Cnty-nvkhanh.pmd

NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT
TÌNH HÌNH NHIEÃM VAØ SÖÏ NHAÏY CAÛM ÑOÁI VÔÙI KHAÙNG SINH CUÛA VI
KHUAÅN SALMONELLA SPP. TREÂN HEO TIEÂU CHAÛY TÖØ
1-3 THAÙNG TUOÅI TAÏI TÆNH TRAØ VINH
THE PREVALENCE AND ANTIBIOTIC SENSIBILITY OF SALMONELLA SPP. ISOLATED FROM 1-3 MONTHS OLD DIARRHEA PIGLETS IN TRA VINH PROVINCE Nguyeãn Vaên Khanh (**), Traàn Thò Phaän (*), Nguyeãn Thò Ñaáu (*) (**) Khoa Chaên nuoâi Thuù Y, Ñaïi hoïc Noâng Laâm TP.HCM ÑT: 0913922670, E.mail: [email protected] (*) Boä moân Thuù Y, Khoa Noâng Nghieäp vaø Sinh hoïc ÖÙng duïng, Ñaïi hoïc Caàn Thô ABSTRACT
+ Traïi chaên nuoâi vaø caùc cô sôû gieát moå taïi huyeän Chaâu Thaønh, Caøng Long, thò xaõ Traø Vinh, This study was carried out from August, 2006 to March, 2007 in Tra Vinh province. 150 samples (50 mesenteric lymph nodes, 50 feces, 50 spleens) from + Phoøng thí nghieäm Vi sinh, Boä moân Thuù Y, slaughterhouses, the infection rate of Salmonella spp.
was 42% (21/50). The infection rate of Salmonella Ñoái töôïng nghieân cöùu: kieåm tra 50 heo töø 1-3
from the mesenteric lymph nodes was 24%, from thaùng tuoåi coù daáu hieäu beänh ñöôøng ruoät. Heo ñöôïc excrement 22% and from spleen 20%. The infection ghi nhaän ñeå laáy maãu coù trieäu chöùng tieâu chaûy, rates of Salmonella spp. was found in the 30–90 days xuaát huyeát da, gaày oám vaø coù beänh tích ôû laùch vaø old piglets was highly from 37,50% to 47,61%. From those samples, 4 serovars were identified by specific antisera O and H. The predominant serovars were Noäi dung nghieân cöùu
Salmonella typhimurium 67,6%, Salmonella cholerae suis 16,2%, Salmonella weltevreden 13,5%, + Phaân laäp tìm vi khuaån Salmonella spp. Salmonella spp. (O9,46) 2,7%. All serovars were sensitive to antibiotics such as Norfloxacin 100%, + Ñònh type huyeát thanh hoïc vi khuaån Ofloxacin 100%, Ciprofloxacin 100%, followed by Gentamycin 97,29%. Salmonella isolates were resistant to Tetracycline, Streptomycin, Ampicillin, + Kieåm tra söï nhaïy caûm ñoái vôùi khaùng sinh Amoxicillin and Cephalexin by 40,54%, 29,73%, cuûa vi khuaån Salmonella spp. 18,91%, 13,51% and 10,81%, respectively.
Chæ tieâu theo doõi
MÔÛ ÑAÀU
- Tæ leä nhieãm Salmonella spp.
Taïi Traø Vinh, ñaõ phaùt hieän beänh phoù thöông haøn qua chaån ñoaùn laâm saøng töø naêm 2004 ñeán 2006 khoaûng 600 heo (Chi cuïc Thuù Y Traø Vinh, 2007).
Vi khuaån Salmonella spp. gaây tieâu chaûy treân heo töø 1- 3 thaùng tuoåi chieám tæ leä khaù cao, laøm giaûm troïng löôïng heo, aûnh höôûng ñeán naêng suaát vaø hieäu - Theo löùa tuoåi (giai ñoaïn nuoâi) quaû kinh teá trong chaên nuoâi. Tuy nhieân, vieäc xaùc ñònh vi khuaån Salmonella vaø serotyp phoå bieán gaây - Taàn suaát xuaát hieän trieäu chöùng vaø beänh tích beänh treân heo cuõng nhö söï nhaïy caûm vaø ñeà khaùng khaùng sinh cuûa vi khuaån naøy laø nhöõng vaán ñeà quan troïng nhöng chöa ñöôïc nghieân cöùu ôû tænh Traø Vinh.
- Söï nhaïy caûm ñoái vôùi khaùng sinh cuûa vi khuaån VAÄT LIEÄU VAØ PHÖÔNG PHAÙP
Thôøi gian: thöïc hieän töø thaùng 8 naêm 2006 ñeán
Vaät lieäu
- Moâi tröôøng: tieàn taêng sinh, taêng sinh, moâi Ñòa ñieåm
Taïp chí KHKT Noâng Laâm nghieäp, soá 3/2007 NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT
- Thuoác thöû phaûn öùng sinh hoùa Keát quaû baûng 1 cho thaáy vi khuaån Salmonella spp. ñöôïc tìm thaáy treân 33 maãu beänh phaåm, vi - Khaùng huyeát thanh ña giaù: O, H (Vieän khuaån ñöôïc tìm thaáy nhieàu nhaát ôû haïch ruoät vôùi 24% (12/50), keá ñeán laø phaân vôùi 22% (11/50) vaø laùch laø 20% (10/50), (Harvey vaø ctv, 2001) cuõng xaùc - Ñóa khaùng sinh (phöông phaùp Kirby – Bauer) ñònh Salmonella spp. ñöôïc tìm thaáy nhieàu nhaát ôû Phöông phaùp tieán haønh
Baûng 2. Tæ leä nhieãm Salmonella spp. treân heo
Thu thaäp maãu
tieâu chaûy töø 1-3 thaùng tuoåi (n=50) + Phaân töôi: 50 maãu (moãi maãu 5g) cho vaøo tuùi voâ truøng hoaëc duøng taêm boâng voâ truøng laáy phaân cho vaøo moâi tröôøng Carry-Blair.
+ Laùch 50 maãu: beänh phaåm 5g cho vaøo tuùi voâ truøng + Haïch 50 maãu: beänh phaåm 5g cho vaøo tuùi voâ truøng Taát caû beänh phaåm ñöôïc tröõ laïnh 4-8oC vaø vaän chuyeån veà phoøng Vi sinh, Boä moân Thuù Y Tröôøng Ñaïi hoïc Caàn Thô xeùt nghieäm trong voøng 24 giôø.
Xöû lí soá lieäu
Keát quaû baûng 2 cho thaáy coù 21/50 heo nhieãm vi khuaån Salmonella spp. (42%), nhöõng vò trí nhieãm Duøng traéc nghieäm Chi-square ñeå so saùnh caùc Salmonella spp. nhieàu nhaát laø haïch, laùch, phaân; tæ leä, söû duïng phaàn meàm Minitab 13.0.
treân heo cuøng luùc coù theå tìm thaáy vi khuaån ôû 3 nhoùm naøy vì ñoäc löïc khaùc nhau cuûa caùc serotyp vaø söùc ñeà KEÁT QUAÛ VAØ THAÛO LUAÄN
khaùng cuûa vaät chuû. Vi khuaån coù ñoäc löïc cao seõ taán coâng vaøo haïch laâm ba vaø gaây baïi huyeát, ñoái vôùi Baûng 1. Tæ leä nhieãm Salmonella spp. theo maãu
nhöõng gia suùc khoûi beänh, vi khuaån coù theå cö truù vaøo haïch laâm ba vaø sau ñoù ñöôïc baøi xuaát qua phaân (Rubin vaø ctv, 1977, theo Traàn Ñình Töø, 2002).
Baûng 3. Tæ leä nhieãm Salmonella spp. theo löùa tuoåi
1 g maãu, 9ml moâi tröôøng tieàn taêng sinh Sô ñoà quy trình phaân laäp vaø ñònh type Salmonella BGA: Brilliant Green Agar; TSA: Trypticase Soy Agar; TSI: Triple Sugar Iron Agar; VP: Voges-Proskauer; LIM: Lysin Indole Motility Medium; MLCB: Manitol Lysin Crystal Violet ; Brilliant Green Taïp chí KHKT Noâng Laâm nghieäp, soá 3/2007 NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT
Baûng 4. Taàn suaát xuaát hieän trieäu chöùng, beänh tích treân heo nhieãm Salmonella spp. (n=21)
Döông tính Taàn suaát xuaát hieän (%) Baûng 5. Keát quaû ñònh type huyeát thanh vi khuaån Salmonella (n=37)
Baûng 6. Tính nhaïy caûm vaø ñeà khaùng khaùng sinh cuûa vi khuaån Salmonella spp. (n=37)
Soá maãu Tyû leä (%) Soá maãu Tyû leä (%) Soá maãu Ampicillin 28 75.68 2 5,41 7 18,92 Amoxicillin 28 75.68 3 8,11 6 16,22 Tetracycline 21 56.76 0 Cephalexin 31 83.78 3 8,11 3 8,11 Ofloxacin 37 Streptomycin 7 18.92 20 54,05 10 27,03 Gentamycin Keát quaû baûng 3.3 cho thaáy heo töø ngaøy tuoåi 25- Keát quaû naøy phuø hôïp vôùi Nguyeãn Thò Oanh, 30 nhieãm vôùi tæ leä 37,50% (6/16); giai ñoaïn töø 30-60 2003 cho raèng tæ leä caùc chuûng Salmonella spp. coù ngaøy nhieãm vôùi tæ leä 47,61% (10/21) vaø trong giai ñoäc löïc cao deã phaân laäp töø heo tieâu chaûy cao hôn ñoaïn töø 60-90 ngaøy tuoåi, tæ leä nhieãm laø 38,46% (5/ nhieàu so vôùi heo khoâng bò tieâu chaûy.
13). Qua phaân tích thoáng keâ cho thaáy tæ leä nhieãm Salmonella spp. khoâng coù yù nghóa khaùc bieät theo Keát quaû 4 type huyeát thanh ñònh danh ñöôïc goàm coù: Salmonella typhimurium (25/37) chieám 67,6%; S. cholerae suis (6/37) chieám 16,2%; S. weltevreden (5/37) Haàu heát caùc taùc giaû nghieân cöùu veà beänh phoù chieám 13,5%, Salmonella spp. thuoäc nhoùm coù caáu truùc thöông haøn ôû heo ñeàu cho raèng beänh chuû yeáu xaûy khaùng nguyeân O 9,46 (1/37) chieám 2,7%. Nhöõng maãu ra treân heo sau cai söõa ñeán 3 thaùng tuoåi (Barnes, phaân thu töø heo coù bieåu hieän gaày oám, tieâu chaûy coù tæ leä Sorensen, 1975; Wilcock, Schwartz, 1992; Plonait, nhieãm Salmonella spp. raát cao nhaát laø S. typhimurium. Birkhardt, 1997; Laval, 2000, trích theo Ñoã Trung Caùc nghieân cöùu cuûa Milcock, Heardetal (1965), Gooch vaø Haddock (1969), cuõng cho raèng S. 21 heo nhieãm Salmonella spp. coù taàn suaát xuaát typhimurium ngaøy caøng coù xu höôùng taêng leân vaø hieän caùc trieäu chöùng vaø beänh tích: heo tieâu chaûy laø nguyeân nhaân gaây vieâm ruoät treân heo.
61,9%, haïch xuaát huyeát tím baàm 61,9%, heo coù daùng veû gaày oám (57,1%),da xuaát huyeát maûng Taát caû 37 maãu ñöôïc ñònh type huyeát thanh ñeàu (52,4%), laùch xuaát huyeát ôû rìa (52,4%).
ñöôïc ñem thöû khaùng sinh ñoà. Keát quaû ñöôïc trình Taïp chí KHKT Noâng Laâm nghieäp, soá 3/2007 NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT
Keát quaû cho thaáy taát caû caùc chuûng ñaõ ñònh type - Kieåm tra kyõ hôn söï ñeà khaùng khaùng sinh ñeå ñeàu maãn caûm cao vôùi Norfloxacin 100%, Ofloxacin coù theå ñieàu trò hieäu quaû hôn beänh do vi khuaån 100%, Ciprofloxacin 100% vaø keá tieáp laø Gentamycin 97,29%, Cephalexin 83,78%, Amoxicillin vaø - Khuyeán khích chaên nuoâi khoâng phuï thuoäc khaùng sinh, giaùm saùt vieäc veä sinh phoøng beänh Caùc chuûng Salmonella ñeàu bò khaùng vôùi Tetracycline, Streptomycin nhöõng loaïi khaùng sinh ñöôïc söû duïng thöôøng xuyeân trong thuù y. Keát quaû TAØI LIEÄU THAM KHAÛO
naøy phuø hôïp vôùi nghieân cöùu cuûa Nadeau (2000) ôû Canada, Pejsak (2001) ôû Ba Lan, Thong vaø ctv Ñoã Trung Cöù, Traàn Thò Haïnh, Nguyeãn Quang (2002) ôû Malaysia, Soo Jing Yang (2002) ôû Haøn Quoác.
Tuyeân, 2002. Keát quaû phaân laäp vaø xaùc ñònh moät soá yeáu toá gaây beänh cuûa vi khuaån Salmonella spp. gaây Ngoaøi ra, caùc chuûng naøy coøn ñeà khaùng vôùi beänh phoù thöông haøn lôïn ôû moät soá tænh mieàn nuùi Ampicillin ôû möùc 18,92%, Amoxicillin 16,22% vaø phía Baéc. Taïp chí Khoa hoïc Kyõ Thuaät Thuù Y, soá 4- KEÁT LUAÄN VAØ ÑEÀ NGHÒ
Nguyeãn Thò Oanh, 2003. Tình hình nhieãm vaø moät soá yeáu toá gaây beänh cuûa vi khuaån Salmonella ôû vaät Keát luaän
nuoâi (lôïn, traâu, boø, nai, voi) taïi Ñaéc Laék. Luaän aùn tieán só noâng nghieäp, tröôøng Ñaïi hoïc Noâng Nghieäp - Trong 150 maãu beänh phaåm, coù 33 maãu nhieãm vi khuaån Salmonella spp.
Traàn Ñình Töø, 2002. Beänh lyù thuù y. Taøi lieäu giaûng - Treân heo töø 1-3 thaùng tuoåi coù tieâu chaûy coù tæ daïy tröôøng Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp.HCM.
leä nhieãm Salmonella chung treân 3 cô quan (haïch, Harvey. R.B, Anderson. R.C, Nisbet. D.J, 2001.
Comparison of GN Hajna and tetrathionate as - Heo töø 25-90 ngaøy tuoåi nhieãm Salmonella ôû initial enrichment for Salmonella recovery from swine lymph nodes and cecal contents collected at slaughter. Journal of Veterinary Diagnostic - Vi khuaån tìm thaáy nhieàu ôû heo tieâu chaûy (61,9%), haïch xuaát huyeát tím baàm (61,9%), heo gaày Nadeau. M, Cote G and Higging R., 2000.
Surveillance of antibiotic resistance in bacteria - Caùc serotyp xaùc ñònh ñöôïc: Salmonella isolated from pigs and poultry in Quebec from 1993 typhimurium (67,6%), S. cholerae suis (16,2%), S. to 1999. Medecin Veùteùrinaire du Quebec.
weltevreden (13,5%), chuûng chöa xaùc ñònh (2,7%) Soo Jin Yang, Kyoung Yoon Park, So Hyun Kim - Coù 100% chuûng nhaïy caûm vôùi Norfloxacin, And Yong Ho Park, 2002. Antimicrobial resistance Ofloxacin, Ciprofloxacin vaø Gentamycin 97,29%.
in Salmonella enterica serovars Enteritidis and Typhimurium isolated from animals in Korea: - Tyû leä caùc chuûng ñeà khaùng vôùi khaùng sinh: comparison of phenotypic and genotypic resistance Tetracyclin (43,24%), Streptomycin (27,03%), Ampicillin (18,92%) vaø Amoxicillin (16,22%).
Thong et al, 2002. Genetic diversity of clinical and Ñeà nghò
environment strains of Salmonella enterica serotypes Weltewereden isolated in Malaysia, J.
- Nghieân cöùu söï löu haønh cuûa caùc serotyp Salmonella treân heo ôû caùc löùa tuoåi khaùc nhau.
Taïp chí KHKT Noâng Laâm nghieäp, soá 3/2007

Source: http://www.trungtamqlkdg.com.vn/TTG_Res/Uploads/Acrobat/nghiencuukhoahoc/2012/CNTY-NVKhanh.pdf

woosterarthritis.com2

SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS (LUPUS) Systemic Lupus Erythematosus, usually referred to as SLE or lupus, is sometimes labeled the “great imitator.” Why? Because of its wide variety of symptoms, it can often be confused with other disorders. Lupus, which affects the joints, kidneys, and skin, can be fatal. However, there is much reason for hope. Improvements in therapy have significan

Microsoft word - squamish trails society meeting sept 15 2011.doc

Meeting September 15, 2011 Squamish Trails Society Squamish Arts Council Building Cleveland Avenue, Squamish BC Members in Attendance: Bob Brant, Vic Drought, Matt Parker, Yasmin Jodrey , Don Lawrence, Penny Wilmot, Nan Tandrup, Stephane Perron, Heather Evans Guests : David Greenfield (Sea to Sky Gondola Project – Ground Effects) Meeting was brought to order at 7:12 pm.

Copyright © 2010 Medicament Inoculation Pdf