Homeusers.brutele.be

BELGISCH STAATSBLAD — 10.08.2000 — MONITEUR BELGE Deel 1 : Vaste waterverontreinigende stoffen, klasse 9 cijfer 12 c), UN 3077
3 - ( 5 - a c e e t a m i d o - 4 - ( 4 - [ 4 , 6 - b i s ( 3 - d i e t h y l - a m i n o p ro p y l a m i n o ) - 1 , 3 , 5 - t r i a z i n e - 2 - y l a m i n o ] f e n y l a z o ) - 2 - ( 2 -methoxyethoxy)fenylazo)-6-amino-4-hydroxy-2-naftaleensulfonzuur Opmerking: waterige oplossingen van aluminiumsulfaat zijn bijtende stoffen van klasse 8, 17 c) 2-ethylamino-4-isopropylamino-6-methylthio-1,3,5-triazine 4-amino-3-methyl-6-fenyl-1,2,4-triazine-5-on 5-amino-4-chloor-2-fenylpyridazine-3-on;pyrazon; (4-aminofenyl)-N-methylmethyleensulfonamidehydrochloride 2-chloor-N-(4,6-dichloor-1,3,5-triazine-2-yl)aniline 6-anilino-1-benzoyl-4-(4-tert-pentylfenoxy)nafto[1,2,3-de]chinoline-2,7-(3H)-dion 2’-anilino-3’-methyl-6’-dipentylaminospiro(isobenzofuran-1(1H),9’-xantheen)-3-on (4-chloorbut-2-ynyl)-3-chloorfenylcarbamaat 2-(benzothiazool-2-yloxy)-N-methyl-N-fenylacetamide benzyl-2-chloor-4-(trifluormethyl)thiazool-5-carboxylaat 2-benzyl-2-dimethylamino-4-morfolinobutyrofenon (N-benzyl-N-ethyl)amino-3’- hydroxyacetofenonhydrochloride 3(of 5)-(4-(N-benzyl-N-ethylamino)-2-methylfenylazo)-1,4-dimethyl-1,2,4-triazoliummethylsulfaat benzyldimethyloctadecylammonium-3-nitrobenzeensulfonaat (S)-3-benzyloxycarbonyl-1,2,3,4-tetrahydro-isochinolinium-4-methylbenzeenesulfonaat bis(2,6-dimethoxybenzoyl)-2,4,4-trimethylpentylfosfinoxide 3,5-bis(tetradecyloxycarbonyl) benzeensulfinzuur [Deze stof staat beschreven in de Colour Index onder het Colour Index Constitution Number, C.I. 77605.] [Deze stof staat beschreven in de Colour Index onder het Colour Index Constitution Number, C.I. 77603.] BELGISCH STAATSBLAD — 10.08.2000 — MONITEUR BELGE 1,2,3,6-tetrahydro-N-(1,1,2,2-tetrachloorethylthio)ftaalimide 4,4’-carbonimidoylbis[N,N-dimethylaniline] 5-[2-chloor-4-(trifluormethyl)fenoxy]-2-nitrobenzoe¨zuur N-[2-chloor-4-(trifluoormethyl)-fenyl]-D-valine cyaan(3-fenoxyfenyl)methylester 2-chloor-N-(2,6-dimethylfenyl)-N-(2- methoxy-ethyl) acetamide 2-chloor-N-[[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazine-2-yl)amino(carbonyl]-benzeensulfonamide N’-(4-chloor-o-tolyl)-N,N-dimethylformamidinemonohydrochloride; chloordimeformhydrochloride (chloormethyl)bis(4-fluorfenyl)methylsilaan chloorbenzilaat (ISO); ethyl-4,4’-dichloorbenzilaat 3-(4-chloorfenyl)-1,1-dimethyluroniumtrichlooracetaat; 4-(3-(4-chloorfenyl)-3 -(3,4-dimethoxy-fenyl)acryloyl)morpholine 2-(4-(3-(4-chlorofenyl)-dihydropyrazolyl)fenylsulfonyl)ethyldime-thylammoniumhydrogeenfosfonaat 2-cyaan-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(metoxyimino)aceetamide 2-(4-chloor-6-ethylamino-1,3,5-triazine-2-ylamino)-2-methylpropionitril 3-cyclohexyl-6-dimethylamino-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,3,5-triazine-2,4-dion N-cyclohexyl-N-methoxy-2,5-dimethyl-3-furamide; furmecyclox cyhexatin (ISO); tri(cyclohexyl)tinhydroxide tetrahydro-3,5-dimethyl-1,3,5-thiadiazine-2-thion 6-isopropylamino-2-methylamino-4-methylthio-1,3,5-triazine BELGISCH STAATSBLAD — 10.08.2000 — MONITEUR BELGE N-dichloorfluormethylthio-N-fenyl-N’,N’-dimethylsulfamide dichloor(dichloorfenyl)methyl methylbenzeen, mengsel van isomeren 3,5-dichloor-4-(1,1,2,2-tetrafluor-ethoxy)aniline 3-[2,4-dichloor-5-(1-methylethoxy)fenyl]-5-(1,1-dimethylethyl)-1,3,4-oxadiazool-2(3H)-on 2-(2,4-dichloorfenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)pent-4-een-2-ol 2 - [ [ 4 [ [ 4 , 6 - b i s [ [ 3 - ( d i e t h y l a m i n o ) p ro p y l ] a m i n o ] - 1 , 3 , 5 - t r i a z i n e - 2 - y l ] a m i n o ] f e n y l ] a z o ] - N - ( 2 , 3 - d i h y d ro - 2 - o x o - 1 H -benzimidazool-5-yl)-3-oxobutaanamide 2-(4-(diethylaminopropylcarba-moyl)fenylazo)-3-oxo-N-(2,3 dihydro-2- oxobenzimidazoo-5-yl)butyramide 5,6-dihydro-3H-imidazo[2,1-c]-1,2,4-ditriazool-3-thion N,N-dimethyl-2-(3-(4-chloorfenyl)-4,5-dihydropyrazool- 1 -ylfenylsulfonyl)ethylamine 1,2-dimethyl-3,5-difenylpyrazoliummethylsulfaat 1,1-dimethylfenyluroniumtrichloor-acetaat; (1,3-dioxo-2H-benz(de)isochinoline-2-ylpropyl)hexadecyldimethylammonium-4-tolueensulfonaat dodecyl-3-(2,2,4,4-tetramethyl-21-oxo-7-oxa-3,20 diazadispiro(5,1,11,2)henicosaan-20-yl)propionaat 4,4’,4’’-(ethan-1,1,1-triyl)trifenol 2-ethoxyethyl-2-(4-(3-chloor-5-trifluormethyl-2-pyridyloxy)fenoxy) propionaat ethyl-2-[4-[(6-chloorbenzoxazool-2-yl)oxy]fenoxy]propionaat S-ethyl-N-(dimethylaminopropyl)thiocarbamaathydrochloride; 1-(5-ethylsulfonyl-1,3,4-thiazool-2-yl)-1,3-dimethylureum ferbam (ISO);ijzertris(dimethyldithiocarbamaat) BELGISCH STAATSBLAD — 10.08.2000 — MONITEUR BELGE N- (2-chloor-6fluorbenzyl)-N-ethyl-a´,a´,a´-trifluor-2,6-dinitro-p-toluidine mengsel van 1, 1’-(methyleen bis(4, 1 –fenyleen)-dipyrrool-2,5-dion en N-(4-(4-(2,5 -dioxopyrrool- 1 -yl)benzyl)fenyl)acetamide en l-(4-(4-(5-oxo-2H-2-furylideenamino)-benzyl)fenyl)-pyrrool-2,5-dion mengsel van 5-heptyl-1,2,4-triazool-3-ylamine en 5-nonyl-1,2,4-triazool-3-ylamine Mengsel van cis- en trans-cyclohexadec-8-een-1-on Mengsel van hydroxyaluminium-bis[2-hydroxy-3,5-di-tert-butylbenzoaat]en 3,5-di-tert-butyl-salicylzuur (RS)-2-(2,4-dichlorofenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)hexaan-2-ol hexanatrium-[4,4’’-azoxybis(2,2’-disulfonatostilbeen-4,4’-diylazo)]-bis[5’-sulfonatobenzeen-2,2’-diolato- O(2),O(2),N(1)]-koper(II) hydroxo(2-(benzeensulfonamido)-benzoato)zink(II) iso(C10-C14)alkyl-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)-methylthioacetaat 2-isopropyl-5-methylcyclohexyloxycarbonyloxy-2-hydroxypropaan poedervormig kopermetaal, voor zover het niet in de klassen 4.1, 4.2 of 4.3 valt 3-(3,4-dichloorfenyl)-1-methoxy-1-methylureum 2-methyl-l-(4-methylthiofenyl)-2-morfolinopropaan- 1 -on S-(1-fenyl-1-methylethyl-piperidine-1-carbothioaat methyl-2-(3-nitrobenzylideen)-acetoacetaat methyl-2-(2-nitrobenzylideen)-acetoacetaat methyl-2-(4-(2,4-dichloorfenoxy)fenoxy)propionaat trans-N-methyl-2-styryl-[4’-(aminomethine-(1-acetyl-1-(2-methoxyfenyl)acetamido)]pyridinium-acetaat methyl-3-[(dimethoxyfosfinothioyl)-oxy]methacrylaat 2-methyl-5-(1,1,3,3 -tetramethylbutyl)hydrochinon 4-methyl-8-methyleentricyclo-[3.3.1.13,7]decaan-2-ol methyl-alfa-((4,6-dimethoxypydmidine-2-yl)ureidosulfonyl)-o-toluaat 4-4’-methyleen bis(oxyethyleenthio)-difenol BELGISCH STAATSBLAD — 10.08.2000 — MONITEUR BELGE 3-(3-chloor-4-methoxy-fenyl)-1,1-dimethylureum 4-amino-6-tert-butyl-3-methylthio-1,2,4-triazine-5-on 2-p-chlorofenyl-2-(1H-1,2,4-triazool-1-ylmethyl)hexaannitril natrium-1-amino-4-[2-methyl-5-(4-methylfenylsulfonylamino)fenylamino]antrachinon-2-sulfonaat natrium-3,5-bis(tetradecyloxycarbonyl)-benzeensulfinaat natrium-5-[2-chloor-4-(trifluormethyl)fenoxy]-2- nitrobenzoaat 6 - ( 1 a´ - 5 a aˆ , 8 a aˆ , 9 - p e n t a h y d ro x y - 7 aˆ - i s o p ro p y l - 2 aˆ , 5 aˆ , 8 aˆ - t r i m e t h y l p e rh y d ro - 8 b a´ - 9 - e p o x y - 5 , 8 -ethanocyclopenta[1,2-b]indenyl)pyrrool-2-carboxylaat; ryania N-[3-fenyl-4,5-bis[(trifluoromethyl)imino]thiazolidine-2-ylideen]aniline 1,1’-(1,3-fenyleendioxy)bis(3-(2-(prop-2-enyl)fenoxy)propaan-2-ol) N-(cyclopropylmethyl)-a´,a´,a´-trifluor-2,6-dinitro-N-propyl-p-toluidine N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichloorfenoxy)ethyl]1-H-imidazool-1-carbonamide reactieproduct : bisfenol-A-epichloorhydrine; epoxyhars (gemiddeld molecuulgewicht ≤ 700) zouten en esters van 2,4,5 trichloorfenoxyazijnzuur zouten van 2,2’-dichloor-4,4’-methyleendianiline zouten van 4,4’-methyleen bis (2-chlooraniline) zouten van 4,4’-bi-o-toluidine;zouten van 3,3’- dimethylbenzidine zouten van 4,4’-carbimidoylbis[N,N-dimethylaniline] BELGISCH STAATSBLAD — 10.08.2000 — MONITEUR BELGE 2-sec-butylamino-4-ethylamino-6-methoxy-1,3,5-triazine 2,4-bis(ethylamino)-6-methylthio-1,3,5-triazine 2,2’-spirobi(6-hydroxy-4,4,7-trimethylchromaan) 2-tert-butylamino-4-ethylamino-6-methoxy-1,3,5-triazine 2,3,5,6-tetrafluorobenzyl-trans-2-(2,2-dichloorvinyl)-3,3-dimethyl-cyclopropaancarboxylaat N,N’,N″,N″’-tetrakis(4,6-bis(butyl- (N-methyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-4-yl)amino)triazine-2-yl)-4,7-diazadecaan- 1, 10-diamine 2,2,6,6-tetrakis(broommethyl)-4-oxaheptaan-1,7-diol tetralithium-6-amino-4-hydroxy-3-[7-sulfonato-4-(5-sulfonato-2-naftylazo)-1-naftylazo]naftaleen-2,7-disulfonaat N,N,N’,N’-tetramethyl-3,3’- (propyleenbis(iminocarbonyl-4, 1 -fenyleenazo (1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxopyridine-3, 1 - N,N,N’,N’-tetramethyldithio-bis(ethyleen)diaminedihydrochloride tetranatrium-5-(4,6-dichloor-5-cyaanpyrimidine-2-ylamino)-4-hydroxy-2,3’-azodinaftaleen- 1, 2’, 5, 7’-disulfonaat 1-(4-chloorfenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1,2,4-triazool-1-yl)butanon triallate (ISO); diisopropylthiocarbamate van S-2,3,3-trichloroallyl trinatrium-(6-anilino-2-(5-nitro-2-oxidofenylazo)-3-sulfonato-l-naflolato)(4-sulfonato- 1, 1’-azodi-2,2’naftolato)chromaat(1 -) trinatrium-3-amino-6,13-dichloor-10-((3-((4-chloor-6-(2-sulfofenylamino)-1,3,5-triazine-2-yl)amino)propyl) amino)-4,11-trifenoxydioxazinedisulfonaat trifenyltinverbindingen, anders dan acetaten en hydroxyden, niet giftig tris(octadec-9-enylammonium)-(trisulfonatoftalocyaninato)-koper(II) BELGISCH STAATSBLAD — 10.08.2000 — MONITEUR BELGE vanadium(IV)oxidewaterstoffosfaathemihydraat, gedoopt met lithium, zink, molybdeen, ijzer en chloor xylylcarb (ISO);3,4-xylylmethylcarbamaat; MPMC zinkchromaat met inbegrip van zinkaluminiumchromaat Deel II : Vloeibare waterverontreinigende stoffen, klasse 9, cijfer 11 c), UN 3082
(RS)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl (1RS,3RS; 1RS,3SR)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl) cyclopropaancarboxylaat; (RS)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)-cyclopropaancarboxylaat; (S)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropaancarboxylaat bis(4-fluorfenyl)-methyl-(1,2,4-triazool-4-ylmethyl)silaanhydrochloride broombenzylbroomtolueen, mengsel van isomeren 2-chloor-N-(ethoxymethyl)-N-(2-ethyl-6-methylfenyl)aceetamide; acetochloor (chloorfenyl)(chloortolyl)methaan, mengsel van isomeren 6-(2,3-dimethylmaleimido)-hexylmethacrylaat difenyl(4-fenylthiofenyl)-sulfoniumhexafluorantimonaat (RS)-3-Allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropaancarboxylaat ethyl-N-benzoyl-N-(3,4-dichloorfenyl)-DL-alaninaat; vetzuren, tall-olie, reaktieprodukten met iminodiethanol en boorzuur mengsel van alfa-3-(3-(2H-benzotriazool-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionyl-omega-hydroxypoly(oxyethyleen) en alfa-3-(3 -(2H-b e n z o t r i a z o o l - 2 - y l ) - 5 - t e r t - b u t y l - 4 - h y d ro x y f e n y l ) p ro p i o n y l - o m e g a - 3 - ( 3 - ( 2 H - b e n z o t r i a z o o l - 2 - y l ) - 5 -tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionyloxypoly(oxy-ethyleen) mengsel van C12-14-tert-alkylammoniumdifenylthiofosfaat en dinonylsulfiet of disulfiet mengsel van koper(l)-0,0-dlisopropyldithiofosfaat en koper(I)-O-isopropyl-O-(4-methylpent-2-yl)ditthiofosfaat en koper(I)-0,0-bis(4-methylpent-2-y1)dithiofosfaat mengsel van 0,0’-diisopropyl- (pentathio)dithioformiaat en O,O’-diisopropyl-(tetrathio)dithioformiaat en 0,0’-diisopropyl-(trithio)dithioformiaat (1-methyl-1,2-ethaandiyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethaandiyl)diacrylaat 6-methyl-2,4-bis(methylthio)-fenyleen- 1,3 -diamine BELGISCH STAATSBLAD — 10.08.2000 — MONITEUR BELGE exo-(+/-)-1-methyl-2-(methylbenzoyloxy)-4-isopropyl-7-oxabicyclo(2.1.1)heptaan methyl-3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylfenyl)propionaat 4-(1 (of 4 of 5 of 6)-methyl-8,9,10-trinorbom-5-en-2-y1)pyridine, mengsel van isomeren 2-(4-tert-butylfenoxy) cyclohexylprop-2-ynylsulfiet (tolyloxy)methyl]oxiran; cresylglycidylether S-(tricyclo(5.2. 1.0’2,6)deca-3-een-8(of 9)-yl-O-(isopropyl of isobutyl of 2-ethylhexyl)-0-(isopropyl of isobutyl of 2-ethylhexyl)dithiofosfaat tridemorf (ISO); 2,6-dimethyl-4-tridecylmorfoline 4,8,12-trimethyltrideca-3,7, 11 -trieenzuur, mengsel van isomeren Deel III : Waterverontreinigende stoffen, afhankelijk van hun aggregatietoestand, klasse 9, cijfer 11 c) of 12 c), UN. 3077 of 3082
acrylaten, met uitzondering van de in deze lijst benoemden alkylen (C12-C15), benzeen/ indaan/ indeen anorganische kwikverbindingen, met uitzondering van kwiksulfide en van de in deze lijst met name genoemde antimoonverbindingen met uitzondering van tetroxide (Sb2O4), pentoxide (Sb2O5), trisulfide (Sb2S3), pentasulfide (Sb2S5) alsmede van indeze lijst met name genoemde zouten cadmiumverbindingen met uitzondering van cadmiumsulfoselenide (xCdS.yCdSe) en mengsels van cadmiumsulfide met zinksulfide(xCdS.yZnS), mengsels van cadmiumsulfide met kwiksulfide (xCdS.yHgS), alsmede van in deze lijst met name genoemde Cd-verbindingen chroom(VI)verbindingen, met uitzondering van bariumchromaat, alsmede van in deze lijst met name genoemde zouten organische kwikzilververbindingen met uitzondering van deze die met name in deze lijst zijn vernoemd Partie 1 : Matie`res solides polluantes pour l’eau, classe 9, chiffre 12 c), UN 3077
acide 3-(5-ace´tamido-4-(4-[4,6-bis(3-die´thylaminopropylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]phe´nylazo)-2-(2-me´thoxye´thoxy)-phe´nylazo)-6-amino-4-hydroxy-2-naphtale`nesulfonique Remarque: les solutions aqueuses de sulfate d’aluminium sont des matie`res corrosives de la classe 8, 17 c) 2-e´thylamino-4-isopropylamino-6-me´thylthio-1,3,5-triazine 4-amino-3-me´thyl-6-phe´nyl-1,2,4-triazine-5-one 5-amino-4-chloro-2-phe´nylpyridazine-3-one; BELGISCH STAATSBLAD — 10.08.2000 — MONITEUR BELGE chlorhydrate de (4-aminophe´nyl)-N-me´thylme´thyle`nesulfonamide 2-chloro-N-(4,6-dichloro-1,3,5-triazine-2-yl)aniline 6-anilino-1-benzoyl-4-(4-tert-pentylphe´noxy)naphto[1,2,3-de]quinoline-2,7-(3H)-dione 2’-anilino-3’-me´thyl-6’-dipentylaminospiro(isobenzofuranne-1(1H),9’-xanthe`n)-3-one 3-chlorophe´nylcarbamate de 4-chlorobut-2-ynyle 2-(benzothiazole-2-yloxy)-N-me´thyl-N-phe´nylace´tamide 2-chloro-4-trifluorme´thyl)thiazole-5-carboxylate de benzyle 2-benzyl-2-dime´thylamino-4-morpholinobutyrophe´none (N-benzyl-N-e´thyl)amino-3’-hydroxyace´tophe´none,chlorhydrate me´thylsulfate de 3(ou 5)-(4-(N-benzyl-N-e´thylamino)-2-me´thylphe´nylazo)-1,4-dime´thyl-1,2,4-triazolium 3-nitrobenze`nesulfonate de benzyldiine´thyloctade´cylarnmonium 4-me´thylbenze`nesulfonate de (S)-3-benzyloxycarbonyl-1,2,3,4-te´trahydro-3-isoquinolinium bis(2,6-dime´thoxybenzoyl)-2,4,4-trime´thylpentylphosphinoxide sulfate de bis(4-hydroxy-N-me´thylanilinium) acide 3,5-bis(te´trade´cyloxycarbonyl) benze`nesulfinique rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de plomb [cette substance est re´pertorie´e dans le Colour Index sous le Colour Index Constitution Number C.I. 77605.] [cette substance est re´pertorie´e dans le Colour Index sous le Colour Index Constitution Number C.I. 77603.] 1,2,3,6-te´trahydro-N-(1,1,2,2-te´trachloroe´thylthio)phtalimide 4,4’-carbonimidoylbis[N,N-dime´thylaniline] acide 5-[2-chloro-4-(trifluorome´thyl)phe´noxy]-2-nitrobenzoıˆque BELGISCH STAATSBLAD — 10.08.2000 — MONITEUR BELGE D-valinate de cyano-(3-phenoxyphenyl)methyl-N-[2-chloro-4-trifluoromethyl)phe´nyl 2-chloro-N-(2, 6-dime´thylphe´nyl)-N-(2- me´thoxye´thyl)ace´tamide 2-chloro-N[[4-methoxy-6-me´thyl-1,3,5-triazine-2-yl(amino)carbonyl]-benze`nesulfonamide N’-(4-chloro-o-tolyl)-N,N-dime´thylformamidine, monochlorhydrate; chlordime´forme, monochlorhydrate acide ace´tique de 2, 3, 6 trichlorophe´nyl 4-chlorobenze`nesulfonate de 4-chlorophe´nyle (chlorome´diyl)bis(4-fluorophe´nyl)me´thylsilane chlorobenzilate (ISO); 4,4’-dichlorobenzilate d’e´thyle trichloroace´tate de 3-(4-chlorophe´nyl)-1,1-dime´thyluronium; 4-(3-(4-chlorophe´nyl)-3-(3,4-dime´thoxyphe´nyl)acryloyl)morpholine hydroge´nophosphonate de 2-(4-(3-(4-chlorophe´nyl)-4,5-dihydropyrazolyl)-phe´nylsulfonyl)e´thyldime´thylammonium 2-cyano-N-[(e´thylamino)carbonyl]-2-(me´thoxyimino)ace´tamide; cymoxanil 2-(4-chloro-6-e´thylamino-1,3,5-triazine-2-ylamino)-2-me´thylpropionitrile 3-cyclohexyl-6-dimethylamino-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,3,5-triazine-2,4-dion N-cyclohexyl-N-me´thoxy-2,5-dime´thyl-3-furamide; furmecyclox N-cyclohexylbenzothiazole-2-sulfe´namide te´trahydro-3,5-dime´thyl-1,3,5-thiadiazine-2-thione chlorure de 2-(de´cylthio)e´thylammonium 6-isopropylamino-2-methylamino-4-methylthio-1,3,5-triazine N-dichlorofluorome´thylthio-N’,N’-dime´thyl-N-phe´nylsulfamide dichloro[(dichlorophe´nyl)me´tlyl] me´thylbenze`ne, me´lange d’isome`res 2,2’-dichloro-4,4’-me´thyle`nedianiline; 3,5-dichloro-4-(1,1,2,2-te´trafluoro-e´thoxy)aniline 3-[2,4-dichloro-5-(1-me´thyle´thoxy)phe´nyl]-5(1,1-dime´thyle´thyl)1,3,4-oxadiazole-2(3H)one BELGISCH STAATSBLAD — 10.08.2000 — MONITEUR BELGE 2-(2,4-dichlorophe´nyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)pent-4-e´n-2-ol acide 3,6-dichloropyridine-2-carboxylique 2 - [ [ 4 [ [ 4 , 6 - b i s [ [ 3 - ( d i e´ t h y l a m i n o ) p ro p y l ] a m i n o ] - 1 , 3 , 5 - t r i a z i n - 2 - y l ] a m i n o ] p h e´n y l ] a z o ] - N - ( 2 , 3 - d i h y d ro - 2 - o x o - 1 H -benzimidazol-5-yl)-3-oxobutanamide 2-(4-(die´tlylaminopropylcarba-moyl)phe´nylazo)-3-oxo-N-(2,3-dihydro-2- oxobenzinidazole-5-yl)butyramide 5,6-dihydro-3H-imidazo[2,1-c]-1,2,4-ditriazole-3-thione N,N-dime´thyl-2-(3-(4-chlorophe´nyl)-4,5-dihydropyrazole-1-ylphe´nylsulfonyl)e´thylamine me´thylsulfate de 1,2-dime´thyl-3,5-diphe´nylpyrazolium; trichloroace´tate de 1,1-dime´thyl-phe´nyluronium; disulfure de bis(me´thoxy-thiocarbonyle) 4-tolue`nesulfonate de (1,3-dioxo-2H-benzo(de)isoquinole´ine-2-ylpropyl)hexade´cyldime´thylammonium 3-(3,4-dichlorophe´nyl)-1,1-dime´thylure´e 3-(2,2,4,4-te´trame´thyl-21-oxo-7-oxa-3,20 diazadispiro(5,1,11,2)he´nicosane-20-yl)propionate de dode´cyle 4-cyclodode´cyl-2,6-dime´thyl-morpholine 4,4’,4’’-(e´thane-1,1,1-triyl)triphe´nol 12 c)N-me´thylcarbamate de 2-e´thylthiome´thylphe´nyle 2-(4-(3-chloro-5-trifluorome´thyl-2-pyridyloxy)phe´noxy)propionate de 2-ethoxye´thyle [2-(4-phe´noxyphe´noxy)e´thyl]-carbamate d’e´thyl 2-[4-[(6-chlorobenzoxazole-2-yl)oxy]phe´noxy]propionate d’e´thyle chlorhydrate de 3-(dime´thylaminopropyl)thiocarbamate de S-e´thyle; iodure de N-e´thyl-N-me´thylpipe´ridinium 1-(5-e´thylsulfonyl-1,3,4-thiazole-2-yl)-1,3-dime´thylure´e ferbame (ISO); tris(dime´thyldithiocarbamate) de fer N-(2-chloro-6-fluorobenzyl)-N-e´thyl-a´,a´,a´-trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidine me´lange de 1,1’-(me´thyle`nebis(4,1-phe´nyle`ne)-dipyrrole-2,5-dione et N-(4-(4-(2,5-dioxopyrrole-1-yl)benzyl)phe´nyl)ace´tamide et 1-(4-(4-(5-oxo-2H-2-furylide`namino)benzyl)phe´nyl) me´lange de 5-heptyl-1,2,4-triazole-3-ylamine et 5-nonyl-1,2,4-triazole-3-ylamine BELGISCH STAATSBLAD — 10.08.2000 — MONITEUR BELGE me´lange de cis- et trans-cyclohexade´c-8-e´n-1-one me´lange de: bis[2-hydroxy-3,5-di-tert-butylbenzoate] d’hydroxyaluminium et acide 3,5-di-tert-butyl-salicylique (RS)-2-(2,4-dichlorophe´nyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)hexan-2-ol [4,4’’-azoxybis(2,2’-disulfonatostilbe`ne-4,4’-diylazo)]-bis[5’-sulfonatobenze`ne-2,2’-diolato-O(2),O(2),N(1)] de cuivre (II) d’hexasodium hydroxo(2-(benze`nesulfonamido)-benzoato)zinc(Il) (3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphe´nyl)me´thylthioace´tate d’iso(C10-C14)alkyle 4-(4-isopropoxyphe´nylsulfonyl)-phe´nol 2-isopropyl-5-me´thylcyclohe´xyloxycarbonyloxy-2-hydroxypropane N-isopropyl-N’-phe´nyl-p-phe´nyle`nediamine 3-(4-isopropylphe´nyl)-1,1-dime´thylure´e cuivre me´tallique sous forme de poudre pour autant qu’il ne tombe pas sous les classes 4.1, 4.2 ou 4.3 3-(3,4-dichlorophe´nyl)-1-me´thoxy-1-me´thylure´e 2-me´thyl-l-(4-me´thylthiophe´nyl)-2-morpholinopropane-1-one pipe´ridine-1-carbothioate de S-(1-me´thyl-1-phe´nyle´thylle) 2-(3-nitrobenzylide`ne)ace´toace´tate de me´thyle 2-(2-nitrobenzylide`ne)ace´toace´tate de me´thyle 2-(4-(2,4-dichlorophe´noxy)phe´noxy)- propionate de me´thyle ace´tate de trans-N-me´thyl-2-styryl-[4’-(aminome´thine-(1-ace´tyl-1-(2-me´thoxyphe´nyl)ace´tamido)]pyridinium 3-[(dime´thoxyphosphinothioyl)oxy]-me´thacrylate de me´thyle 2-me´thyl-5-(1,1,3,3-te´trame´thylbutyl)hydroquinone 4-me´thyl-8-me´thyle`netricyclo-[3.3.1.13,7]de´can-2-ol alpha-((4,6-dime´thoxypyrimidine-2-yl)ure´idosulfonyl)-o-toluate de me´thyle 4-4’-me´thyle`ne bis(oxye´thyle`nethio)-diphe´nol N’-(3-chloro-4-me´thoxyphe´nyl)-N,N-dime´thylure´e 4-amino-6-tert-butyl-3-me´thylthio-1,2,4-triazine-5(4H)-one 3-(4-chlorophe´nyl)-1,1-dime´thylure´e BELGISCH STAATSBLAD — 10.08.2000 — MONITEUR BELGE 2-p-chlorophe´nyl-2-(1H-1,2,4-triazole-1-ylme´thyl)hexanenitrile 1-amino-4-[2-me´thyl-5-(4-me´thylphe´nylsulfonylamino)phe´nylamino]anthraquinone-2-sulfonate de sodium 3,5-bis(te´trade´cyloxycarbonyl)-benze`nesulfinate de sodium 5-[2-chloro-4-(trifluorome´thyl) phe´noxy]-2-nitrobenzoate de sodium oxyde de 2,4-dichlorophe´nyle et de 4-nitrophe´nyle pyrrole-2-carboxylate de 6-(1a´,5aaˆ,8aaˆ,9-pentahydroxy-7aˆ-isopropyl-2aˆ,5aˆ,8aˆ-trime´thylperhydro-8ba´,9-e´poxy-5,8-e´thanocyclopenta[1,2-b]inde´nyle;ryania N-[3-phe´nyl-4,5-bis[(trifluorome´thyl)imino]thiazolidine-2-ylide`ne]aniline 1,1’-(1,3-phe´nyle`nedioxy)bis(3-(2-(prop-2-e´nyl)phe´noxy)propan-2-ol N-(cyclopropylme´thyl)-a´,a´,a´-trifluoro-2,6-dinitro-N-propyl-p-toluidine N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophe´noxy)e´thyl]1-H-imidazole-1-carbonamide proxane-sodium; dithiocarbonate d’O-isopropyle et de sodium produit de re´action: bisphe´nol-A-e´pichlorhydrine; re´sines e´poxydiques (poids mole´culaire moyen =< 700) sels et esters de l’ acide 2,4,5 trichlorophe´noxyacetique sels de 2,2’-dichloro-4,4’-me´thyle`nedianiline sels de 4,4’-me´thyle`nebis(2-chloraniline) sels de 4,4’-carbonimidoylbis[N,N-dimethylaniline sec-butyl-N4-e´thyl-6-me´thoxy-1,3,5-triazine-2,6-diamine N2,4-die´thyl-6-me´thylthio-1,3,5-triazine-1,4-diamine 2,2’-spirobi(6-hydroxy-4,4,7-trime´thylchromanne) acide de 2,4,5-trichlorophe´noxyace´tique BELGISCH STAATSBLAD — 10.08.2000 — MONITEUR BELGE 2-tert-butylamino-4-e´thylamino-6-me´thoxy-1,3,5-triazine trans-2-(2,2-dichlorovinyl)-3,3-dime´thylcyclopropanecarboxylate de 2,3,5,6 te´trafluorobenzyle N,N’,N″,N″’-te´tralds(4,6-bis(butyl-(N-me´thyl-2,2,6,6-tetrame´thylpipe´ridine-4-yl)amino)triazine-2-yl)-4,7-diazade´cane-1,10-diamine 2,2,6,6-te´trakis(bromome´thyl)-4-oxaheptane-1,7-diol 6-amino-4-hydroxy-3-[7-sulfonato-4-(5-sulfonato-2-naphtylazo)-1-naphtylazo]naphtale`ne-2,7-disulfonate de te´tralithium dilactate de NNN’,N’-te´trame´thyl-3,3’- (propyle`nebis(iminocarbonyl-4,1-phe´nyle`nazo(1,6-dihydro-2-hydroxy-4-me´thyl-6-oxopyridine-3, 1 - N,N,N’,N’-te´trame´thyldithio-bis(e´thyle`ne)diamine, dichlorhydrate 5’-(4,6-chchloro-5-cyanopyrimidine-2-ylamino)-4’-hydroxy-2,3’-azodinaphtale`ne-1,2’,5,7’-disulfonate de te´trasodium 1-(4-chloorfenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1,2,4-triazool-1-yl)butanon triallate (ISO); diisopropylthiocarbamate de S-2,3,3-trichloroallyle (6-anilino-2-(5-nitro-2-oxydophe´nylazo)-3-sulfonato-1-naphtolato)(4-sulfonato- 1, l’-azodi-2,2’naphtolato)chromate(l -) de trisodium 3-amino-6,13-dichloro-10-((3-((4-chloro-6-(2-sulfophe´nylamino)-1,3,5-triazin-2-yl)amino)propyl)-amino)-4,11- triphe´noxy-dioxazinedisulfonatede trisodium compose´s de triphe´nyl e´tain, autres que ace´tates et hydroxydes, non toxiques phosphate de tris(isopropyl/tert-butylphe´nyle (trisulfonatophtalocyaninato)cuivre(II) de tris(octadec-9-e´nylam-moniuin hydroge´nophosphate de l’oxyde de vanadium(IV) he´mihydrate, dope´ au lithium, zinc, molybde`ne, fer et chlore xylylcarb (ISO); me´thylcarbamate de 3,4-xylyle chromates de zinc y compris le chromate zinc et potassium BELGISCH STAATSBLAD — 10.08.2000 — MONITEUR BELGE Partie II : Matie`res liquides, polluantes pour l’eau, classe 9, chiffre 11 c), UN 3082
(RS)-3-allyl-2-methyl-4-oxycyxlopent-2-enyl (1RS, 3RS, 1RS, 3SR)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropane-carboxylate (RS)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)-cyclopropanecarboxylate (S)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl) cyclopropanecarboxylate bis(4-fluorophe´nyl)-)me´thyl-(1,2,4-triazole-4-ylme´thyl)silane, chlorhydrate bromobenzy1bromotolue`ne, me´lange d’isome`res 2-chloro-N-(e´thoxyme´thyl)-N-(2-e´thyl-6-me´thylphe´nyl)ace´tamide; ace´tochlore die´thylthiocarbamate de S-4-chlorobenzyle; (chlorophe´nyl)(chlorotolyl)me´thane, me´lange d’isome`res me´thacrylate de 6-(2,3-dime´thylmale´imido)hexyle oxyde de 2,3-e´poxypropyle et de o-tolyle (RS)-3-Allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropancarboxylat N-benzoyl-N-(3,4-dichlorophe´nyl)-DL-alaninate d’e´thyle; acides gras, tallol, produits de re´action avec l’iminodie´thanol et l’acide borique me´lange de alpha-3-(3-(2H-benzotriazole-2-yl)-5-tert-butyl-4- hydroxyphe´nyl)propionyl-omega-hydroxypoly(oxye´thyle`ne) et alpha-3-(3-(2H-benzotriazole-2-yl)-5-tert-butyl-hydroxyphe´nyl) propionyl-omega-3-(3-(2H-benzotriazole-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphe´nyl)-propionyloxypoly(oxye´thyle`ne) me´lange de c12-14-tert- alkylammoniumdiphe´nylthiophosphate et de dinonylsulphid ou disulphid me´lange de dithiophosphate de cuivre (1) et de 0,0-diisopropyle et dithiophosphate de cuivre(I), d’isopropyle et de 0-(4-me´thylpent-2-yle) etdithiophosphate de cuivre (I) et de 0,0-bis(4-me´thylpent-2-yle) me´lange de (pentathio)dithioformiate de 0,0’-diisopropyle et (tethrathio)-dithioformiate de 0,0’-diisopropyle et(trithio)dithioformiate de0,0’-diisopropyle BELGISCH STAATSBLAD — 10.08.2000 — MONITEUR BELGE diacrylate de (1-me´thyl-1,2-e´thanediyl)bis[oxy(me´thyl-2,1-e´thanediyle)] 6-me´thyl-2,4-bis(me´thylthio)-phe´nyle`ne-1,3-diamine exo-(+/-)-1-me´thyl-2-(me´thylbenzoyloxy)-4-isopropyl-7-oxabicyclo(2.1.1)heptane 3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-me´thylphe´nyl)propionate de me´thyle 4-(1(ou 4 ou 5 ou 6)-me´thyl-8,9,10-trinorbom-5-en -2-yl (pyridine, me´lange d’isome`res butyl (e´thyl) thiocarbamate de S-propyle propargite (ISO);sulfite de 2-(4-tert-butylphe´noxy)cyclohexyle et de prop-2-ynyle dipropylthiocarbamate de S-propyle; vernolate sulfallate (ISO); die´thyldithiocarbamate de 2-chloroallyle (tolyloxy)methyl]oxiran; cresylglycidylether dithiophosphate de S-(tricyclo(5.2. 1. 0’2,6)de´ca-3 -e`ne-8(ou 9)-yle, de 0- (isopropyle ou isobutyle ou 2-e´thylhexyle) et de 0-(isopropyle ou isobutyle ou 2-e´thylhexyle) tride´morphe (ISO); 2,6-dime´thyl-4-tride´cylmorpholine acide de 4,8,12- trime´thyltride´ca- 3,7,11- trie`ne, me´lange d’isome`res Partie III : Matie`res polluantes pour l’eau, selon leur e´tat physique, classe 9, chiffre 11 c) ou 12c), UN. 3077 ou 3082
acrylates, a` l’exception des substances nomme´s ailleurs dans cette liste alkyles (C12-C15), benze`ne/ indane/ inde`ne.
compose´s mine´raux du mercure a` l’exception du sulfure mercurique (cinabre) et de ceux nomme´ment de´signe´s dans cette liste compose´s d’antimoine a` l’exclusion du te´troxyde (Sb2O4), du pentoxyde (Sb2O5), du trisulfure (Sb2S3), du pentasulfure (Sb2S5) et de ceuxnomme´ment de´signe´s dans cette liste compose´s du cadmium a` l’exclusion du sulfose´le´niure (xCdS.yCdSe), du sulfure mixte cadmiumzinc (xCdS.yZnS), du sulfure mixtecadmium-mercure (xCdS.yHgS) et de ceux nomme´ment de´signe´s dans cette liste compose´s de chrome(VI) a` l’exception du chromate de baryum et de ceux nomme´ment designe´s dans cette liste dioxyde de de´cyloxyte´trahydrothiophe`ne mercure compose´ organique a` l’exception des substances nomme´es ailleurs dans cette liste

Source: http://homeusers.brutele.be/cdc/mb2000/00-155d.pdf

Microsoft word - altacor sds 20100413 es.rtf

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006 ALTACOR® Esta Ficha de Seguridad observa los estandares y requisitos reguladores de España y puede que no cumpla con los requisitos reguladores de otros países. 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y DE LA COMPAÑÍA O EMPRESA Información del Producto Avda. Diagonal, 561 E-08029 Barcelona Españ

etnoka.fr

Synthèse sur le syndrome de la guerre du Golfe et des Balkans. Pendant la dernière décennie, des guerres que l’on avait supposées propres ont eu lieu. Malheureusement, après une courte période de réjouissances pour les vainqueurs, certaines pathologies se sont développées chez plusieurs vétérans. Ces derniers accusent leur gouvernement de négligences importantes durant l’e

Copyright © 2010 Medicament Inoculation Pdf