Microsoft word - pulvex spot bijsluitertekst update feb2010.doc

BIJSLUITER
Pulvex Spot 65% spot-on oplossing voor honden NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Intervet Nederland B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN BOXMEER Correspondentieadres: Intervet Nederland B.V. Postbus 50 5830 AB BOXMEER Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte: Schering-Plough Animal Health Breakspear Road South Uxbridge, Harefield Middlesex, UB9 6LS Verenigd Koninkrijk 2. BENAMING
DIERGENEESMIDDEL
Pulvex Spot 65% spot-on oplossing voor honden GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN
4. INDICATIES
Bestrijding en preventie van vlooieninfestaties (Ctenocephalides felis en Ctenocephalides canis). Bestrijding en preventie van tekeninfestaties (Ixodes ricinus en Rhipicephalus sanguineus). Het product kan opgenomen worden in een behandelingsschema voor vlooienallergiedermatitis (VAD). Een enkelvoudige toediening doodt vlooien en teken en beschermt tegen herinfestatie door vlooien en teken gedurende twee tot vier weken na behandeling. 5. CONTRA-INDICATIES
Niet gebruiken bij puppies jonger dan 2 weken. Niet gebruiken bij katten. 6. BIJWERKINGEN
- Lokale irritatie op de plaats van toediening. In voorkomend geval de hond met een shampoo op basis van detergent wassen en onmiddellijk een dierenarts raadplegen. - Overgevoeligheid - Spiertrillingen - Onzekere gang - Braken - Stuiptrekkingen - Regelmatig terugkerende stuiptrekkingen Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen. DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN VAN
TOEDIENING

• Honden van minder dan 15 kg: 1 ml (1 ampul) • Honden tussen 15 kg en 29 kg: 2 ml (2 ampullen) • Honden vanaf 30 kg: 3 ml (3 ampullen) Gewicht van
Plaats van toediening
Permethrin (mg/kg
de hond (kg)
lichaamsgewicht)
73 mg/kg lichaamsgewicht bij honden van 2,5 tot 10 kg Breng het product direct op de huid aan. Na het zwemmen of het wassen kan een herhalingsbehandeling de bescherming voortzetten. Tussen 2 behandelingen dient een interval van minimaal 7 dagen in acht te worden genomen. 9. AANWIJZINGEN
EEN JUISTE TOEDIENING
• Honden van minder dan 15 kg: 1 ml (1 ampul) tussen de schouderbladen. • Honden tussen 15 kg en 29 kg: 2 ml, d.i. 1 ml (1 ampul) tussen de schouderbladen en 1 ml (1 • Honden vanaf 30 kg: 3 ml, d.i. 1 ml (1 ampul) tussen de schouderbladen, 1 ml (1 ampul) aan de basis van de staart en 1 ml (1 ampul) in het midden van de ruglijn. 10. WACHTTERMIJN
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren. Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren. Bescherm tegen licht. 12. SPECIALE
WAARSCHUWINGEN
Speciale waarschuwingen voor honden Het vasthechten van een enkele teek kan niet uitgesloten worden. Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren Giftig voor vissen. Niet gebruiken in de nabijheid van aquaria of oppervlaktewater. Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient • Vermijd contact met de huid, de vingers en de ogen. • Was de handen na toediening. • Onmiddellijk uitwassen na morsen. • Raak de behandelde plaats niet aan gedurende 3-6 uur na behandeling. Het wordt daarom aanbevolen de dieren 's avonds te behandelen. Recent behandelde dieren mogen niet slapen in hetzelfde bed als hun eigenaar; dit geldt in het bijzonder voor kinderen. • Personen die het product frequent toedienen, bijvoorbeeld in kennels, dienen neopreen of nitril handschoenen te dragen, met een minimumdikte van 3 mm. Gebruik tijdens dracht of lactatie Teratologische studies bij laboratoriumdieren tonen aan dat zowel permethrin als dowanol geen teratogene risico’s heeft. Het veilig gebruik van het product tijdens dracht of lactatie werd niet onderzocht bij de hond. Indien nodig dienen drachtige teven enige tijd voor het werpen behandeld te worden, om blootstelling van pups aan het product te vermijden. Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie Niet gelijktijdig gebruiken met andere insecticiden zoals andere pyrethroïden, organofosforverbin-dingen of carbamaten. Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota) Honden behandeld met vier keer de aanbevolen dosis vertoonden geen bijwerkingen. Onverenigbaarheden Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Geneesmiddelen mogen niet via het afvalwater of met het huishoudelijk afval weggeworpen worden. Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
15. OVERIGE
INFORMATIE
Gelieve voor alle informatie over dit diergeneesmiddel contact op te nemen met de lokale
vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

REG NL 09251

Source: http://www.scalibor.nl/downloads/Pulvex-Spot-bijsluitertekst-feb2010.pdf

Qrtraveltraincoastal.xls

QR TRAVEL TRAIN QUEENSLAND LONG-DISTANCE TRAINS Reservations are necessary on all QR TravelTrain services QC1 BRISBANE - ROCKHAMPTON - TOWNSVILLE - CAIRNS NG. Quadruple track Brisbane-Northgate. Triple track Northgate-Lawnton. Double track Lawnton-Beerburrum, Callemondah-Rocklands, Nome-Townsville. Electrified Brisbane-Rockhampton. Track runs along streets briefly in North Bundaberg and i

pdfmd.ernet.in

Designation : Scientist Qualification Discipline : Veterinary Pathology : [email protected], [email protected] Date of joining ICAR : 11.05.2010 Date of joining PDFMD : 18.09.2010 Research area: Engaged in development of quick diagnostic test for diagnosis of FMDV. I am also assisting as Co-PI in development of LPB assay for estimation of antibodies to struct

Copyright © 2010 Medicament Inoculation Pdf