Hyperhidrosis-kliniek.nl

Endoscopische Thoracale Sympathicotomie Informatiebrochure HyperHidrosisKliniek Informatiebrochure HyperHidrosisKliniek Endoscopische Thoracale Sympathicotomie bij de HyperHidrosisKliniek
De chirurgische behandeling van overmatig zweten van handen en/of oksels (hyperhidrosis palmaris/axillaris) Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven. Overmatig zweten in het algemeen en van handen en/of oksels in het bijzonder kan leiden tot grote psychische, fysieke, relationele en professionele problemen met een enorme sociale lijdensdruk en impact op kwaliteit van leven. Naast het persoonlijk leed en de zorgdruk die het teweeg brengt bestaat er tevens een sociaal-economisch belang die verband houdt met de profes-sionele uitval door psychische, fysieke en sociale lijdensdruk. Het is een groot verborgen en onderschat probleem, zowel in de publieke als in de medische wereld! Hyperhidrosis is een medisch erkende aandoening.
De chirurgische behandeling van overmatig zweten van handen en/of oksels (hyperhidro-sis palmaris/axillaris) is een behandeling met een blijvend resultaat en wordt door ons ver-richt door middel van een single-poort endoscopische thoracale sympathicotomie beider-zijds¹. Dat is een ‘kijkoperatie’ door een sneetje van 1 cm aan beide zijden van de borstkas en het doorknippen van de sympathische zenuw. Andere behandelingen, zoals zeep, deo’s, botoxinjecties en iontoforese, hebben geen blijvend karakter maar kunnen wel een behandeling zijn die bij u past.
1. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2011;12:106-9 Informatiebrochure HyperHidrosisKliniek Hyperhidrosis: wat is het en waarom ontstaat het?
5
De
behandelingsmogelijkheden
6
Voor
de
operatie
7
De
operatie
8
Na
de
operatie
8
Complicaties van de endoscopische thoracale sympathicotomie 9
Bijwerking van de endoscopische thoracale sympathicotomie
10
Succes van de endoscopische thoracale sympathicotomie
10
Tot
besluit
10
Literatuur 11
Informatiebrochure HyperHidrosisKliniek Hyperhidrosis: wat is het en waarom ontstaat het? 1Zweten is een normaal proces dat van belang is voor de temperatuurregulatie van het li-chaam. Hyperhidrosis of overmatig zweten is een aandoening waarbij het zweten heviger is dan noodzakelijk voor het regelen van de lichaamstemperatuur. Er bestaan twee vormen van overmatig zweten: een primaire en een secundaire vorm. De secundaire vorm heeft altijd een oorzaak. Het is altijd noodzakelijk om eerst uit te zoeken of het overmatig zweten een uiting is van een andere aandoening. Primaire hyperhidrosis is overmatig zweten zonder aanwijsbare oorzaak en is veelal symmetrisch en focaal (han-den en/of voeten en/of oksels). In 90 tot 95 procent van de gevallen gaat het om primaire hyperhidrosis. Zowel primaire als secundaire hyperhidrosis zijn erkende ziekten. De behandeling waar het in deze brochure om gaat is de behandeling van primaire focale hyperhidrosis van handen en/of oksels: het overmatig zweten van handen en/of oksels zonder aanwijsbare oorzaak. Hyperhidrosis is een verborgen aandoening (schaamte speelt hierin een grote rol) en komt veel vaker voor dan men denkt. Het treft ongeveer 3 procent van de bevolking. Dat betekent dat in Nederland meer dan 500.000 mensen in meer of mindere mate overmatig zweten. Bij 0,5 tot 1 procent (tussen de 80.000 en 170.000 mensen) leidt het overmatig zweten tot ernstige sociale/relationele/professionele en psychische problemen. Mensen met over-matig zweten ervaren een mindere kwaliteit van leven.2 3 4 5 6 7 8 Het komt even vaak voor bij vrouwen als bij mannen en in 90 procent van de gevallen gaat het om mensen die jonger zijn dan 35 jaar. Ook erfelijkheid speelt een rol. Bij ongeveer 25 procent van de mensen met primaire focale hyperhidrosis van de handen en/of oksels hebben meerdere gezinsleden last van de aandoening. Er bestaat dan ook overmatig zweten van de voeten en manifesteert de aandoening zich voor het 10e levensjaar; de palmo-plan-taire vorm van primaire focale hyperhidrosis. Het overmatig zweten van de oksels ontstaat meestal rond de vroege pubertijd.
De volgende criteria9 zijn van belang voor het stellen van de diagnose primaire focale hy-perhidrosis:- focaal, zichtbaar, excessief zweten gedurende meer dan zes maanden zonder aanwijs- - minstens twee van de volgende criteria: a. symmetrisch en aan beide kanten zwetenb. minimaal één ‘zweetaanval’ per weekc. tijdens dagelijkse activiteiten wordt het als een handicap ervarend. het overmatig zweten begint voor het 25e levensjaare. overmatig zweten komt in de familie voorf. tijdens het slapen geen last van overmatig zweten Zweten staat onder controle van bepaalde delen van de hersenen en de sympathische ze-nuw. De sympathische zenuw is een onderdeel van het autonome zenuwstelsel, het zenuw-stelsel waarop de mens geen invloed kan uitoefenen. Hoe primaire focale hyperhidrosis ontstaat is niet bekend. Wel wordt het in relatie gebracht met een overstimulatie van de zweetklieren door de sympathische zenuw van het autonome zenuwstelsel.
Informatiebrochure HyperHidrosisKliniek De behandelingsmogelijkheden
1. Behandelingen met een tijdelijk resultaat10: topische agentia, medicijnen, iontoforese,
2. Behandelingen met een blijvend resultaat11: excisie (wegsnijden) van huid en onder-
liggende zweetklieren, curettage (wegschrapen) van de subcutaan (onderhuids) gele-gen zweetklieren door een kleine axillaire incisie (snede in de oksel), endoscopische thoracale sympathectomie of ETS, de behandeling waar het in deze brochure over gaat.
Ad.1 Wanneer de behandeling met een tijdelijk resultaat wordt gestaakt, keert de hy-
perhidrosis terug. Men heeft met deze behandelingen dus ‘levenslang’. Buiten het feit
dat ‘levenslang’ een grote discipline vergt, hebben de vier tijdelijke behandelingen ook
specifieke nadelen.
- Topische agentia3 9 12: het meest gebruikt zijn aluminiumchloride-zeep en deo’s. Ze wer-
ken zeer kortdurend en geven een zeer wisselend effect. Voor zeer milde vormen van hyperhidrosis kan het een oplossing zijn. Een veel voorkomende bijwerking is huid-irritatie.
- Medicijnen13 14: anticholinergica als oxybutynine worden oraal genomen en hebben bij- werkingen als wazig zien, sedatie, hyperthermie, orthostatische hypotensie, urinereten-tie, tachycardie en palpitaties. Reden waarom deze middelen in de Verenigde Staten niet worden toegelaten voor de behandeling van hyperhidrosis palmaris/axillaris.
- Iontoforese15 16 17: de te behandelen huid wordt in water geplaatst waarin een zwakke stroom wordt opgewekt. Hoewel er geen bewijs bestaat over het werkingsmechanisme gaat men er van uit dat er een tijdelijke blokkade optreedt van de zweetklieruitgang. Dit resulteert in minder zweten. Het spreekt voor zich dat deze behandeling zich eigenlijk alleen maar leent voor de behandeling van de handen. De behandeling is intensief, duurt 30 minuten en dient drie tot vijf keer per week te worden herhaald. Dat vergt een grote discipline. Daarnaast is het resultaat wisselend.
- Botulinum toxine18 19 20 21 22; intradermale injectie van botulinum toxine (botox) inhi- beert het vrijkomen van acetylcholine bij de sympatische cholinerge zenuwuiteinden die de eccriene zweetklieren innerveren. Het resultaat is dat de zweetklier geen zweet produceert. Dit is een effectieve manier om het overmatig zweten een halt toe te roe-pen. In de oksels wordt het goed verdragen (25 tot 40 prikjes per oksel). In de handen is het echter zeer pijnlijk waardoor het in de regel wordt ondergaan onder narcose. Ook kan er in de handen spierzwakte optreden. Botox is namelijk ook werkzaam op de neuromusculaire overdracht. Daarbij is botulinum toxine duur (circa 400 euro per locatie) en is het maximaal zes tot acht maanden werkzaam, waarna de behandeling moet worden herhaald. De meeste patiënten vereisen meer dan twee behandelingen per jaar. Tevens zijn er steeds meer aanwijzingen dat er resistentie kan ontstaan voor het botulinum toxine waardoor het resultaat afneemt.
Ad.2 Het spreekt voor zich dat een behandeling met een blijvend resultaat de zweetklachten
permanent verhelpt.
- Excisie (wegsnijden) van huid en onderliggende zweetklieren3 23 24: het moge duidelijk
zijn dat deze techniek alleen is toe te passen in de oksels. Dit kan gepaard gaan met cosmetisch onacceptabel grote littekens en bewegingsbeperking. Er bestaat een relatie tussen de grootte van het litteken en het uiteindelijk succes. Een groter succes gaat ge-paard met een groter litteken. Ook bestaan er risico’s op wondinfectie, huiddefecten en bloeduitstortingen die een nieuwe ingreep noodzakelijk maken.
Informatiebrochure HyperHidrosisKliniek - Curettage (wegschrapen) van de subcutaan gelegen zweetklieren door een kleine axil- laire incisie (snede in de oksel)3 24 25 26: curettage of suctie (wegzuigen) van de zweet-klieren via kleinere incisies (snedes) leidt tot kleinere littekens, maar ook tot een lager succespercentage. Het lagere succespercentage komt mede omdat bij curettage subcu-taan (onderhuids) wordt geschraapt, terwijl de zweetklieren in de dermis (de huid) liggen. Ook bestaan er dezelfde risico’s als bij excisie (wegsnijden) met daar aan toege-voegd het risico op huidnecrose (defecten in de huid door doorbloedingsstoornissen).
- De Endoscopische Thoracale Sympathectomie/Sympathicotomie27 28 29 30: de endosco- pische thoracale sympathicotomie is een minimaal invasieve operatie waarbij de nervus sympathicus links en rechts wordt doorgeknipt, doorgebrand of geclipt. Dit leidt direct tot uitval van de bijbehorende zweetregio. Knippen, branden of clippen thv R3 voor behandeling van de handen en R3-R5 voor behandeling van de oksels. Het resultaat is er direct! Voor de handen ligt het succespercentage nagenoeg op 100 procent en voor de oksels op > 90 procent en gaat gepaard met een sterke verbetering van de kwaliteit van leven. Uit een groot artikel met ervaring bij meer dan 6000 patiënten is geble-ken dat de endoscopische thoracale sympathicotomie een veilige, reproduceerbare en effectieve behandeling35 38 is voor primaire focale hyperhidrosis en dat verreweg de meeste patiënten tevreden zijn over het resultaat. De niet-operatieve behandeling van hyperhidrosis is dus een niet definitieve oplossing maar kan
wel een oplossing zijn die bij u past. Zeep/deo’s, medicijnen, iontoforese en botulinum
toxine zijn de belangrijkste niet-operatieve alternatieven. Zoals gesteld is het resultaat tij-
delijk, wat herhaling noodzakelijk maakt en extra zorgdruk met zich mee brengt. Patiënten
blijven naar zorgoplossingen zoeken via zorgprofessionals. Naast het persoonlijk leed en
de zorgdruk die het teweeg brengt, bestaat er ook een sociaal-economisch belang i.v.m. de
professionele uitval door psychische, fysieke en sociale lijdensdruk. Ook hebben de niet-
operatieve behandelingen specifieke bijwerkingen.
De operatieve behandeling van hyperhidrosis geeft een definitieve oplossing waarbij de endo-
scopische thoracale sympathicotomie voor de handen een zeer hoog succes kent, nagenoeg
100 procent, en voor de oksels > 90 procent.
De endoscopische thoracale sympathicotomie is inmiddels de eerste keus behandeling
bij goed geselecteerde patiënten met primaire focale hyperhidrosis van de handen en
oksels.36 37 38 39 40

Na het invullen van de vragenlijst op onze website krijgt u van ons bericht of het bij u om primaire focale hyperhidrosis gaat en u gezien uw klachten kwalificeert voor een operatie. Ook wanneer u niet kwalificeert krijgt u bericht. Indien u een afspraak wil maken op onze polikliniek dient u in het bezit te zijn van een verwijzing (verplicht door de verzekeraar) van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist.
Als u in het bezit bent van een verwijzing kunt u zich aanmelden voor een afspraak op onze polikliniek. Tijdens het poliklinisch consult heeft u een uitvoerig gesprek met de cardiothoracaal chirurg. Er wordt ruim de tijd genomen om uw klachten te bespreken Informatiebrochure HyperHidrosisKliniek en tot een behandelplan te komen. Dan kan ook blijken dat een operatie misschien niet de beste oplossing is voor uw overmatig zweten (bijv. u hebt in het verleden een operatie aan de longen ondergaan). U wordt uitgebreid geïnformeerd over de operatie en alles wat daarmee samenhangt. Tevens is er tijd en ruimte voor het stellen van vragen. Schrijft u de vragen op in de dagen voorafgaand aan uw poliklinisch bezoek. U moet zich reali-seren dat aan het poliklinisch consult kosten zijn verbonden aangezien het een onderdeel van het zorgtraject betreft. Deze kosten worden u in rekening gebracht. Wanneer het tot een operatie komt worden de kosten van het poliklinisch consult in mindering gebracht op de totale prijs van de behandeling. Wat neemt u mee bij uw eerste bezoek aan de HyperHidrosisKliniek:- uw legitimatiebewijs- uw verzekeringspasWanneer wij vinden dat een sympathicotomie een goede oplossing is voor uw overmatig zweten en u wilt de operatie ondergaan, kunt u in de operatie agenda een datum kiezen waarop u geopereerd wenst te worden. U krijgt schriftelijk bevestiging van de operatie-datum en het tijdstip waarop u zich dient te melden. Het tijdstip is afhankelijk van het moment waarop u wordt geopereerd. U dient zich op de operatiedatum nuchter in de kliniek te melden. Nuchter betekent dat u vanaf middernacht voorafgaand aan de operatie niet meer eet en alleen heldere dranken drinkt als water en appelsap etc. Vanaf twee uur voor aanvang van de operatie mag u ook niets meer drinken. U wordt bij de balie van de HyperHidrosisKliniek opgevangen en naar de verpleegafdeling begeleidt en voorbereidt op de operatie. Na de operatie keert u weer terug op de verpleegafdeling. Aansluitend op de operatie verblijft u één nacht in de ZBC. Houdt u rekening met het vervoer voor de te-rugreis! U mag de eerste 24 uur na narcose geen auto besturen. Wanneer u van ver komt doen wij u de suggestie om voorafgaand in Delfzijl of omgeving te overnachten.
De operatie voor overmatig zweten van handen en/of oksels gebeurt door een dubbelzij-dige ‘kijkoperatie’of thoracoscopie via een sneetje van één centimeter in de oksel en onder volledige narcose. Tevens wordt het operatiegebied lokaal verdoofd. De sympathische ze-nuw wordt in beeld gebracht met de camera in de borstholte. Zo wordt bepaald waar de zenuw zal worden doorgenomen. U wordt in één operatie aan beide kanten geopereerd. Voor de handen op niveau 3 en voor de oksels op niveau 3, 4 en 5. Het spreekt voor zich dat bij de behandeling van handen en oksels niveau 3 tot en met 5 worden doorgenomen. Voor een kijkoperatie in de borstholte is het noodzakelijk dat de long inzakt. Het kan zo zijn dat de long ‘verkleeft’ zit aan de borstwand en niet wil inzakken. Een kijkoperatie is dan in veel gevallen nog mogelijk maar betekent wel dat de operatie moet worden uitge-breid.
Wanneer de sympathische zenuw aan beide kanten is behandeld wordt u naar de uit-slaapkamer gebracht en kortdurend bewaakt. Er wordt direct gestart met pijnstilling. Als de controles goed zijn gaat u terug naar de verpleegafdeling voor verder herstel. Aan het einde van de dag wordt er nog een foto van de borstkas gemaakt. U blijft één nacht in het Informatiebrochure HyperHidrosisKliniek ziekenhuis. Als u naar huis gaat krijgt u een telefonische controleafspraak mee. In de dagen voor de operatie krijgt u een recept voor pijnstillers thuis gestuurd zodat u deze alvast in huis kunt halen. Deze moet u minimaal zeven dagen gebruiken. Ook wanneer u geen pijn hebt. Voorkomen is beter dan genezen. Doorgaans kunt u na een week uw normale werk-zaamheden weer hervatten. Het kan zijn dat in de dagen na de operatie een zgn. flare-up optreedt. Dat betekent dat in de dagen na de operatie, na een aanvankelijk droge periode, weer een periode van zweten van de handen en/of oksels optreedt. Deze ‘zweetaanval’ ver-dwijnt ook weer spontaan. Er bestaat momenteel geen wetenschappelijke verklaring voor dit fenomeen. Complicaties van de endoscopische thoracale sympaticotomie31 38 Er is een zeer kleine kans (<1%) op complicaties. De belangrijkste complicatie direct na de operatie is de pneumothorax of klaplong. Om de zenuw goed in beeld te krijgen wordt tijdens de kijkoperatie een klaplong opgewekt (on-der narcose). Klaplong is eigenlijk een verkeerde benaming. We laten de long niet ‘klappen’ maar inzakken. Dat is een routineprocedure voor de cardiothoracaal chirurg. Aan het einde van de ingreep laten we de long weer volledig ontplooien. Een beetje ‘klaplong’ na de ope-ratie kan zelfs geen problemen of klachten geven. Het is een zeldzame complicatie waar-voor slechts in een zeer klein aantal gevallen behandeling noodzakelijk is. Om die reden wordt er voor het ontslag een longfoto gemaakt. De consequentie is dat er een slangetje (drain) moet worden geplaatst tijdens of na de operatie. Hierdoor kan de opname langer worden.
Het kan ook zo zijn dat er wat lucht onder de huid blijft: subcutaan emfyseem. Het betreft eigenlijk altijd residu-lucht (achtergebleven lucht) uit de borstholte. Dit kan absoluut geen kwaad en verdwijnt in de loop der dagen.
Nog zeldzamer is het risico op een nabloeding. De kans op het ontstaan van een bloeding tijdens de operatie is nihil. Daarmee is de kans op een nabloeding feitelijk nog kleiner.
Pijn is een zeer subjectieve beleving en verschilt sterk van patiënt tot patiënt. Zo kan de pijn ter hoogte van de ribben (waar de operatie heeft plaatsgevonden) langer klachten geven. Ook kan er pijn optreden in de rug of voor op de borst. Hoe deze pijn ontstaat is onbekend maar deze verdwijnt in de regel in de dagen na de operatie. Soms houdt de pijn langer aan. Vanwege de onvoorspelbaarheid van de pijn wordt er direct na de operatie gestart met adequate pijnstilling. Als er hoog aan de sympathische zenuw wordt geopereerd bestaat het risico op het ont-staan van het syndroom van Horner. Een uiterst zeldzame complicatie met grote conse-quenties. Kenmerken zijn een afhangend ooglid en pupilverwijding. Tot op heden hebben we deze complicatie nog niet gezien. Deze complicatie is naar onze mening vermijdbaar als het niveau van doornemen zorgvuldig wordt bepaald.
De kans op complicaties is bijzonder klein, zeker in de handen van ervaren cardiothoracaal chirurgen die iedere dag in de borstholte opereren en een grote expertise hebben op het gebied van kijkoperaties in de borstholte.
Informatiebrochure HyperHidrosisKliniek Bijwerking van de endoscopische thoracale sympathicotomie31-34 37 38 40Een belangrijke bijwerking die kan optreden is het compensatoir zweten. Dat bete-kent dat u goed geholpen bent, droge handen en/of oksels heeft, maar op een an-dere plaats op het lichaam harder gaat zweten. Meestal op de rug, buik of boven-benen. Dit kan verschillen van niet tot nauwelijks tot hevig overmatig zweten. Compensatoir zweten heeft te maken met het uitschakelen van de zenuw. Wat daarbij mo-gelijk een rol speelt is de methode waarop de uitschakeling van de zenuw gebeurt en de uitgebreidheid waarmee dat gebeurt. Zoals al eerder vermeld kan de zenuw worden uit-geschakeld door middel van doorknippen, doorbranden of clippen. De zenuw wordt niet meer verwijderd. Zoals al eerder gezegd is doorknippen en doorbranden een effectievere behandeling voor de zweethanden/oksels dan clippen. Het voordeel van clippen zou zijn dat de uitschakeling van de zenuw mogelijk ongedaan kan worden gemaakt. Bij ongewenst compensatoir zweten kan de clip (wederom met een operatie) worden weggenomen waarna de zenuw zich zou kunnen herstellen. Weten-schappelijk bewijs bestaat nog niet.
Een zeer zeldzame bijwerking is de bradycardie of trage hartslag. Wij noemen deze zeer zeldzame bijwerking omdat de consequentie kan zijn dat een pacemaker moet worden geïmplanteerd om het hart te ondersteunen in zijn trage hartslag. Deze bijwerking is zeer zeldzaam en hebben wij in onze praktijk nog niet gezien.
Succes van de endoscopische thoracale sympaticotomie 30 34 36 37 38 39 40 Het succes wordt bepaald door een goede patiënt selectie: primaire focale hyperhidrosis en een meting van de kwaliteit van leven. Met de juiste patiënt selectie is het succes van de endoscopische thoracale sympathicotomie uitstekend te noemen. Voor de handen nagenoeg 100 procent en voor de oksels >90 procent.
De endoscopische thoracale sympathicotomie is een veilige, reproduceerbare en effectieve operatie en inmiddels eerste keus behandeling bij goed geselecteerde patiënten met overma-tig zweten van de handen en/of oksels.
Deze brochure bevat informatie over een operatie voor primaire focale hyperhidrosis van de handen en de oksels door middel van single-poort endoscopische thoracale sympathicotomie aan beide kanten. Het is een aanvulling op het gesprek met de cardiothoracaal chirurg. Hebt u na het lezen nog vragen of wilt u meer informatie dan kan dat via een gesprek op onze polikliniek. Het is verstandig om de vragen van te voren op te schrijven. Informatiebrochure HyperHidrosisKliniek 1 Hyperhidrosis: What is it and Why does it occur? Thorac Surg Clin 18 (2008) 125-132 2 US prevalence of hyperhidrosis and impact on individuals with axillary hyperhidrosis: results from a national survey. J Am Acad Dermatol 2004;51(2):241-8 3 Hyperhidrosis: a review of current management. Plast Reconstr Surg 2002;110(1):222-8 4 Impairment in quality of life among patients seeking surgery for hyperhidrosis (excessive sweating): preliminary results. Isr J Psychiatry Relat Sci 2000;37(1):25-31 5 Assessing hyperhidrosis disease severity and impact on quality of life. Cutis 2006;77(Suppl 5):17-27 6 Prospective open-label study of botulinum toxin type A in patients with axillary hyperhidrosis: effects on functional impairment and quality of life. Dermatol Surg 2005;31(4):405-13 7 Endoscopic transthoracic sympathectomy: an efficiënt and safe method for the treatment of hyperhidrosis. J Am 8 Quality of life, before and after thoracic sympathectomy: report on 378 operated patients. Ann Thorac Surg 2003;76(3):886-91 9 Recognition, diagnosis, and treatment of primary focal hyperhidrosis. J Am Acad Dermatol 2004;51:27410 Nonsurgical Management of Hyperhidrosis. Thorac Surg Clin 18 (2008) 141-15511 Surgical Approaches and Techniques in the management of severe Hyperhidrosis. Thorac Surg Clin 18 (2008) 167-18112 Localized hyperhidrosis treated with aluminium chloride in asalicylic acid gel base. Int J Dermatol 1998;37(9):701-313 Use of oral glycopyrronium bromide in hyperhidrosis. Br J Dermatol 2007;157(1):118-2114 Treatment of hyperhidrosis with oxybutynin. Arch Dermatol 2007;143(4):544-515 Iontophoresis in dermatology: a review. J Am Acad Dermatol 1986;15(4 Pt 1):671-8416 Safe control of palmoplantar hyperhidrosis with direct electrical current. Int J Dermatol 2002;41(9):602-517 Placebo-controlled evaluation of direct electrical current administration for palmoplantar hyperhidrosis. Int J Dermatol 2004:43(7):503-518 Treatment of axillary hyperhidrosis. Br J Surg 2002;89:259-6119 Hyperhidrosis study Group. Botulinum toxin A for axillary hyperhidrosis (excessive sweating). N Eng J Med 2001;344(7):488-9320 Contraindications and complications with the use of botulinum toxin. Clin Dermatol 2004;22(1):66-7521 Safety of botulinum toxin type A: a systematic review and meta-analysis. Curr Med Res Opin 2004;20(70:981-90 22 Immunological aspects of Botox, Dysport and Myobloc/NeuroBloc. Eur J Neurol 2006;13(Suppl 1):11-523 Axillary sweat gland excision. Curr Probl Dermatol. 2002;30:57-6324 Current therapeutic strategies for hyperhidrosis: a review. Eur J Dermatol 2002;12:219-2325 Gravimetrically controlled efficacy of subcorial curettage: a prospective study for treatment of axillary hyperhidrosis. Dermatol Surg 2002;28:1022-2626 Subcutaneous curettage vs. Injection of botulinum toxin A for treatment of axillary hyperhidrosis. J Eur Acad Dermatol Venereol.2001;15:207-1127 Endoscopic Thoracic Sympathectomy:At What Level Should You Perform Surgery? Thorac Surg Clin 18 (2008) 183-19128 Thoracic sympathectomy. Curr Probl Dermatol 2002;30:64-7629 Sympathotomy instead of sympathectomy for palmar hyperhidrosis: minimizing postoperative compensatory hyperhidrosis. Mayo Clin Proc 2003;78:167-7230 Evidence-Based Review of the Surgical Management of Hyperhidrosis. Thorac Surg Clin 18 (2008) 209-1631 Side Effects and Complications of Surgery for Hyperhidrosis. Thorac Surg Clin 18 (2008) 193-20732 The Boras Experience of Endoscopic Thoracic Sympathicotomy for Palmar, Axillary, Facial Hyperhidrosis and Facial Blushing. Eur J Surg 1998;580(Suppl):23-6 33 Bradycardia and Permanent Pacing after Bilateral Thoracoscopic T2-sympathectomy for Primary Hyperhidrosis. 34 Video-assisted thoracoscopic sympathetic block by clipping for palmar hyperhidrosis: analysis of 52 cases. J Laparoendosc Adv Surg Tech A 2001;11:59-62 35 Long-term Results and Quality-of-Life Measures in the Management of Hyperhidrosis. Thorac Surg Clin 18 (2008) 217-2236 Superiority of Thoracoscopic Sympathectomy over Medical Management for the Palmoplantar Subset of Severe Hyperhidrosis. Ann Vasc Surg. 2009 Jan-Feb;23(1):1-7 37 Optimization of sympathectomy to treat palmar hyperhidrosis: the systematic review and meta-analysis of studies published during the last decade. Surg Endosc (2011) 25:1893-1901 38 Expert Consensus Document. The Society of Thoracic Surgeons Expert Consensus for the Surgical Treatment of Hyperhidrosis. Ann Thorac Surg 2011;91:1642-8 39 The Role of Surgical Treatment of Hyperhidrosis. Mayo Clin Proc. August 2011;86(8):717-71840 Thoracoscopic Sympathicotomy for Disabling Palmar Hyperhidrosis: A Prospective Randomized Comparison Between Two Levels. Ann Thorac Surg 2011;2015-9

Source: http://www.hyperhidrosis-kliniek.nl/static/core/downloads/HHK-informatiebrochure.pdf

Microsoft word - voglio dire che l'anoressia si può vincere alla tante allegra che mi passano accanto, la gazzetta dello sport, 23-03-2007

La gazzetta dello Sport, lettera aperta, 23/03/2007 Voglio dire che l’anoressia si può vincere alle tante Allegra che mi passano accanto. Allegra Versace, figlia della stilista Donatella e di Paul Beck, combatte da dieci anni contro l’anoressia, ma reagisce positivamente alle cure. Ieri la famiglia, per rispondere alle indiscrezioni della stampa, ha voluto precisare che la ragazza

Microsoft word - medical_form_2009.doc

MEDICAL INFORMATION, PERMISSION AND RELEASE FORM Health Problems we should know about:(Allergic to Bee Stings, Asthma, Diabetes, Recent Illnesses or Injuries [anything you have seen a doctor for in the past 6 months], etc.): Daily/Regular or “as needed” Medications (ex: Allergy, acne medication, etc.): A WBOP chaperone will have the following over-the-counter medications available

Copyright © 2010 Medicament Inoculation Pdf