Dynasty.savonlinna.fi

Asukasvalintojen ja omakustannusvuokrien valvonta
Selostus:
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n Arava- ja korkotuki-vuokra-asuntojen asukasvalintaoppaan (25.4.2008) mukaan kuntavalvoo valtioneuvoston vahvistamien asukasvalintaperusteidennoudattamista aravarajoituslain 4 d §:n, uuden korkotukilain 11 §:nja vanhan korkotukilain 13 §:n nojalla.
Asuntolautakunta on kokouksessaan 26.8.2004 § 49 päättänyt val-vontatavasta, mutta asia on syytä käsitellä uudel een valvottavienkohteiden li sääntymisen vuoksi. Asu mi sen ra hoitus- ja kehittämis-kes kus ARA on myös kir jeel ään 11.7.2012 (Dnro 18251/631/12)oh jeista nut kuntia asu kasva lintojen ja vuokra määrityksen valvomi-ses ta.
Kunnan tulee päättää valvontatavastaan (valvontatapapäätös) jasiitä, miten ja missä laajuudessa se hoitaa lakisääteistä tehtäväävuosittain. Valvontapäätöstä tehdessä tulee ottaa huomioon kokoasuntokannan asuntomarkkinatilanne ja myös asuntojen kysynnänja tarjonnan vaihtelut kunnan sisällä. Valvontapäätös pitää sisäl äänmyös omakustannusvuokrien valvonnan. Asukasvalintojen ja asu-kasvalintojen valvonnan tulisi ol a ri ttävän joustavaa. Tarkempaaval vontaa tulee kohdistaa kohteisiin, joista on kilpailua kuten Sa-vonlin nan keskustan alue.
Kunnalla on lakiin perustuva oikeus vaatia omistajalta asukasvalin-nan perusteena olevia tietoja, joiden avul a se voi selvittää, täyttä-vätkö asukkaaksi valitut asunnontarpeelle, tuloil e ja varal isuudelleasetetut edel ytykset. Lisäksi kunnan tulee valvoa omakustannus-vuokralaskelmia. Kunnan valvonta voi olla etukäteisvalvontaa taikunta voi jälkikäteen hyväksyä asukasvalinnat.
Etukäteisvalvonnassa pyydetään hakemukset sähköisesti etukä-teen kunnan hyväksyttäväksi ennen kuin hakijan kanssa tehdäänvuokrasopimus. Etuna on se, että ennen hyväksymistä voidaanpyytää lisäselvityksiä muista hakijoista, jolloin hakijoiden asunnon-tarpeen vertailu on mahdollista.
Jälkikäteen tapahtuva valvonta voi ol a säännöllistä ja systemaattis-ta. Täl öin kunnal e useimmiten lähetetään hakijoista luettelo, jossaon tiedot saadusta asunnosta sekä hakijoiden perhekoosta, tuloistaja varalli suudesta sekä asunnon tarpeesta. Lisäksi pitää olla tietojamyös muista mahdol isista hakijoista ja perusteet sil e, miksi kysei-nen ha kija ei ole tullut valituksi. Kunnan on syytä tehdä myös jälki-käteis valvonnasta kirjal inen valvontapäätös.
Asukasvalintoja voidaan valvoa myös pistokokein. Tällöin kunnanasuntoviranomainen tarkistaa tietyltä ajalta huoneistohakemuksetliitteineen. Jälkikäteisvalvonnan on syytä olla yhdistelmä systemaat-tisista ilmoitusmenettelyistä ja pistokokein tehtävistä tarkastuksista.
Muuhun kuin kunnan tekemään päätökseen ei asunnonhakija voi
hakea muutosta. Jälkikäteisvalvontaa käytettäessä ei oikaisu-
mah dollisuutta ole.
Hakijal a on mahdol isuus kannel a muun kuin
kun nan tekemästä valinnasta mm. kunnal e sekä Asumisen rahoi-
tus- ja kehittämiskeskus ARA:l e. Kanteluviranomaisel a ei kuiten-
kaan ole toimivaltaa muuttaa asukasvalintaa.
Kunnan on tehtävä päätös omakustannusvuokrien valvonnas samyös siitä, millaisessa tilanteessa se tehostaa valvontaa mm. talou-del i sissa vaikeuksissa olevien vuokratalojen kohdal a, jos on ylei-sestä tasosta poikkeavia vuokria. Kunta antaa oikaisukehotuksenvuokra talon omistajalle, jos omistaja ei noudata kunnan valvonta-päätöstä. Kun nan on ilmoitettava asiasta myös Asumisen rahoitus-ja kehittä miskeskus ARA:l e.
Valmistelu: asuntosihteeri Paula Pulkkinen, 044 417 4681 Teknisen johtajan esitys:
Tekninen lautakunta päättää, että asukasvalintojen ja omakustan-nusvuokrien valvonta Savonlinnan kaupungissa hoidetaan seuraa-vas ti: Asukasvalinnat sekä asukasvalintojen ja omakustannusvuok rienvalvonta: Kerimäen Vuokratalot Oy:n asukasvalinnan suorittaa 1.1.2013 al-kaen kaupungin asuntosihteeri. Yhtiön tulee toimittaa kerran vuo-dessa asuntotoimistoon omakustannusvuokralaskelma liitteineen.
Savonlinnan Vuokratalot Oy:n osalta valvonta suoritetaan etukäteis-valvontana. Valvonnan suorittaa asuntosihteeri tai hänen estynee-nä ollessaan hänen sijaisensa. Erittäin kiireel isessä asunnon tar-peessa oleville voidaan asunto osoittaa ilman ennakkovalvontaa.
Valinta ilmoitetaan jälkikäteen asuntotoimistoon.
YH-Itä-Savo Oy:n (osaomistusasunnot), Ki nteistö Oy SavonlinnanMyl ymäen, Savonlinnan Asuntotuotanto Oy:n, Savonlinnan Ilta kotiOy:n, Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy:n, Savonlinnan Seu dunNuorisoasunnot ry:n, Punkaharjun Vuokratalot Oy:n, Savon Vam-maisasuntosäätiön, Kerimäen Van husten ja Vammaisten Tuki ry:n,Savonrannan Vanhusten- ja Vam maistentuki ry:n, Savonlinnan Seudun Vanhustentaloyhdistys ry:n, Savonlinnan Vanhainkotiyhdis-tys ry:n ja Ki n teis tö Oy Kan kaan ku ja- Pa lo mäen tie 2 asu kas valin-nat val vo taan jälki kä teis val vontana.
Savonlinnan Iltakoti ry toimittaa listat asukasvalinnoista asuntotoi-mistoon toukokuussa ja joulukuussa. Savonlinnan Seudun Nuoriso-asunnot ry ja Punkaharjun Vuokratalot Oy toimittaa listat asukasva-lin nois ta nel jän nes vuo sit tain. Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy:nasu kas valin nat asun to sihteeri tarkistaa pistokokeena kaksi kertaavuodessa.
Savon Vammaisasuntosäätiö, Kerimäen Vanhusten ja Vammais tenTuki ry, Savonrannan Vanhusten ja Vammaistentuki ry, Savonlin-nan Seudun Vanhustentaloyhdistys ry ja Savonlinnan Vanhainkoti-yhdistys ry toimittavat val von ta il moi tuk set asukasvalinnoista asun to-toi mis toon ker ran vuo dessa yh dessä oma kus tan nus vuok ra val von-ta-asiakir jojen kanssa.
Muut tahot toimittavat asuntohakemuksen ja huoneiston tiedotasuntotoimistoon valinnan jälkeen. Pyydettäessä toimitetaan tiedotvertailua varten muista hakijoista (YH osaomistusasunnot, Koy Sa-vonlinnan Myl ymäki, Savonlinnan Asunto tuotanto Oy, Koy Kan-kaankuja-Palomäentie 2).
Omakustannusvuokravalvontaa varten on asuntotoimistoon
toimi tettava ilman eri pyyntöä kerran vuodessa omakustannus-
vuokralaskelma ja tilinpäätösasiakirjat.

Mikäli vuokratalon käyttöaste on al e 97 % tai se on laskenut edelli-sestä vuodesta enemmän kuin 2 % tai jos vuokrataloja omistavallayhteisöl ä on taloudel isia vaikeuksia, on tä mä il moi tet ta va erik seenoma kus tan nus vuok ra val von ta-asia kir jois sa. Näissä ta pauksis saasuntoviranomainen tehostaa omakustannusvuokrien valvontaa.
Jos kunnassa havaitaan, että vuokratalon omistaja ei noudatasäännöksiä ja ohjeita tai noudattaa ni tä puutteel isesti, virheelliseenkäytäntöön puututaan antamalla huomautus asiasta. Samalla te-hostetaan kyseisen omis tajan valvontaa muuttamal a se etukäteis-valvonnaksi joka määrä ajaksi tai toistaiseksi. Jos myöhemmin ha-vaitaan, ettei omistaja edel eenkään noudata säännöksiä, kunta il-moittaa asiasta ARA:l e, jol oin ARA päättää jatkotoimista. ARA voiharkintansa mukaan käyttää myös ankarampia seuraamuksia, jotkaovat aravalainan irtisanominen kokonaan tai osittain, korkotuen ta-kaisinperintä kokonaan tai osittain, tuen lakkaaminen taikka yleis-hyödyl isyysaseman menettäminen. Erityisryhmien investointiavus-tuskohteissa seuraamuksena voi ol a myönnettyjen avustusten ta-kaisinperiminen osaksi tai kokonaan.
Suoritetusta valvonnasta asuntosihteeri tekee valvontapäätöksen,jo ka toi mitetaan tiedoksi vuokratalon omistajalle.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.
Päätös:
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA

Source: http://dynasty.savonlinna.fi/kokous/20132677-7.PDF

Untitled

JCM Accepts, published online ahead of print on 11 April 2007 J. Clin. Microbiol. doi:10.1128/JCM.00077-07 Copyright © 2007, American Society for Microbiology and/or the Listed Authors/Institutions. All Rights Reserved. Bronchoalveolar lavage galactomannan in the diagnosis of invasive pulmonary aspergillosis among solid organ transplant recipients. Cornelius J. Clancy1,2*, Reia A. Jaber1

Are our services in safe hands? - 10-29-2013

Are our services in safe hands? - 10-29-2013 by DBenson - Dennis Benson - http://dennisbenson.net Are our services in safe hands? by DBenson - Tuesday, October 29, 2013 Whatever happened to our national sense of humour? One of the positive aspects of our chicken-breedingco-operative is that humour is very much in evidence, if it is true that laughter is the best medicine we should all liv

Copyright © 2010 Medicament Inoculation Pdf