Kokkokkola.fi

Kruunupyyn vanhusneuvoston 12.9.2013 tekemä aloite koskien
Pradaxa-verenohennuslääkkeen korvattavuuden puuttumista Förslag av
äldrerådet i Kronoby 12.9 2013 / brist på Fpa-ersättning för läkemedlet
Pradaxa

Ruotsinkielinen jaosto 29.10 2013 § 93:
Valmistelija: hal intopääl ikkö Inger Hägg, puh. 050 5722 567 Kruunupyyn vanhusneuvosto on päättänyt kokouksessaan12.9.2013 ehdottaa, että sosiaali- ja terveyslautakunta selvittää, jossairausvakuutus voisi korvata verenohennuslääke Pradaxan.
Pradaxa-lääkkeen käytön lisääntyminen vähentäisi näytteenottojentarvetta ja tämä puolestaan tietäisi taloudel isia säästöjä sekäsäästöjä henkilöstöresursseissa. Kokkolassa lienee täl ä hetkel änoin 700 - 800 Marevan-potilasta. Jos Pardaxan käytönlisääntyminen vähentäisi Marevan-potilaita jo puolel a, saataisiinsäästöjä vastaavasti, ja myös kyseessä olevien potilaiden arkihelpottuisi. Koska Pradaxa on suhteel isen kal is lääke potilaal e, olisierittäin tärkeää, että lääke saataisiin korvattavien lääkkeiden pi riin. Vanhusneuvoston kirjoitelman tarkoitus on, että Kokkolan sosiaali- jaterveyslautakunta selvittää kyseisen asian ja arvioisi sen jälkeen,onko asia sen arvoinen, että se tulisi toimittaa edel een kansan-eläkelaitoksel e.
Ruotsinkielinen jaosto päättää pyytää, että terveyspalvelujohtajaIlkka Luoma selvittää asiaa, jotta asiaa voidaan käsitel ä sosiaali- jaterveyslautakunnassa.
Ruotsinkielinen jaosto päätti hyväksyä päätösesityksen ja lisätä ettäKelan vastaava virkamies kutsutaan lautakuntaan kun asiaakäsitel ään.
Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.11 2013 § 243:
Valmistelija; terveyspalvelujohtaja Ilkka Luoma p. 044 7307 628 Ruotsinkielinen jaosto on kokouksessaan 29.10. käsitel yt (§93)Kruu nu pyyn vanhusneuvoston 12.9.2013 tekemää aloitetta koskienPra da xa-ve renohen nus lääk keen korvattavuuden puuttumista. Ruot-sin kie li nen jaosto on päätynyt pyytämään terveyspalvelujohtajalta asian selvittelyä ja käsittelyä Kokkolan sosiaali- ja ter veys lau ta kun-nas sa. Kruunupyyn vanhusneuvosto pyytää sosiaali- ja ter veys lau ta-kun taa arvioimaan, pitäisikö Pradaxa-lääkkeen korvattavuutta vie däeteenpäin Kelan käsittelyyn. Neuvoston lausunnon mukaan kas va vaPradaxa-lääkkeen käyttö johtaisi vähenevään ve ri koe kont rol ientarpeeseen aiheuttaen säästöä sekä laboratorio- että hen ki lös tö ku-luis sa.
Lääketieteel isissä tutkimuksissa on todettu, että eteis vä ri nä-ryt mi-häi riös sä sydämen eteisten pumppaustoiminta on lamaantunut ja ve-ri seisoo eteisissä altistaen sydänperäisel e veritulpal e. Ilman ve ren-ohen nus hoi toa embolisia komplikaatioita (aivohalvaus) ilmaantuuvuo sit tain n. 5 %:l e eteisvärinäpotilaista. Eteisvärinäpotilail a ai vo in-fark tin riski on vaaratekijöistä ri ppuen 2–7-kertainen normaalissa sy-dä men sinusrytmissä olevaan samanikäiseen väestöön verrattuna.
Tab let ti muo toi nen verenhyytymisen estohoito varfariinil a (Marevan)tai uusil a suoril a antikoagulanteil a eli veren hyytymisestolääkkeil ä(da bi ga traa ni (Pradaxa), rivaroksabaani (Xarelto), apiksabaani (Eli-quis)) pienentää aivohalvauksen vaaraa lumelääkkeeseen ver rat tu navähintään 60 %. Veren hyytymisestolääkityksen tarpeen arvio pe rus-tuu tukoksil e ja verenvuodol e altistavien tekijöiden yksilöl iseen kar-toit ta mi seen lääkärin toimesta. Perinteinen varfariini (Ma re van)-hoi toedel yttää säännöl isiä verikokeita ja veren hyy ty mis es to lää ki tyk sentehon seurantaa, kun taasen uusil a ve ren hyy ty mi sen es to lääk keil äei vastaavaa verikoeseurantaa vaadita. Kuitenkin uuden su ku pol venveren hyytymisestolääkkeiden käyttöönotto edel yttää mm.
maksa-arvojen määrittämistä ja vaikean munuaisten va jaa toi min nanpoissulkemista.
Kruunupyyn vanhusneuvoston esil e nostama Pradaxa-lääke on yk siuuden sukupolven veren hyytymisenestolääkkeistä. Ko. lääk keel äon rajoitettu peruskorvaus lääkärinlausunnol a. Eteis vä ri nä po ti lail eapiksabaanin, dabigatraanin ja rivaroksabaanin pe rus kor vaus oi keu-den myöntämisen edel ytyksenä on hoitavan lääkärin laatima lää kä-rin lau sun to B. Kelan kriteerien mukaan peruskorvausoikeus voi daanmyöntää ilman määräaikaa aivohalvauksen ja systeemisen em bo li anehkäisemiseksi, kun kysymyksessä on ei-läppäperäinen eteisvärinä, joka edel yttää hyvän hoi to-käy tän nön mukaan antikoagulaatiohoitoa, ja varfariinil aei ole saavutettu tyydyttävää hoitotasapainoa taivarfariinia ei voida haittavaikutusten tai vasta-aiheidentakia käyttää. Tyydyttäväl ä hoitotasapainol a tarkoitetaantässä yhteydessä, että INR-arvot ovat varfariinihoidonvakiinnuttua vähintään 60 % hoitoajasta hoitoalueel a.
Pradaxa-lääkkeen tämänhetkinen hinta ilman lääkekorvausta on täl ähetkel ä 98,84 €/kk. Vastaavasti 100 kpl Marevan 3 mg tablettejamaksaa 7,83 € (annostus yksilöl inen). Lääke on peruskorvattava.
Kokkolan terveyskeskuksen kardiologi Mari Niemen mukaan useineteisvärinä-rytmihäiriöpotilail a on myös sydämen sepelvaltimotauti.
Marevan-lääke on sepelvaltimotautipotilail e uusia suoriaantikoagulantteja parempi ja suositeltava ensisijaislääke.
Edel eenkään uudet suorat antikoagulantit eivät sovel u keinoläppä-potilail e ja myös iän myötä yleistyvä munuaisten vajaatoimintaaiheuttaa vähintään suhteel isen vasta-aiheen uusien suorienantikoagulanttien käytöl e. Vuoto-tilanteessa Marevan-lääkkeel e onmyös vastalääke, jol a veren hyytymisen estovaikutus voidaankumota. Vastaavasti uusil e suoril e antikoagulanteil e vastalääkettäei ole olemassa. Näin ol en hoitavan lääkärin päätös pitäytyä useinMarevan-lääkkeessä perustuu em. lääketieteel isiin seikkoihin eikälääkkeiden hintaeroon.
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä annetun selvityksen tiedoksi saatetuksi lähettää selvityksen Kruunupyyn vanhusneuvostol esekä ruotsinkielisel e jaostol e tiedoksi.
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösesityksen kohdat 1 -2.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Svenska sektionen 29.10 2013 § 93:
Beredning: förvaltningschef Inger Hägg, tel. 050 - 5722 567 Äldre rådet i Kronoby har vid sitt möte 12.9 2013 beslutat inlämnaett förslag om att social- och hälsovårdsnämnden utreder frågan omdet blodförtunnande läkemedlet Pradaxa kunde ersättas av sjukför-säkringen. En ökad användning av Pradaxa skul e innebära ettminskat behov av provtagningar och därmed spara bådeekonomiska och personel a resurser. I Karleby torde i dagslägetfinnas ca 700 - 800 Marevan-patienter. Om en ökad användning avPradaxa skul e minska antalet Marevan-patienter med hälften skul einbesparingar göras i motsvarande grad och även medföra en lättarevardag för ifrågavarande patienter.
Eftersom Pradaxa för patienten är ett förhål andevis dyrt läkemedelvore det av största vikt att få läkemedlet ersättningsdugligt.
Avsikten med skrivelsen från äldre rådets sida är att social- ochhälsovårdsnämnden i Karleby utreder frågan och därefter gör enbedömning om det är värt att föra ärendet vidare til Folkpensions-anstalten.
Svenska sektionen besluter be direktören för hälsotjänster Ilkka Luoma utreda ärendet så att det kan tas upp til behandling i social- Svenska sektionen beslöt godkänna beslutsförslaget med til äggs- förslaget att en ansvarig tjänsteman från Folkpensionsanstalten in- bjuds när ärendet behandlas i nämnden.
Social- och hälsovårdsnämnden 20.11 2013 § 243:
Beredning; direktören för hälsotjänster Ilkka Luoma tel. 044 7307 628 Svenska sektionen har vid sitt sammanträde 29.10 behandlat (§93)ett initiativ som äldrerådet i Kronoby beslöt om 12.9 2013 gäl andebristen på ersättning för blodförtunningsläkemedlet Pradaxa.
Svenska sektionen har beslutat be direktören för hälsotjänster IlkkaLuoma utreda ärendet och att det ska behandlas i social- och hälso-vårdsnämnden. Äldrerådet i Kronoby ber social- och hälsovårds-nämnden göra en bedömning av om det är värt att föra frågan omersättning för medicinen Pradaxa vidare til Folkpensionsanstalten.
Enligt rådets uttalande skul e en ökad användning av Pradaxa ledatil ett minskat behov av blodprovskontrol er och ge inbesparingarbåde i laboratorie- och personalkostnader. I medicinska undersökningar har konstaterats att vid rytmstörningar iform av förmaksflimmer har pumpverksamheten i hjärtats förmakstannat av och blodet står i förmaken och det är risk för blodproppfrån hjärtat. Utan blodförtunnande läkemedel uppstår emboliskakomplikationer (slaganfal ) årligen hos ca 5 % av patienter medförmaksflimmer. För patienter med förmaksflimmer är risken förslaganfal beroende på riskfaktorerna 2 - 7 gånger större jämförtmed personer i samma ålder med normal hjärtsinusrytm. Anti-koagulerande läkemedelsbehandling i förebyggande syfte medwarfarin (Marevan) i tablettform el er med nya direkta antikoagu-lerande läkemedel (Pradaxa), (Xarelto),(Eliquis)) minskar faran för slaganfal med minst 60 %jämfört med ett placeboläkemedel. Bedömningen av behovet avantikoagulerande läkemedelsbehandling grundar sig på av en läkaregjord individuel kartläggning av faktorer som för patientendisponerad för blockeringar och blödningar. Den traditionel abehandlingen med warfarin (Marevan) förutsätter regelbundnablodprov och uppföljning av effekten medan det inte krävs mot-svarande blodprovsuppföljning av de nya antikoagulerandeläkemedlen. Dock förutsätter ibruktagandet av den nyagenerationens antikoagulerande läkemedel bl.a att levervärdenafaststäl s och att man utesluter svår njurinsufficiens.
Läkemedlet Pradaxa som äldrerådet i Kronoby aktualiserade är ettav den nya generationens förebyggande antikoagulerandeläkemedel. Detta läkemedel har begränsad grundersättning med läkarutlåtande. För patienter med förmaksflimmer är en förutsättningför beviljande av grundersättningrätt för apiksaban, dabigatran ochrivaroksaban ett läkarutlåtande B utfärdat av vårdande läkare. EnligtFpa:s kriterier kan rätten til grundersättning beviljas utan tids-begränsning för förebyggande av slaganfal och systemiskembolism, när det gäl er  förmaksflimmer som inte betingas av hjärtklaffen och som enligt god medicinsk praxis förutsätterantikoagulerande läkemedelsbehandling och man medwarfarin inte har uppnått en til fredsstäl ande vårdbalansel er om warfarin inte kan användas på grund avbiverkningar el er kontraindikationer. Med entil fredsstäl ande vårdbalans avses i detta sammanhangatt INR-värdena efter att behandlingen med warfarinetablerats under minst 60 % av vårdtiden ligger inomdet terapeutiska området. Läkemedlet Pradaxa kostar för närvarande utan ersättning 98,84 €/månad medan 100 st. Marevan tabletter 3 mg kostar 7,83 €(doseringen är individuel ). För läkemedlet betalas grundersättning.
Enligt kardiolog Mari Niemi vid Karleby hälsocentral har patientermed förmaksflimmer-rytmstörningar ofta även hjärtkranskärls-sjukdomar. Läkemedlet Marevan är bättre för patienter medkranskärlssjukdomar än nya direkta antikoagulerande läkemedlenoch ett läkemedel att rekommendera i första hand.
Fortfarande lämpar sig de nya direkta antikoagulerande läkemedleninte för patienter som har konstgjord klaff och också en nedsattnjurfunktion, som blir al männare med til tagande ålder, innebäråtminstone en relativ kontraindikation för användningen av de nyadirekta antikoagulerande läkemedlen. I en blödningssituation finnsdet också en motmedicin til läkemedlet Marevan med vilken mankan avbryta den antikoagulerande effekten. Däremot finns det intenågon motmedicin mot de nya direkta antikoagulerande läkemedlen.
Därför baserar sig ofta den vårdande läkarens beslut att hål a sig tilläkemedlet Marevan på ovan nämnda medicinska faktorer och intepå läkemedlens prisskil nad. Social- och hälsovårdsnämnden besluter anteckna den erhål na utredningen til kännedom sända utredningen til Åldre rådet i Kronoby och svenskasektionen til kännedom.
Social- och hälsovårdsnämnden godkände punkterna 1 - 2 ibeslutsförslaget.

Source: http://kokwww.kokkola.fi/kokkola/DynJulk/kokous/20134143-7.PDF

Http://www.usaweekend.com/08_issues/080518/080518summer-travel.

Travel Top 10 places in America to enjoy music | USA WEEKEND Magazine Home Page advertisements Site Index In this report R&B: Detroit BLUEGRASS: Bean Blossom, Ind. Personal Finance Frame Games Stickdoku Sponsored Links Trickledowns Sales Management Courses Special Reports Master Closing Skills, Negoti

Juegos 46

Deze puzzel is typisch een telg uit een grote spellenfamilie. De leDen van Deze familiehebben een specifieke geometrische trek gemeen: een kubus maken van onregelmatigemaar zeer uitgesproken componenten Die bestaan uit kleinere kubusjes. • Vermenigvuldiging van een eenheid De kubus De Kubus is een groot blok van 3 x 3 x 3 blok-jes. U maakt hem van zeven holle stukken diebestaan uit

Copyright © 2010 Medicament Inoculation Pdf