C:\tekstiarkisto\rp\rp0236.v02.pdf

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av
befolkningsdatalagen och lagen om identitetskort

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL
befolkningsdatalagen ändras så att den beaktar den nya allmänna lag som ansluter Ändringsförslagen som gäller en ökning av sig till elektroniska signaturer. Enligt antalet kort som möjliggör elektronisk förslaget skall de nödvändiga ändringar som befolkningsdatalagen. Lagen om elektroniska identitetskortet och socialförsäkringskortet till ett enda gemensamt kort som utfärdas av Befolkningsregistercentralens verksamhet en statlig myndighet för att användas vid som certifikatutfärdare av de kvalificerade elektronisk kommunikation, förlängning av certifikat som avses lagen. Dessutom skall kortets giltighetstid och förenkling av lagen tillämpas på certifikat som utfärdas av ansökningsförfarandet samt införandet av en Befolkningsregistercentralen i anslutning till elektroniska signaturer med undantag för De ändringar i befolkningsdatalagen som datainnehållet i det medborgarcertifikat som lagen om elektroniska signaturer medför utfärdas av Befolkningsregistercentralen, avses träda i kraft så snart som möjligt efter registreringen av detta i en offentlig katalog det att de har antagits och blivit stadfästa. De och ansökningsförfarandet om vilket det ändringar i befolkningsdatalagen och i lagen skall föreskrivas i befolkningsdatalagen i om identitetskort som föranleds av behovet kommunikationen avses träda i kraft hösten I propositionen föreslås ändringar i lagen om identitetskort och befolkningsdatalagen som Anmält enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG, ändrat 98/48/EG INNEHÅLLSFÖRTECKNING
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL. 1
INNEHÅLLSFÖRTECKNING . 2
ALLMÄN MOTIVERING . 4
1.
Nuläge och föreslagna ändringar. 4
Nuläge. 4
Allmänt. 4
Elektroniska tjänster och användaridentifiering . 4
Lagstiftningen i anslutning till elektronisk kommunikation. 5
Socialförsäkringskortet. 5
Bedömning av nuläget. 6
Det elektroniska identitetskortet och certifikatet som utfärdas av Befolkningsregister-
centralen. 6

Principen om ett enda kort. 7
Magistratens ansvar för registeruppgifterna och upprätthållandet av dem . 7
1.2.
Propositionens mål och de viktigaste förslagen. 8
Förslagen till ändring av befolkningsdatalagen som föranleds av revide-
ringen av lagstiftningen om elektronisk kommunikation. 8
Medborgarcertifikat och kvalificerade certifikat. 8
Den tekniska identifieringsuppgift som behövs när en elektronisk kommunikationskod
skapas . 9

1.2.2.
Ändringar av befolkningsdatalagen och lagen om identitetskort som syf-
tar till att öka användningen av elektroniska identitetskort . 9
1.2.3.
Utvidgningen av en magistrats regionala behörighet . 10
Propositionens verkningar . 11
Verkningar för medborgarna och förvaltningen . 11
Ekonomiska verkningar . 12
Beredningen av propositionen. 13
Andra omständigheter som har inverkat på propositionens innehåll . 14
DETALJMOTIVERING . 15
1.
Lagförslag . 15
Befolkningsdatalagen. 15
Lagen om identitetskort. 18
Närmare bestämmelser. 22
Ikraftträdande . 22
Lagstiftningsordning. 23
LAGFÖRSLAGEN . 24
om ändring av befolkningsdatalagen. 24
om ändring av lagen om identitetskort. 27
BILAGA . 31
PARALLELLTEXTER . 31
om ändring av befolkningsdatalagen. 31
om ändring av lagen om identitetskort. 36
ALLMÄN MOTIVERING
1 . N u l ä g e o c h f ö r e s l a g n a ä n d r i n g a r
kan signera med en elektronisk signatur. Vi-dare kan kortet användas som ett vanligt identitetskort, dvs. som en handling som styrker innehavarens identitet. Identitetskor- tet har dessutom godkänts som officiellt re-sedokument i 15 europeiska länder. Elektro- Befolkningsregistercentralen verkar som cer- niska identitetskort utfärdas på begäran för tifikatmyndighet inom statsförvaltningen ge- finska medborgare samt för utlänningar som nom att tillhandahålla de tjänster och produk- är stadigvarande bosatta i Finland enligt la- ter som gör det möjligt att sköta ärenden skyddat i öppna nät. Befolkningsregistercen- befolkningsdatasystemet samt vilkas identitet tralens tjänster och produkter kan förutom av har kunnat konstateras på ett tillförlitligt sätt. statsförvaltningen också användas av kom- Det elektroniska identitetskortet utfärdas av polisen. Certifikaten för de elektroniska iden- folkningsregistercentralens uppgifter i egen- titetskorten utfärdas av Befolkningsregister- skap av myndighet som producerar certifikat- tjänster grundar sig på bestämmelserna i 2 § Det elektroniska identitetskortet som innehål- lagen om registerförvaltningen (166/1996) ler ett certifikat som utfärdas av Befolknings- registercentralen är avsett att användas som ett medel att identifiera en person särskilt i sådana elektroniska tjänster som kräver en Befolkningsregistercentralen utöver sina öv- riga uppgifter tillhandhållandet av tjänster som gäller elektroniska identitetskort och certifierad elektronisk kommunikation inom Behovet att identifiera användare och nivån statsförvaltningen. I befolkningsdatalagens 5 på identifieringen måste övervägas när man kap. om tjänster som gäller certifierad elek- inför elektroniska tjänster. I elektronisk tronisk kommunikation ingår bestämmelser kommunikation, som kräver säker identifie- om Befolkningsregistercentralens tjänster i ring, kan utöver certfikat också andra identi- anslutning till certifikatet, uppgifterna i certi- fieringsmetoder användas. Delegationen för fikatet för certifierad elektronisk kommuni- informationssamhället antog i slutet av janu- kation, den elektroniska kommunikationsko- ari 2002 ett handlingsprogram för elektronisk den, behandlingen av certifikat och kommu- kommunikation i offentlig förvaltning 2002- nikationskoder samt ansökningsförfarandet i 2003 (Kohti hallittua murrosta – julkiset pal- anslutning till utfärdandet av certifikat. Bestämmelserna om elektroniska identitets- velut uudella vuosituhannella). Programmet innehåller förslag till åtgärder som skall sätta (829/1999) som trädde i kraft den 1 decem- fart på den elektroniska kommunikationen inom den offentliga förvaltningen. Enligt det flyttades bestämmelserna om identitetskort i åtgärdsförslag som gäller identifieringen av enlighet med 8 § regeringsformen och lag- klienten och behovet av identifieringsmeto- stiftningen om skydd av personuppgifter från der fastställer myndigheterna skilt för varje förordningsnivå till lagnivå. I lagen ingår be- tillämpning innan den nya elektroniska tjäns- stämmelser om identitetskort och elektronis- ten tas i bruk vilken nivå av identifiering av klienten som krävs. Användningen av identi- Det elektroniska identitetskortet togs i bruk fieringsmetoder skall basera sig på en be- den 1 december 1999. Med hjälp av kortet dömning av behovet av identifiering. I lös- kan en person verifieras tillförlitligt vid elek- ningarna för offentliga elektroniska tjänster tronisk kommunikation och personen i fråga kan man också använda de allmänt tillämp- bara identifieringstjänster som bankerna er- Europaparlamentets och rådets direktiv om bjuder. Däremot anses det inte vara ända- ett gemenskapsramverk för elektroniska sig- målsenligt att utveckla särskilda identifie- naturer (1999/93/EG) gavs den 13 december ringsmetoder för tjänster som riktar sig till en 1999. Åtgärderna för genomförande av direk- stor användarkrets. Enligt åtgärdsförslaget tivet skulle vidtas före den 19 juli 2001. För används certifikatbaserad identifiering för genomförande av direktivet avfattades en re- tjänster som kräver säker identifiering. När geringsproposition med förslag till lagar om man tillämpar s.k. säker identifiering skall elektroniska signaturer och om ändring av 2 myndigheten vid elektronisk identifiering ac- § lagen om kommunikationsförvaltningen ceptera också andra kvalificerade certifikat (RP 197/2001) som avläts till riksdagen den (och kort) än ett certifikat som utfärdas av en 26 oktober 2001. I den föreslagna lagen ingår bl.a. bestämmelser om elektroniska signatu- Finansministeriet har den 20 augusti 2002 ut- rers rättsverkan, tillhandahållandet av certifi- färdat en rekommendation till ministerier, in- kat för elektroniska signaturer, certifikatut- stitutioner och ämbetsverk (VM 27/01/2002) färdarnas skyldigheter och ansvar, behand- om identifiering för elektroniska tjänster. En- lingen av personuppgifter samt minimikraven ligt rekommendationen skall statliga ämbets- verk och inrättningar undvika att konstruera Till genomförandet av direktivet ansluter sig egna identifieringstjänster och i stället anlita också regeringens proposition med förslag identifieringstjänster som används av vida medborgarkretsar och som tillhandahålls av pålitliga tredje parter, så som tillhandahållare som avläts till riksdagen den 14 mars 2002. av kvalificerade certifikat och banker. Elek- Den förslagna lagen innehåller bestämmelser troniska identitetskort och identifieringsme- om parternas rättigheter och skyldigheter vid toder som grundar sig på kvalificerade certi- elektronisk kommunikation, uppfyllandet av fikat kan alltid användas för säker identifie- kraven på skriftlig form och underskrift, an- ring. Finansministeriet rekommenderar att komsttidpunkten för ett elektroniskt medde- identifiering för myndigheters tjänster som lande, diarieföring eller annan registrering av kräver säker identifiering konstrueras både elektroniska dokument, teknisk bearbetning utgående från metoder som baserar sig på och överföring samt elektronisk signering kvalificerat certifikat och bankernas lösning- och elektronisk delgivning av beslutshand- lingar. I den nya lagen skall enligt förslaget inte ingå bestämmelser om certifieringsverk- Lagstiftningen i anslutning till elek- samheten, utan regleringen av denna skall ingå i lagen om elektroniska signaturer. La-gen om elektronisk kommunikation i förvalt- Lagen om elektronisk kommunikation i för- ningsärenden skall enligt propositionen upp- valtningsärenden (1318/1999) trädde i kraft i hävas i samband med att den nya lagen om vid ingången av 2000. Lagen tillämpas på elektronisk kommunikation i myndigheternas anhängiggörande och handläggning av för- verksamhet träder i kraft. Lagförslaget har valtningsärenden samt delgivning av beslut anknytning till den föreslagna lagen om elek- vid myndigheter och den indirekta offentliga troniska signaturer, varför dessa lagar enligt förvaltningen. Lagen innehåller bl.a. be- regeringens proposition skall träda i kraft stämmelser om de viktigaste kraven på elek- tronisk identifiering samt den certifiering som användningen av elektroniska signaturer förutsätter, särskilt certifikatets datainnehåll och certifikatutfärdarens skyldigheter och an- För närvarande finns det två olika aktiva kort svar. Enligt lagens 33 § godkänns alltid certi- för elektroniska tjänster som tillhandahålls inom förvaltningen. I försöket med elektro- nisk kommunikation inom social- och hälso- vården och övrigt socialskydd används ett särskilt socialförsäkringskort. Med hjälp av socialförsäkringskortet kan en person verifie- Inom ramen för det försök som avses i mak- ras i de elektroniska tillämpningarna och vid ropilotlagen inleddes försöksanvändningen certifierad elektronisk kommunikation inom av kort för anställda inom social- och hälso- social- och hälsovården och det övriga soci- vården vid årsskiftet 2000-2001 och de första alskyddet. Kortinnehavaren kan också vid klientkorten utfärdades i maj 2001. I mars 2002 fanns det cirka 1 200 kort. Målet är att landen med elektronisk signatur och kryptera utfärda kort till sammanlagt ca 9 000 perso- dem. Socialförsäkringskortet kan dessutom ner. I makropilotprojektet som genomförs i användas för den verifiering som krävs för Satakunda används alltså tills vidare endast att personer som är anställda inom social- en liten del av det planerade antalet kort. och hälsovården och det övriga socialskyddet Socialförsäkringskortet utfärdas Folkpen-sionsanstalten. I kortets tekniska del ingår, Det elektroniska identitetskortet och certifi- liksom i det elektroniska identitetskortet, ett katet som utfärdas av Befolkningsregister- certifikat som utfärdas av Befolkningsregis- tercentralen. Med hjälp av socialförsäkrings-kortet kan en klient bl.a. underteckna sitt Elektronisk kommunikation i öppna nät som samtycke till att sekretessbelagda klientupp- kräver tillförlitlig verifiering av parterna och möjlighet att skapa en elektronisk signatur Användningen av socialförsäkringskortet förutsätter ett certifikat som antingen finns grundar sig på lagen om försök med obrutna registrerat i kortet eller i någon annan anord- servicekedjor inom social- och hälsovården ning som används vid elektronisk kommuni- och om försök med socialförsäkringskort kation. Finland blev föregångare i hela värl- (811/2000, nedan makropilotlagen), enligt den när medborgarna erbjöds möjlighet till vilken man i det försök som lagen avser an- säker elektronisk kommunikation i och med vänder ett särskilt socialförsäkringskort i den att det elektroniska identitetskortet med ett av elektroniska kommunikationen inom social- Befolkningsregistercentralen utfärdat certifi- och hälsovården. Enligt lagen kan kortet an- kat för verifiering, kryptering och signering i vändas både i behandlingen av förvaltnings- öppna nät togs i bruk i slutet av 1999. Vid ärenden och vid användningen av de elektro- kommunikation i öppna nät måste man, ut- niska tillämpningarna inom det faktiska till- över verifieringen av den andra partens iden- handahållandet av social- och hälsovård. La- titet, kunna försäkra sig om sekretessen och gen tillämpas när kommuner, samkommuner, om integriteten och autenticiteten hos uppgif- andra myndigheter, sammanslutningar, servi- ceproducenter, självständiga yrkesutövare el- Avsikten med det elektroniska identitetskor- ler Folkpensionsanstalten ordnar eller till- tet är att för varje medborgare och utlänning handhåller socialvård, hälso- och sjukvård el- som är stadigvarande bosatt i Finland öppna ler någon annan form av socialskydd för in- en kanal för tillförlitlig kommunikation. Sy- vånare i kommunerna Björneborg, Kankaan- stemet kan utnyttjas både av enskilda perso- pää, Lappi, Norrmark, Påmark, Sastmola och ner och företag som har skaffat elektroniska Siikainen. På beslut av social- och hälso- identitetskort för sina anställda. Genom an- vårdsministeriet kan försöksområdet utvidgas vändningen av certifikattjänster kan man till att omfatta också andra kommuner och samtidigt garantera både en hög nivå på data- samkommuner. Lagen trädde i kraft den 1 säkerheten och rättssäkerheten för bägge par- oktober 2000 och den gäller fram till den 31 ter i nätkommunikationen, vilket har varit en december 2003. Enligt den allmänna moti- förutsättning för utvecklandet av den elek- veringen i lagpropositionen (RP 33/2000) undersöker man genom försöket om det be- Ett certifikat som utfärdats av en statlig hövs ett särskilt kort för elektronisk kommu- myndighet är en av staten garanterad elektro- nikation inom social- och hälsovården och nisk identitet för varje finsk medborgare och utlänning som är stadigvarande bosatt i Fin- Riksdagen förutsatte när den godkände för- land som kan användas både i kommunika- slaget till lagar om ändring av befolkningsda- tion med myndigheter och i kommunikation talagen och 2 § lagen om registerförvaltning- som gäller privata tjänster. Ett certifikat som en den 10 februari 1999 att regeringen ser till utfärdas av Befolkningsregistercentralen kan att ett och samma elektroniska identitetskort i användas i olika situationer och är inte bero- mån av möjlighet kan användas i alla statliga ende av den tekniska plattformen, vilket in- myndigheter och i alla statliga funktioner och nebär att certifikatet kan registreras på olika att samma kort i så stor utsträckning som typer av kort eller andra tekniska anordning- möjligt kan användas också inom den kom- Elektroniska identitetskort och den tillförlit- Riksdagen förutsatte vidare när den godkän- liga verifieringen av kortinnehavaren som de förslagen till lag om identitetskort och till baserar sig på kortet och som skapar möjlig- lag om ändring av 23 § befolkningsdatalagen heten till säker kommunikation över nätet har den 18 juni 1999 att regeringen i enlighet varit i bruk sedan december 1999. Använd- med det uttalande om ett enda elektroniskt ningen av den verifieringsteknik som staten identitetskort som riksdagen godkände den har byggt upp har emellertid inte spritt sig i 10 februari 1999 ser till att den elektroniska den utsträckning som man förväntat sig. An- talet elektroniska identitetskort är 13 000, knytning till den vidareutvecklas så att det vilket är ett alldeles för litet antal med tanke allmänna statliga identitetskortet enligt lagen på utvecklandet av den elektroniska kommu- om identitetskort också kan användas inom nikationen. Antalet tjänster som de elektro- social- och hälsovården och vid elektronisk niska identitetskorten kan användas i är fort- kommunikation som gäller det övriga social- farande endast cirka 25. Behovet av att utöka tjänsterna skulle öka om antalet kort vore be- Magistratens ansvar för registeruppgifterna I 2 § befolkningsdatalagen bestäms om för- Det effektivaste och mest ekonomiska sättet delningen av uppgifter och ansvar i anslut- att använda elektroniska tjänster inom för- ning till befolkningsdatasystemet mellan oli- valtningen är att erbjuda medborgarna och de ka myndigheter. Magistraten är den register- tjänsteproducerande myndigheterna ett ge- ansvarige som avses i personuppgiftslagen. mensamt kort som kan användas i alla elek- Magistraten bär huvudansvaret för de uppgif- troniska tjänster inom förvaltningen. Detta ter som antecknas i befolkningsdatasystemet mål har också beaktats i regeringsprogram- och upprätthållandet av dem inom det egna met, enligt vilket ett gemensamt elektroniskt ämbetsdistriktet. I paragrafen ingår ett be- identitetskort som gör det möjligt att tillför- fullmäktigande, enligt vilket magistraten kan litligt och säkert använda elektronisk kom- komma överens med en kommun som tillhör munikation inom förvaltningen skall tas i ämbetsdistriktet att kommunen inom sitt om- bruk inom statsförvaltningen och i så stor ut- råde ansvarar för byggnads- och lägenhets- sträckning som möjligt också inom den uppgifterna samt för upprätthållandet av dem så som närmare bestäms genom förordning. Också i riksdagens uttalanden i anslutning till Magistratens behörighet och ansvar för regis- godkännandet av regeringspropositionerna teruppgifterna i det egna ämbetsdistriktet be- med förslag till lagar om ändring av befolk- tyder i praktiken att endast en magistrat inom ningsdatalagen och 2 § lagen om registerför- vars område en person som gjort t.ex. en änd- valtningen och förslag till lag om identitets- ringsanmälan som gäller personuppgifter har kort och till lag om ändring av 23 § befolk- sin hemort eller folkbokföringskommun har rätt att registrera en ändring i befolkningsda- 18/1999) betonas att målet är att införa ett tasystemet. Enligt den gällande lagen kan så- lunda ingen annan magistrat registrera en ändringsanmälan än magistraten inom vars folkningsregistercentralens verksamhet i egenskap av certifikatutfärdare som tillhan- beaktande av arbetsfördelningen mellan ma- dahåller tjänster i anslutning till kvalificerade gistraterna och en ändamålsenlig användning certifikat, samt på sådana av Befolkningsre- av resurserna är det motiverat att registre- gistercentralen utfärdade certifikat som an- ringsuppgifterna skall kunna flyttas så smi- sluter sig till elektroniska signaturer, med digt som möjligt från en magistrat till en an- undantag för datainnehållet i medborgarcerti- nan i vissa fall som bestäms särskilt. fikat, införandet av medborgarcertifikat i en offentlig katalog och ansökningsförfarandet Propositionens mål och de viktigaste
om vilket det införs bestämmelser som avvi- förslagen
ker från den allmänna lagen i befolkningsda-talagen. Ändringarna av befolkningsdatala- Förslagen till ändring av befolk- gen är i huvudsak tekniska. Ändringarna är ningsdatalagen som föranleds av revidering- nödvändiga eftersom ett medborgarcertifikat en av lagstiftningen om elektronisk kommu- som utfärdas av Befolkningsregistercentralen skall uppfylla de krav på ett kvalificerat cer-tifikat som ingår i den ovan nämnda allmän- Medborgarcertifikat och kvalificerade certi- Med ett kvalificerat certifikat enligt den all-männa lagen om elektroniska signaturer av- ses ett certifikat som uppfyller de krav som ningsdatalagen som gäller certfikat som ut- ställs på de uppgifter som ingår i ett kvalifi- färdas för personer har varit att skapa en cerat certifikat enligt lagens 7 § 2 mom. och elektronisk identitet för varje medborgare som har utfärdats av en certifikatutfärdare som kan användas vid kommunikation i nätet som uppfyller kraven i lagens 10-15 §. De på samma sätt som ett pass eller identitets- krav som ställs på utfärdaren i 10-15 § gäller kort som utfärdats av en myndighet har an- allmänna skyldigheter för en certifikatutfär- vänts för att styrka identiteten i samband med dare som tillhandahåller allmänheten kvalifi- traditionella myndighetskontakter. Eftersom cerade certifikat, tillförlitliga maskinvaror Befolkningsregistercentralen också kan ut- och programvaror, utfärdande och återkal- färda certifikat som används för andra ända- lande av kvalificerade certifikat, register som mål, föreslås det att beteckningen "medbor- förs av certifikatutfärdare som tillhanda hål- garcertifikat" införs i befolkningsdatalagen ler allmänheten kvalificerade certifikat sam för det certifikat för en person med vars hjälp förvaring av uppgifterna i certifikatregistret. det på initiativ från en myndighet skapas en Enligt förslaget skall bestämmelserna i be- elektronisk identitet för personen och som folkningsdatalagen avvika från bestämmel- ger en person allmän tillgång till myndighe- serna den allmänna lagen om elektroniska ternas elektroniska tjänster. Med hjälp av signaturer så, att medborgarcertifikat, utöver medborgarcertifikatet kan en person identifi- de minimiuppgifter som skall ingå i det kva- eras tillförlitligt och handlingar och medde- lificerade certifikat som ansluter sig till den landen kan förses med en elektronisk signa- elektroniska signatur som avses i den all- männa lagen, innehåller vissa andra tekniska Till följd av att den nya allmänna lagen om uppgifter som användningen av certifikatet elektroniska signaturer träder i kraft föreslås förutsätter. Dessutom skall medborgarcertifi- det att bestämmelserna i 5 kap. befolknings- katen också i fortsättningen registreras i en datalagen ändras så att det i befolkningsdata- offentlig katalog liksom nuförtiden. När Be- lagen införs hänvisningar till lagen om elek- folkningsregistercentralen utfärdar andra cer- troniska signaturer till de delar som det inte tifikat för personer i vilka möjligheten till en finns något behov att i befolkningsdatalagen elektronisk signatur ingår, omfattas dessa avvika från bestämmelserna i den nämnda certifikat endast av bestämmelserna i den allmänna lagen. Lagen om elektroniska sig- allmänna lagen, t.ex. bestämmelserna om in- naturer skall enligt förslaget tillämpas på Be- nehållet i ett kvalificerat certifikat och regi- streringen av kvalificerade certifikat. Vidare Avsikten är att främja den elektronisk kom- munikationen genom vissa ändringar av la- föreskrivas om ansökningsförfarandet för gen om identitetskort och befolkningsdatala- medborgarcertifikatet, som till vissa delar gen som skall öka antalet elektroniska identi- tetskort som används i elektronisk kommuni- ansökningsförfarandet för kvalificerat kation. Den största effekten när det gäller en ökning av antalet kort har sammanslagningen av det elektroniska identitetskortet och soci- Den tekniska identifieringsuppgift som be- alförsäkringskortet till ett enda kort. Genom hövs när en elektronisk kommunikationskod att införa ett enda kort förverkligas riksda- gens och regeringens ovan nämnda riktlinjer beträffande införandet av ett enda kort som kan användas i elektronisk kommunikation. skapas samtidigt som ett certifikat utfärdas I och med att det elektroniska identitetskortet för en person. En bestämmelse om den elek- och socialförsäkringskortet blir ett enda kort troniska kommunikationskoden finns i 3 a § befolkningsdataförordningen (886/1993). Det vändningen av två separata och varandra föreslås att det fogas en bestämmelse till be- överlappande kort och den osäkerhet det folkningsdatalagen enligt vilken det för varje medför bland konsumenterna att myndighe- person som införs i befolkningsdatasystemet också registreras sådana tekniska identifie- När det elektroniska identitetskortet och so- ringsuppgifter som behövs för skapandet av cialförsäkringskortet förenas kan en person en elektronisk kommunikationskod, och som skaffa sig ett avgiftsbelagt elektroniskt kan aktiveras och bli en elektronisk kommu- nikationskod när en person ansöker om certi- fikat. I och med att antalet instanser som del- som dessutom kan innehålla de uppgifter tar i behandlingen av aktiva kort som inne- som för närvarande enligt makropilotlagen håller certifikat för elektronisk kommunika- finns på socialförsäkringskortet. Ansökan om tion och behandlingen av certifikatansök- kortet kan lämnas till polisen eller ett av ningarna ökar, ökar också risken att den elek- Folkpensionsanstaltens verksamhetsställen. troniska kommunikationskoden skapas på fel Ett elektroniskt identitetskort som innehåller sätt. Genom att för varje person som införs i socialförsäkringskortets uppgifter fungerar befolkningsdatasystemet färdigt registrera som ett Fpa-kort och kan användas i stället sådana tekniska identifieringsuppgifter som för socialförsäkringskortet vid elektronisk behövs för att skapa en kommunikationskod kommunikation i social- och hälsovården. Ett vill man säkerställa att det inte sker fel i elektroniskt identitetskort kan också i samband med skapandet av den elektroniska fortsättningen utfärdas utan de uppgifter som finns på ett socialförsäkringskort. Kortet Den tekniska identifieringsuppgift som be- fungerar i så fall som identitetshandling och hövs när en elektronisk kommunikationskod skapas är avsedd att användas endast för ska- för uträttandet av ärenden i den elektroniska pande av en elektronisk kommunikationskod samt som en intern identifierings- och kon- trolluppgift. Det föreslås därför att det till be- folkningsdatalagen fogas en särskild be- socialförsäkringskortet, vill man främja den stämmelse om den tekniska identifierings- elektroniska kommunikationen också genom andra förslag som har som mål att öka Ändringar av befolkningsdatalagen identitetskortet. Förslagen gäller förenkling och lagen om identitetskort som syftar till att och underlättande av förfarandet vid ansökan öka användningen av elektroniska identitets- giltighetstid samt införandet av en teknisk del Förslaget innebär att det inte längre kommer att utfärdas vanliga identitetskort, med Ansökan om det certifikat som beviljas av undantag för temporära identitetskort och identitetskort som utfärdas för minderåriga används vid elektronisk kommunikation med utan vårdnadshavarnas samtycke som inte skall innehålla någon teknisk del. I flera stater i Europa, bl.a. i Belgien, Italien, Portugal och Estland, har man redan infört avhämtas personligen. I praktiken sker alltså framtiden att införa ett identitetskort som identifieringen av personen två gånger. alltid innehåller en teknisk del. I dessa länder Förfarandet har ansetts vara onödigt tungrott utfärdas inte andra typer av identitetskort. och borde därför förenklas. Identifieringen kan genomföras tillräckligt tillförlitligt vid ett enda personligt besök, om man använder sig av handlingar som utfärdats av en myndighet och som det bestäms närmare om Det föreslås att behörighetsfördelningen mellan magistraterna när det gäller uppgifter anskaffandet av elektroniska identitetskort. befolkningsdatasystemet ändras så, att en Enligt 5 § lagen om identitetskort gäller ett magistrat i vissa fall skall kunna registrera en identitetskort i tio år och ett elektroniskt ändringsanmälan i befolkningsdatasystemet identitetskort i tre år. Under beredningen av också i de fall då en persons hemkommun eller folkbokföringskommun hör till en försiktighetsskäl vid att giltighetstiden för elektroniska identitetskort skulle vara kortare Utvidgningen av en magistrats behörighet än för vanliga identitetskort, eftersom en giltighetstid på tio år skulle ha varit för lång befolkningsdatalagen avsedda uppgifter som med tanke på den tekniska utvecklingen och registreras i befolkningsystemet och som det är frivilligt att anmäla till systemet. Om dessa anmälningar, som också en annan magistrat lösningar och algoritmer som valdes har dock visat sig vara hållbarare och deras livscykel längre än vad man uppskattade när lagen identitetskortets giltighetstid förlängas från anmälningar och registrera dem direkt i befolkningsdatasystemet för den magistrats elektroniska identitetskort vill man göra det mer ekonomiskt för medborgarna att skaffa registreringen av uppgifter. Den magistrat kortet och på så sätt öka användningen av som har registrerat uppgiften skall ansvara För närvarande kan identitetskortet utfärdas Avsikten är att överföringen av uppgifterna utan teknisk del. Årligen utfärdas cirka 40 närmast skall gälla sådana registeruppgifter 000 vanliga identitetskort, som inte har som registreras på grundval av en persons någon teknisk del. Sedan december 1999 då egen anmälan. Sådana uppgifter är uppgifter det elektroniska identitetskortet infördes har det sammanlagt utfärdats 13 000 elektroniska personuppgiftslagen begränsad rätt att lämna ut uppgifter, tilltalsnamn samt postadress och identitetskort som kan användas i elektronisk motsvarande annan adress, dvs. närmast e- kommunikation föreslås att identitetskortet postadress. Magistratens prövningsrätt i fråga alltid skall innehålla också en teknisk del. registreringen av dessa uppgifter är inte tillhandahåller, inklusive de elektroniska tjänsterna inom social- och hälsovården. arbetsmängderna i relation till antalet invånare och mängden registreringshändelser användas som resedokument i stället för ett i ämbetsdistrikten mellan de olika stora magistraterna samt styra arbetsuppgifter till ämbetsdistrikt utanför huvudstadsregionen. Detta kommer också för sin del att bidra till hälsovårdens elektroniska tjänster på användningsmöjligheter utvidgas betydligt. 2 . P r o p o s i t i o n e n s v e r k n i n g a r
Detta kan bedömas i betydande grad öka efterfrågan på kortet. Verkningar för medborgarna och
En ökning av antalet identitetskort som förvaltningen
innehåller den tekniska delen främjar utbudet på elektroniska tjänster som baserar sig på användningen av certifikat i de fall där tjänsterna kräver en säker identifiering av den ifrågavarande personen. Myndigheterna certifieringssystemen för att de skall uppfylla behöver inte grunda sina tjänster på system de krav som ställs på det kvalificerade med användarkoder och lösenord som är certifikat som ansluter sig till de elektroniska administrativ tidskrävande, dyra och med signaturer i lagen om elektroniska signaturer tanke på dataskyddet inte lika säkra som användningen av certifikat som baserar sig på säker identifiering. Säker identifiering identitetskortet och socialförsäkringskortet ansökningsförfarandena. En ansökan om elektroniskt identitetskort skall utöver till elektroniska tjänsterna. Ju fler som använder polisen också kunna lämnas in till de av de elektroniska tjänsterna, desto svårare blir Folkpensionsanstaltens verksamhetsställen det för tjänsteleverantören att administrera som bestäms på det sätt som anges i lagen användarkoder, lösenord och nyttjanderätter. identifieras med hjälp av handlingar som utfärdats av polisen. Det nya förfarandet användarkoderna förenklas betydligt. Genom förutsätter att Folkpensionsanstaltens personal får utbildning i identifiering av engångsinskrivning kan tillgången till personer och i hur man upptäcker eventuella systemet konstrueras utan ett tungrott system Folkpensionsanstaltens verksamhetsställen. rekommenderas kvalificerade certifikat och Dessutom skall nödvändiga ändringar göras i bankernas identifieringsmetoder för tjänster de datasystem som används i anslutning till som kräver säker identifiering. Med hjälp av ansökningsförfarandet och framställningen kvalificerat certifikat är det möjligt att använda en elektronisk signatur i de tjänster När det elektroniska identitetskortet och som kräver det. Denna möjlighet finns inte i socialförsäkringskortet slås ihop kan lösningar som baserar sig på bankernas medborgarna ansöka om ett enda elektroniskt elektroniska tjänster som myndigheterna identitetskort som innehåller en teknisk del från nuvarande tre år till fem år besparar för kvalificerade certifikat uppskattas på både användarna och myndigheterna arbete uppgå till cirka 0,25 miljoner euro på och besvär som förnyandet av kortet innebär. Slopandet av den upprepade identifieringen medför inga nämnvärda extra kostnader för underhållet av certifikatsystemet på årsnivå. myndigheternas och användarnas synvinkel. Förslaget om införandet av en teknisk del på kontrollavgifter som Kommunikationsverket, i egenskap av det kontrollorgan som avses i giltighetstid förkortas i jämförelse med det lagen om elektroniska signaturer, uppbär av nuvarande vanliga identitetskortets. Ett utfärdarna av kvalificerade certifikat. vanligt identitetskorts giltighetstid är 10 år medan ett identitetskort som innehåller en teknisk del skall enligt förslaget gälla i fem engångskostnader som beror på ändringar förfarandena vid ansökan om identitetskort och framställningen av kortet och på att ett system för elektronisk dataöverföring skall utvecklas. Engångskostnaderna för polisen identitetshandling. Årligen utfärdas cirka 500 uppskattas till cirka 1 miljon euro och för 000 pass och över 200 000 körkort. Å andra Folkpensionsanstalten cirka 1 miljon euro. sidan bedömer man att överföringen av de Kostnaderna för information och utbildning uppskattas till cirka 100 000-150 000 euro. socialförsäkringskortet till identitetskortet I och med att det finns ett enda kort som kommer att öka intresset för kortet betydligt. utfärdas av en statlig myndighet för att Fördelen med det nya kombinationskortet användningsmöjligheterna: det kan användas tillverkningskostnader. Självkostnadspriset för ett elektroniskt identitetskort är uppskattningsvis cirka 40 euro per kort. Om västeuropeiska länder, som Fpa-kort och 100 000 personer skaffar ett nytt kort i stället socialförsäkringskort och allmänt som ett för två är den kalkylerade inbesparingen 4 kort för uträttande av ärenden i elektronisk kommunikation, särskilt i sådan som kräver Ett vanligt identitetskort kostar 26 euro och säker identifiering av personen i fråga. gäller i tio år. Ett elektroniskt identitetskort Ekonomiska verkningar
Socialförsäkringskortet gäller också i tre år och priset är cirka 54 euro. Priset på ett De tekniska ändringar som gäller certifikat identitetskort kommer att höjas något 2003, som utfärdas av Befolkningsregistercentralen eftersom det elektroniska identitetskortets och certifieringssystemen medför kostnader nuvarande pris inte har täckt alla kostnader som å ena sidan beror på att kraven som som det medför för polisen. Om priset på ställs på kvalificerade certifikat skall handlingar som utfärdas av polisen kommer att föreskrivas närmare genom förordning av identitetskortet och socialförsäkringskortet. självkostnadspriset kommer kortets nya pris lämnas antingen till Folkpensionsanstalten eller polisen. En del av kostnaderna för offertförfarande inom EU. Kostnaderna som föranleds av lagen om elektroniska signaturer och som ansluter till uppfyllandet av kraven behandlingen av ansökningarna fördelas mellan två olika myndigheter uppskattas inte ha någon betydande inverkan på kostnaderna för behandlingen och inverkar därför inte på prestationerna (certifikat som ingår i priset på det nya kortet. elektroniska identitetskort), som uppskattas identitetskortet och socialförsäkringskortet utvecklingskostnader och fasta kostnader i kostnader, när de inte längre behöver ett anslutning till systemet. En förutsättning för separat kort för de elektroniska tjänsterna att verksamheten skall bli lönsam på längre inom social- och hälsovården. Dessutom sikt är sålunda att certifikat också säljs på inbesparar förlängningen av giltighetstiden registerförvaltningens budgetproposition för sammanslagningen av korten medför gör det mer lockande än för närvarande att basera de 3 . B e r e d n i n g e n a v p r o p o s i t i o n e n
elektroniska tjänster som kräver en säker identifiering på användningen av aktiva kort. Enligt regeringsprogrammet skall man inom Detta minskar myndigheternas kostnader när statsförvaltningen, och i så stor utsträckning tjänsterna inte behöver baseras på system förvaltningen, införa ett enda elektroniskt identitetskort för tillförlitlig och säker lösenord och koder är en arbetsdryg och dyr Riksdagen har dessutom i sina uttalanden i användarkoder är dyra att bygga upp och samband med godkännandet av ändringar av underhålla. När medborgarcertifikat används i kommunikationen uppbärs inga avgifter per använd tjänst vare sig av den som använder identitetskort 1999 förutsatt att regeringen tjänsten eller den som tillhandahåller ser till att principen om ett och samma kort tjänsten. Vid identifiering som baserar sig på tillhandahållaren av den elektroniska tjänsten förutsättningarna för införandet av ett enda en avgift till banken varje gång tjänsten används. Priset per identifiering uppskattas Elektroniska identitetskort är försedda med hälsovårdsministeriet, Folkpensionsanstalten, Befolkningsregistercentralen och Forsknings- Befolkningsregistercentralen och som är och utvecklingscentralen för social- och detaljerade förhandlingar om ibruktagandet Befolkningsregistercentralen utfärdar för något annat ändamål än det föreslagna Lagförslaget har anmälts till Europeiska gemenskapernas kommission i enlighet med Totalkostnaderna för certifikatverksamheten på Befolkningsregistercentralen uppskattas uppgå till 14,9 miljoner euro åren 2003-2006. Under samma tid uppgår totalinkomsterna föreskrifter, ändrat 98/48/EG (Finlands uppskattningsvis till 15,8 miljoner euro. Av anmälan 2002/365/FIN 19.9.2002). Enligt direktivet följer en tre månaders period under prestationernas andel uppskattningsvis 6 vilken medlemsstaten inte får sätta i kraft den miljoner euro. Inkomsterna täcker i detta fall anmälda tekniska föreskriften. Denna period Propositionen har beretts som tjänsteuppdrag proposition inte något förslag angående detta. justitieministeriet motsatte sig den föreslagna Utlåtanden om propositionen har lämnats av medborgarcertifikatet alltid skall godkännas registerstyrelsen, Dataombudsmannens byrå, tillhandahåller elektroniska tjänster. Dessutom ansåg finansministeriet och Posten Kommunförbund, Bankföreningen i Finland, bestämmelsen var onödig. Den föreslagna Certall Finland Oy, Elisa Communications bestämmelsen har strukits från propositionen. Posten Finland Abp. Merparten av dem som anmärkningar på detaljer i lagförslagen. De avgett utlåtanden omfattade förslaget om ståndpunkter som framställts i utlåtandena sammanslagningen av identitetskortet och 4 . A n d r a o m s t ä n d i g h e t e r s o m h a r
i n v e r k a t p å p r o p o s i t i o n e n s i n n e h å l l
sammanslagningen av korten. Kommunikationsministeriet och Propositionen är beroende av vid vilken tidpunkt lagen om elektroniska signaturer inställning till förslaget. Det har varit oklart Genom de ändringar som föreslås i fråga om kan överlämnas till andra certifikatutfärdare lagen om identitetskort blir det möjligt att använda identitetskortet också i de försök som avses i lagen om försök med obrutna servicekedjor inom social- och hälsovården och om försök med socialförsäkringskort. Av Konkurrensverket och Elisa Communications den anledningen är det inte i detta skede påkallat att göra ändringar i denna lag, kommunikationskoden skall överlämnas till eftersom man i de försök som avses i lagen de andra certifikatutfärdare. Eftersom det inte efter ändringen av lagen om identitetskort är nödvändigt att avgöra frågan i detta kan använda det nya kortet i stället för det sammanhang och eftersom frågan behöver DETALJMOTIVERING
L a g f ö r s l a g
elektronisk kommunikation inom statsförvaltningen" ersätts med uttrycket "den Befolkningsdatalagen
elektroniska kommunikationskod som ingår i medborgarcertifikatet". Ändringen är 2 §. Befolkningsdatasystemet. Det föreslås att nödvändig för att bestämmelsen inte skall 2 mom. skall specificeras så, att den beaktar bemyndigande att utfärda förordning och deras exakthet och avgränsning. I lagen skall 19 §. Certifierad elektronisk kommunikation. anslutning till avtalet mellan magistraten och Befolkningsregistercentralens uppgifter i egenskap av myndighet som tillhandahåller statsrådet. Genom förordning av statsrådet certifikattjänster. Eftersom avsikten är att i huvudsak tillämpa bestämmelserna i den nya allmänna lagen om elektroniska signaturer på delgivning och innehåll i fråga om avtalet. I Befolkningsregistercentralens verksamhet gällande 25 a § i befolkningsdatalagen som certifikatutfärdare, föreslås att det fogas (886/1993) föreskrivs att avtalet skall ett 3 mom. till lagen som skall innehålla en hänvisning till tillämpandet av den nämnda Befolkningsregistercentralen kan fastställa lagen. Den allmänna lagens bestämmelser formuläret för avtalet, att avtalet eller en certifikatsutfärdarens skyldigheter och ansvar Befolkningsregisterscentralen för kännedom samt behandlingen av personuppgifter skall senast en månad innan avtalet eller ändringen också tillämpas på de kvalificerade certifikat träder i kraft och att avtalet inte får ändra på som utfärdas av Befolkningsregistercentralen och som ansluter till elektroniska signaturer. Om datainnehållet i medborgarcertifikatet, Det föreslås att ett nytt 4 mom. fogas till paragrafen. Det nya momentet skall innehålla en bestämmelse som gör det möjligt att föreskrivs dock på ett sätt som avviker från utvidga en magistrats regionala behörighet den allmänna lagen. Om datainnehållet i när det gäller registreringsuppgifterna. medborgarcertifikatet föreskrivs närmare i 20 §, om registreringen i en offentlig katalog i utfärdas närmare bestämmelser om vilka 22 § och om ansökningsförfarandet i 23 §. 20 §. Uppgifter om certifikat för certifierad elektronisk kommunikation. I denna paragraf magistrat än magistraten i det ifrågavarande bestäms om vilka uppgifter som skall ingå i ämbetsdistriktet, samt om vilka magistrater Befolkningsregistercentralen. Avsikten är att Befolkningsregistercentralen för en person magistrats räkning. Den magistrat som har efter det att den nya lagen om elektroniska registrerat uppgiften skall ansvara för att signaturer har trätt i kraft skall innehålla 4 §. Personuppgifter som registreras i elektroniska signaturer skall ingå i ett befolkningsdatasystemet. Det föreslås att det kvalificerat certifikat som används för att framställa en elektronisk signatur. Det ändring på så sätt att "elektronisk föreslås att den detaljerade förteckningen över uppgifter i den gällande paragrafen slopas. Paragrafen ändras så att det i 1 mom. elektroniska signaturer som innehåller en befolkningsdatalagen har varit att från bestämmelse om vilka uppgifter som skall myndigheternas sida skapa en elektronisk I praktiken innehåller det certifikat som användas för nätkommunikation på samma utfärdas av Befolkningsregistercentralen sätt som handlingar som utfärdats av en redan nu i huvudsak samma uppgifter som ett myndighet, t.ex. pass och identitetskort, kvalificerat certifikat. Certifikatet som traditionellt använts som identitetsbevis i utfärdas av Befolkningsregistercentralen kontakterna med myndigheterna. Det föreslås skall dock ändras tekniskt, t.ex. skall det att beteckningen medborgarcertifikat tas i innehålla uppgiften att certifikatet är ett Enligt 9 punkten i den ovan nämnda lagens 7 certifikat med vars hjälp en person ges en § 2 mom. skall ett kvalificerat certifikat officiell elektronisk identitet och som är kvalificerade certifikatets ändamål. Enligt tillhandhåller elektroniska tjänster. Genom detaljmotiveringen till bestämmelsen kan en att införa beteckningen vill man göra skillnad mellan medborgarcertifikatet och de övriga undertecknarens personuppgifter, t.ex. en av certifikatutfärdaren utfärdad beteckning. Undertecknarens personbeteckning kan dock I 2 mom. skall enligt förslaget föreskrivas om inte vara en sådan särskild uppgift. Den definitionen på medborgarcertifikat, enligt elektroniska kommunikationskod som nämns vilken medborgarcertifikat avser ett certifikat i 21 § befolkningsdatalagen är avsedd att användas som en specificerande beteckning Befolkningsregistercentralen som används uttryckligen i det medborgarcertifikat som för att tillförlitligt identifiera personen, för att utfärdas av Befolkningsregistercentralen, framställa en elektronisk signatur samt för varför det föreslås att ett omnämnande om Det kvalificerade certifikat som avses i lagen om elektroniska signaturer gäller certifikat som ansluter sig till elektroniska signaturer. 21 §. Elektronisk kommunikationskod. Det föreslås att det görs en terminologisk ändring Befolkningsregistercentralen är i huvudsak i 2 mom. av samma anledning som ovan i 4 avsett för att användas som medel för §. Det föreslås att den sista meningen i 2 tillförlitlig verifiering av en person i mom. enligt vilken ämbetsverk, inrättningar och sammanslutningar vid behov kan ges en därutöver också användas för framställning av en elektronisk signatur eller till kryptering medborgarcertifikat skall därför, utöver det organisationer, utan alltid för en bestämd obligatoriska datainnehållet i ett kvalificerat certifikat för elektroniska signaturer enligt 7 § lagen om elektroniska signaturer, innehålla vissa andra tekniska uppgifter som behövs med tanke på certifikatets användning. Sådan uppgifter är t.ex. uppgift om certifikatets identitetsbeteckning för innehavaren av certifikatet, utan enligt 7 § 2 mom. 9 punkten annan specificerande identitetsbeteckning för uttryckligen gäller medborgarcertifikat som nödvändigt med avseende på certifikatets utfärdas av Befolkningsregistercentralen. ändamål. En sådan identitetsbeteckning kan Avsikten med medborgarcertifikaten är att de vid behov också ges som en specificerande skall användas allmänt i all elektronisk kommunikation, varför det är viktigt att de handlar för ett ämbetsverks, en inrättnings, förs in i en offentlig katalog där var och en Det föreslås att till paragrafen fogas ett nytt 3 mom. enligt vilket det för en person som medborgarcertifikat. Det föreslås att rubriken preciseras så att det ansökningsförfarande som det föreskrivs om i paragrafen skall gälla medborgarcertifikat. Dessutom föreslås att ordalydelsen i 1 och 2 mom. ändras så, att de beaktar de ändringar som enligt förslaget skall göras i lagen om identitetskort. Enligt ändringarna av lagen om identitetskort skall Identifieringsuppgiften skall skapas tekniskt det inte längre utfärdas särskilda elektroniska på samma sätt som en sådan elektronisk identitetskort, utan identitetskort som alltid kommunikationskod om vilket det föreskrivs i 3 a § befolkningsdataförordningen. Den Enligt det gällande 2 mom. skall ansökan om tekniska identifieringsuppgiften aktiveras certifikat som Befolkningsregistercentralen personen ansöker om certifikat. En teknisk Polisinrättningen utför en identifiering av befolkningsdatasystemet för alla levande identitetskortet och socialförsäkringskortet personer som har en personbeteckning när slås ihop föreslås det att det i 3 mom. lagen träder i kraft och därefter för alla nya föreskrivs att ansökan alternativt kan lämnas till Folkpensionsanstaltens lokalbyrå på det samband med registreringen av nyfödda, i utlandet födda finska medborgare eller till identitetskort. Detta förfarande kan tillämpas när sökanden vill att kortet också skall Den tekniska identifieringsuppgiften är innehålla de uppgifter som avses i 3 a § lagen avsedd att användas endast när en elektronisk kommunikationskod skapas samt som intern sjukförsäkring samt de uppgifter som behövs i elektronisk kommunikation inom social- befolkningsdatasystemet. Det föreslås att det och hälsovården. Andra ansökningar än de identifieringsuppgiftens användningsändamål Befolkningsregistercentralen för elektroniska i ett nytt 4 mom. som fogas till paragrafen. 22 §. Behandling av medborgarcertifikat och lämnas in till en annan inrättning än polisen. kommunikationskoder. I paragrafen föreskrivs om registrering av de certifikat terminologisk ändring och en ändring som som utfärdas av Befolkningsregistercentralen i en offentlig katalog. Det föreslås att det Till 5 mom. fogas ett omnämnande om att en görs en terminologisk ändring i paragrafen av befolkningsdatasystemet som utförs av den föreslås att rubriken och innehållet i instans som tar emot ansökan förutsätter bestämmelsen preciseras så att registreringen sökandens uttryckliga samtycke. Ändringen också skall gälla identitetskort som utfärdats för minderåriga utan vårdnadshavarnas signaturer, enligt vilken certifikatutfärdaren samtycke och temporära identitetskort, om får hämta personuppgifter direkt från den 2 §. Identitetskortets innehåll. I denna uttryckliga medgivande, och 20 § 1 mom. paragraf föreskrivs vilka uppgifter som skall lagen om elektroniska signaturer där det antecknas på identitetskortet. Eftersom det föreskrivs att certifikatutfärdaren med föreslås att den tekniska del som ingår i det sökandens uttryckliga samtycke har rätt att ur nuvarande elektroniska identitetskortet skall befolkningsdatasystemet skaffa och i det ingå i alla identitetskort med undantag för kontrollera personuppgifter som lämnats av identitetskort som utfärdas för minderåriga sökanden. Dessutom föreslås det att 5 mom. temporära identitetskort, föreslås att det i 2 § föreskrivs om vilka uppgifter som skall bemyndigande att utfärda förordning och antecknas synligt på kortet och i 3 § om vilka uppgifter som skall registreras i kortets Lagen om identitetskort
tekniska del. Därför föreslås att det till paragrafen fogas ett nytt 3 mom. enligt vilket 1 §. Identitetskort. I denna paragraf det på identitetskortet också antecknas en föreskrivs om utfärdandet av identitetskort uppgift om utfärdaren av det certifikat som samt om olika identitetskort. Det föreslås att paragrafen ändras så att den beaktar att den tekniska del som behövs vid elektronisk tydlighetens skull att detta dock inte gäller identitetskort som utfärdats för minderåriga identitetskort. Det gäller dock inte temporära 3 §. Innehållet i identitetskortets tekniska del. I paragrafen föreskrivs om vilka uppgifter identitetskort skall inte längre de elektroniska som skall registreras och antecknas på det identitetskorten som är en särskild form av elektroniska identitetskortet. Det föreslås att identitetskort nämnas som en särskild form rubriken ändras av samma skäl som nämndes av identitetskort, varför de det föreslås att bestämmelserna i lagen skall ändras till anledning föreslås att de nödvändiga terminologiska ändringarna också görs i 1, 2 Enligt 1 mom. utfärdas identitetskortet och 3 mom. Dessutom föreslås en precisering liksom för närvarande också i fortsättningen av 2 mom. enligt vilken uppgifterna om det av polisen. I 2 mom. stryks omnämnandet medborgarcertifikat som avses i den enligt om utfärdande av ett särskilt elektroniskt förslaget ändrade 20 § befolkningsdatalagen identitetskort. I 3 mom. första meningen registreras i kortets tekniska del. Den sista stryks hänvisningen till det identitetskort som meningen i momentet föreslås bli ett nytt 3 mom. i 2 §. Det föreslås att till paragrafen meningen hänvisningen till 1 mom., eftersom fogas ett nytt 4 mom. i vilket det föreskrivs de inte längre behövs. Till momentets sista mening fogas dessutom ett omnämnande om innehållet i kortets tekniska del inte gäller att identitetskort för minderåriga som identitetskort som utfärdas för minderåriga utfärdats utan vårdnadshavarnas samtycke 3 a §. Uppgifter om sjukförsäkring samt omnämnande om att inte heller temporära uppgifter som behövs vid elektronisk identitetskort kan användas i elektronisk kommunikation inom social- och hälsovården kommunikation. Vidare föreslås att 5 mom. på identitetskortet. Det föreslås att till lagen ändras så att de efterföljande bestämmelserna om identitetskort fogas en ny 3 a § med av avläsningsutrustning och programvara för sjukförsäkring samt uppgifter som behövs elektroniska aktiva kort. Det förutsätter i vid elektronisk kommunikation inom social- praktiken att till exempel de apotek som använder sig av uppgifterna har tillgång till I 1 mom. ingår en bestämmelse om att det är möjligt att avläsa de uppgifter som har kortinnehavarens begäran registrera och I 4 mom. bestäms särskilt om vilka uppgifter anteckna uppgifter om sjukförsäkring samt som registreras i kortets tekniska del, men inte skall antecknas synligt på kortet. I 5 mom. föreskrivs att ett identitetskort som hälsovården. Uppgifterna skall registreras på kortet endast på kortinnehavarens begäran, paragrafen kan användas i stället för det varför registreringen av uppgifterna i kortets tekniska del och antecknandet av dem på kortet är frivillig. Det skall också i socialförsäkringskort som avses i 4 kap. fortsättningen vara möjligt att skaffa ett lagen om försök med obrutna servicekedjor identitetskort utan dessa uppgifter. I så fall inom social- och hälsovården och om försök använder kortinnehavaren fortsättningsvis ett med socialförsäkringskort. Avsikten med bestämmelsen är att säkerställa möjligheten person styrka att han är sjukförsäkrad i socialförsäkringskortets uppgifter kan Finland, och vid behov att han har rätt till i 9 användas i alla de situationer som det vanliga § sjukförsäkringslagen avsedda läkemedel Fpa-kortet eller socialförsäkringskortet för som berättigar till specialersättning eller till grundersättning för betydelsefulla och dyra I 6 mom. skall enligt förslaget föreskrivas att registreringen och antecknandet av uppgifter arbetsplatskassa. I fråga om personer som är försäkrade för en viss tid anges också behövs vid elektronisk kommunikation inom försäkringens giltighetstid på Fpa-kortet. social- och hälsovården på elektroniska Enligt 2 mom. skall Folkpensionsanstalten på identitetskort inte gäller identitetskort som ansökan av den ifrågavarande personen fatta beslut om registrering och anteckning av vårdnadshavarnas samtycke och temporära uppgifter om sjukförsäkring samt uppgifter som behövs vid elektronisk kommunikation 4 §. Identitetskort för den som är anställd hos en myndighet. Med samma motivering som i 1 § föreslås en terminologisk ändring I 3 mom. bestäms närmare om innehållet i de av rubriken och innehållet i paragrafen. uppgifter som skall registreras och antecknas Identitetskortets giltighetstid. I på kortet. Det skall i tillämpliga delar paragrafen föreskrivs om giltighetstiden för motsvara det datainnehåll som skall finnas på identitetskort, elektroniska identitetskort och det socialförsäkringskort som avses i 15 § temporära identitetskort. Enligt den gällande paragrafen gäller identitetskort tio år, makropilotlagen antecknas de uppgifter som temporära identitetskort högst fyra månader. socialförsäkringskortet, men de ingår inte i identitetskort med en teknisk del förlängs makropilotlagen föreslås att de uppgifter som avses i 3 mom. också skall ingå i kortets Giltighetstiden kan förlängas, eftersom de tekniska del. Förslaget möjliggör ett tekniska lösningarna och algoritmerna i förfarande där uppgifter som registretas i certifikaten för elektroniska identitetskort har kortets tekniska del kan utnyttjas med hjälp visat sig vara hållbarare och deras livscykel som har utsetts för uppdraget kan ta emot beredningen av den gällande bestämmelsen. tjänstemännen i identifiering av personer och i hur man upptäcker eventuella förfalskade identitetskort för minderåriga som utfärdas handlingar. Identifieringen sker med hjälp av en av polisen utfärdad identitetshandling. Om temporära identitetskort, leder till att identitetshandlingar som utfärdats av polisen giltighetstiden för identitetskort i nästan alla situationer blir fem år. För att giltighetstiden för identitetskorten skall förenhetligas antecknas uppgifter om med hjälp av vilken föreslås att också identitetskort för handling identifieringen utfördes. Innan identitetskortet utfärdas kontrollerar polisen vårdnadshavarnas samtycke skall gälla fem att handlingen är riktig med hjälp av sina egna register. Identifieringen utförs dock av 6 §. Utfärdande av identitetskort och polisen om den sökande inte kan uppvisa någon av de nämnda handlingarna när han Sammanslagningen av identitetskortet och lämnar in sin ansökan. Förfarandet motsvarar socialförsäkringskortet medför ändringar i förfarandet vid ansökan om certifikat för ansökningsförfarandet. I 1 mom. föreskrivs andra kort än elektroniska identitetskort, liksom för närvarande att identitetskort utfärdas av polisinrättningen i ett härad och befolkningsdatalagen kan lämnas in till en att ansökan om identitetskort skall lämnas in personligen till polisen. På förfarandet vid identitetskort utförs identifieringen av tillförlitliga identifieringen av den sökande personen två gånger, både när ansökan ställs höga krav, eftersom också funktionen lämnas in och när kortet avhämtas. Det föreslås att förfarandet ändras så att ett funktioner. Internationellt ställs allt strängare identitetskort som innehåller en teknisk del ställts på resedokument och förfarandet vid inte längre behöver hämtas personligen, utan utfärdandet av resedokument. Felaktiga och alternativt kan sändas till kortinnehavaren förfalskade resedokument har ofta samband per post. Sökanden kan också om han så med organiserad brottslighet och illegal önskar hämta det färdiga identitetskortet invandring. Därför är det ändamålsenligt att polisen också i fortsättningen är den instans Folkpensionsanstaltens lokalbyrå. Det nya som utfärdar identitetskort och i sista hand förfarandet motsvarar det förfarande som ansvarar för att förfarandet vid utfärdande förutsätter endast ett personligt besök hos en myndighet. I praktiken avhämtas dock passet ansökningsförfarandet. En ansökan skall ofta också personligen, även om det inte förutom till polisinrättningen i ett härad krävs enligt passlagen (642/1986). Den PIN- Folkpensionsanstaltens lokalbyrå i de fall då kommunikation skall också i fortsättningen den sökande önskar att också uppgifter som sändas separat per post till sökanden. avses i 3 a § skall ingå i kortet. Ansökningar registrering och antecknande av uppgifter som avses i 3 a § lämnas in i samband med vilka polisen ingått ett sådant avtal som avses identitetskortsansökan till polisinrättningen i i lagen om kundbetjäning vid gemensamma lokalbyrå. I praktiken sker detta så att förvaltningen (802/1993). Avsikten är att det sökanden anger på ansökningsblanketten att han önskar att också de uppgifter som avses i förutsättningar de personer vid lokalbyrån 3 a § registreras och antecknas på kortet. Om ansökan lämnas in till polisinrättningen i ett 8 §. Indragning av identitetskort. Det föreslås härad, utför polisen identifieringen av att det görs en terminologisk ändring i 1 sökanden och fattar beslut om utfärdandet av mom. av samma skäl som ovan i 1 § . Det identitetskortet, varefter ansökan överförs föreslås att ett nytt 3 mom. fogas till elektroniskt till Folkpensionsanstalten som paragrafen enligt vilket det föreskrivs om fattar beslutet om registrering av de uppgifter indragning av identitetskort när kortet som avses i 3 a § på identitetskortet. Om innehåller uppgifter som avses i 3 a §. Också Folkpensionsanstalten skall kunna göra en Folkpensionsanstaltens lokalbyrå, utför begäran om indragning av identitetskort, när lokalbyrån identifieringen och fattar beslutet kortet innehåller uppgifter som avses i 3 a § om registreringen av de nämnda uppgifterna och när indragningen sker av skäl som nämns på kortet, varefter ansökan överförs i 7 § 3 mom. Motiveringen till detta är att elektroniskt till polisen, som fattar beslutet Folkpensionsanstalten har beslutanderätt i om utfärdande av identitetskortet. Polisens avses i 3 a §. Det föreslås vidare att det till sammanställs hos den instans som ansvarar paragrafen fogas ett nytt 3 mom. enligt vilket den myndighet som drar in identitetskortet I 4 mom. föreskrivs om skyldigheten att skall anmäla indragningen av kortet till lämna uppgifter vid ansökan av kort . För Folkpensionsanstalten om kortet innehåller den som ansöker om kort skall klargöras uppgifter som avses i 3 a §. Anmälan om kortets användningsmöjligheter och vilka indragningen till Folkpensionsanstalten är nödvändig för att kortinnehavaren vid behov kortet har samt om den sökandes rätt att kan ges ett vanligt Fpa-kort i stället för det besluta om registrering av de i 3 a § avsedda indragna identitetskortet. Om de uppgifter uppgifterna i kortet. Skyldigheten att lämna uppgifter är nödvändig för att den sökande är antecknats på identitetskortet, skall de inte medveten om att personuppgifter som gäller längre kunna användas efter indragningen av konsekvenserna av en eventuell indragning 13 §. Befolkningsregistercentralens ansvar av kortet samt om möjligheten att välja vilka för riktigheten av de uppgifter som registrerats på ett identitetskort. Det föreslås att rubriken och innehållet i paragrafen ändas av de skäl som nämns ovan i motiveringen 7 §. Förutsättningar för indragning av identitetskort. Det föreslås en terminologisk 13 a §. Folkpensionsanstaltens ansvar för ändring i 2 mom. 4 punkten av samma skäl riktigheten av de uppgifter som registrerats som nämns ovan i motiveringen till 1 § . på ett identitetskort. I paragrafen föreskrivs Dessutom föreslås att det fogas ett nytt 3 mom. till paragrafen i vilket det föreskrivs identitetskort innehåller. På samma sätt som innehåller uppgifter som avses i 3 a §. Ett Befolkningsregistercentralens ansvar i 13 § identitetskort som innehåller uppgifter som begränsas till de anteckningar och uppgifter avses i 3 a § dras in om personen i fråga inte längre är sjukförsäkrad i Finland eller inte registrerat i kortets tekniska del, begränsas längre har rätt till de ersättningar som avses i 3 a § eller om dessa uppgifter obehörigen har uppgifterna på kortet till de uppgifter som Ifall kortet måste förnyas av skäl som inte 14 §. Identitetskortsregister. Det föreslås att det fogas ett nytt 4 mom. till paragrafen i tidsbegränsade rätten till specialersättning för vilket det föreskrivs att om ett register som förs av Folkpensionsanstalten. I registret antecknas uppgifter om de personer på vilkas identitetskort registreras och antecknas också 16 §. Närmare bestämmelser. Enligt 2 mom. de uppgifter som avses i 3 a §. Datainnehållet fastställer inrikesministeriet formuläret för i registret skall i tillämpliga delar motsvara identitetskort och för den ansökningsblankett som skall användas då identitetskort utfärdas. socialförsäkringskort som det föreskrivs om i Eftersom också de uppgifter som avses i 3 a § skall kunna antecknas på ett identitetskort 15 §. Ändringssökande. Enligt 1 mom. skall och Folkpensionsanstalten fattar beslut om ändring i ett förvaltningsbeslut som fattas detta, föreslås att bestämmelsen ändras så att med stöd av lagen om identitetskort sökas i inrikesministeriet fattar beslut om formuläret för kortet och ansökningsblanketten först Det föreslås att ett nytt 3 mom. fogas till paragrafen. Det nya momentet gäller ändring av ett beslut om utfärdande av identitetskort N ä r m a r e b e s t ä m m e l s e r
när sökanden har begärt att de uppgifter som avses i 3 a § skall registreras och antecknas på kortet. Enligt 29 § makropilotlagen har befolkningsdatalagen förutsätter endast små, ändring i Folkpensionsanstaltens beslut om Om de omständigheter som hänför sig till avtalet om upprätthållande av byggnads- och försäkringsdomstolen. Enligt propositionen lägenhetsuppgifterna mellan kommunen och Folkpensionsanstalten har fattat med stöd av 3 a § 2 mom. sökas genom besvär i samma identitetshandlingar som skall företes vid ordning som i ett beslut som polisen har ansökan om identitetskort föreskrivs närmare fattat med stöd av denna lag. När en person innehåller de uppgifter som avses i 3 a §, I k r a f t t r ä d a n d e
fattas beslutet om beviljandet av kortet i praktiken som resultat av två olika myndigheters verksamhet. Eftersom beslutet om registreringen av de uppgifter som avses i Folkpensionsanstalten och beslutet om att genomförandet av direktivet om elektroniska bevilja kortet av polisen, kan besluten fattas signaturer. Avsikten är att lagen skall träda i vid olika tidpunkter. Ett förvaltningsbeslut kraft så snart som möjligt efter det att den har som gäller beviljandet av ett identitetskort antagits och blivit stadfäst. Genom ändringen skall dock kunna behandlas som en helhet när sökanden söker ändring i beslutet. Därför föreslås att ändring av ett beslut som Folkpensionsanstalten fattat med stöd av 3 a § kan sökas först när polisen har fattat beslut om att bevilja identitetskortet. För att det inte Befolkningsregistercentralen tillhandahåller skall vara oklart när besvärstiden börjar så att de motsvarar de krav som den nya föreslås att det föreskrivs i ett nytt 3 mom. att lagen om elektroniska signaturer ställer på besvärstiden när det gäller beslut om certifikat i anslutning till elektroniska beviljande av identitetskort också i de fall då ändringar i de certifikat som utfärdas av Folkpensionsanstalten fattat med stöd av 3 a Befolkningsregistercentralen. Dessutom skall § börjar när polisen har fattat beslut om att de ändringar som den nya allmänna lagen Enligt förslaget skall de ändringar som avgiftsbelagda, så att det skall vara frivilligt elektroniska signaturer träda i kraft så snart att skaffa ett kort. Dessutom skall det vara som möjligt efter det att de har antagits och frivilligt att i kortet registrera uppgifter om sjukförsäkring och uppgifter som behövs vid De ändringar som enligt propositionen skall elektronisk kommunikation inom social- och göras i lagen om identitetskort föranleds av hälsovården. Det skall fortfarande vara behovet av att utveckla den elektroniska möjligt att skaffa ett identitetskort utan dessa uppgifter varvid sjukförsäkringskortet, dvs. FPA-kortet, skall uppvisas som bevis på innehåller den tekniska del som behövs för dessa uppgifter. Enligt personuppgiftslagen elektronisk kommunikation, införandet av (523/1999) skall den registrerade underrättas om behandlingen av personuppgifterna, så att sammanslagningen av identitetskortet och personuppgifter som gäller denne och om ändringar i förfarandena i anslutning till sina rättigheter i anslutning till detta. I ansökan om och framställning av kortet samt skyldigheten att informera kortinnehavaren anslutning till korten. Tillräckligt med tid konsekvenser av en eventuell indragning av kortet samt om sökandens rätt att bestämma Med anledning av det ovan anförda föreslås att de föreslagna ändringar som föranleds av sjukförsäkring och uppgifter som behövs vid elektronisk kommunikation inom social- och kommunikationen skall träda i kraft först hälsovården i kortet. I lagen om identitetskort skall dessutom intas bestämmelser bl.a. om kortets datainnehåll, ansökningsförfarande, L a g s t i f t n i n g s o r d n i n g
ändringssökande och registerföring. I regeringens proposition med förslag till lag Enligt 10 § 1 mom. grundlagen är vars och personuppgifter föreskrivs närmare genom Med stöd av vad som anförts ovan anser När personkort söks, beviljas och används, regeringen att lagförslagen kan behandlas i lagförslaget skall de uppgifter som ingår i Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs identitetskortet och socialförsäkringskortet Lagförslagen

1.
om ändring av befolkningsdatalagen
I enlighet med riksdagens beslut ändras i befolkningsdatalagen av den 11 juni 1993 (507/1993) 2 § 2 mom., 4 § 1 mom. 1 punkten, 20 §, 21 § 2 mom., 22 § samt 23 §, dessa lagrum sådana de lyder, 2 § 2 mom. i lag 994/1994, 4 § 1 mom. 1 punkten, 20 §, 21 § 2 mom. och 22 § i lag 527/1999 samt 23 § i lag 830/1999, samt fogas till 2 § ett nytt 4 mom., till 19 § ett nytt 3 mom. samt till 21 § ett nytt 3 och 4 mom. som följer: genom förordning av inrikesministeriet. Den magistrat som registrerat en uppgift ansvarar för den uppgift som den har registrerat. — — — — — — — — — — — — — — Magistraten ansvarar för det egna ämbetsdistriktets registeruppgifter och för Personuppgifter som registreras i upprätthållandet av dem. Magistraten kan komma överens med en kommun som tillhör ämbetsdistriktet att kommunen inom sitt Om finska medborgare registreras på det sätt 1) som identifieringsuppgifter för personer härvid samma skyldigheter i samband med hemkommun och bostaden där samt sådana beträffande innehållet i det föreskrivs lägenheter som identifierar hemkommunen närmare genom förordning av statsrådet. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — I avvikelse från 2 mom. kan magistraten för befolkningsdatasystemet registrera anmälningar som gäller de uppgifter som Certifierad elektronisk kommunikation avses i 4 § 1 mom. 4 punkten. Om magistrater som kan registrera sådana — — — — — — — — — — — — — — Om tillhandahållandet av certifikat för magistraten kan registrera föreskrivs närmare identifieringsuppgift, som antecknas som certifikatutfärdarens skyldigheter och ansvar elektronisk kommunikationskod för denna samt behandlingen av personuppgifter gäller person när ett certifikat utfärdas för honom dessutom vad som föreskrivs om dem i lagen Den tekniska identifieringsuppgift som avses i 3 mom. får användas endast vid skapandet av en elektronisk kommunikationskod samt som en intern teknisk identifierings- och Uppgifter i certifikat för certifierad kontrolluppgift i befolkningsdatasystemet. I fråga om innehållet i certifikat för elektroniska signaturer som Behandling av medborgarcertifikat och Befolkningsregistercentralen utfärdar för en person gäller vad som föreskrivs om innehållet i kvalificerade certifikat i 7 § lagen kommunikationskoder införs i ett register specificerande identifieringsuppgiften för (offentlig katalog). Var och en har rätt att få enlighet med vad som bestäms särskilt i lag Befolkningsregistercentralen utfärdar är den om rätten att få uppgifter ur myndigheternas elektroniska kommunikationskod som avses i 21 §. Ett medborgarcertifikat innehåller uppgifter som användningen av certifikatet kräver. Befolkningsregistercentralen för en fysisk person utfärdat certifikat som används för att begäran utfärda medborgarcertifikat för signering samt för kryptering av personens handlingar och meddelanden och i fråga om identitetskort (829/1999) samt för andra kort vilket vid ansökan iakttagits det förfarande eller tekniska anordningar som används för Befolkningsregistercentralen utfärdar för identitetskort som avses i lagen om identitetskort skall personligen inlämnas till polisinrättningen i ett härad. — — — — — — — — — — — — — — Befolkningsregistercentralen utfärdar den elektroniska kommunikationskod som ingår i Om de uppgifter som avses i 3 a § lagen om ett medborgarcertifikat. Finska medborgare identitetskort registreras i och antecknas på identitetskortet, iakttas vid ansökan om medborgarcertifikatet det förfarande som I fråga om medborgarcertifikat som utfärdas för andra än i 2 mom. avsedda kort eller Befolkningsregistercentralen med en annan kontrollera de personuppgifter som sökanden ansökan personligen kan inlämnas till denna anger. Om sökanden inte har någon sådan av polisen utfärdad handling varav identiteten sammanslutning för vidarebefordran till framgår eller om det finns andra särskilda skäl för att säkerställa identifieringen, utförs Befolkningsregistercentralen skall härvid den identifiering som hänför sig till ansökan säkerställa att den som tar emot ansökan iakttar de krav som i personuppgiftslagen utfärdats av polisen föreskrivs närmare sökanden med hjälp av en gällande, av Lagens 23 § 3 mom. träder emellertid i kraft Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i om ändring av lagen om identitetskort
I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen av den 28 juli 1999 om identitetskort (829/1999) 1 § 2-4 mom., 3-6 §, 7 § 2 mom., 8 § 1 mom., 13 § och 16 § 2 mom., samt fogas till 2 § ett nytt 3 mom., till lagen en ny 3 a §, till 7 § ett nytt 3 mom., till 8 § ett nytt 3 mom., till lagen en ny 13 a §, till 14 § ett nytt 4 mom. och till 15 § ett nytt 3 mom., som följer: — — — — — — — — — — — — — — Med hjälp av medborgarcertifikatet på identitetskortet kan en person verifieras vid — — — — — — — — — — — — — — certifierad elektronisk kommunikation. Med På identitetskortet antecknas också uppgift hjälp av certifikaten på identitetskortet kan om utfärdaren av det certifikat som används en person dessutom vid behov underteckna vid elektronisk kommunikation. Detta gäller handlingar och meddelanden med elektronisk minderåriga utan vårdnadshavarnas samtycke Polisen utfärdar på ansökan identitetskort för vårdnadshavare ger sitt samtycke därtill. Har den minderårige fler än en vårdnadshavare Innehållet i identitetskortets tekniska del och kan någon av dem på grund av resa eller sjukdom eller av annat motsvarande skäl inte För identitetskort kan utfärdas certifikat för ge sitt samtycke och skulle dröjsmål med avgörandet medföra oskäligt men, behövs minderårig person utfärda ett identitetskort bestämmelser om ansökningsförfarandet vid Identitetskortet innehåller en teknisk del som behövs vid elektronisk kommunikation, i Polisen kan av särskilda skäl utfärda identitetskort för en bestämd tid (temporärt identitetskort). Temporärt identitetskort kan av särskilda skäl även utfärdas för förutsätts vid elektronisk kommunikation Finland. Ett temporärt identitetskort kan inte användas vid elektronisk kommunikation. Vad som nedan bestäms om identitetskort I identitetskortets tekniska del kan på gäller även identitetskort som utfärdas för minderåriga utan vårdnadshavarnas samtycke tekniska tillämpningar eller uppgifter för och temporära identitetskort, om inte annat socialförsäkringskort som avses i 4 kap. gäller inte identitetskort som utfärdas för lagen om försök med obrutna servicekedjor minderåriga utan vårdnadshavarnas samtycke inom social- och hälsovården och om försök gäller inte identitetskort som utfärdas för minderåriga utan vårdnadshavarnas samtycke Uppgifter om sjukförsäkring samt uppgifter som behövs vid elektronisk kommunikation inom social- och hälsovården på Identitetskort för den som är anställd hos en På ett identitetskort kan på kortinnehavarens begäran registreras och antecknas uppgifter om sjukförsäkring samt uppgifter som På en statlig eller kommunal myndighets behövs vid elektronisk kommunikation inom begäran kan i den tekniska delen på ett identitetskort som utfärdas för en anställd Folkpensionsanstalten fattar på ansökan registreras information som behövs för skötseln av den anställdes uppgifter. Denna uppgifter om sjukförsäkring samt uppgifter information är giltig så länge som skötseln av som behövs vid elektronisk kommunikation identitetskortet. I fråga om huruvida en person är sjukförsäkrad i Finland eller inte gäller vad som bestäms i lagen om sjukförsäkring (364/1963). De uppgifter som avses i 1 mom. som skall Identitetskortet gäller fem år. Ett temporärt registreras och antecknas på identitetskortet identitetskort utfärdas för högst fyra är huruvida personen i fråga har rätt till i 9 § sjukförsäkringslagen avsedda läkemedel som berättigar till specialersättning eller till grundersättning för betydelsefulla och dyra läkemedel eller hör till en arbetsplatskassa Utfärdande av identitetskort och skyldighet samt i fråga om personer som är försäkrade för viss tid sjukförsäkringens giltighetstid. På identitetskortet registreras och antecknas Identitetskort utfärdas av polisinrättningen i dessutom uppgift om vilken myndighet som ett härad på skriftlig ansökan. Sökanden skall identitetskort till polisinrättningen i ett härad. Om uppgifter som avses i 3 a § registreras registreras och antecknas på identitetskortet, ansökan också lämnas in till en sådan Folkpensionsanstaltens lokalbyrå med vilken identitetskortet kan på kortinnehavarens polisen har ingått ett sådant avtal som avses i begäran dessutom registreras uppgifter och tekniska tillämpningar som har samband med social- och hälsovården eller det övriga förvaltningen (802/1993). Ansökan måste dock lämnas in till polisinrättningen i ett Ett identitetskort som innehåller de uppgifter som avses i denna paragraf kan användas i identifieringshandling kan uppvisa en giltig, stället för det sjukförsäkringskort som avses i av polisen utfärdad identitetshandling. Om 13 § sjukförsäkringsförordningen och det identitetshandlingar som utfärdats av polisen som utfärdat kortet eller av polisinrättningen i det härad till vilket kortinnehavarens En begäran om registrering och antecknande av de uppgifter som avses i 3 a § lämnas in i uppgifter och tillämpningar som finns på ett samband med ansökan om identitetskort till identitetskort kan efter indragningen inte polisinrättningen i ett härad eller sådan Folkpensionsanstaltens lokalbyrå som avses i — — — — — — — — — — — — — — 2 mom. Om ansökan har lämnats in till en begäran om indragning av identitetskort också göras av Folkpensionsanstalten. Om kortet innehåller uppgifter som avses i 3 a § Den som utfärdar ett identitetskort skall för identitetskortet anmäla indragningen av kortet till Folkpensionsanstalten. De i 3 a § avsedda uppgifter och tillämpningar som kortet har samt den sökandes rätt att besluta När polisen ger ut ett nytt identitetskort förfaller beslutet om utfärdande av ett tidigare identitetskort och det sistnämnda Befolkningsregistercentralens ansvar för riktigheten av de uppgifter som registrerats sökanden har det tidigare identitetskortet i sin besittning skall detta härvid överlämnas till polisen. Befolkningsregistercentralen svarar endast för de uppgifter på ett identitetskort som den Förutsättningar för indragning av Folkpensionsanstaltens ansvar för — — — — — — — — — — — — — — riktigheten av de uppgifter som registrerats 1) det har blivit fördärvat eller om anteckningarna på kortet har ändrats, Folkpensionsanstalten svarar endast för de på kortet registrerade och antecknade uppgifter 3) det obehörigen används av någon annan än den som det har utfärdats för, eller 4) de i 3 § 2 mom. avsedda uppgifterna på identitetskortet har ändrats. Ett identitetskort som innehåller uppgifter som avses i 3 a §, dras in om personen i fråga inte längre är sjukförsäkrad i Finland eller — — — — — — — — — — — — — — inte längre har rätt till de ersättningar som Folkpensionsanstalten för ett register över sådana personer som söker identitetskort på vilkas identitetskort registreras och antecknas de uppgifter som avses i 3 a §. I registret antecknas de i 3 a § avsedda uppgifterna om sökanden, uppgift om när kortet utfärdades, dess giltighetstid samt uppgifter om indragning av kortet. Ett identitetskort dras in av den myndighet — — — — — — — — — — — — — — Inrikesministeriet fastställer formuläret för identitetskort och för den ansökningsblankett — — — — — — — — — — — — — — som skall användas då identitetskort utfärdas efter att ha hört Folkpensionsanstalten. Folkpensionsanstalten har fattat med stöd av 3 a § 2 mom. kan sökas genom besvär i samma ordning som i ett beslut som polisen har fattat med stöd av denna lag och med Åtgärder som verkställigheten av lagen iakttagande av besvärstiden som börjar först förutsätter får vidtas innan lagen träder i från det att polisen har fattat beslut. Republikens President
TARJA HALONEN
Bilaga
Parallelltexter

1.
om ändring av befolkningsdatalagen
I enlighet med riksdagens beslut ändras i befolkningsdatalagen av den 11 juni 1993 (507/1993) 2 § 2 mom., 4 § 1 mom. 1 punkten, 20 §, 21 § 2 mom., 22 § samt 23, dessa lagrum sådana de lyder, 2 § 2 mom. i lag 994/1994, 4 § 1 mom. 1 punkten, 20 §, 21 § 2 mom. och 22 § i lag 527/1999 samt 23 § i lag 830/1999, samt fogas till 2 § ett nytt 4 mom., till 19 § ett nytt 3 mom. samt till 21 § ett nytt 3 och 4 mom. som följer: Gällande lydelse — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Varje registerbyrå ansvarar för det egna Magistraten ansvarar för det egna ämbetsdistriktets registeruppgifter och för ämbetsdistriktets registeruppgifter och för upprätthållandet av dem. Registerbyrån kan upprätthållandet av dem. Magistraten kan så som närmare stadgas genom förordning tillhör ämbetsdistriktet att kommunen inom till ämbetsdistriktet att kommunen inom sitt sitt område ansvarar för byggnads- och härvid samma skyldigheter i samband med härvid samma skyldigheter i samband med magistraten. Om formkrav på avtalet, registerbyrån har enligt denna lag och delgivningen av det och omständigheter förordning som utfärdats med stöd av den. beträffande innehållet i det föreskrivs — — — — — — — — — — — — — — närmare genom förordning av statsrådet. — — — — — — — — — — — — — — I avvikelse från 2 mom. kan magistraten för en annan magistrats räkning i befolkningsdatasystemet registrera anmälningar som gäller de uppgifter som avses i 4 § 1 mom. 4 punkten. Om magistrater som kan registrera sådana anmälningar och om de anmälningar som magistraten kan registrera föreskrivs närmare genom förordning av inrikesministeriet. Den magistrat som registrerat en uppgift ansvarar för den uppgift som den har registrerat . Personuppgifter som registreras i Personuppgifter som registreras i Om finska medborgare registreras på dett Om finska medborgare registreras på det sätt som närmare stadgas genom förordning: sätt som närmare stadgas genom förordning: 1) som identifieringsuppgifter för personer 1) som identifieringsuppgifter för personer medborgarcertifikatet, namn, adress och hemkommun och bostaden där samt sådana hemkommun och bostaden där samt sådana lägenheter som identifierar hemkommunen lägenheter som identifierar hemkommunen — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Certifierad elektronisk kommunikation Certifierad elektronisk kommunikation — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Om tillhandahållandet av certifikat för elektronisk signering som utfärdas av Befolkningsregistercentralen, certifikatutfärdarens skyldigheter och ansvar samt behandlingen av personuppgifter gäller dessutom vad som föreskrivs om dem i lagen om elektroniska signaturer ( / ). Uppgifter i certifikat för certifierad Uppgifter i certifikat för certifierad I fråga om innehållet i certifikat för Befolkningsregistercentralen utfärdar för en Befolkningsregistercentralen registreras person gäller vad som föreskrivs om 1) namnet på utfärdaren av certifikatet, innehållet i kvalificerade certifikat i 7 § 2) namnet på innehavaren av certifikatet, lagen om elektroniska signaturer. Den specificerande identifieringsuppgiften för innehavaren av certifikatet i det Befolkningsregistercentralen utfärdar är den elektroniska kommunikationskod som avses i 21 §. Ett medborgarcertifikat nyckel för innehavaren av certifikatet, innehåller dessutom andra nödvändiga nyckel för innehavaren av certifikatet, innehåller dessutom andra nödvändiga 2) landkod för utfärdaren av certifikatet, tekniska uppgifter som användningen av Med medborgarcertifikat avses ett av som utfärdaren av certifikatet har använt i Befolkningsregistercentralen för en fysisk person utfärdat certifikat som används för 5) uppgifter om de certifieringsprinciper att identifiera personen, för elektronisk signering samt för kryptering av personens handlingar och meddelanden och i fråga om vilket vid ansökan iakttagits det förfarande 7) andra nödvändiga tekniska uppgifter som användningen av certifikatet förutsätter. Certifikatets datainnehåll och dess riktighet styrks med utfärdarens elektroniska signatur. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Befolkningsregistercentralen utfärdar de Befolkningsregistercentralen utfärdar den elektroniska kommunikationskod som ingår vid certifierad elektronisk kommunikation i ett medborgarcertifikat. Finska inom statsförvaltningen. Finska medborgare stadigvarande bosatta i Finland enligt lagen om hemkommun (201/1994) och har införts sammanslutningar kan också vid behov ges en elektronisk kommunikationskod. För en person som införs i befolkningsdatasystemet registreras dessutom en för den elektroniska kommunikationskoden nödvändig teknisk identifieringsuppgift, som antecknas som elektronisk kommunikationskod för denna person när ett certifikat utfärdas för honom eller henne. Den tekniska identifieringsuppgift som avses i 3 mom. får användas endast vid skapandet av en elektronisk kommunikationskod samt som en intern teknisk identifierings- och kontrolluppgift i befolkningsdatasystemet. Behandling av medborgarcertifikat och
Medborgarcertifikat och elektroniska kommunikationskoder införs i ett register vid certifierad elektronisk kommunikation (offentlig katalog). Var och en har rätt att få inom statsförvaltningen införs i ett register (offentlig katalog). Var och en har rätt att få enlighet med vad som bestäms särskilt i lag om rätten att få uppgifter ur myndigheternas enlighet med vad som bestäms särskilt i lag om rätten att få uppgifter ur myndigheternas offentliga handlingar. Förvarande vid ansökan om certifikat medborgarcertifikat
sökandens begäran utfärda certifikat för begäran utfärda medborgarcertifikat för elektroniska identitetskort som avses i lagen om identitetskort (829/1999) samt för andra identitetskort (829/1999) samt för andra kort kort eller tekniska anordningar som används eller tekniska anordningar som används för Ansökan om medborgarcertifikat som Befolkningsregistercentralen utfärdar för Befolkningsregistercentralen utfärdar för elektroniska identitetskort som avses i lagen om identitetskort skall personligen inlämnas identitetskort skall personligen inlämnas till Ansökan om certifikat för kort som används Om de uppgifter som avses i 3 a § lagen om vid elektronisk kommunikation inom social- identitetskort registreras i och antecknas på och hälsovården samt annat socialskydd identitetskortet, iakttas vid ansökan om medborgarcertifikatet det förfarande som föreskrivs i 6 § 2 mom. lagen om bestämmelser om förfarandet vid ansökan om och utfärdande av kort inom social- och utfärdas för dessa kort meddelas särskilt. I fråga om sådana certifikat för elektronisk I fråga om medborgarcertifikat som utfärdas kommunikation inom förvaltningen som för andra än i 2 mom. avsedda kort eller utfärdas för andra än i 2 och 3 mom. avsedda kort eller tekniska anordningar kan Befolkningsregistercentralen med en annan Befolkningsregistercentralen med en annan ansökan personligen kan inlämnas till denna ansökan personligen kan inlämnas till denna sammanslutning för vidarebefordran till sammanslutning för vidarebefordran till Befolkningsregistercentralen skall härvid Befolkningsregistercentralen skall härvid säkerställa att den som tar emot ansökan säkerställa att den som tar emot ansökan iakttar de krav som i personuppgiftslagen iakttar de krav som i personuppgiftslagen Den som tar emot ansökan skall identifiera sökanden med hjälp av en gällande, av medborgarcertifikat skall identifiera sökanden med hjälp av en gällande, av identiteten och med hjälp av en kontroll av personens identitet och, med sökandens befolkningsdatasystemet på det sätt som närmare bestäms genom förordning. Om uppgifterna i befolkningsdatasystemet sökanden inte har någon sådan av polisen kontrollera de personuppgifter som utfärdad i förordning närmare angiven sökanden anger. Om sökanden inte har handling varav identiteten framgår eller om någon sådan av polisen utfärdad handling det finns andra särskilda skäl för att varav identiteten framgår eller om det finns säkerställa identifieringen, utförs den andra särskilda skäl för att säkerställa identifiering som hänför sig till ansökan av identifieringen, utförs den identifiering som hänför sig till ansökan av polisen. Om identitetshandlingar som utfärdats av polisen föreskrivs närmare genom statsrådets förordning. Denna lag träder i kraft den 200 Lagens 23 § 3 mom. träder emellertid i kraft först den 200 Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. om ändring av lagen om identitetskort
I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen av den 28 juli 1999 om identitetskort (829/1999) 1 § 2-4 mom., 3-6 §, 7 § 2 mom., 8 § 1 mom., 13 § och 16 § 2 mom., samt fogas till 2 § ett nytt 3 mom., till lagen en ny 3 a §, till 7 § ett nytt 3 mom., till 8 § ett nytt 3 mom., till lagen en ny 13 a §, till 14 § ett nytt 4 mom. och till 15 § ett nytt 3 mom., som följer: Gällande lydelse — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Polisen kan på sökandens begäran utfärda Med hjälp av medborgarcertifikatet på ett identitetskort som innehåller den identitetskortet kan en person verifieras vid tekniska del som behövs vid elektronisk certifierad elektronisk kommunikation. Med kommunikation (elektroniskt identitetskort). hjälp av certifikaten på identitetskortet kan en person dessutom vid behov underteckna identitetskortet kan en person verifieras vid certifierad elektronisk kommunikation. Med hjälp av ett elektroniskt identitetskort kan en Polisen utfärdar på ansökan i 1 och 2 mom. Polisen utfärdar på ansökan identitetskort avsedda identitetskort för minderåriga, om den minderåriges vårdnadshavare ger sitt vårdnadshavare ger sitt samtycke därtill. samtycke därtill. Har den minderårige flera än en vårdnadshavare och kan någon av dem vårdnadshavare och kan någon av dem på på grund av resa eller sjukdom eller av grund av resa eller sjukdom eller av annat annat motsvarande skäl inte ge sitt samtycke motsvarande skäl inte ge sitt samtycke och skulle dröjsmål med avgörandet medföra vårdnadshavares samtycke inte. Polisen kan vårdnadshavares samtycke inte. Polisen kan ansökan för en minderårig person utfärda ett ansökan för en minderårig person utfärda ett i 1 mom. avsett identitetskort som dock inte identitetskort som dock inte kan användas som resedokument eller vid elektronisk Polisen kan av särskilda skäl utfärda identitetskort för en bestämd tid (temporärt Polisen kan av särskilda skäl utfärda identitetskort). Temporärt identitetskort kan identitetskort för en bestämd tid (temporärt av särskilda skäl även utfärdas för identitetskort). Temporärt identitetskort kan av särskilda skäl även utfärdas för identitetskort). Temporärt identitetskort kan av särskilda skäl även utfärdas för Finland. Ett temporärt identitetskort kan Vad som nedan bestäms om identitetskort gäller även elektroniska identitetskort och Vad som nedan bestäms om identitetskort temporära identitetskort, om inte något gäller även identitetskort som utfärdas för minderåriga utan vårdnadshavarnas samtycke och temporära identitetskort, om inte annat bestäms särskilt. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — På identitetskortet antecknas också uppgift om utfärdaren av det certifikat som används vid elektronisk kommunikation. Detta gäller inte identitetskort som utfärdas för minderåriga utan vårdnadshavarnas samtycke och temporära identitetskort. Det elektroniska identitetskortets innehåll Innehållet i identitetskortets tekniska del
För elektroniska identitetskort kan utfärdas För identitetskort kan utfärdas certifikat för certifikat för användning av korten vid förvaltningen. Certifikaten utfärdas av bestämmelser om ansökningsförfarandet vid bestämmelser om ansökningsförfarandet vid På det elektroniska identitetskortet finns, utöver vad som bestäms i 2 §, certifikatets Identitetskortet innehåller en teknisk del som behövs vid elektronisk kommunikation, befolkningsdatalagen, sådana uppgifter för medborgarcertifikat som avses i 20 § förutsätts vid användningen av elektroniska befolkningsdatalagen, de uppgifter för identitetskort samt nödvändiga tekniska förutsätts vid elektronisk kommunikation identitetskortet antecknas även uppgift om På det elektroniska identitetskortet kan på I identitetskortets tekniska del kan på tekniska tillämpningar eller uppgifter för tekniska tillämpningar eller uppgifter för olika användningsändamål. Vad som ovan bestäms i denna paragraf gäller inte identitetskort som utfärdas för minderåriga utan vårdnadshavarnas minderåriga utan vårdnadshavarnas samtycke och temporära identitetskort. Uppgifter om sjukförsäkring samt uppgifter som behövs vid elektronisk kommunikation inom social- och hälsovården på På ett identitetskort kan på kortinnehavarens begäran registreras och antecknas uppgifter om sjukförsäkring samt uppgifter som behövs vid elektronisk kommunikation inom social- och hälsovården. Folkpensionsanstalten fattar på ansökan beslut om registrering och antecknig av uppgifter om sjukförsäkring samt uppgifter som behövs vid elektronisk kommunikation inom identitetskortet. I fråga om huruvida en person är sjukförsäkrad i Finland eller inte gäller vad som bestäms i lagen om sjukförsäkring (364/1963). De uppgifter som avses i 1 mom. som skall registreras och antecknas på identitetskortet är huruvida personen i fråga har rätt till i 9 § sjukförsäkringslagen avsedda läkemedel som berättigar till specialersättning eller till grundersättning för betydelsefulla och dyra läkemedel eller hör till en arbetsplatskassa samt i fråga om personer som är försäkrade för viss tid sjukförsäkringens giltighetstid. På identitetskortet registreras och antecknas dessutom uppgift om vilken myndighet som fattat beslutet om registreringen och antecknandet av uppgifterna. Om de uppgifter som avses i 3 mom. registreras och antecknas på identitetskortet, registreras uppgift om kortinnehavarens språk i kortets tekniska del. På identitetskortet kan på kortinnehavarens begäran dessutom registreras uppgifter och tekniska tillämpningar som har samband med social- och hälsovården eller det övriga socialskyddet. Ett identitetskort som innehåller de uppgifter som avses i denna paragraf kan användas i stället för det sjukförsäkringskort som avses i 13 § sjukförsäkringsförordningen och det socialförsäkringskort som avses i 4 kap. lagen om försök med obrutna servicekedjor

Source: http://www.locregis.net/aaa/2002236sv.pdf

Microsoft word - restricted category.doc

Catalog of Restricted Foreign Investment Industries I. Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery Industry 1. Seed selection of new varieties of crops, and development and production of seeds (the Chinese party shall have a controlling interest) 2. Processing and export of the logs of precious varieties of trees (limited to equity joint ventures and cooperative joint ventures) 3. Proc

Uno de los procesos que distingue y caracteriza la evolución de los asuntos globales en las recientes décadas es la democratización

El Papel de los Congresos en las Políticas Públicas Uno de los procesos que distingue y caracteriza la evolución de los asuntos globales, en las recientes décadas, es la democratización. América latina no estuvo ausente de ese fenómeno, y es así que hoy en la segunda década del siglo XXI prácticamente todos los países de la región tienen gobiernos que son el resultado de la expr

Copyright © 2010 Medicament Inoculation Pdf