Vetlis.no

Forsiktighetsregler ved bruk av antibakterielle midler til hund og katt under drektighet og laktasjon
Informasjonen i denne tabellen er hentet fra lærebøker og fra preparatomtaler (se referanseliste på siste side). Det er referert til preparatomtaler for al e antibakteriel e preparater som er markedsført til hund og/eller katt i Norge. I enkelte preparatomtaler er det gitt mangelfulle opplysninger om bruk ved drektighet og laktasjon, og for noen virkestoffer gir to eller flere preparatomtaler avvikende opplysninger. I disse tilfellene er det i til egg tatt med informasjon fra SPC ’er fra veterinærpreparater som er markedsført i Storbritannia, el er fra omtaler av humanmedisinske legemidler med samme virkestoff for å gi ytterligere informasjon. Humanmedisinske legemidler som er vanlig brukt til hund og katt er også tatt med. Informasjonen som er tatt fra humane preparatomtaler er gitt i grå tekst. Det er viktig å være klar over at i de tilfel ene der preparat A blir angitt å være trygt til bruk på drektige el er lakterende dyr mens preparat B med samme virkestoff blir anbefalt brukt med forsiktighet, kan dette skyldes forskjeller i formuleringer osv., men mest trolig er bakgrunnen ulike vurderinger fra produsentene av preparatene. Veterinærer bør i disse tilfellene ta informasjonen fra begge preparatomtaler med i vurderingen før behandling av drektige eller diegivende dyr igangsettes. Legemiddel
Ved drektighet
Ved laktasjon
Krysser placenta. Ikke tilstrekkelig undersøkt i hund og katt, men Går over i melk i lave konsentrasjoner og kan gi bl.a. diaré og ingen teratogene effekter er påvist så langt. Trolig trygt. Kan brukes etter vurdering av nytte versus risiko (1). Kan gis til drektige dyr (4, 5). Krysser placenta. Ikke tilstrekkelig undersøkt i hund og katt, men Går over i melk i lave konsentrasjoner og kan gi bl.a. diaré og ingen teratogene effekter er påvist så langt. Trolig trygt. Kan brukes etter vurdering av nytte versus risiko (1). Kan gis til drektige dyr (6). Krysser placenta. Ikke tilstrekkelig undersøkt i hund og katt, men Går over i melk i lave konsentrasjoner og kan gi bl.a. diaré og ingen teratogene effekter er påvist så langt. Trolig trygt. Kan brukes etter vurdering av nytte versus risiko (1). Teratogen effekt hos dyr er ikke vist. Brukes kun etter vurdering av Sikkerhet ved bruk under laktasjon er ikke tilstrekkelig undersøkt, men studier på rotter har ikke vist tegn til toksiske effekter. Brukes kun etter vurdering av nytte versus risiko (10). Krysser placenta. Ikke tilstrekkelig undersøkt i hund og katt, men Går over i melk i lave konsentrasjoner og kan gi bl.a. diaré og ingen teratogene effekter er påvist så langt. Trolig trygt. Kan brukes etter vurdering av nytte versus risiko (1). Forsiktighetsregler ved bruk av antibakterielle midler til hund og katt under drektighet og laktasjon Krysser placenta. Ikke tilstrekkelig undersøkt, men ingen teratogene effekter er påvist så langt. Brukes kun etter vurdering av nytte Går over i melk i lave konsentrasjoner og kan potensielt påvirke Studier i mus, rotte og kanin har ikke vist tegn på teratogen effekt. Sikkerhet ikke undersøkt hos diegivende katter. Brukes kun etter Sikkerhet ikke undersøkt hos drektige katter. Brukes kun etter vurdering av nytte versus risiko. Skal ikke brukes til diegivende vurdering av nytte versus risiko. Skal ikke brukes til drektige tisper Preparatet går i liten grad over i morsmelk. Det er lite sannsynlig Data fra et begrenset antall epidemiologiske studier og erfaring med at barn som ammes kan få skadelige effekter, selv om risiko for bruk hos gravide kvinner indikerer ikke skadelige effekter. påvirkning av tarm- og munnfloraen hos barnet ikke kan Dyrestudier viser ikke reproduksjonstoksiske effekter. Preparatet utelukkes. Små mengder av virkestoffet i morsmelken kan gi økt bør bare gis under graviditeten hvis fordelen oppveier en mulig risiko for sensibilisering (humant) (13). risiko (humant) (13). Data fra et begrenset antall epidemiologiske studier og erfaring med Preparatet går i liten grad over i morsmelk. Det er lite sannsynlig bruk hos gravide kvinner indikerer ikke skadelige effekter. at barn som ammes kan få skadelige effekter. Påvirkning av Dyrestudier viser ikke reproduksjonstoksiske effekter. Preparatet tarm- og munnfloraen hos barnet ikke kan utelukkes. Små bør bare gis under graviditeten hvis fordelen oppveier en mulig mengder av virkestoffet i morsmelken kan gi økt risiko for Krysser placenta. Ikke tilstrekkelig undersøkt, men cefalosporiner er Ikke tilstrekkelig undersøkt, men cefalosporiner er generelt generelt regnet som trygge for bruk under drektighet. Brukes kun regnet som trygge for bruk under laktasjon. Brukes kun etter etter vurdering av nytte versus risiko (1). Sikkerhet er ikke klarlagt. Behandlede dyr skal ikke brukes i avl før Ikke til dyr <8 uker. Sikkerhet er ikke klarlagt (15). tidligst 12 uker etter siste injeksjon (15). Går over i morsmelk, men i så små mengder at det ved Krysser placenta. Bør ikke gis i 1. trimester. Må ikke brukes sammen terapeutiske doser er liten risiko for innvirkning på barnet. Kontraindisert til behandling av nyfødte og barn <3 måneder (16). Krysser placenta. Teratogene effekter vist på laboratoriedyr etter Blir distribuert til melk. Ikke tilstrekkelig undersøkt. Brukes med administrering av høye doser. Brukes kun etter vurdering av nytte forsiktighet etter vurdering av nytte versus risiko (1). Forsiktighetsregler ved bruk av antibakterielle midler til hund og katt under drektighet og laktasjon Sikkerhet ved bruk ved drektighet er ikke klarlagt. Teratogen effekt (ganespalter) har blitt rapportert (1). Høye doser sulfa-trimetoprim har gitt misdannelser i fostre i dyrestudier. I et studium på drektige purker ble det ikke funnet Brukes med forsiktighet etter vurdering av nytte versus risiko. misdannelser i fostre etter 5 behandlinger med normal dose, i Økt risiko for bivirkninger dersom speddyret er prematurt eller perioden 8-41 dager etter bedekning (17). Trimetoprim og sulfametoksazol krysser placenta og et likt nivå av Trimetoprim går over i morsmelk og forholdet melk:plasma er stoffet oppnås i foster og fostervann som i maternalt serum. Data fra 1,25:1. Det er ukjent hvor mye sulfamethizol som går over i et større antall gravide kvinner som har brukt kombinasjonen morsmelk. Dersom barnet er prematurt eller har trimetoprim-sulfametoksazol, indikerer ikke skadelige effekter. hyperbilirubinemia eller glukose-6-fosfatdehydrogenase-svikt må Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter som indikerer en ikke sulfametoksazol brukes under amming. Dersom barnet er mulig risiko for humane fostre. Trimetoprim-sulfametoksazol bør friskt er det lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes kun brukes under graviditet dersom potensiel nytte for moren oppveier potensiell risiko for fosteret, og bør ikke brukes i første trimester av graviditeten. Trimetoprim-sulfametoksazol må ikke brukes etter uke 30 av graviditeten på grunn av fare for kernicterus, gulsott og hemolytisk anemi (humant) (19). Kontraindisert ved drektighet. Kan gi medfødte misdannelser eller Blir skilt ut i melk i relativt stor grad. Unngå diing dersom mordyret må behandles med doksysyklin (1). Kan akkumulere i Tetracykliner skal ikke brukes ved graviditet da de kan forårsake irreversible tannskader og kan inkorporeres i beinvev hos fosteret. Det er en teoretisk risiko for påvirkning av tenner og bein hos Gravide kvinner er særlig følsomme for tetracyklinindusert barnet. Det kan ikke utelukkes en risiko for påvirkning av barnets leverskade ved høye doser. Epidemiologiske studier fra gravide munn- og tarmflora. Tetracykliner bør ikke brukes under amming kvinner som hadde brukt tetracykliner i 1. trimester viste en mulig økning av mindre misdannelser. Dyrestudier viser ikke entydige resultater angående teratogenitet. Kontraindisert ved graviditet (21) Forsiktighetsregler ved bruk av antibakterielle midler til hund og katt under drektighet og laktasjon Kontraindisert ved drektighet. Kan gi medfødte misdannelser eller være embryotoksisk (1). Oksytetrasyklin blir deponert i tenner og beinvev under vekst og kan Blir skilt ut i melk i relativt stor grad. Unngå diing dersom forårsake misfarging. Krysser placenta. Ikke anbefalt brukt i sen mordyret må behandles med oksytetrasyklin (1). Kan påvirke tarmflora, potensielt toksisk effekt på nefroner, leverceller og Tetracykliner gitt systemisk til gravide kvinner kan inkorporeres i kan gi fotosensibilisering ved behandling av speddyr direkte (2). beinvev hos fosteret og er vist å forårsake misdannelser i form av Oksytetrasyklin blir deponert i tenner og beinvev under vekst og redusert skjelettdannelse og benvekst, samt irreversible tannskader. kan forårsake misfarging. Ikke anbefalt brukt til unge dyr (22). Preparatet bør ikke brukes under graviditet hvis ikke fordelen oppveier en mulig risiko (humant) (23). Kan gis til drektige dyr. Uteritorier skal ikke brukes til drektige dyr (24). Tetracykliner går over i morsmelk etter systemisk bruk, men det Sikkerhet ved bruk under graviditet er ikke klarlagt da erfaring med er ukjent hvor mye som skil es ut i morsmelk etter topikal bruk. bruk av topikale tetracykliner hos gravide kvinner er utilstrekkelig. Det er ikke klarlagt om det kan gi skadelige effekter på barn som Dyrestudier viser ikke reproduksjonstoksiske effekter. Preparatet ammes. Preparatet bør derfor ikke brukes under amming hvis bør ikke brukes under graviditet hvis ikke fordelen oppveier en mulig ikke fordelen oppveier en mulig risiko. Behandling av store risiko (humant) (23). hudområder over lengre tid og innsmøring på brystene må i tilfelle unngås (humant) (23). Kan krysse placenta og en sjelden gang ha toksiske effekter på Små mengder gentamicin blir utskilt i melk og risiko for diende nerver eller nefroner. Kan brukes med stor forsiktighet etter Sikkerhet av preparatet under diegiving er ikke fastlagt. Sikkerhet av preparatet under drektighet er ikke fastlagt. Systemisk Systemisk absorpsjon av gentamicinsulfat er ubetydelig etter absorpsjon av gentamicinsulfat er ubetydelig etter lokal behandling i lokal behandling i øret med legemiddelet «Easotic» (26). øret med legemiddelet «Easotic» (26). Kan brukes under drektighet (27). Sikkerhet ved bruk under Kan brukes under laktasjon (27). Sikkerhet ved bruk under Dihydrostreptomycin drektighet er ikke undersøkt (28) diegivning er ikke undersøkt (28) Blir skilt ut i melk, men etter oral behandling er det lite trolig at Ikke tilstrekkelig undersøkt i hund og katt, men ingen teratogene neomycin utgjør en vesentlig systemisk risiko for diende avkom, effekter har så langt blitt påvist (1). men kan påvirke tarmflora og gi diaré (1). Ikke kontraindisert, men brukes kun etter vurdering av nytte versus Ikke kontraindisert, men brukes kun etter vurdering av nytte Forsiktighetsregler ved bruk av antibakterielle midler til hund og katt under drektighet og laktasjon Krysser placenta i betydelig grad. Er ikke tilstrekkelig undersøkt til å kunne si at det er trygt å bruke ved drektighet hos hund og katt, men ingen teratogene effekter har så langt blitt påvist (1, 30). Blir skilt ut i melk og diende avkom kan utvikle diaré (1, 2, 30). Brukes kun etter vurdering av nytte versus risiko (30). Kliniske observasjoner på hund og katt mangler (31). Ingen teratogene effekter hos rotte. Kliniske observasjoner på hund Går over i morsmelk. Det er mulig barn som ammes kan påvirkes. Klindamycin bør derfor ikke brukes under amming (humant) (32). Lang klinisk erfaring indikerer liten eller ingen risiko for skadelige effekter på svangerskapsforløpet, fosteret eller det nyfødte barnet (humant) (32). Har ingen kjente teratogene effekter, men er ikke tilstrekkelig undersøkt i hund og katt. Brukes kun etter vurdering av nytte versus risiko (1). Epidemiologiske studier tyder på en økt risiko for hjerte/kar Kan bli oppkonsentrert i melk i betydelig grad (1, 3). Det er lite misdannelse etter eksponering for erytromycin tidlig i graviditeten. trolig at barn som ammes blir påvirket (humant)(33). Ikke vist å Reproduksjonstoksiske studier med erytromycin i dyr er utilstrekkelige, men studier med andre makrolider har vist embryodød og misdannelser. Erytromycin skal ikke brukes av kvinner under graviditet såfremt det ikke er absolutt nødvendig (humant) (33). Passerer over placenta. Effekter (skader på leddbrusk) på avkom kan Blir skilt ut i melk. Bør brukes med forsiktighet til diegivende dyr, ikke utelukkes. Brukes med forsiktighet etter vurdering av nytte da enrofloksacin kan skade leddbrusken hos dyr i vekst (2, 34). versus risiko (1, 34). Sikkerhet ikke klarlagt i drektige katter (1). Sikkerhet ikke klarlagt i diegivende katter (1). Kontraindisert ved drektighet. Passerer placenta. Sikkerhet ikke Kontraindisert ved diegiving. Blir skilt ut i melk. Sikkerhet ikke klarlagt. Har indusert øyemisdannelser hos rottefoster. Valper har klarlagt. Valper har vist artropati etter systemisk administrering vist artropati etter systemisk administrering (35). Studier i rotte og kaniner har vist prenatal/postnatal toksisitet og Kan gi artropati hos hunder i vekst (37). Bruk er ikke anbefalt misdannelser etter behandling under drektighet. Ikke tilstrekkelig undersøkt til hund og katt. Kan gi artropati hos hunder i vekst. Skal Forsiktighetsregler ved bruk av antibakterielle midler til hund og katt under drektighet og laktasjon Kan redusere proteinsyntesen i ryggmargen på foster. Brukes med forsiktighet etter vurdering av nytte versus risiko (1). Opplysninger mangler (38). Blir skilt ut til melk. Forsiktighet ved behandling av diegivende Nyfødte barn har manglende evne til å konjugere og skille ut dyr, spesielt i løpet av den første uka etter fødsel (1). kloramfenikol. Nyfødte som har vært eksponert in utero i slutten av svangerskapet kan ha risiko for utvikling av "grey baby syndrome", Kloramfenikol går over i morsmelk. Utskillelsen av kloramfenikol med cyanose, hypotermi, sirkulasjonssvikt og død. Systemisk hos spedbarn er mye langsommere enn hos voksne. Det er risiko eksponering for kloramfenikol ved bruk av øyedråper eller øyesalve for at det ammende barnet kan få irreversibel antas å være for lav til å gi "grey baby syndrome". Det er imidlertid benmargssuppresjon som fører til aplastisk anemi. Kloramfenikol ukjent hvorvidt en sjelden bivirkning som benmargssuppresjon kan skal derfor ikke brukes under amming (39). oppstå hos fosteret ved intrauterin eksponering for kloramfenikol. Preparatet bør kun brukes under graviditet dersom behandling er absolutt nødvendig (humant) (39). Behandling av drektige tisper kan ha fosterskadelig effekt (40). Fusidinsyre blir skilt ut i morsmelk, men ved bruk av Ved bruk av øyedråper/krem anses den systemiske eksponeringen øyedråper/krem anses den systemiske eksponeringen å være for fusidinsyre å være så liten at det sannsynligvis medfører liten liten. Det er lite sannsynlig at barn som ammes blir påvirket risiko for skadelige effekter under graviditet (humant)(43, 44). Omdiskutert teratogen effekt. Bør ikke brukes ved drektighet, spesielt ikke i løpet av de første 3 ukene (1). Avkom bør ikke die i behandlingsperioden (1). Ikke vist teratogen effekt i dyr eller mennesker, men metronidazol er Metronidazol blir skilt ut i morsmelk. Under laktasjon bør enten vist å være mutagent i bakterier og karsinogent i gnagere. Bør ikke amming el er bruk av metronidazol opphøre (humant) (45). brukes under graviditet med mindre det anses som helt nødvendig. Kontraindisert i første trimester (humant) (45). Kontraindisert like før fødsel humant pga. fare for hemolytisk anemi pga. underutviklede enzymsystemer. Ikke godt nok undersøkt i tidlig Blir skilt ut i melk i lave konsentrasjoner. Sikkerhet ikke klarlagt drektighet. Bruk bare etter vurdering av nytte versus risiko (1). Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter Nitrofurantoin går over i morsmelk. Nitrofurantoin er blitt brukt på embryo- eller fosterutvikling ved doser opp til 6 ganger klinisk av et stort antal ammende kvinner uten at negative effekter på dose. Nitrofurantoin er blitt brukt av et stort antall gravide kvinner barnet er blitt observert. Furadantin er kontraindisert ved uten at negative effekter er blitt observert. I meget sjeldne tilfeller amming av barn yngre enn 1 måned pga. risiko for hemolytisk er hemolytisk anemi blitt rapportert ved behandling med anemi. Forskrivning til kvinner som ammer barn eldre enn 1 nitrofurantoin like før fødsel. I forbindelse med fødsel skal nitrofurantoin kun gis etter meget grundig vurdering (humant) (46). Forsiktighetsregler ved bruk av antibakterielle midler til hund og katt under drektighet og laktasjon Plumb’s Veterinary Drug Handbook, 7th ed., 2011, Ed. Plumb D.C., Wiley-Blackwel Small Animal Pediatrics, 1st ed., 2011, Ed. Peterson M.E. and Kutzler M.A., Elsevier Saunders Antimicrobial Therapy in Veterinary Medicine, 4th ed., 2006, Ed. Giguère S., Prescott J.F., Baggot J.D., Walker R.D., Dowling P.M., Blackwell Publishing «Penovet vet.», veterinær felleskatalog, web versjon «Weifapenin», veterinær felleskatalog, web versjon «Clamoxyl vet.», veterinær felleskatalog, web versjon «Clavobay vet.», veterinær fel eskatalog, web versjon «Noroclav vet.», veterinær felleskatalog, web versjon «Synulox vet.», veterinær felleskatalog, web versjon 10. «Clavaseptin Tablets», Britisk veterinær SPC,11. «Amfipen LA», Britisk veterinær SPC, 12. «Therios», veterinær felleskatalog, web versjon 13. «Keflex», human SPC, human felleskatalog, web versjon 14. «Keflin», human SPC, human felleskatalog, web versjon 15. «Convenia», veterinær felleskatalog, web versjon 16. «Trimetoprim» human SPC, human fel eskatalog, web versjon 17. «Borgal vet.», veterinær felleskatalog, web versjon 18. «Tribrissen vet.», veterinær felleskatalog, web versjon 19. «Bactrim», human SPC, human felleskatalog, web versjon 20. «Ronaxan vet.», veterinær felleskatalog, web versjon 21. «Doxylin», human felleskatalog, web versjon 22. «Oxycare Tablets», Britisk veterinær SPC,23. «Terramycin-Polymyxin B salve» human SPC, human fel eskatalog, web versjon 24. «Terramycin vet.», veterinær felleskatalog, web versjon 25. «Terramycin-Polymyxin B salve/øyesalve», veterinær felleskatalog, web versjon 26. «Easotic», veterinær felleskatalog, web versjon 27. «Dihydrostreptomycin vet.», veterinær felleskatalog, web versjon 28. «Streptocillin vet.», veterinær felleskatalog, web versjon 29. «Neopen», Britisk veterinær SPC,30. «Clindaseptin», Britisk veterinær SPC, 31. «Antirobe vet.», veterinær felleskatalog, web versjon 32. «Dalacin», human SPC, human fel eskatalog, web versjon 33. «Abboticin», human SPC, human felleskatalog, web versjon 34. «Baytril vet.», veterinær felleskatalog, web versjon 35. «Veraflox», veterinær felleskatalog, web versjon 36. «Posatex», veterinær felleskatalog, web versjon 37. «Orbax Palatable Oral Suspension», Britisk veterinær SPC,38. «Kloramfenikol» øyedråper/øyesalve, veterinær felleskatalog, web versjon 39. «Kloramfenikol øyedråper», human SPC, human fel eskatalog, web versjon 40. «Fuciderm vet.», veterinær felleskatalog, web versjon 41. «Canaural vet.», veterinær felleskatalog, web versjon 42. «Fucithalmic vet.», veterinær felleskatalog, web versjon) 43. «Fucithalmic øyedråper», human SPC, human fel eskatalog, web versjon 44. «Fucidin 2 % krem», human SPC, human felleskatalog, web versjon 45. «Metronidazol Baxter Viaflo», human SPC, human felleskatalog, web versjon 46. «Furadantin», human SPC, human fel eskatalog, web versjon *Alle web-baserte referanser refererer til versjon pr. mai 2013 Forsiktighetsregler ved bruk av antibakterielle midler til hund og katt under drektighet og laktasjon

Source: http://www.vetlis.no/accounts/vetlisWebNo/uploads/userfiles/files/Forsiktighetsregler%20antibiotika%20drekt%20og%20lakt%2005_07_13.pdf

Microsoft word - new patient packet without opiate agreement.doc

Alpine Medical Group LLC, Pain Management Division Steven Pulley, MD ■ Nathan Dahle, MD ■ Thomas Trauba, MD ■ N. Lee Smith, MD ■ Whitney Bancroft, APRN ■ Katie Toledo, APRN, FNP ■ Laura Chamberlain, MSN, NPC Welcome Valued Patients to Omega Interventional Pain Clinic! As of January 1, 2011 the following are Patient Guidelines for All existing as well as New Pa

Microsoft word - hskeplinks.docx

Conflicts of interest: the issue goes on, and on. By Melissa Sweet The related issues of conflicts of interest and pharma marketing are a fertile field for investigation by researchers and journalists. You can get some sense of this from the list of recent articles below. This compilation is from Healthy Skepticism, and is provided as a free email update service to journalists (worth sig

Copyright © 2010 Medicament Inoculation Pdf