978-91-7241-145-6 50_viktigaste_personlig_utveckling_12mars2008.pdf

»Du behöver inte vara allvarligt deprimerad för att kunna få ut mycket av de här nya metoderna. Från tid till annan kan vi alla dra nytta av en mental effekthöjning. Den här boken kommer att visa exakt vad du skall göra när du känner dig helt nere i skorna.« »Vad är då nyckeln till att befria dig själv från ditt emotionella fängelse? Helt enkelt den här: dina tankar skapar dina känslor, dina känslor säger ingenting om huruvida dina tankar är korrekta. Obehagliga känslor är bara ett tecken på att du tänker på något negativt och tror på det. Dina emotio- ner följer dina tankar, på samma sätt som en nykläckt fågel sin mamma.« I ett nötskal
Ifrågasätt alltid om dina känslor verkligen återspeglar verkligheten.
Inom samma område
Daniel Goleman, Känslans intelligens, sidan 154 Martin Seligman, ,QOlUGRSWLPLVP, sidan 264 Feeling Good växte fram ur ett missnöje över den traditionella freudianska behand-lingen för depressioner. Aaron T Beck, David D Burns mentor, upptäckte att det inte fanns några empiriska bevis för att psykoanalysen förmådde bota depri-merade personer; faktum var att patienterna i allmänhet förmåddes att känna sig som förlorare. Freud ansåg att om en patient medgav djupgående fel, var dessa förmodligen korrekta! Becks erfarenheter av deprimerade visade på en motsägelse mellan deras då- varande självuppfattning och vad de faktiskt uppnått; deras insisterande på »jag är värdelös« verkade helt enkelt inte rimliga för betraktaren. Han drog slutsatsen att depressioner uppstod till följd av felaktigt tänkande. Negativa eller felaktiga tankar skickar ner en person i en spiral av depressiva symptom, vilka till slut ut-mynnar i själva sjukdomstillståndet. Den insikten lade grunden till den kognitiva terapin, där patienterna »får prata sig själv ut ur« sin depression, rikta om sina egna tankar tills de blir fria från förvrängda självuppfattningar.
Den här forskningen skapade en våg av intresse som gjorde det kognitiva angreppssättet till en hörnpelare för behandlingen av depressioner, tillsammans med tabletter och andra slags psykofarmaka.
Må bra-historien
David Burns var en del av teamet vid Becks Center for Cognitive Therapy vid
Pennsylvania-universitetet, och Feeling Good var det populärvetenskapliga resulta-
tet av klinikens behandlingar och forskning. Även om den inte är så ny längre, är
Feeling Good fortfarande en utmärkt introduktion till den kognitiva terapins meto-
der för att bekämpa nedstämdheten, och den fortsätter att sälja i stora upplagor.
Om du söker efter ett mer kliniskt förhållningssätt till personlig utveckling och att hantera dina humör, kan du glädjas åt att amerikansk sjukvårdspersonal rankade den här boken som nummer 1 bland 1 000 titlar som alla handlade om självhjälp till depressionsbehandling. En del läsare avskräcks kanske av diagram-men, tabellerna och de imaginära nedskrifterna av doktor-patient-samtal, men dessa är lätta att hoppa över.
Feeling Good är dock inte bara en antidepressiv handbok. Den har sålts i över tre miljoner exemplar eftersom den också tränar dig i hur du lättare kryssar lugnt mellan dina dagliga humör och känslor. På samma sätt som Seligmans klassiker Learned Optimism uppstod från en undersökning av vår inlärda hjälplöshet, resulte-rade Becks och Burns strävan efter att bättre förstå depressionens svärta i en bok om hur du odlar dess motsats: glädje, samt den självkontroll som åstadkommer den.
Vi skall ta en närmare titt på några av bokens huvudpoänger: Att avmystifiera depressionen
Under psykiatrins historia har depression setts som en emotionell sjukdom. Det kognitiva synsättet är att intellektuella felslut skapar eller förvärrar den depressiva sjukdomen. Depression är en sjukdom som vi inte skall behöva ha.
Negativa tankar har en snöbollseffekt. En enda kan orsaka en lätt-tare nedstämdhet, som i sin tur utvecklas till en dimma av allmänt förvrängd perception, utifrån vilken allting tycks dåligt eller tömt på mening. När någon är deprimerad tycks dennes värdelöshet (ofta uttryckt i from av besegrad, ofullkomlig, övergiven och berövad) vara en absolut sanning. Deprimerade patienter förlorar faktiskt sin för-måga att tänka klart, ju djupare depression, desto värre förvrängning. Tänker du klart och förmår sätta saker i ett perspektiv, är det omöjligt att inte ha en sund nivå av självkänsla och självtillit.
Burns skiljer mellan genuin ledsnad och depression. Den förra är en del av upplevelsen av att vara människa, vidgar vår upplevelse av livet och för med sig självkännedom. Den senare kväver oss genom att göra oss blinda för livets möjligheter.
Känslor är inte fakta
Vi har en tendens att tro att våra känslor återspeglar självbevisande sanningar som inte går att ifrågasätta. Känslorna lurar oss att tro att de är »rätt«, dåliga känslor om oss själva eller våra förmågor blir omöjliga att ifrågasätta. Vi får höra att vi skall »lita på våra känslor«, men om tankarna som föder dem inte är rationella, eller baserar sig på missuppfattningar och fördomar, är det högst riskabelt att förlita sig på dem.
Burns använder sig av liknelsen: »Dina känslor följer dina tankar, lika säkert som en nykläckt fågelunge följer sin mamma. Men att fågel-ungen troget följer i hennes steg, betyder inte att mamman vet vart hon är på väg.« Känslor är nästan det sista vi skall lita på, eftersom »känslor är inte fakta.« Innebär att »du mår bra«, att du är en person med ett osedvanligt stort värde? Om inte, säger känslans av att du mår dåligt, inte heller något om ditt sanna värde. »Dina känslor bestämmer inte ditt värde, bara ditt relativa tillstånd av att känna dig väl eller illa till mods«, me-nar Burns. Föga överraskande råder han oss att aldrig beteckna oss själva med etiketter som »värdelös« eller »värd att fördöma«. Vi är inte fasta tillstånd som kan bedömas på det sättet; varje person är ett ut-YHFNODQGHÁ\WDQGHIHQRPHQVRPXQGÁ\UGHQVRUWHQVHQNODRPG|PH(QGHODVSHNWHUDYYnUWEHWHHQGHNDQYDUDGnOLJWPHQGHWÀQQVLQJHQanledning att ta ett omdöme om vårt beteende och förvandla det till en övergripande bedömning av vårt grundläggande själv.
Hur du utvecklar en låg IQ (irritationskvot)
‡ 'HWÀQQVWYnJUXQGOlJJDQGHVlWWDWWKDQWHUDLOVNDRFKLUULWDWLRQ'HW ena är att vända ilskan inåt, där den sipprar ut inifrån och leder till de-pression och apati; det andra att uttrycka den, eller »släppa ut allting«.
Att uttrycka den kan fungera ibland, det är förenklat och kan föra med sig problem. Den kognitiva terapin höjer sig över båda metoder-na genom att praktisk taget eliminera behovet av att hantera ilskan, HIWHUVRPGHWLQWHÀQQVVlUVNLOWP\FNHWNYDUDYGHQIUnQI|UVWDE|UMDQFörst måste du dock inse att det är »heta tankar« snarare än händelser som skapar din ilska. Även om det hänt något som verkligen är dåligt, kan du fortfarande välja hur du reagerar, i stället för att prisge dig åt automatiska eller okontrollerade reaktioner. Är du arg, är det för att du valt att göra det? Skulle du vilja övervinna din rädsla för kritik? Eller kanske till och med förvärva förmågan att svara på kritik, lugnt och sansat och utan att inta försvarsställning? Den förmågan har en fantastisk effekt på din självuppfattning. Kritiken kan vara berättigad eller obefogad, eller någonting mitt emellan, men ändå sättet att ta reda på vilketdera är DWWVWlOODIUnJRUWLOOGHQVRPNULWLVHUDU9DUVSHFLÀNlYHQRPGHWVRPsagts var onödigt elakt eller personligt. Därigenom avslöjar du an-tingen sanningen i det som sades och får möjlighet att fundera kring ditt beteende, eller att den andra personen talade av ilska, varigenom du får reda på att de snarare uttryckte sin egen frustration än någon YHUNOLJNULWLNDYGLJ2DYVHWWYLONHWÀQQVGHWLQJHWEHKRYDYHQQHJD-WLYHPRWLRQHOOUHDNWLRQIUnQGLQVLGD'XEHÀQQHUGLJLHQVLWXDWLRQdär du antingen kan använda dig av, eller avfärda, kritiken. Du undgår också att fastna i »kritikerns garn«.
Mycket ilska är ett försvar mot förlorad självkänsla. Genom att lära dig att kontrollera din ilska, lär du dig också att hålla din självkänsla på rätt köl, genom att vägra att förvandla alla situationer till emotio-nella. Med Burns egna ord: »Du behöver sällan din ilska för att kunna vara mänsklig.« Genom att kontrollera dina känslor förvandlas du inte till en robot, tvärtom får du betydligt mer energi över för att leva och njuta av livet.
Resten av boken
‡ +lUÀQQVXWPlUNWDUnGRPVNXOGNlQVORUKXUGX|YHUYLQQHUEHURHQ- det av andras godkännande och beroendet av kärlek, arbete (»Ditt arbete är inte ditt värde«), värdet av att sikta lågt (»Våga vara genom-snittlig. Hur du övervinner perfektionismen«) samt »Hur du övervin-ner göra-ingenting-ismen«).
Bokens sista del handlar, kanske en smula överraskande, om kemiska behandlingsmetoder för depression (till exempel Prozac). Tillsam-mans med kognitiv terapi, fungerar medicinerna oftast eftersom det gör det möjligt för personen att tänka mer rationellt, en utgångspunkt från vilken den kognitiva terapin får större effekt.
Avslutande kommenterar
Kanske tror du att humörsvängningar och ett självnedvärderande beteende är en
naturlig del av att vara människa. Det häpnadsväckande med Feeling Good är att
den inte bara krossar den myten, utan visar hur lätt det här kan förhindras med
hjälp av effektiva och fungerande principer och tekniker. För det mesta orsakas
depression helt enkelt av att man fallit in i ett mönster och glömt bort vad som
från början gav en mening. Där du tidigare kanske tänkte »det här är viktiga käns-
lor som jag måste hantera«, kan du nu se dem för vad de faktiskt är: ett slöseri
med din tid.
Emotionellt herravälde handlar inte om att förvandla dig själv till en robot, utan om att öka din mänskligheten. Feeling Good har sin stora betydelse i det att den banade väg för titlar som Känslans intelligens och ,QOlUG2SWLPLVP, vilka tillsammans försökt återinsätta förnuftet som den enande härskaren över det emotionella ter-ritoriet.
David D Burns
%XUQVOlVWHYLG$PKHUVW&ROOHJHRFKÀFNVLQPHGLFLQVNDOlNDUH[DPHQIUnQ6WDQ-
ford. Han fullbordade sin utbildning till psykiatriker vid Pennsylvania-universite-
tet, där han var $FWLQJ&KLHI RI 3V\FKLDWU\ vid dess medicinska center. Han har varit
gästprofessor vid Harvard Medical School samt tillförordnad professor i klinisk
psykiatri vid Stanford University School of Medicine, där han är 1998 utsågs till
årets lärare. Han föreläser för grupper av yrkesverksamma över hela världen.
Utöver den framgångsrika uppföljaren The Feeling Good Handbook, har Burns också gett ut /RYH,V1HYHU(QRXJK om förhållanden samt KBT – en självhjälpsbok (utgiven på Optimal förlag, 2008)

Source: http://media.pagina.se/produkter/bok/72411457/72411457.pdf

Microsoft word - nginyi jm-effects of medicated and non-medicated molasses-urea multi-nutrient blocks in helminth control in a

Effects of medicated and non-medicated molasses-urea multi-nutrient blocks in helminth control in a Dorper flock JM Nginyi, JM Mugambi, MK Rugutt, I.N Ogali and D.K. Wamae Helminthology division, Veterinary Research Centre, Muguga North, P.O. Box 32, 00902 Kikuyu, Kenya. e-mail: [email protected] Abstract A study to investigate the effect of medicated molasses-urea multi-nutrien

Microsoft word - article07.htm

DEPRESSION IN BRAIN INJURY by Daniel Gardner, M.D. Secluding himself in the bedroom, darkened to match his gloomy mood, seventeen year old brain injury survivor John stared blankly at the television. His thoughts turning inward, John sighed heavily under the weight of deep, unremitting despair. Shortly after returning home from the hospital, his buddies quit visiting. And hopes of attrac

Copyright © 2010 Medicament Inoculation Pdf