Arvsfonden.nu


ARVSFONDEN NYA PROJEKT DECEMBER 2013
I december 2013 delade Arvsfonden ut 118,9 miljoner kronor till 77 projekt. Av dessa
var 25 projekt nya och fick dela på 33,3 miljoner kronor
Nya projekt december 2013
IK Nordia,GRILLBY
Nybyggnation av samlingslokalen Nordiahallen på Grillby 74:1 i Enköping
kommun
har beviljats stöd med 2272000 kronor
för år 1 av 1
Idrottsföreningen IK Nordia bedriver sin verksamhet i samhället Grillby, med
omgivande landsbygd, 1 mil utanför Enköping. Orten Grillby saknar all service i form
av bank, post, läkarmottagning, butiker, det finns inga samlingslokaler och den
tidigare ungdomsgården lades ner för några år sedan. Föreningen vill nu skapa en
samlingslokal genom att göra en tillbyggnad till idrottshallen. Den nya lokalen blir
samhällets samlingsplats för barn och ungdomar, med ett särskilt fokus på
tjejverksamhet. Eftermiddagar och kvällar kommer IK Nordia i samarbete med
kommunens fritidsförvaltning starta upp en ungdomsgård. Kommunen förväntas bidra
med fritidspedagoger
Sensus Studieförbund, Stockholm,STOCKHOLM
Utbildningsprogram för träning i medvetet ätande
har beviljats stöd med 1271000 kronor
för år 1 av 3
Projektets syfte är att erbjuda familjer med barn ett nytt utbildningsprogram för
träning i medvetet ätande baserat på mindfulness. Utbildningsprogrammet är till stor
del baserat på ett program utvecklat i USA och kommer att anpassas för svenska
förhållanden. Utbildningen syftar till att lyfta fram och möjliggöra förutsättningar för
att utveckla bestående ätbeteendeförändringarr för föräldrar och deras barn, där
en/båda föräldrarna och ibland barnet har en problematisk relation till mat,
ätbeteende och kropp. Målet med projektet är att deltagarna ska ha fått ett förändrat
förhållningssätt till ätandet, maten och kroppen.Nationellt projekt. Prioriterat område:
Främjande av psykisk och fysisk hälsa
Föreningen Idrott För Handikappade (FIFH),MALMÖ
Aktiva killar
har beviljats stöd med 825000 kronor
för år 1 av 2

Projektet ämnar – med fysiska och sociala aktiviteter - jobba med unga killars sociala
kompetens, självkänsla och självförtroende. Målgruppen är unga killar med
rörelsenedsättning. Under det första året skapas tre grupper med ca 10 killar, och
under projektets gång ska de killar som vill utbildas till ledare för nya grupper i den
egna föreningen, eller i andra föreningar. Projektet ska leva vidare i genom att
föreningen, samt andra lokala föreningar/organisationer tar över ansvaret för
grupperna och aktiviteterna. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk
hälsa
Hjärtebarnsförbundet,STOCKHOLM
Föräldrar lär av varandra
har beviljats stöd med 892000 kronor
för år 1 av 2
Projektet är riktat till barn med medfödda hjärtfel, deras syskon och föräldrar. Målet är
att nå 40 familjer genom projektet. Projektet ska skapa nya mötesplatser, i samarbete
med sjukvården, där föräldrarna får och delar information och kunskap med
varandra. En så kallad expertförälder i samarbete med kontaktsjuksköterska
medverkar och berättar om sin situation och familjens erfarenheter. Projektet görs i
samarbete med sjukvården och har som mål att föräldrarna ska få förutsättningar att
vara bra föräldrar i vardagen. Expertföräldrar och kontaktsjuksköterskor utbildas och
föräldrastödsgrupper startas.Nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av
psykisk och fysisk hälsa
Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV) Väst, ,VARA
Lanhost - Games and Fun
har beviljats stöd med 1052000 kronor
för år 1 av 3
Projektet, som drivs i samarbete med Lidköpings Dataförening syftar till att bygga
upp ett e-sportcenter i Lidköpings kommun. Centret ska ligga i framkant inom
datorkulturen och erbjuda en variation av aktiviteter: förutom LAN, konsolspel och
andra spel såsom brädspel arrangeras workshops kring datorkultur, spelutveckling,
etikett på internet, föräldrakvällar och utbildningar för bibliotekarier. De kommer att
bygga en demoscen på vilken musiker, grafiker, programmerare och lokala
spelkonstruktörer kan visa upp sina alster. Med en sådan mötesplats blir Lidköping
ett e-sportcenter, unikt i sitt slag i Sverige. Centret, som kommer att vara drogfritt, blir
Sveriges första ”kulturhus” där datorkulturens alla uttryck görs tillgängliga för utövare
och besökare. Särskilda insatser görs för att nå målgrupperna tjejer samt personer
med funktionsnedsättningar. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet
Riksförbundet för Hjälp åt narkotika och läkemedelsberoende (RFHL) i
Stockholm,STOCKHOLM
Qrut
har beviljats stöd med 1539000 kronor
för år 1 av 3
Att hitta konkreta former för socialt, psykologiskt och juridiskt stöd till minst 40
mammor och deras barn boende i Stockholmsområdet. Målgruppen är barn som är
placerade inom socialtjänsten och deras mammor. Projektet vill hitta former för att
stötta mammor som riskerar att få sina barn omhändertagna av socialtjänsten, utgöra
ett stöd under en redan pågående omhändertagande process, hitta former för att
underlätta fortsatt kontakt mellan biologisk mamma och ett redan omhändertaget
barn samt underlätta hemtagningen av barn som redan varit omhändertagna.
Prioriterat område: Föräldrastöd och främjande av ett stärkt föräldraskap
Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation,STOCKHOLM
Inkludera mera
har beviljats stöd med 3007000 kronor
för år 1 av 2
Inkludera mera är ett tvåårigt nationellt projekt som handlar om att unga
folkhögskolestuderande i samarbete med lokala ungdoms- och
rättighetsorganisationer utvecklar nya metoder för att bidra till ett mera inkluderande
samhälle. Projektets övergripande mål är att efter en tvåårig projekttid ha etablerat ett
långsiktigt hållbart samarbete kring metoder för att motverka främlingsfientlighet och
bidra till ett inkluderande samhälle. Målen för det första året är att minst 1 600 aktiva
unga studerande samt representanter från medverkande organisationer medverkar i
projektet. Minst 80% av deltagarna ska, när projektet avslutas, uppleva att de har höjt
sin beredskap och kompetens när det gäller att motverka vardagsrasism och
främlingsfientlighet. Projektet ska nå minst 4 000 personer. På sikt är tanken att
projektet ska leda till att deltagarna tar fram ett medborgarinitiativ. Nationellt projekt.
Prioriterat område: Demokrati och delaktighet
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län,STOCKHOLM
Utbildningsplats skärgården
har beviljats stöd med 1250000 kronor
för år 1 av 3
Projektets syfte är att ge barn och ungdomar i Stockholms län bättre förutsättningar
att ta del av Stockholms skärgård, för både utbildning och rekreation. Målgruppen är
barn och ungdomar i skolåldern. Skärgårdsstiftelsen vill, tillsammans med
målgruppen, anpassa särskilda platser, ta fram läromedel för skolor samt
inspirations- och informationsmaterial för föreningar. Särskilda insatser görs för att
inkludera barn och unga med funktionsnedsättningar och barn och unga med annat
modersmål än svenska. Efter projekttiden kommer de iordningsställda platser att
skötas genom stiftelsens ordinarie förvaltning. Läromedel och informationsmaterial
kommer att spridas genom föreningen och samarbetsorganisationerna. Prioriterat
område: Demokrati/delaktighet
Insamlingsstiftelsen Kvinna till kvinna,JOHANNESHOV
Unga engagerar unga - informatörsvrksamhet för ökat engagemang kring
frågot om kvinnor, fred och demokrati.
har beviljats stöd med 1423000 kronor
för år 1 av 3
Projektet syftar till att sprida information till unga i Sverige om kvinnors situation och
rättigheter i krigs- och konfliktområden, samt skapa möjligheter till engagemang
bland svenska ungdomar kring dessa frågor. Genom projektet kommer tio
informatörsgrupper med totalt ca 300 aktiva startas upp runt om i landet. Dessa
kommer i sin tur nå ut till ca 30 000 gymnasieelever och studenter i åldrarna 16-25 år
med kunskap i frågor om kvinnor, fred och säkerhet. Principen är att unga engagerar
unga, och de ungdomar som vill omsätta kunskap i handling kan själva gå med i
informatörsgruppen och engagera sig på ett eller annat sätt. En verktygslåda med
olika moduler, såsom handledningar till filmer, rollspel, quiz,
installationer/miniutställningar m.m. kommer att tas fram för ändamålet. Projektet
kommer också att ha en digital mötesplats för interaktivt engagemang. Nationellt
projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet
FUB:s Stiftelse ALA,STOCKHOLM
Anpassad IT - vägen till digital delaktighet
har beviljats stöd med 1858000 kronor
för år 1 av 3
Projektet syftar till att utveckla en tvåårig eftergymnasial distansutbildning vid Mora
folkhögskola för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Projektet ska även
utveckla en digital arena som är tillgänglig för målgrupperna och som kan fungera
som informell lärgemenskap efter avslutad kurs. Kursen inkluderar personer med
intellektuell funktionsnedsättning som inte kan läsa eller skriva. Rekrytering av
deltagare sker genom samarbete med FUB och Klippan. Kursen är individanpassad
med tema: kultur, natur, hälsa och medborgarskap. Eleverna kommer också att ha
gemensamma lektioner med deltagare på övriga kurser på folkhögskolan. För att
eleverna ska få tillgång till stöd under och efter projektets slut, kommer 25
stödpersoner att utbildas på distans. Stödpersonerna ska vara personer som arbetar
och/eller har nära kontakt med personerna i det dagliga livet, exempelvis personal vid
gruppboenden. Andra elever som studerar på folkhögskolan kommer att fungera som
faddrar under kursens gång. Mora Folkhögskola kommer efter projektet att erbjuda
distanskursen som en del av sitt ordinarie kursutbud. Förhoppningen är att konceptet
ska spridas över landet och till fler målgrupper. För att detta ska kunna ske kommer
ett stort arbete att läggas på att sprida information om projektet samt att ta fram en
metodhandbok. Eventuellt nationellt projekt. Prioriterat område: utbildning/skola
Reaktor Sydost ,VÄXJÖ
Filmklubben
har beviljats stöd med 1508000 kronor
för år 1 av 3
Reaktor Sydost vill tillsammans med studieförbundet Bilda och Film i Jönköpings län,
med film från världens alla hörn och ur hela filmhistorien, stärka självkänslan hos
ungdomar. Fokus kommer ligga på samtalet efter filmvisningen. Diskussionerna efter
filmen leder till engagemang, nya vänner, intressanta samtal, kanske rent av bättre
studieresultat. Men viktigast – tänkande människor som kan lyssna till andra,
reflektera och bilda sig en egen nyanserad uppfattning om verkligheten. Målet med
projektet är att man vill öka ungdomars samhällsengagemang. Man vill hjälpa en ny
generation erövra ett bredare filmutbud. Projektet kommer även att innebära en
bättre social samvaro genom bredare nätverk och kontakter. Man kommer ge utökad
kunskap inom rörliga medier och kunna ge ungdomar arbetsreferenser. Ett
projektmål är att starta minst 100 filmklubbar över hela landet inom tre år. Målgrupp
är 13-19 åringar i stad och på landsbygd. Filmvisning med filmsamtal för och av
ungdomar. Vuxna ger tips och förtroende, ungdomarna agerar och bestämmer.
Video-on-demand-tjänsten skapar tillgänglighet. Målgruppen styr val av plats och inte
tvärtom – ”behövs en stor bio blir det där, är det mysigare med tjockmattorna i
gympasalen blir det där”.Filmclub ska drivas vidare på liknande sätt efter projektets
slut. Målet är att bygga för en ekonomi som räcker till två tjänster och ett antal
frilansare. Intäkterna baseras på det medlemmarna betalar för att få se film och delta
i samtalen. Dessutom skapar Filmclub en positiv effekt på VOD-bolagets samtliga
tjänster. Denna ökade avkastning ger medel tillbaka till Filmclub. Smart sponsring
och reklamintäkter kommer troligen också vara en nödvändighet.

Örebro läns Handikappidrottsförbund,ÖREBRO
Inspelet - ett utvecklingsprojekt för tillgänglig idrott i Örebro län
har beviljats stöd med 860000 kronor
för år 1 av 3
Att det är viktigt att vara fysiskt aktiv känner de allra flesta till idag. Forskningsstudier
visar att fysisk aktivitet ger positiva effekter på både förebyggande och behandling av
hjärt- och kärlsjukdomar, vissa cancertyper, benskörhet, högt blodtryck och
blodsocker. Att röra på sig är viktigt för alla människor inte minst för personer med
funktionsnedsättningar som är den grupp som enligt folkhälsorapporten Onödig
ohälsa, 2008 har den sämsta folkhälsan i Sverige. Det framkommer även i
Ungdomsstyrelsens undersökning Focus 12, 2012. Många föräldrar som har barn
med funktionsnedsättningar upplever att idrottsföreningarna inte är tillgängliga för
dem. Från idrottssidan uttrycker även idrottsledare att de inte alltid har tillräcklig
kompetens för att kunna möta målgruppen och anpassa aktiviteterna efter barnen
och ungdomarnas behov. För att öka möjligheterna för målgruppen att kunna idrotta
gemensamt med sina kompisar som inte har funktionsnedsättningar samt höja
idrottsledarnas kompetens vill projektgruppen göra en kraftsamling med
målsättningen att få lokala idrottsföreningar som inte är anslutna till
handikappidrottsförbundet att bjuda in nya medlemmar med funktionsnedsättningar,
höja kompetensen hos ledarna om idrott för personer med funktionsnedsättningar. I
projektet ska man arbeta med Idrottens egen värdegrund Idrotten vill och
barnrättsperspektivet ska genomsyra föreningarnas arbete. Örebro universitets roll i
projektet är att deras studenter som går på GIH tillsammans med de lokala
idrottsföreningarna ska starta minst fem idrottsskolor under året. Prioriterat område:
Främjande av psykisk och fysisk hälsa
FN-föreningen, Örnsköldsvik FN Ung,BJÄSTA
Utopia - ett kul barndemokratiprojekt
har beviljats stöd med 1357000 kronor
för år 1 av 3
Projektet Utopia ska väcka barns och ungdomars nyfikenhet, lust och vilja att
engagera sig i olika samhällsfrågor genom att hitta nya verktyg för att vidareutveckla
vårt demokratiska samhälle. Målet är att skapa ett demokrativerktyg i form av ett
nätlajv som utgår från barn och unga. Spelet ska på ett lustfyllt sätt utmana, stärka
och utveckla nya former för barns och ungas ökade delaktighet i exempelvis en
kommuns traditionella demokratiska processer. Projektet vill uppnå ökad kunskap om
demokrati samt visa på vägar att använda sociala medier som verktyg på ett konkret
sätt i demokratiarbetet. Projektet riktar sig till barn och ungdomar i Örnsköldsvik på
grundskolans alla nivåer. Målet är ytterst att Örnsköldsviks kommun fortsätter att
utveckla och använda sig av funktioner där barn och ungdomar kan delta konkret i
demokratiska beslutsprocesser. Modellen ska enkelt kunna spridas och användas av
andra. År 1 av 3. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet
Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL), Stockholm,STOCKHOLM
Barn av vår tid -Stärkta barn i regnbågsfamiljer genom behovstyrt föräldrastöd
har beviljats stöd med 1713000 kronor
för år 1 av 3
Målet med projektet är att stärka barn som lever i regnbågsfamiljer genom sociala
verksamheter, stödjande och informativa insatser till föräldrarna och att ge
föräldrarna tillgång till verktyg att bemöta omgivningens normer gällande
familjebildning. Primär målgrupp för projektet är barn som växer upp i
regnbågsfamiljer i Stockholm. Sekundära målgrupper är vuxna hbtq-personer i
Stockholm som är eller önskar bli föräldrar, människor som arbetar inom familjerätt
inom Stockholms läns kommuners socialtjänster och personal inom mödravård,
förlossningsvård och barnavårdscentraler. Prioriterat område: Föräldrastöd och
främjande av ett stärkt föräldraskap
Synskadades Riksförbund Kalmar Län,KALMAR
SMS-team
har beviljats stöd med 1527000 kronor
för år 1 av 3
Projektet handlar om att skapa en ny metodik för rehabilitering för personer som
drabbats av stroke med synbortfall (SMS). Idag finns få initiativ till samverkan mellan
stroke- och synrehabilitering. Syftet är att prova ut metoden i samarbete med
brukarorganisationerna och syn-och strokerehabilitering som sedan ska sprida
metoden vidare över landet. Det är cirka 10-16 personer som kommer att utgöra
testgrupp under projektperioden men det är cirka 10 000 personer årligen som
drabbas av stroke med synbortfall enligt Riks-Stroke.Projektet bygger på samarbete
mellan två offentliga och två ideella parter som tidigare inte haft ett strukturerat
samarbete. Projektet avser att skapa professionella SMS- team i Kalmar som en
förebild för andra län i landet. Prioriterat område: Psykisk och fysisk hälsa
Berättarministeriet,STOCKHOLM
Utbildningsmaterial för grundskolan med syfte att stärka barns tal- och
skriftspråk
har beviljats stöd med 2248000 kronor
för år 1 av 2
Berättarministeriet har fått i uppdrag av Södertälje kommun att hjälpa till i arbetet att
höja skolresultaten i kommunen. Projektet avser ett utbildningsmaterial för
grundskolan med syfte att lyfta kunskaperna i det svenska språket.
Utbildningsmaterialet bygger på den metodik Berättarministeriet idag använder i sina
skrivarverkstäder. Projektet är mätbart då det syftar till att förbättra resultaten på de
nationella proven i svenska. Projektet är planerat att genomföras i fem faser där fas 1
redan påbörjats i samarbete med Ronnaskolan i Södertälje. Målgruppen, barn i åk 2-
5, kommer att vara delaktiga i alla faser (med undantag av framtagandet av
kommunikationsmaterial) och kommer därmed ha haft en reell påverkan på
projektets utformning, vara delaktig i projektets genomförande, samt i arbetet med
verksamhetens fortsättning. Efter projektets slut ska utbildningsmaterialet vara
färdigställt och tillhandahållas kostnadsfritt på Berättarministeriets web till samtliga
lärare/elever i Sverige.
Ögonblicksteatern,UMEÅ
Normkreativ Certifiering
har beviljats stöd med 1510000 kronor
för år 1 av 3
Detta samarbetsprojekt, mellan Föreningen Normcreative Settings och
Ögonblicksteatern, syftar till att skapa en certifierad normkreativ utbildning för i första
hand unga kvinnor inom kulturbranschen både vad det gäller offentliga och ideella
sektorn. Certifieringen ska utformas, tillsammans med främst unga kvinnor som är
verksamma eller under utbildning inom kultursektorn. Projektet ska arbeta på två
nivåer, dels att på ett individuellt plan ta till vara på de unga kvinnornas erfarenheter
och kunskaper kring normkritik, diskriminering och jämställdhet in i utformningen av
certifieringen. Men också att påverka på ett strukturellt plan genom att göra
certifieringar för målgruppens kommande arbetsplatser och utbildningar. Detta
kommer att skapa andra förutsättningar för projektets målgrupp in på
arbetsmarknaden och in i utbildningar. Nationellt projekt. Prioriterat område:
Demokrati och delaktighet
Futsal Club Ibra,MÖLNDAL
FC Ibra
har beviljats stöd med 1755000 kronor
för år 1 av 3
Projektet, som genomförs i Borås, syftar till att arbetskvalificera minst 30 ungdomar,
19-25 år, som befinner sig allra längst bort från arbetsmarknaden och som är svåra
att nå med befintliga insatser. De ska bryta ett negativt beteende till att bli positiva
förebilder, som tar ansvar för sin stadsdel. Detta sker genom att de deltar i en så
kallad coop-utbildning, dvs varvar arbete med studier, vilket leder till
gymnasiekompetens, yrkesexamen och arbetslivserfarenhet. Vid projektets slut ska
de ha ett CV med 3 års arbetslivserfarenhet och referenser, gymnasieutbildning via
folkhögskola eller komvux. Därtill ska de också engagera och påverka områdets
yngre i positiv riktning som goda förebilder och framförallt fånga upp dem som
befinner sig i riskzon. Arbetet utförs både på stadsdelens hög- och
mellanstadieskolor och som fält/fritidsarbete inom stadsdelen på kvällar och helger,
vilket omfattar ca 500 ungdomar. Vid projektets slut ska konceptet finnas i alla
stadsdelar i Borås. Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden
Riksorganisationen Män för Jämställdhet,STOCKHOLM
Erfarenhetsspridning Machofabriken
har beviljats stöd med 50000 kronor
för år 1 av 1
Detta är ett de fyra projekt som 2013 tilldelas Arvsfondsdelegationens pris till projekt
som lever vidare (s.k. Guldkorn). Medlen kommer att användas för att sprida
erfarenheterna från det avslutade projektet.Nationellt projekt. Prioriterat område:
Motverka våld, trakasserier och mobbning
Stiftelsen Tekniska museet,STOCKHOLM
Stockholm Science Center - 100% för alla
har beviljats stöd med 4822000 kronor
för år 1 av 3
Syftet med projektet är att stimulera och skapa intresse bland barn och unga med
funktionsnedsättning för naturvetenskap och teknik. Detta ska ske genom att
möjliggöra upplevelser och aktiviteter anpassade efter olika funktionsnedsättningar
samt att skapa skräddarsydda pedagogiska skolprogram för prioriterade målgrupper i
samråd med skolan. Den primära målgruppen är barn i åldern 3-12 år som har syn,
hörsel, kognitiv funktionsnedsättning eller rörelsehinder. Sekundär målgrupp är
ungdomar mellan 13-19 år med ovan beskriven funktionsnedsättning. Genom
projektet avser museet bidra till en positiv förändring i synen på människor med
funktionsnedsättning samtidigt som man skapar ett museum som är till för alla. Barn
och unga med funktionsnedsättning kommer att utveckla de interaktiva
installationerna/upplevelserna tillsammans med ett team av konstnärer, interaktiva
designers, tillgänglighetsexperter och pedagoger.Målgruppen kommer också att vara
delaktig i utformandet av den pedagogiska plattformen och de skräddarsydda
pedagogiska programmen tillsammans med andra relevanta aktörer. Efter
projektavslut tar museets ordinarie verksamhet över ansvaret. Prioriterat område:
delaktighet i kulturlivet
Sattajärvi Idrottsförening,PAJALA
Erfarenhetsspridning av anläggning för utförsåkning
har beviljats stöd med 50000 kronor
för år 1 av 1
Detta är ett de fyra projekt som 2013 tilldelas Arvsfondsdelegationens pris till projekt
som lever vidare (s.k. Guldkorn). Medlen kommer att användas för att sprida
erfarenheterna från det avslutade projektet
Syftet med slalombacken är att ge ungdomarna i byn och kommunen en meningsfull
och aktiv fritid. Föreningen har en bred verksamhet för ungdomarna med skidåkning,
löpning m.m. Enligt ungdomarnas önskemål ska de nu anlägga en slalombacke.
Backen ger ett ökat utbud av sociala aktiviteter för byns ungdomar men även för
kringliggande byar och Pajala centralort.

Hälsans Natur,SKURUP
Erfarenhetsspridning av projektet Vårdhund på värdiga villkor
har beviljats stöd med 50000 kronor
för år 1 av 1
Som årets guldkorn i kategorin ”Personer med funktionsnedsättning” ska föreningen
samla in berättelser, i text och bild, om vad en vårdhund kan bidra med. Det ska ske
genom möten och samtal med vårdtagare, anhöriga och vårdpersonal på
vårdenheter av skilda slag, i flera kommuner. De goda erfarenheterna med
vårdhundar, samt risker med hundarnas medverkan, ska sammanställas i digital och
tryckt form. Materialet ska även innehålla korfattad beskrivning av de lagar och
förordningar som ska beaktas så att all verksamhet med vårdhund sker på ett säkert
sätt och med god kvalité. Materialet ska spridas till chefer inom äldrevårdsomsorg,
brukarorganisationer, patientföreningar, politiker och andra beslutsfattare med ansvar
för vård och omsorg.
Riksförbundet BRIS - Barnens Rätt i Samhället,STOCKHOLM
Erfarenhetsspridning av BRIS-chatten
har beviljats stöd med 50000 kronor
för år 1 av 1
BRIs-chatten erbjuder barn och ungdomar en chatt-kontakt med en vuxen på BRIS.
Kontakten är mellan ett barn och en vuxen och den är anonym. Barn och unga tar sig
in på chatten genom ett personligt användarnamn och lösenord. Chatten bemannas
av ideella medarbetare.Detta är ett de fyra projekt som 2013 tilldelas
Arvsfondsdelegationens pris till projekt som lever vidare (s.k. Guldkorn). Medlen
kommer att användas för att sprida erfarenheterna från det avslutade projektet.
Nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa

Sensus Studieförbund, Stockholm-Gotland,STOCKHOLM
Street Signers
har beviljats stöd med 498000 kronor
för år 1 av 2
Projektet vill skapa ett webbaserat levande lexikon för unga teckenspråkliga, och för
unga som vill lära sig ett mer ungdomligt teckenspråk. Tanken är att skapa en portal
där man kan ta del av ett modernare och yngre ”språkbruk”, inklusive t ex
slanguttryck och dialekter. Sidan ska även ses som ett sätt att dokumentera
ungdomars teckenspråk på. Föreningarna vill ta fram ett tillgängligt studiematerial
och starta studiecirklar där döva ungdomar får lära sig filma, redigera och uppdatera
webbplatsen själva. Webbportalen ska fortsätta att uppdateras på ideell basis efter
projekttidens slut. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet
Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms universitet, Folkuniversitetet,
STOCKHOLM
Förstudie - projektet kulturakademin i Stockholm
har beviljats stöd med 1918000 kronor
för år 1 av 3
Folkuniversitetet har genomfört en förstudie med stöd från Arvsfonden. Där ville man
få svar på behovet av kulturkurser bland personer med intellektuell
funktionsnedsättning, olika pedagogiska former, studiebesök och kontaktnät,
målgruppens ekonomiska förutsättningar, rekrytering av lärare/ledare, lokaler,
marknadsföring. Förstudiens resultat gav så positiva svar att man nu är beredd att
starta projektet Kulturakademin. Här vill man erbjuda kurser i konst och
konsthantverk på tre olika nivåer, och med individuella valmöjligheter. Nivåerna är
formulerade så att man utgår ifrån; 1. Fritidsintresse 2. Grund- och vidareutbildning 3.
Kurs på hög nivå. Man vill inspirera och stimulera eleverna till fortsatta studier, samt
verka för att genomföra utåtriktade konstprojekt. Målgruppen har fått vara, och
kommer att vara, delaktiga i utformningen av projektet enligt en tydlig plan.
Målgruppen kommer bl.a. att ingå i en referensgrupp, de finns som språkrör och
äldre elever kommer att få en fadderfunktion. Fortsättningen av projektet är tänkt att
ske dels genom Folkuniversitetets egen regi, 1 000 lärartimmar/år. Man vill även
prova en relativt ny samverkansform som är beprövad i Örebro, Västerås och i
Region Skåne. Den är kallad Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP. Prioriterat område:
Delaktighet i kulturlivet

Source: http://www.arvsfonden.nu/upload/Bifall/Arvsfondens%20nya%20projekt%20december%202013.pdf

2846_de_de

Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31 1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens · Produktidentifikator · Handelsname: Ampicillin - Natriumsalz BioChemica · Artikelnummer: 2846 · CAS-Nummer: · EG-Nummer: · Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird Ke

Microsoft word - e5018102.doc

Product: Soldering solution Frutti Art. No. 50 181 02 – 50 181 03 11.02.02 SAFETY DATA SHEET (According to 91/155/EC) Safety data sheet/ EG-Sicherheitsdatenblatt Product/ Product group: Soldering solution Frutti 1.1 Substance/Preparation and Company Name 1.2 Information on the product 1.2 Information on manufacturer/Supplier Supplier: Tiffany Glaskunst GmbH

Copyright © 2010 Medicament Inoculation Pdf