Blå stjärnan mall

I augusti i år upptäcktes MRSA för första gången på en gris i Sverige.
Antibiotikaresistens
– ett växande världsproblem
Allt oftare talas det i media om antibiotikaresistens och uttryck som till exempel MRSA, EHEC, VTEC
och VRE. Det kanske inte är helt lätt att förstå och varför antibiotikaresistens är så oroande.
Med den här artikeln vill Christina Arosenius, veterinär, försöka förklara vad detta handlar om.

★ För oss i dag är antibiotika en själv- ledde till att fler soldater dog av infek- tioner än av själva krigsskadorna.
Upptäcktes av en slump
Så har det inte alltid varit, det är fak- tiskt så att antibiotika inte har funnits välkänd och ni har säkert alla hört den.
da penicillin på människor. Det börja- att bakterien inte längre är känslig för fler soldatliv räddas, i det då pågående antibiotika. Mutationer går sedan i arv ”Människor som
andra världskriget, till skillnad från vid blir bärare av MRSA
det första. Innan denna upptäckt gjor-des var dödligheten stor i sådant som vi Motståndskraftiga överlevare
räknas som extra smitt-
farliga och hanteras på
att bota, till exempel diarréer, lungin- flammation, sårskador och liknande.
ett speciellt sätt när de
sort, eller till och med till bakterier av osäkra på den tiden. Ofta tillstötte sår - kommer i kontakt med
sjukvården.
Outforskad regnskog
terie i kroppen, ofta i näshålan, utan att man inte lyckas döda alla bakterier, så substanser på kemisk väg i sina labora- överlever och sedan blir det lite svårare teras på ett speciellt sätt när de kom- att få effekt vid nästa behandling.
Orsaken till att inte alla bakterier dör kan vara att man ger för låg dos antibio- som det har visat sig, även till djur och från växter, svampar och andra organis- tika, behandlingen avbryts för tidigt el- ofta som ett eget skydd mot angrepp.
små doser antibiotika eller bakteriedö- inte haft problem tills för cirka fyra år rester av antibiotika i den mat man äter, täcktes på ett par större djursjukhus.
undersöka, så vi riskerar att missa för Varför det blir resistens
MRSA i Sverige
I augusti i år rapporterade nyheterna att som alltid dödat vissa bakterier plöts- ligt inte längre har effekt, varför blir antibiotika för att minska risken för att har upptäckts i rutinprovtagning på ett ökar sig otroligt snabbt, det vill säga de för låga doser och får möjlighet att skaf- har ett mycket snabbare ”liv” än män- bare anpassar sig till sin miljö och till Farliga ”bokstavsbakterier”
terien lätt smittar från djur till männi- vill även de överleva och försöker ock- det betyder meticillinresistent stafylo- kan få en smitta till människor via kött- så bekämpa faror på olika sätt. Har de coccus aureus. Stafylococcus aureus produkter, detta är inte helt klarlagt. kallas också gul stafylokock eller ”sjuk- antibiotika så sprids det sättet också till hussjuka”. Att den är ”meticillinresi- tidigare artikel i vår medlemstidning.
nästa generation och detta kan alltså gå enterokocker och det är något särskilt otrevligt. Enterokocker är vanliga, nor- det vill säga dess arvsmassa ändras så – E T T VÄ X A N D E VÄ R L D S P R O B L E M början och att förhoppningsvis alla bak- orsaka infektioner och återigen är det- Det är en svår situation för veterinä- fektioner mot bakterier som är resisten- som redan i dag är ”sista möjligheten” ta mot and ra antibiotika, så får en män- skor även till djuren, med risk för att det få alternativa behandlingsmöjlighe- ner pågår på många håll om att förbju- djur och spara dem till människorna.
och slaktsvin i vissa europeiska länderoch detta orsakades av att djuren utfod- Alla måste hjälpas åt
Kan man då inte tänka sig att forskarna växa bättre. Nu har man förbjudit det- kan få fram nya och effektiva antibioti- ”Det allra viktigas-
te är att man undviker
ka om de gamla ”tagit slut”? Inte heller att använda antibiotika
I Sverige är det många år sedan vi för- färre och färre nya preparat på markna- bjöd användning av antibiotika som till- i onödan och där har vi
den. Att ta fram ett nytt och effektivare sats i djurfoder för att öka djurens till- som konsumenter en
nan det är klart att börja användas.
andra delar av världen och bidrar i stor viktig roll att fylla.
utsträckning till risken för uppkomst av ska använda dessa ”starkare” läkeme- del så lite som möjligt för att spara dem kallad ”turistdiarré” när vi är på resa, tills de verkligen behövs, när inget an- överföras via maten vi äter eller djuren orsakar ett stort antal dödsfall årligen i förekommer så får vi in dessa resisten- vill ta fram en dyr produkt som ska säl- resistens mot olika slags antibiotika.
ta bakterier i Sverige både genom turis- Vad händer i framtiden
tuation vi nu befinner oss i, är att alltid av djur och mat, det är inte otänkbart.
ha en god hygien för att förebygga sjuk- allra viktigaste är att man undviker att ningslösa. De ser framför sig en situa- tion där vi inte längre kan behandla så- att fylla. Vi ska inte propsa på att få an- sonal. Alla måste dra sitt strå till stack- tibiotika utskrivet av läkare för minsta flammationer, sårskador och där större tillgång till antibiotika i framtiden, an- biotika ingen som helst funktion, på vi- fekt. Inte heller till våra husdjur ska vi ökar nu snabbt i vissa länder på grund av att tuberkulosbakterien har blivit re- dentlig diskussion med veterinären.
vet man att man får rätt behandling från

Source: http://www.svenskablastjarnan.se/_composer/upload//BS_1003_10-12.pdf

Operation military kids healthcode of conductphoto form 13-14.pub (read-only)

2013-2014 4-H Youth Development Health - Code of Conduct - Photo Form Operation Military Kids IMPORTANT – The following information must be com- RECENT MEDICAL HISTORY pleted for attendance! Please check yes or no. If yes, explain (include another sheet if need-____ ____Has the participant had any recent surgeries or fractures? Participant’s Name___________________

Microsoft word - p101101_00101101017.doc

Reprint Article From “The Pink Sheet” “The Pink Sheet”  Prescription Pharmaceuticals & Biotechnology GSK’s $750 Mil. DoJ Settlement: When GMP Violations Equal Healthcare Fraud GlaxoSmithKline’s $750 million settlement with the Department of Justice raises a worrisome question for industry: will violations of current good manufacturing practices become

Copyright © 2010 Medicament Inoculation Pdf