Untitled

1 SFAM.L granskar
Atenolol och andra betablockerare
Den senaste SBU-rapporten om högt blodtryck, en samtidigt publicerad uppmärksammad
metaanalys som ifrågasätter atenolol och ett uttalande från Läkemedelsverket har skapat
viss förvirring när det gäller betablockerarna vid hypertoni. SFAM.L gör ett försök att bringa
reda i begreppen.

SBU har presenterat en uppdaterad kun-
Är betablockerare
skapsöversikt om måttligt förhöjt blod- inte bättre än sockerpiller?
tryck (1). Slutsatsen i denna omfattande rapport är att de fem vanligaste klasserna konstaterades att tiazider gav signifi kant färre antal kardiovaskulära händelser än betablockerarbehandling (5). I en nästan och betablockerare) är väsentligen lik- värda när det gäller att sänka blodtrycket betablockerare ihop med tiazider varför och minska allvarliga kärlkomplikationer det är svårt att dra några slutsatser för som slaganfall och hjärtinfarkt. Frågor I fl era stora studier från senare år har • Är betablockerarna som klass lika bra blockerare och/eller tiazider blandade i bättre än placebo vad gäller påverkan på totalmortalitet och hjärtinfarkter. • Talar tillgänglig dokumentation för När det gäller slaganfall ses en minsk- specifi ka betablockerarna separat. Dessa dra betablockerare när det gäller detta ena analysen är statistiskt säkerställd och studier kan därför inte tas som bevis för • Finns evidens för att kombinationen Betablockerarna lika bra som andra
Är atenolol särskilt dåligt?
blodtryckssänkare?
Den aktuella metaanalysen i Lancet ifrå- gasätter atenolols förmåga att förebygga stahandsmedel, främst till äldre patienter (3). I en senare artikel har de liknat be- blodtrycksnivåer. Resultaten i studierna tablockerarna vid ”kejsarens nya kläder” på då tillgängliga studier på äldre. Vid I en studie på äldre var atenolol bättre jämförelse mot placebo fann man att be- tablockerare inte var signifi kant bättre studie på äldre var atenolol inte bättre än placebo vad gällde hjärtinfarkt och än placebo och sämre än tiazider (MRC totalmortalitet, däremot vad gällde slag- Old). Atenolol hade lika bra eff ekt som anfall. Motsvarande resultat för tiazider visade att dessa var signifi kant bättre än placebo på samtliga utfall: totalmortali- stor studie var atenolol + tiazid sämre än ARB + tiazid vid behandling av patienter 1 SFAM.L granskar
miserades till metoprolol eller tiaziddiu- Betablockerare slut som förstahands-
alternativ?
totalmortalitet på 48 (95 CI 17–68) man idag enligt vår bedömning i första Läkartidningen framhålles dessutom att studie trots att den framställs som det. hand välja lågdos-tiazid och/eller ACE- metaanalysen knappast håller för en all- därför att de fl esta ingående populatio- nerna i liten utsträckning utgörs av män- tienter, med på att fortsätta studien.
betablockerare. Det är viktigt att sänka Övriga betablockerares dokumentation
blodtrycket tillräckligt mycket, särskilt Det fi nns få studier av mortalitet/morbi- prolol och tiazider – tvärtom. Skillnaden ditet för övriga betablockerare vid hyper- var störst vid 4,2 år (48) och minskade hög kardiovaskulär risk. Då krävs ofta toni. Det fi nns därför ingen dokumen- två läkemedel eller fl er. I sådana fall kan tation som ger stöd åt uppfattningen att HY kan alltså till största delen betraktas bättre än atenolol vid behandling av hy- pertoni vad gäller skydd mot allvarliga ga förfarande ifrågasattes och kritiserades Tiazid och betablockerare – en dålig
kombination?
Det fi nns två jämförande studier med studien så här: ”Kvaliteten på denna var sämre än tiazider men aningen bättre studie bedöms vara avsevärt lägre än för HAPPHY, då svårigheter föreligger att få insikt i hur förlängningen av studien gick till, och då okonventionella statis- arbetare). Det fi nns en studie där oxp- renolol jämfördes med placebo – ingen För metoprolol fi nns, vad vi har kunnat zider kan höja blodsockret. I ett fl ertal PHY-studien har gjorts för att visa att studier har emellertid många patienter i metoprolol är bättre än atenolol. Men fi nns för vissa betablockerare god doku- mentation medan den för atenolol är obe- mässig fördelning till den ena eller an- handlingsgruppen har varit klart bättre fi ntlig eller svag. Kardioprotektiv eff ekt dra betablockeraren har sådana siff ror än placebo och likvärdig med jämförd efter hjärtinfarkt eller eff ekt vid hjärtsvikt lågt bevisvärde. Detta förfarande är inte kan emellertid inte överfl yttas till att gälla personer med okomplicerad hypertoni.
PHY-studien (9). De påpekade också att MAPHY/HAPPHY
mortaliteten skilde kraftigt mellan olika ter som fi ck klortalidon (tiazidliknande) – omdiskuterade metoprololstudier
utvecklade visserligen oftare diabetes än serad öppen studie som jämförde olika vaskulära dödligheten ökade inte bland mått vid okomplicerad hypertoni fi nns dessa vilket den gjorde hos de placebobe- ler propranolol) med tiaziddiuretika. Re- sultatet publicerades 1987 och visade inte De som redan före studiens början hade någon skillnad mellan grupperna. Ett år atenolol fi nns alltså ingen annan specifi k diabetes var de som hade störst nytta av betablockerare som kan sägas vara bättre typ2-diabetes, som uppträder som följd att vara en väl genomförd, primärpreven- bör det snarare vara till lågdostiazid el- tiv, prospektiv, studie på patienter med ler generisk ACE-hämmare än till någon 1 SFAM.L granskar
Mer biverkningar?
Ger selektiva betablockerare mer bi-verkningar och behandlingsavbrott än 1. SBU. Måttligt förhöjt blodtryck. En systematisk litteraturöversikt. Volym 1. just för att jämföra biverkningar bland olika klasser av blodtryckssänkare har detta inte kunnat verifi eras. Tvärtom 2. Essential hypertension: managing adult har livskvaliteten i de fl esta studier klas- tional Institute for Clinical Excellence; blodtryckssänkande substans jämfört med dem som fått placebo. på grund av biverkningar för hydroklor- tiazid 4, för atenolol 5, för enalapril 6 medan den för kalciumantagonisten 4. Messerli FH, Beevers DG, Franklin SS, Handledarpris i Uppsala
län delade ut sitt årliga handledarpris Sammanfattning
drafters of new guidelines for the treat- Riktlinjer måste uppdateras när nya evi- dens tillkommer. De fl esta studier har lister fi rades. Priset gick denna gång till leder självklart till tolkningsproblem. ringen: ”För sitt arbete med remisskaff e/ Detta är enligt vår bedömning de bästa öppenvårdsmöte som varit ett utmärkt used as fi rst-line agents: a network meta- forum för kontakten mellan primär- och analysis. JAMA 2003;289(19):2534-44.
specialistvården. Också för god handled- 6. Turnbull F. Eff ects of diff erent blood- röm i förekommande fall. Dessutom för cardiovascular events: results of prospec- • Lågdostiazid och ACE-hämmare fram-
sina enastående kunskaper, glada humör, står i dag som bättre alternativ än
trials. Lancet 2003;362(9395):1527-35.
lättsamma stil och villighet att lära ut.” betablockerare vid okomplicerad hy-
Priset består av ett bonsaiträd – en alm pertoni.
LH. Atenolol in hypertension: is it a wise • Det fi nns ingen specifi k betablock-
choice? Lancet 2004;364(9446):1684-9.
Karin Lindhagen
erare som kan sägas vara klart bättre
dokumenterad än atenolol. Vill man
rapport i gungning. När SBU-författare byta ut atenolol bör man i första hand
ifrågasätter sina egna slutsatser: Vem byta till tiazid eller ACE-hämmare.
kan man då lita på? Läkartidningen 2005;102:617-18.
• Blodtrycksbehandling bör inte inle-
das med betablockerare om det inte
fi nns särskilda skäl som t.ex. samtidigt
Replik. Läkartidningen 1988;85:1406.
kranskärlssjukdom. Betablockerare kan
dock användas i kombination med an-

dra medel när dessa haft otillräcklig
BR. Long-term eff ect of diuretic-based Dansa mer!
therapy on fatal outcomes in subjects with isolated systolic hypertension with Eva Bojner Horwitz vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsa- Peter Rosenberg, Gävle,
la universitet har i en avhandling visat att dansterapi för kvinnor med fi bromyalgi Anders Hernborg, Halmstad,
Jan Håkansson, Östersund,
förbättrat välbefi nnande, självuppfatt-

Source: http://dedi40.aname.net/~sfam/old/media/documents/pdf/Atenolol.pdf

Maleinfertility_ucna

MALE INFERTILITY PATIENT QUESTIONNAIRE UROLOGIC CLINICS OF NORTH ALABAMA Name:__________________________Age:________Race:__________ Occupation:______________________ Referred by: _______________ Reproductive History: 1. Do you have any children? Yes/ No, If yes how many ____Ages_________ 2. Duration of unprotected intercourse?________________________________ 3. How old is your p

Microsoft word - phos-bind technical report-final_7-23-13.docx

TECHNICAL REPORT for USE by VETERINARIANS ONLY Chief Medical and Science Officer, RxVitamins for Pets Professor Emeritus Ohio State University College of Veterinary Medicine RxVitamins for Pets PHOS-BIND™ INGREDIENT LIST: (Active ingredients per scoop) o Aluminum hydroxide gel dried and powdered (USP) § 500 mg AL(OH)3 per level scoop of Phos-Bind™ ABOUT

Copyright © 2010 Medicament Inoculation Pdf