen insecten, zoals bijvoorbeeld luisboktor, houtworm, grote houtworm en Lyctus. • Toepassingsgebied
Hout onder dak. Bijvoorbeeld dakbeschot, dakbalken, trappen en deuren. Ook geschikt voor meubels en kunstvoorwerpen. Daar waar tevens gevaar bestaat voor houtaantastende schimmels, wordt geadviseerd Embasol Combi toe te passen. Tijdens de behandeling mogen behalve de toepasser geen mensen en huisdieren, noch voedingsmiddelen of veevoeder, noch grondstoffen voor de voedingsmiddelen- en veevoederindustrie in de ruimte aanwezig zijn. Verpakkingen
0,75 l; 2,5 l; 5 l; 25 l; 200 l en 1.000 - 3.000 l 2. Technische gegevens
Dichtheid (20°C)
Vlampunt
Viscositeit
Verdraagzaamheid /
corrosie
Na volledige droging van het houtverduurzamingsmiddel (ca. 8 dagen) kunnen kunststoffen en bitumineuze bouwmaterialen direct met het hout in contact gebracht worden. Dompelinstallaties van ijzer gebruiken, die aan de binnenzijde behandeld zijn met een oplosmiddelbestendige beschermingslak. 3. Verwerking / Gebruiksaanwijzing
Verwerkingsmethoden
Strijken, spuiten, boorgatmethode, dompelen, drenken, vacuümmethode en vacuüm- en drukmethode. Embasol Houtwormdood is kant en klaar en mag niet worden verdund. Bij spuiten: zodanige spuitapparatuur gebruiken dat het middel onder lage druk en met grove druppel wordt toegepast, teneinde aërosol-vorming tegen te gaan. Bij kwasten: zachte kwast gebruiken; eerste laag ca. 5 uur laten inwerken. Voorbehandeling
Algemeen
In alle gevallen eerst de aanwezige beits-, lak-, verf- of waslagen verwijderen en
tevens het houtwerk van stof, vuil en boormeel ontdoen. Boormeel en afvalhout
dienen bij voorkeur te worden verbrand.
Kunststoffen, bitumineuze materialen, beschilderingen of politoeren op meubels en
kunstvoorwerpen tegen het middel beschermen, daar deze opgelost en week kunnen
worden. Overtollige Embasol Houtwormdood na de behandeling direct afvegen, zodat
verf of politoer niet aangetast wordt. Planten niet in contact laten komen met het
middel.
Preventieve toepassing
Vernissen, lakken, verven of waslagen volledig verwijderen. Al het aanwezige hout
schoonmaken. Het hout dient voor de verduurzaming alle benodigde bewerkingen te
hebben ondergaan, zoals boren, kepen, e.d. Indien dergelijke bewerkingen na het
verduurzamen worden uitgevoerd, dient een nabehandeling met Embasol
Houtwormdood plaats te vinden.
Curatieve toepassing

Aantasting door de gewone huisboktor (Hylotrupes bajulus):
Bij aantasting door de huisboktor is het gewenst eerst de boorgangen open te steken
en het aanwezige boormeel zoveel mogelijk uit te borstelen. Stuk gevreten houtlagen
verwijderen en evenals het boormeel verbranden. Het schoonmaken van het hout kan
het beste geschieden met een staalborstel. Houten delen, welke hun draagkracht
verloren hebben, vervangen door nieuwe delen, die preventief (met bijvoorbeeld
Embasol Houtwormdood of, daar waar gevaar bestaat voor houtaantastende
schimmels, met Embasol Combi) behandeld zijn. Is een alzijdige behandeling en/of
een mechanische verwijdering van vermolmde houtdelen niet mogelijk, dan deze
behandelen door middel van de boorgatmethode.
Aantasting door houtworm (Anobium punctatum) en spinthoutkever (Lyctus):
Nadat het hout stofvrij is gemaakt, dit alzijdig behandelen met Embasol
Houtwormdood.
Eventueel behandelen door middel van boorgatmethode in gevallen zoals vermeld bij
aantasting door huisboktor.
Aantasting door de grote houtworm (Xestobium rufovillosum):
Voor het bestrijden van de grote houtworm moet het houtwerk tevens plaatselijk
onder druk worden geïnjecteerd.
Verbruik
Preventief
Op het te behandelen houtoppervlak moet tenminste 100 gram middel per m2 hout
(dit is 1 liter per 8 m2) worden aangebracht.
Het middel dient te worden toegepast door middel van dompelen, drenken of
vacuüm- en drukmethoden.
De opnamen die kunnen worden bereikt zijn:
Dompelen:
Drenken en vacuümmethode: 30-40 liter per m3 hout Vacuüm- en drukmethode:
Curatief

200 gram/m2 hout (dit is 1 liter per 4 m2) Het middel dient te worden aangebracht door middel van strijken of bespuiten onder lage druk met grove druppel. Dit middel niet verdunnen. Verwerking
Preventief
Embasol Houtwormdood bij voorkeur aanbrengen door middel van drenken of met
behulp van de vacuüm- of vacuüm en drukmethode. Zijn deze methoden niet
mogelijk dan het middel aanbrengen door middel van dompelen, spuiten of strijken.
Bij spuiten en strijken dient de op te brengen hoeveelheid zo nodig in meer dan één
behandeling te worden opgebracht.
Curatief
Het hout behandelen door middel van een kwast, de boorgatmethode of door middel
van bespuiten met een lage drukspuit en een grove druppel, zodanig dat de vloeistof
per behandeling net niet afdruipt.
De vereiste hoeveelheid zo nodig in meer dan één bewerking opbrengen.
Opmerking
Het verdient aanbeveling periodiek en in elk geval ca. 1 jaar na de toepassing te
controleren of de behandeling afdoende is geweest. Wordt weer een actieve
houtaantasting aangetroffen, dan het hout, eventueel plaatselijk, opnieuw
behandelen.
Reiniging van kwasten en
Met terpentine, wasbenzine of kwastenreiniger. apparatuur
Eigenschappen van het
De brandbaarheid van het hout wordt na droging niet verhoogd. behandelde hout
Nabehandeling
Niet eerder dan na 1 week. Voor verfsystemen op waterbasis kan dit langer zijn. Kan nabehandeld worden met alle beitsen, verven of lakken. 4. Aanvullende gegevens
Gevaarsymbool
Verordeningen brandbare
vloeistoffen
Bijzondere gevaren
Veiligheidsaanbevelingen
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. S 20/21 Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. S 23 S 36/37/39 Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht. Tijdens de bespuiting een geschikt ademhalingstoestel dragen. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of Voorzorgsmaatregelen bij de
Niet bij open vuur of open licht verwerken. Tijdens de toepassing en voordat een verwerking
behandelde ruimte weer in gebruik wordt genomen, grondig ventileren. Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsbeschuttingsmiddel (mondmasker met filter A) dragen. Tijdens het werk geschikte beschermende kleding en hand-schoenen dragen. Na voltooiing nog gedurende 48 uur niet langdurig in behandelde ruimten verblijven. Planten niet bespuiten. Verpakkingen na gebruik goed sluiten. Dit middel niet afvullen in drankflessen of in verpakkingen waarin levensmiddelen bewaard worden. Veiligheidstechnische
Houtverduurzamingsmiddelen bevatten biocide werkende stoffen voor de informatie
bescherming van hout tegen schimmel- en/of insectenaantasting. Deze middelen mogen uitsluitend worden toegepast, indien een bescherming van hout noodzakelijk is. Slechts gebruiken volgens gebruiksaanwijzing. Misbruik kan schade aan de gezondheid toebrengen. Ook bij de omgang met vers verduurzaamd nat hout, voorzorgsmaatregelen in acht nemen. Bij de toepassing moet rekening worden gehouden met de arbeidsomstandigheden ingevolge de Arbowet (en b.v. wet gevaarlijke stoffen) en gewerkt worden overeenkomstig de aanwijzingen op de verpakking. Bij de bestrijdingswerkzaamheden (bijvoorbeeld dakrenovatie) moeten de personen, die vertrouwd zijn met bestrijdingswerkzaamheden, andere in het gebouw aanwezige werkzame personen wijzen op de gevaren, die de bestrijding met zich meebrengt; onbevoegde personen geen toegang verlenen. Zuigkrachtig isolatiemateriaal niet met het houtverduurzamingsmiddel bespuiten. Het middel is gevaarlijk voor vissen en andere waterorganismen; voorkom verontreiniging van oppervlaktewater. Slechts bewaren in goed gesloten originele verpakkingen. Bij verwerking en opslag van onze producten de wettelijke bepalingen betreffende water-, bodem- en luchtverontreiniging in acht nemen. Voorkom verontreiniging van bodem, grond- en oppervlaktewater. Ongebruikte houtverduurzamingsmiddelresten en residuen door de hiervoor erkende instanties/bedrijven laten vernietigen of laten opslaan. Waterbedreigingsklasse
Klasse 2 (zelfindeling:): gevaarlijk voor water De hiervoor vermelde gegevens zijn algemeen adviserende aanwijzingen, beschrijvingen van onze producten en informatie voor de gebruikers over de verwerking en toepassing, welke wij geven op grond van onze research en Door de veelzijdigheid en verscheidenheid van de verschillende arbeidsomstandigheden en de toegepaste materialen kunnen wij echter niet alle bijzonderheden behandelen. In twijfelgevallen bevelen wij u daarom aan eerst zelf testen te doen of onze afdeling technische voorlichting te raadplegen. Dit technisch informatieblad is met de laatste ons bekende gegevens tot stand gekomen.

Source: http://www.ppd.nl/fileadmin/uploads_redactie/Productinformatie/Embasol_Hwd.pdf

411103-007 at5140 tag pp.fm

F E A T U R E S AT5140 Tol Tag® • Exterior mounting • Factory-programmed or field-programmable • 120-bit storage • Security coding available • Powered by lithium • 10-year average service T he AT5140 TollTag® is a battery-powered field disturbance device used in the 915 MHz radio frequency (RF) band applications with other • Compatible with multip

A közgyűlés elé terjesztendő éves költségvetési terv előkészítésével kapcsolatban az ülés résztvevői a tagdíjakat, és a nÉ ált

Magyar NőiÉrdekérvényesítő Szövetség Orbán Viktor Miniszterelnök Úr részéreTisztelt Dr. Orbán Viktor Miniszterelnök Úr!A Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség nevében gratulálunk a kormányalakításhoz. A kormányprogramban hirdetett nemzeti együttműködés megvalósulásához elengedhetetlennek tartjuk a nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőség köv

Copyright © 2010 Medicament Inoculation Pdf