20060921pro-x.cdr

A n a l t e r n a t i v e t o N i c a d N P b a t t e r y p a c k s ,offering u p t o C o m p a t i b l e w i t h m o s t N P c h a r g e r s i n t h e field All NP batteries have a 4-stage LED Power G a u g e so y o u can quickly r e f e r e n c e the Internal p r o t e c t i o n circuit m o n i t o r s t e m p e r a t u r e , a n d p r o t e c t s c h a r g e s t a t u s of the b a t t e r y . a g a i n s t o v e r - c h a r g e w i t h a self-resetting cut-off. C a p a c i t y : 50.16Wh { 1 3 . 2 V , 3 . 8 A h } S i z e : 7 . 2 8 " X 2 . 8 3 " X . 9 8 " N o m i n a l R u n t i m e { 2 5 W } : 2 h r s • ЫР.5П • NP-LBO NP-L70
No M e m o r y Effect The high v o l t a g e design of both the NP-50 and NP-L60/L70 eliminates the c h a n c e of m e m o r y b e c a u s e the batteries are d e s i g n e d to o p e r a t e between the c a m e r a s voltage c a p a c i t y N P b a t t e r y w h i c h c a n b e u s e d w i t h e x i s t i n g c a m e r a s , m o n i t o r s , a u d i o e q u i p m e n t , a n d v t r s , w i t h o u t a n y n e c e s s a r y m o d i f i c a t i o n s . R e q u i r e s a P R O - X s e r i e s c h a r g e r f o r c h a r g i n g Internal p r o t e c t i o n circuit m o n i t o r s t e m p e r a t u r e , a n d p r o t e c t s The NP-L60/L70 has an i n c o r p o r a t e d bi-pin a g a i n s t o v e r - c h a r g e w i t h a s e l f - r e s e t t i n g cut-off. p o w e r port so you can p o w e r virtually any 1 2 V D C d e v i c e . N o longer will you need t o rely on heavy,unreliable,battery belts. You can connect your light to the p o w e r port and C a p a c i t y : 5 9 . 2 / 6 8 . 1 6 W h { 1 4 . 8 V , 4 . 0 / 4 . 8 A h } place the battery in y o u r p o c k e t . O r , w h e n S i z e : 7 . 2 8 X 2 . 8 3 " X . 9 8 " p a c k a g e d with an N P - B H NP holder,you can mount the battery behind the NP b o x and N o m i n a l R u n t i m e { 2 5 W } : 2 . 4 / 2 . 8 h r s p o w e r both light and c a m e r a f r o m t w o L i g h t w e i g h t a n d c o m p a c t , t h e N C - 2 L J c a n fit i n s i d e a s m a l l T i c k l e c h a r g e m a i n t e n a n c e p r o g r a m All chargers festure a built in 5 0 / 7 0 W e n s u r e s t h e b a t t e r i e s a r e a l w a y s a t m a x i m u m c a p a c i t y . C o m p l e t e l y c h a r g e s t w o 5 0 W b a t t e r i e s i n 9 0 m i n u t e s . Q u i c k C h a r g e C u r r e n t : 1 . 5 A S i z e : 4 . 4 " X 2 . 7 " X 9 . 8 " I n p u t V o l t a g e : 9 0 - 2 4 0 V A C 5 0 / 6 0 H z NC c h a r g e r s will c h a r g e all your b a t t e r i e s s i m u l t a n e o u s l y . T h i s c h a r g i n g f e a t u r e c o m p l e t e l y c h a r g e s y o u r b a t t e r i e s T h e N C - 4 L J i s t h e o p t i m u m T h e h i g h l y e f f i c i e n t c h a r g i n g p r o c e s s c o m p l e t e l y c h a r g e s f o u r 5 0 W b a t t e r i e s i n 9 0 m i n u t e s . T r i c k l e c h a r g e m a i n t e n a n c e p r o g r a m e n s u r e s t h e b t t e r i e s a r e a l w a y s a t m a x i m u m c a p a c i t y . M u l t i C h e m i s t r y C h a r g i n g PRO-X s e r i e s c h a r g e r s h a v e t h e ability to Q u i c k C h a r g e C u r r e n t : 1 . 5 A r e c o g n i z e and c h a r g e N i C d , N i M H , a n d S i z e : 8 . 7 " X 2 . 5 " X 8 . 6 " L i t h i u m I o n . T h e c h a r g e r s c a n c h a r g e safely a n d c o m p l e t e l y . M O S T o f t h e o t h e r m a n u f a c t u r e r s b a t t e r y p r o d u c t s o f I n p u t V o l t a g e : 9 0 - 2 4 0 V A C 5 0 / 6 0 H z c o m p a r a b l e c h e m i s t r i e s .

Source: http://old.vsgp.od.ua/pdf/NP-type%20Pro-X.pdf

Doi:10.1016/j.healun.2003.10.020

Lung Transplantation: A Decade of Experience Susan D. Moffatt, MD, PhD,a Philippe Demers, MD,a Robert C. Robbins, MD,a Ramona Doyle, MD,bAnn Wienacker, MD,b Noreen Henig, MD,b James Theodore, MD,b Bruce A. Reitz, MD,a andRichard I. Whyte, MDa Background: Over the past 3 decades, the field of lung transplantation has been refined. However, many barriersexist that limit long-term success. The

Bez tytu³u-

Zastosowanie technologii interferencji RNA w medycynieApplication of RNA interference in medicineMarta Gabryelska1, Eliza Wyszko1, Stanis³aw Nowak2, Ryszard ¯ukiel2, Jan Barciszewski12 z Katedry i Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologiigenny RNA, np. wirusowy (18). Dlatego w³aœnie RNAiInterferencja RNA nale¿y do technik anty-mRNA ada-mo¿e funkcjonowaæ jako specyficzny stra¿nik ge

Copyright © 2010 Medicament Inoculation Pdf