(microsoft word - valoraci\363 final coordinador francesc llorca.doc)

Document 3: Qüestionari de valoració del coordinador/-a AVALUACIÓ FINAL DEL PAT. COORDINADOR/-A:
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA: ASPECTES ORGANITZATIUS I Durant el curs 2009-2010 s’ha dut a terme en la Facultat d’Educació el Pla d’Acció L’inici del PAT 0910 s’ha realitzat amb retard respecte a les dates desitjables, per causa del canvi d’equip deganal, l’adaptació a les noves tasques amb què ens hem trobat i a l’adaptació als nous plans d’estudi. La primera sessió fou entre el 3 i 4 de novembre de 2009, que com hem comentat és una data molt tardana per engegar el procés de Pel que fa a les accions relacionades amb el PAT, el primer pas fou la selecció de professors-tutors i d’alumnes-tutors. Ens pareixia molt importat i positiu per a la dinamització del PAT a la nostra facultat que l’alumnat d’últim any tingués una presència directa en la seua realització, atés que són el col·lectiu vitalment i humanament més proper a l’alumnat tutoritzat. Els criteris per seleccionar els tutors fou aquest: Criteri de selecció de Professors Tutors 1. Professorat a temps complet adscrit i amb docència a la Facultat d’Educació. 2. Entre el professorat que acomplia el requisit tenien preferència aquells que no 3. Atés que hi havia més sol·licituds que nombre de tutors es triava segons la tipologia de plaça i anys de servei, com també pels mèrits de funció tutorial que Criteri de selecció del pla experimental d’alumnes tutors 1. Ser alumne d’últim curs de Magisteri. 2. No haver estat més de tres anys cursant els estudis. 4. Poder al·legar experiència prèvia relacionada amb la funció tutorial. El resultat ha sigut la participació de quinze tutors, quatre dels quals eren alumnes de tercer de diplomatura. El nombre d’alumnat inscrit inicialment fou de cent vuitanta- quatre persones. Al final del PAT 0910 constaven dos-cents tres matriculats. Cal tenir en compte que la idea era conformar grups no inferiors a deu persones ni superiors a quinze per tal que hi hagués una bona comunicació i relació entre tutors i tutorands. A partir d’ací s’han realitzat cinc sessions de grup. Posteriorment s’han celebrat reunions al mes de desembre. En aquest mes, l’alumnat tutor n’ha celebrat dues perquè durant el segon quadrimestre havien d’anar a fer les pàctiques als col·legis. També se’n celebraren al mes de febrer, març i maig. ADAPTACIONS REALITZADES AL PROGRAMA OFICIAL: ASPECTES
ORGANITZATIUS I ACTIVIDADES (RESULTAT POSITIU O NEGATIU).
Les temàtiques tractades han sigut variades. La inicial consistí en una presentació de l’espai físic de la Universitat i de la Facultat a l’alumnat nouvingut: facultat, biblioteca, aularis, servei mèdic. També es presentava l’estructura acadèmica i administrativa: departements, secretaria, òrgans de govern. Per a les altres sessions, des de la coordinació del PAT, se suggeriren temàtiques com “Exàmens i convocatòries” atés que s’acostava la convocatòria de desembre i la primera de 2010. També altres com “Ajudes i beques”. En aquest cas es prepararen uns materials que s’enviaren als tutors i també es va oferir un enllaç amb el resum que el Altres sessions es fonamentaven en les peticions de l’alumnat com la Capacitació docent en Valencià -tema de molt d’interés per al nostres alumnat-, temàtica de les pràctiques en col·legis, la docència en valencià, els programes de mobilitat SICUE- SENECA i ERASMUS, etc. A més, s’atenien les peticions, preguntes i dubtes particulars que formulaven els interessats. A més, el professor Salvador Peiró ha estés i adaptat el programa PAT a alumnes de 2n RESUM FINAL DELS RESULTATS DEL PROFESSORAT I L'ALUMNAT.
Finalment han lliurat la documentació catorze professors, que han rebut una mitjana d’assistència presencial a les sessions de quatre alumnes, on s’ha de sumar les consultes a través del correu electrònic i del campus virtual. Cal dir que amb les sessions del PAT l’alumnat se sent molt còmode a l’hora de preguntar. També que la relació que s’estableix és diferent a la de professor vs. alumne, amb les tutories del PAT la relació és molt més propera i enriqueix personalment i professionalment a professorat i alumnat. ASPECTES POSITIUS DEL DESENROTLLAMENT DEL PROGRAMA
La valoració global que podem fer és que el PAT és un mitjà útil per introduir el nou alumnat en el món universitari. És l’eina que poden tenir a l’abast per aclarir els seus dubtes mitjançant persones que poden considerar properes, especialment si els tutors són també alumnes. Per tant, considerem que cal millorar i incentivar aquesta activitat des de les facultats perquè aplegue al major nombre de nous estudiants i ampliar la És força positiva la presència d’alumnes tutors perquè donen molta confiança als alumnes novells i coneixen les seues necessitats. Un altre aspecte positiu és que el professorat coneix els alumnes fora de l’àmbit estrictament acadèmic i això és molt positiu per a tots. També cla assenyalar que els alumnes del PAT “reemeten” informació als seus companys de classe, qüestió molt important en la comunicació entre alumnes i institució Per tant, la valoració global que fem del PAT és altament positiva i més encara en un futur on pensem que s’haurà consolidat fortament. ASPECTES NEGATIUS DEL DESENROTLLAMENT DEL PROGRAMA
L’escassa assistència presencial de molts alumnes per diversos motius com els horaris intempestius aper a les seues necessitats (allargava massa les hores de permanència al campus, incompatibilitat amb els seus mitjans de transport, etc.). Absència d’un recurs PAT al Campus Virtual. PROPOSTES DE MILLORA
També haurem de dur a terme algunes accions per millorar-ne l’eficàcia com avançar les dates de les sessions -la inical hauria de ser fins i tot abans que comence el curs- i integrar les reunions dins de l’horari lectiu en la mesura que siga possible. I, per suposat, tenir en compte que bona part de les consultes seran a través del correu electrònic, seria bo que dins del Campus Virtual hi haguera un recurs propi per als tutors i alumnes del PAT. Açò facilitaria el contacte, ja no seria sols a través del correu electrònic, i ajudaria a la visualització del Programa d’Acció Tutorial com a recurs També haurem de posar enllaços de la pàgina web de la Facultat al programa PAT de l’ICE que faciliten l’accés a la informació per part dels tutors i l’alumnat. Totes les aules on es duguen a terme les reunions haurien de ser amb ordinadors i connexió a la xarxa per facilitar explicacions important com les fitxes de les ALTRES ASPECTES
La tutora Raquel López López proposa donar un crèdit de lliure configuració a ANNEX: PLA D'ACOLLIDA: PLANIFICACIÓ I IMPLANTACIÓ. ADJUNTAR.
Estem preparant el PAT del proper curs per tal que abans de l’inici de les classes es puga fer una reunió amb l’alumnat i mostrar-los el medi físic on s’hauran de moure. ANNEX: FUNCIONS DELS RESPONSABLES DEL PAT: SUGGERIMENTS.
Tal vegada caldria que els tutors PAT tingueren un reconeixement al POI més que una

Source: http://web.ua.es/es/ice/documentos/tutorial/material/memoria-educ-09-10.pdf

Malariaaricraftdisinfection.pdf

Why aircraft disinsection?Norman G. Gratz,1 Robert Steffen,2 & William Cocksedge3A serious problem is posed by the inadvertent transport of live mosquitoes aboard aircraft arriving from tropicalcountries where vector-borne diseases are endemic. Surveys at international airports have found many instances oflive insects, particularly mosquitoes, aboard aircraft arriving from countries where mal

hirschsprungs.info

Sodium Cromoglycate in the Management of Chronic or Recurrent Enterocolitis in Patients With Hirschsprung’s Disease Background/Purpose: Chronic or recurring enterocolitis is a Results: The follow-up of the patients ranges from 8 months rare but perplexing complication of Hirschsprung’s diseaseto 26 months. Three of the 5 patients with chronic enteroco-affecting especially patient

Copyright © 2010 Medicament Inoculation Pdf