Microsoft word - kansi

Liite nro 6
Hallitus 24.1.2014
PALVELUHINNASTO
1.1.2014 lukien
Hallitus
13.12.2013
24.1.2014
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä PALVELUJEN HINNASTO 1.1.2014 LUKIEN
SISÄLLYSLUETTELO
Psykiatria
Sosiaalipalvelut
Kymenlaakson sairaalapalvelut
Sädehoito
PALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET
1.1.2014 alkaen

Perussopimuksen mukaan kuntayhtymän tulot muodostuvat jäsenkuntien palvelumaksuista ja kuntayhtymän muista tuloista. Kuntien palvelumaksut määräytyvät kuntien käyttämien palvelujen mukaan. Palvelujen hinnoitteluperusteet päättää yhtymäkokous ja hinnat määrää halli-tus. Sopimuskuntien, ulkokuntien ja muiden maksajien laskutuksessa sovelletaan samoja laskutusperiaatteita kuin jäsenkuntien laskutuksessa, jollei sairaan-hoitopiirien, sopimuskuntien tai muiden maksajien välillä ole muuta sovittu. 1. TUOTTEISTUKSEN
PERIAATTEET

Kuntien palvelumaksut määräytyvät hinnoiteltujen tuotteiden perusteella.
Tuotteistusta käytetään apuna kuntien suunnittelussa sekä kuntayhtymän yk-
siköiden tuotannon suunnittelussa ja seurannassa.

Tuotteistuksessa noudatetaan samoja periaatteita kuntayhtymän kaikissa yk-
siköissä erikseen mainituin poikkeuksin.

1.1. Vuodeosastohoidon

tuotteistus
Somaattisten erikoisalojen vuodeosastohoito ja päiväkirurgia sekä siihen ver-rattavissa oleva muu lyhythoitotoiminta tuotteistetaan hoitojaksoperusteisesti NordDRG-ryhmityksellä. Psykiatrian erikoisalojen vuodeosastohoito tuotteistetaan hoitopäivinä. 1.2. Avohoidon
tuotteistus
Avohoidon tuotteistus perustuu hintaryhmiin, joita on erikoisalasta riippuen 1-9. Lisäksi somaattisessa erikoissairaanhoidossa on tuotepaketteja, jotka perus-tuvat tutkimukseen tai toimenpiteeseen käytettyyn työaikaan, materiaaleihin, laite- ja yleiskustannuksiin.
1.3. Sosiaalipalvelujen
tuotteistus
Sosiaalipalvelujen tuotteistus perustuu laitoshoidossa ja asumispalveluissa asukkaiden toimintakyvyn pisteytyksen perusteella laadittuihin tuotteisiin. Po-likliiniset tuotteet perustuvat hintaryhmiin.
2. TUOTEHINNOITTELUN
PERIAATTEET
Hinnoittelu tapahtuu omakustannusperiaatteella. Omakustannusarvot määri-
tellään yhteisesti sovituin kustannuslaskennan säännöin. Samoja hinnoittelu-
periaatteita noudatetaan sekä jäsenkuntien että ulkokuntien kohdalla. Hin-
noittelun tulee osaltaan tukea kuntayhtymässä annettavan erikoissairaanhoi-
don ja sosiaalipalvelujen kustannusten oikeudenmukaista jakautumista kunti-
en kesken.

Kuntayhtymä tuottaa laskutettavia palveluja seuraavissa yksiköissä:
Kymenlaakson keskussairaala:
Sisätaudit Kirurgia Naistentaudit ja synnytykset Lastentaudit Lastenneurologia Silmätaudit Korva-, nenä- ja kurkkutaudit Hammas- ja suusairaudet Ihotaudit Sädehoito- ja syöpätaudit Keuhkosairaudet Neurologia Kuntoutuspalvelut Monialainen päiväpoliklinikka Kymenlaakson tekonivelkeskus Leiko-yksikkö Ensiapu Psykiatria
Akuuttipsykiatria Pitkäaikaispsykiatria Lastenpsykiatria Nuorisopsykiatria Yleissairaalapsykiatria Sosiaalipalvelut
Erityishuollon poliklinikkapalvelut Asumispalvelut Lyhtyaikaishoidon palvelut Toiminta- ja tulkkauspalvelut Carea-koulu
2.1. Vuodeosastohoidon
hinnoittelu
Erikoissairaanhoidon vuodeosastotoiminta hinnoitellaan pääsääntöisesti sai-raala- ja erikoisalakohtaisesti. Kiinteä NordDRG-ryhmäkohtainen hinta lasketaan muutamin poikkeuksin niil-le NordDRG-ryhmille, joita suunnitellaan tuotettavan kuntayhtymässä yli 24 hoitojaksoa vuodessa, ja joiden keskimääräinen kustannus ei poikkea merkit-tävästi kyseisen hinnoittelevan yksikön hoitojakson keskihinnasta. Lukumää-rältään pienemmille NordDRG-ryhmille lasketaan erikoisaloittain kiinteät hin-nat NordDRG-ryhmien keskikustannusten avulla kolmelle hintakategorialle seuraavasti: kalliit NordDRG-hoitojaksot, keskihintaiset NordDRG-hoitojaksot ja huokeat NordDRG-hoitojaksot. Psykiatrian vuodeosastohoitopäivien hinnat lasketaan omakustannusperiaat-teella. 2.2. Avohoidon
hinnoittelu
Erikoissairaanhoidon avohoidon hinnoittelu on sairaala- ja tuotantoyksikkö-kohtainen. 2.3. Sosiaalipalvelujen
hinnoittelu
Sosiaalipalvelujen hinnoittelu on vastuualue- ja toimintokohtainen. Tutkimukset ja toimenpiteet
Erillisillä sopimuksilla myytävien tutkimusten ja toimenpiteiden hinnoittelussa noudatetaan kustannusvastaavuuden periaatteita.
3. LASKUTUSPERUSTEET
Jäsenkuntalaskutus

Ennakkolaskutus
Kuntayhtymä laskuttaa jäsenkuntia talousarviossa hyväksytyllä summalla.
Jäsenkunnan osuus ennakkolaskutuksesta muodostuu suhteellisena osuute-
na kahden edellisen tilinpäätöksen (tilinpäätökseen perustuvin hinnoin) ja tili-
vuoden 8 kuukauden yhteenlasketusta palvelujen käyttöön perustuvasta tuo-
telaskutuksen kokonaissummasta.
Jäsenkunnat maksavat ennakkoja kuukausittain 1/12 jäsenkunnan kokonais-
laskutuksesta.
Ennakkolaskutus sisältää keskussairaalan, psykiatrisen sairaalan, ulkopuolel-
ta ostettavien hoitopalvelujen ja sairaalapalvelujen liikelaitoksen tuottaman
sädehoidon sekä apuvälineyksikön palvelut.
Jäsenmaksu erityisvelvoitteista
Kuntayhtymän erityisvelvoitteiksi katsottavat palvelut laskutetaan jäsenkunnil-ta asukaslukuun perustuvalla jäsenmaksulla. Jäsenmaksu sisältää potilasvakuutuksen, myrkytystietokeskuksen, tartunta-tautien vastustamisen, terveyden edistämisen ja perusterveydenhuollon yksi-kön kustannukset. Ensihoidon jäsenmaksu
Jäsenmaksulla katetaan terveydenhuoltolain ja ensihoitoasetuksen
mukaiset hätäkeskuksen välittämät ensihoitopalvelut sekä hoitolaitos-
sairaankuljetuspalvelut. Asukaskohtainen maksu vuodelle 2014 on ennak-kosumma, joka tasataan tilinpäätöksessä todellisiin kuluihin perustuvaksi, kun KELA – ja muut palvelutoimintaan saatavat korvaukset ovat tiedossa.
Kalliiden potilaiden
Tasausjärjestelmän kautta tasataan hoitolaskutukseltaan yli 80.000 euroa
maksavat potilaskohtaiset hoidot aikuispsykiatria mukaan lukien sekä ulko-
maalaisten hoidon kustannukset niiltä osin kuin korvausta ei ole mahdollista
saada muualta. Sosiaalipalvelujen asiakkaat eivät sisälly kalliin hoidon ta-
sausmenettelyyn.
Hoitokustannukset tasataan asukaslukumäärään perustuen jäsenkuntien
kesken. Tasauslaskelmat esitetään tilinpäätöksen liitetiedoissa ja otetaan
huomioon kunnan käyttöön perustuvan laskutuksen kokonaissummassa.
Erikoissairaanhoidon ennakkolaskutus ja jäsenmaksut 2014 ovat seuraavat: LASKENTAPOHJA 2014
ERIKOISSAIRAANHOIDON ENNAKOT 2014
Laskutusennuste
M-% ESH tuotelaskutus
Keskussairaala, Psykiatria, Jäsenmaksu
Ensihoito
ERIKOISSAIRH
Muutos-%
(Tp-clearing ja
jäsenmaksut
2011-2012
Ostopalvelut, Apuvälineet
14,00 e/as
34,25 e/as
totenn13-TA14
ja 1-8kk 2013
YHTEENSÄ
164 722 868
166 457 300
409 638 104
158 042 000
166 457 300
0,0
Ennakkolaskutuksen tasaus tilivuosittain
Vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä tasataan ennakkolaskutus ja jäsenmak-sulla katettujen palvelujen kustannukset todelliseen käyttöön perustuviksi (hyväksytyt tuotehinnat x palvelusuorite). Kalliiden potilaiden yli 80.000 euroa (eur/pot/vuosi) hoitokustannukset tasa-taan asukaslukumäärään perustuen jäsenkuntien kesken Ennakko- ja tuotelaskutuksesta, jossa on huomioitu kalliin hoidon tasaus laaditaan erillinen tasauslaskelma, joka liitetään tilinpäätöksen liitetietoihin. Sosiaalipalvelujen laskutus
Sosiaalipalvelujen laskutus perustuu palvelujen tuotteistukseen ja laskute-taan jäsenkunnalta käyttöön perustuvana. Yleislääketieteen potilaiden laskutus
Yleislääketieteen potilas on henkilö, joka erikoissairaanhoidon yksikössä saamansa hoidon jälkeen ei selviydy vielä kotihoidossa vaan tarvitsee perus-terveydenhuollon vuodeosastohoitoa eikä siirto perusterveydenhuoltoon ole järjestynyt sovitussa ajassa. Erikoissairaanhoidon hoitopaikalla jatkohoidossa olevista yleislääketieteen potilaista laskutetaan jäsenkuntaa hoitopäiväperusteisesti niin, että hoitopäi-vät 1-7 laskutetaan hoitopäivän todellisiin kustannuksiin perustuvina, ja jota sen jälkeen korotetaan 50%. Yleislääketieteen potilaaksi kirjaaminen edellyttää hoitavan lääkärin päätöstä asiasta, ja aikaisemmasta käytännöstä poiketen kirjaaminen YLE-potilaaksi potilasjärjestelmään tehdään heti kun lääkäri on tehnyt asiasta päätöksen (aikaisemmin 2pv kuluttua ilmoituksesta kuntaan). Hoitavan yksikön tulee edelleen olla asiasta yhteydessä potilaan kotikuntaa jatkohoidon järjestämi-seksi. Muut maksajat
Sopimuskuntien, ulkokuntien ja muiden maksajien laskutuksessa sovelletaan tuotepohjaista laskutusperiaatetta, jollei sairaanhoitopiirien, sopimuskuntien tai muiden maksajien välillä ole muuta sovittu. Laskutusperusteet – somaattinen vuodeosastohoito
Tuotteistus- ja laskutusperusteena somaattisessa vuodeosastohoidossa ovat NordDRG-hoitojaksot. NordDRG-hoitojakso syntyy, kun potilaan hoitojakso päättyy ja potilas uloskirjoitetaan erikoisalalta. Kiinteä NordDRG-ryhmäkohtainen hinta lasketaan muutamin poikkeuksin niille NordDRG-ryhmille, joita suunnitellaan tuotettavan kuntayhtymässä yli 24 hoitojaksoa vuodessa, ja joiden keskimääräinen kustannus ei poikkea merkittävästi ky-seisen hinnoittelevan yksikön hoitojakson keskihinnasta. Lukumäärältään pienemmille NordDRG-ryhmille lasketaan erikoisaloittain kiinteät hinnat NordDRG-ryhmien keskikustannusten avulla kolmelle hintakategorialle seu-raavasti: kalliit NordDRG-hoitojaksot, keskihintaiset NordDRG-hoitojaksot ja huokeat NordDRG-hoitojaksot. Kiinteästä NordDRG-hoitojaksolaskutuksesta muodostavat poikkeuksen seu-raavat kaksi laskutusryhmää: A. Lastentautien ja lastenneurologian erikoisalalla yli 20 hoitopäivän hoi- tojaksot katkaistaan 20 hoitopäivän kohdalla. Tämän katkaisupisteen jälkeen erikoissairaanhoitoa vaativan potilaan hoito laskutetaan hoito-päiväperusteisesti erikoisalan keskihinnalla. B. Hengityshalvauspotilaiden hoidosta laskutetaan hoitopäiväperustei- sesti todellisia kustannuksia vastaavasti. Avohoidon laskutusperusteena ovat tuotteistetut hintaryhmiin perustuvat avohoitokäynnit sekä tutkimus- ja toimenpidepaketit. 3.4. Psykiatrian
erikoisalat
Psykiatrian vuodeosastohoidon laskutusperusteena ovat erikoisalakohtaiset hintaryhmiin perustuvat vuodeosastohoitopäivät . Psykiatriassa voi olla hoi-dollisista ja potilaasta johtuvista syistä poissaolopäiviä ja lomia, joista pää-sääntöisesti ei laskuteta kuntaa (tarkempi määrittely sairaanhoitopiirin suori-tekäsikirjassa). Avohoidon laskutusperusteena ovat tuotteistetut hintaryhmiin perustuvat avohoitokäynnit. 3.5. Sosiaalipalvelut
Sosiaalipalvelujen laskutus perustuu käyttöpäiviin, polikliinisiin hintaryhmiin ja toimintapalvelujen käyttökertoihin. Käyttöpäiviin perustuva laskutus pohjautuu asiakkaan toimintakyvyn pohjalta laadittuun pisteytykseen. Käyttöpäivähintoja muodostetaan palvelusasumiseen, tehostettuun palveluasumiseen, laitoshoi-toon ja erittäin vaativaan laitoshoitoon. Polikliiniset palvelut perustuvat hinta-ryhmiin ja toimintapalvelut päivä- ja puolipäivähinnoitteluun. Muiden palveluntuottajien tuottamat palvelut
Kuntayhtymän ulkopuolelta ostopalveluna hankittavat sairaanhoitopalvelut laskutetaan kunnalta palvelun tuottajan veloittamalla hinnalla laskun mukaan. Ostopalveluina hankittavia palveluja ovat mm. hoitopaketit, hoitojaksot, hoi-topäivät, avohoitokäynnit, lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut ja apuvälineet. Muualla hoidettujen oikeuspsykiatristen potilaiden hoidosta aiheutuneet kus-tannukset laskutetaan kunnalta potilaskohtaisesti palveluntuottajan veloitta-malla hinnalla laskun mukaan. 3.7 Suoritekohtainen
laskutus
Kuntayhtymän yksiköt voivat myydä terveyskeskuksille tai muille asiakkaille pelkästään tutkimuksia ja toimenpiteitä silloin, kun potilas on vuodeosasto- tai avohoidossa muussa laitoksessa. Tällaisia palveluja ovat mm. laboratoriotut-kimukset, radiologian tutkimukset sekä tukiyksiköiden tuottamat palvelut. Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä HOITOKESKUS
Polikliininen toiminta käyttää tuotteita MON2-MON31 Tähystystoiminta käyttää tuotteita END50-END59 Sytostaattihoito käyttää tuotteita SAD22-SAD24,SIS21-SIS22,NTS22 Avohoito
Hinta €
Haavanhoito 30` tavallinen
Sisältää haavahoidon ja siteiden vaihdot n.2 pv välein.
Haavanhoito 60` (vaativa/alipaineimu)
Sisältää haava-/sairaanhoitajan käynnin ja haavahoidon alipaineimuhoitolaitteineen ja tarvikkeineen.
Lääkehoito <300€ Rakkohuuhtelu
Sairaanhoitaja vo. Lääkekustannus alle 300 € sisältää mm. rakkohuuhtelun. Lääkehoito ad 800€ GPS
Sairaanhoitaja vo. Lääkekustannus 300-800 € sisältää mm. GPS-hoidon. Lääkehoito >800€ Gammagard
Sairaanhoitaja vo. Lääkekustannus yli 800 € sisältää mm. Gammagard-, Nanogam- ja Prolastinahoidot.
Nesteytys ja veritiputus
Sairaanhoitaja vo. Nesteytys, välipala. Verituotteen tilaa/kustantaa lähettävä yksikkö. Potilaan valmist.ja seuranta
Sairaanhoitajan valmistelu esim. alaraajojen angiografiatutkimus, keuhko-, maksa- ja/tai munuaisbiopsia. Seuranta. Välipala.
Kardioversio
Elektiivinen tmp. Valmistelut, konsultaatiot, EKG. Seuranta 3 h. Välipala. Peruuntunut kardioversio
Ei tmp. Valmistelut, konsultaatiot, EKG. Pientoimenpide (urol)
Sairaanhoitaja vo. Flow- ja residuaalimittaus, katetrivirtsa- ja cystofixnäyte. Toimenpide vaativa;paikallispuudutuksessa tehtävät
toimenpiteet
Urologian eturauhassyövän etäseuranta
Lyhytskopia; UJD10,UJF45,UJG02
UJD10 (Esofago-, gastro- ja duodenoskopia), UJF45 (Sigmoideoskopia), UJG02 (Peräsuolen tähystys).
Lyhytskopia+tmp JCA22,JCA55jne
JCA22 (Varices oesophagii, ligatio tähystyksessä), JCA55 (Ruokatorven ahtautuman/-liitoksen laajennus tähystyksessä), JDA55 (Mahalaukun/-portin tai mahalaukun ahtauman tai liitoksen laajennus tähystyksessä), JDH32 (Pohjukaissuolen laajennus tähystyksessä), JDA05 , JDH05, JFA05 (Mahalaukun polyypin poisto tähystyksessä), JGA05 (Polyypin poisto peräsuolesta tähystyksessä), JHD00 (Peräaukon laajennus).
Skopia + laajat tutkimukset
Toimepidepaketti sisältää kolono-/gastroskopian ja laajoja radiologisia tutkimuksia (CT/UÄ/MRI) sekä peruslaboratoriotutkimuksien lisäksi kasvainmerkkiainetutkimuksia tai muita laajoja selvityksiä. Kolonoskopia (tav) UJF32,UJF30
UJF32 (Koko paksusuolen tähystys), UJF30 (Ohutsuolen tähystys paksusuolen kautta).
Kolonoskopia+tmp; UJF32 jne
UJF32 (Koko paksusuolen tähystys) ja/tai JFA58 (Paksunsuolen laajentaminen venyttämällä), JFA15 (Polyypin poisto paksusuolesta tähystyksessä), JGA35 (Muu peräsuolen verenvuodon tyrehdytys tähystyksessä).
Anoskopia+lääke(Botox tms) 399
Peräaukon/-suolen tähystys ja lääkehoito (Botulium).
Anoskopia+barronit; JHB30
Tähystys ja peräpukamien hirtto kumilenkeillä.
Yhdistelmätähystys/kallis tutk
Kolono- ja gastroskopia anestesiassa ja/tai kallis tutkimus, peruslabr.tutkimukset.
Anestesiatoimenpide
Laaja gastroskopia tai kolonoskopia anestesiassa. Laboratorio- ja radiologiset tutkimukset. Kapseliendoskopia
Lääkehoitokäynti SYTO1
XELOX, irinotekaani-viikkohoito, 5-FU, MTX-5-FU, ELF, FEMTX, mini-CEF, Velbe, IA, VIG, CEF, paklitakseli-karboplatin, viikko-paklitakseli, CNF, CMF, ABVD, BEP,TAXIP, M-VAC, mitokssantroni, mini-epirubisiini,karboplatin-vepesid, DTIC, viikko-cisplatin.
Lääkehoitokäynti SYTO2
Irinotekaani 3 viikon välein, EOX, gemsitabiini, IVADIC, MMM, BEACOPP, streptotsosiini-5FU.
Lääkehoitokäynti SYTO3
Avastin, Erbitux, Vectibix, doketakseli, TAC, Herceptin, Caelyx, Yondelis, viikko-doketakseli, Alimta.
Lääkehoito 500-1500 €
Sisältää mm. Cancidas, MABcampath, Nanogam, Vidaza100mg -hoidot.
Lääkehoito 1500-4000 €
Sisältää mm. hematologisten ja/tai munuaissiirtopotilaiden lääkehoidon käynteineen. Lääkkeinä mm. Depocyte, Haemate, Kogenate, Actemra/Roactemra, Azerra, Valcade 3,5mg, Neulasta, Remicade, Mabthera, Benefix 1000IU, Valcyte, Mimpara, Ferinjekt, Renagel/Renvela/Zemlar, Vancomycin ja HLA-punasoluhoidot.
Naistentaut. sytostaattihoito
Sisältää iv-sytostaattihoidon (lääke), laboratorio- ja radiologiset tutkimukset, seuranta ja ruoka. Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä KYMENLAAKSON TEKONIVELKESKUS
Avohoito
Hinta €
Hoitopuhelu
Sähköinen konsultaatio
Lääkäri 15` Jälkitark, Rtg
Jälkitarkastuskäynti ortopedilla 2 kk kul. leikkauksesta. Natiivi-rtg (lonkka, polvi). Lääkäri 30` Ensikäynti, Rtg
Ensikäynti ortopedilla. Natiivi-rtg (1-2 tutkimusta). Lääkäri 45` Magn.tutkimus laaja
Käynti ortopedilla mm. infektioepäily, päivystys, nivelpistos. Erikoistutkimuksia; laaja magneetti > 600 €, nivelinjektio+näytteet. Fysioterapeutti 45` Jälkitarkastus
Tekonivelpotilaan yksilöllinen fysioterapiakäynti, liikehoito.
Leikkausvalm.paketti; LabRtg
Moniammatillinen tekonivelpotilaan leikkausvalmistelupaketti, joka sisältää hoidonvarauksen, potilaan tutkimuksen, ohjauksen, laboratorio- ja Rtg -tutkimukset.
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
KIRURGIA
Avohoito
Hinta €
Hoitopuhelu
Hoitopuhelu, erityistutkimus
Sisältää kalliin tutkimuksen, n. 500€ Sähköinen konsultaatio
Lääkäri 20` Ei tutkim.
Lääkäri 20` Labr (perus)
Sisältää peruslaboratoriotutkimukset; PVK, CRP, sappistatus.
Lääkäri 30` Rtg+labr (perus)
Sisältää natiivi Rtg + peruslaboratoriokokeet, ultraääni, haavanhoidon, ompeleiden poiston ja kipsaus (tavallinen).
Lääkäri 30` LaajaRtg/erik.tutkim.
Sisältää useampia pieniä/yksitt. laajoja tutkimuksia: MRI, colongrafia, defekografia, kystoskopiat, patit/PAD, varjoainetutkimukset, ohutsuoli passage, esofagus, abi mittaus, doppler mittaus, tuumorimarkkerit, reponointi ja vaativa kipsaus. Sairaanhoitaja 30`
Sisältää avannehoitajan potilasohjauksen, avanteen hoidon ja tuotteen valinnan. Sairaanhoitaja 60`
Sisältää verisuonihoitajan tekemän haastattelun, Abi-mittauksen sekä tatuoiasairaanhoitajan vastaanoton.
Sairaanhoitaja 90`
Sisältää uroterapeutin tekemän urodynaamisen tutkimuksen ja potilaan ohjauksen.
Haavanhoito 30` tavallinen
Sisältää haavahoidon ja siteiden vaihdot n.2 pv välein.
Haavanhoito 60` (vaativa/alipaineimu)
Sisältää haava-/sairaanhoitajan käynnin ja haavahoidon alipaineimuhoitolaitteineen ja tarvikkeineen.
Kipsaus 30` (tavallinen)
Sisältää kipsin/ompeleiden/hakasten poistot, vaihdot ja uusien tekemisen; sormen nivelsidevamma/murtuma, rannemurtuma, kantoside (luks, murtumat), teippaus (sormet/varpaat), tukiside (nilkka, polvi, ranne), kipsikenkä, MP-, Scaphoideum-/Bennet-, kyynärvarren/-nivelen, Humerus- ja Humerus-brace murtuma, Ceishankenkä ja -ortoosi, Saapaskipsi (halk./ jalkapöydän murt./hoitoaukolla/), Polvituki (saranortoosi), Nilkkatuki (Aircast).
Kipsaus 90` (vaativa)
Sisältää sormi-, MP-, Bettet-, ranne- ja kyynärvarsi/nivel murtumat sekä ortoosit (ranne/peukalo, kulma-, saapas-/saapas hoitoaukolla, pitkä alaraaja-, Charcot-, kulmavenytys-, hylsyvenytys-) sekä diabeetikon kevennyskenkä, pitkä saapaskipsi (halk), eristyskipsaus.
Tmp tavallinen; patit, ruuvit
Tmp; patin, ruuvin, ext fix tai K-piikin poisto. tarv. PAD-tutk. Tmp vaativa; skopia, biopsia
Tmp; cystoskopia, prostatabiopsia puudutusgeelillä, canaliscarpi, levyn poisto. Steriliteettivaade. Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä KIRURGIA
NordDRG-ryhmä
nro
Hinta €
NordDRG-ryhmityksen mukaiset vuodeosastohoitojaksot
Yli 24 hoitojaksoa vuodessa
Keskussairaala
Raajan amputaatio verenk syy,ei yläraajatai varvas Laaja raajan amputaatio ja korj.leikk verenk syy,ei ylär/varv Laaja ohuen tai paksunsuolen leikkaus,ei K Muu vatsan,ruokatorven tai pohjukaissuolen tp,aikuinen+K Laaja vatsan,ruokatorven tai pohukaissuolen tp,aik,ei K Muu vatsan,ruokatorven tai pohjukaissuolen tp, aikuinen, ei k Peräaukon tai suoliavanteen leikkaus,ei K Tyräleikkaus muualla kuin nivustaipeessa,aik,ei K Ruuansulatuskanavan pahanlaatuinen kasvain,ei K Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö,aik+K Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö,aik, ei K Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö,lapsi, ei K Ruuansulatusjärjestelmän muu sairaus,aik,ei K Sappiteiden leikkaus,ei pelkkä sappirakon poisto+K Maksan tai haiman alueen pahanlaatuinen kasvain Lonkan,polven tai nilkan tekonivelleikkaus, ei uusintaleikkaus Lonkan,polven tai nilkan tekonivelen uusintaleikkaus Säären,nilkan tai olkavarren leikkaus,aik+K Säären,nilkan tai olkavarren leikkaus,aik,ei K Säären,nilkan tai olkavarren leikkaus, lapsi Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä KIRURGIA
Olka- tai kyynärpään vaativa tai muu yläraajan leikkaus+K Käden,peukalon tai ranteen vaativa nivelleikkaus Käden tai ranteen muu nivelleikkaus,ei K Muu ortopedinen paikallinen leikkaus tai sisäisten luun kiinnityslaitteide Tuki- ja liikuntaelinten tai sidekudosten muu toimenpide +K Tuki- ja liikuntaelinsairauden tai sidekudossairauden jälkihoito Käsivarren, käden tai jalan murtuma,nyrjähdys,venähdys tai sij.
Käsivarren, käden tai jalan murtuma,nyrjähdys,venähdys,lapsi Olkavarren tai alaraajan paitsi jalan murtuma,nyrj,venähd,aik,+K Olkavarren tai alaraajan paitsi jalan murtuma,nyrj,venähd,aik,eiK Olkavarren tai alaraajan paitsi jalan murtuma,nyrj,venähd,lapsi Tuki- ja liikuntaelinsairaus tai sidekudossairaus,muu Rintarauhasen poisto maligniteetin takia,ei K Rintarauhasen osittainen poisto maligniteetin takia,ei K Rintarauhasleikkaus hyvänlaautisen sairauden takia, ei biops/eks Rintarauhasen biopsia/ tai paikallinen ekskisio Ihon tai ihonalaisen kudoksen muu tp,ei K Ihon tai ihonalaisen kudoksen vamma,aikuinen,+K Ihon tai ihonalaisen kudoksen vamma,aikuinen, ei K Munuaisen,virtsajoht. tai vaativa virtsarak. leikkaus,ei kasvain+K Transuretraalinen tp,ei prostatektomia,ei K Munuaisten ja/tai virtsateiden infektio,aik, +K Munuaisten ja/tai virtsateiden infektio,aik, ei K Munuais- ja virtsatiesairauden oire,aik+K Munuais- ja virtsatiesairauden oire,aik,ei K Munuaisten ja virtsateiden muu sairaus,aik,ei K Kivesleikkaus,ei pahanlaatuista sairautta,aikuinen Kivesleikkaus,lapsi,ei pahanlaatuista sairautta Miehen sukuelinten pahanlaatuinen sairaus,ei K Lymfooman tai leukemian vaativa operatiivinen hoito Postoperatiivinen tai posttraumaattinen infektio Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä KIRURGIA
Leikkaustp,muuhun terveyspalvelujen käyttöön liittyen Epätavallinen toimenpiteen ja diagnoosin yhdistelmä,laaja tp Alaraajan usean suuren nivelen tai mol.raajojen kirurginen tp Epätavallinen toimenpiteen ja diagnoosin yhdistelmä,suppea tp Henkitorviavanteen vaativa kasvojen,suun tai kaulan sair.hoito Merkittävän monivamman vuoksi tehty alaraajan replantaatio tai Merkittävän monivamman muu kirurginen hoito Yläraajan suuren nivelen proteesileikkaus tai yläraajan suuri replan Sappirakon poisto vatsaontelon tähystyksessä+K Sappirakon poisto vatsaontelon tähystyksessä,ei K NordDRG-ryhmityksen mukaiset vuodeosastohoitojaksot
Alle 24 hoitojaksoa vuodessa
Keskussairaala
Muu kallonsisäinen tp trauman takia,aikuinen Kallonulkoinen aivoverenkiertoon vaikuttava verisuonten leikkaus Aivoinfarkti tai muu pitkäkestoinen aivoverenkierron häiriö,K Aivoinfarkti tai muu pitkäkestoinen aivoverenkierron häiriö,ei K Ohimenevä iskemia (TIA) tai muu aivoverenkier häiriö ilman infarktia Hermoston infektiosairaus,ei virusaivokalvontulehdus Silmän ulkoiset muut tp:t silmän seudussa, aik Korvan,nenän tai kurkun alueen muu toimenpide Korvan, nenän tai kurkun pahanlaatuinen kasvain Korvatulehdus tai ylähengitystieinfektio,aik, ei K Laaja rintaontelon muu kuin sydänleikkaus Alahengitystieinfektio tai inflammaatio,aik+K Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä KIRURGIA
Alahengitystieinfektio tai inflammaatio,aik,ei K Yläraajan tai varpaan amputaatio verenkierrollisista syistä Verenkiertoelinten muu anestesia- ja leikkaussalitoimenpide Sydinfarkti potilas kuoli ensim. 3 hp:n aikana Peritoneaalisten kiinnikkeiden irroittelu+K Peritoneaalisten kiinnikkeiden irroittelu,ei K Vatsan,ruokatorven taipohjukaissuolen tp,lapsi Tyräleikkaus muualla kuin nivustaipeessa,aik,+K Ruuansulatuskanavan pahanlaatuinen kasvain+K Hampaiden ja suun sairaus, ei hammashoidon tp, aikuinen Hampaiden ja suun sairaus, ei hammashoidon tp,lapsi Ruuansulatusjärjestelmän muu sairaus,aik,+K Ruuansulatusjärjestelmän muu sairaus,lapsi Sappirakon poisto,sappiteiden tarkistus, + K Sappirakon poisto,sappiteiden tarkistus, ei K Sappirakon poisto,ei sappiteiden tarkistusta+K Sappirakon poisto,ei sappiteiden tarkistusta,ei K Maksan ja haiman alueen pahanlaatuisen kasvaimen invas.diag Maksan ja haiman alueen invasiivinen diagnostinen tp,ei pahanl Raaja-amputaatio tuki- ja liikuntaelinten sairauden takia Haavarevisio tai ihonsiirto tuki- ja liiku.elint.sairauden takia Lonkan tai reiden paikall.leikkaus tai sisäisten luun kiinnityslaitt.
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä KIRURGIA
Tuki- ja liikuntaelinten tai sidekudosten muu toimenpide, ei K Lantion,lonkan tai reiden venähdys nyrjähdys tai sij.meno Tuki-ja liikuntaelinten tai sidekudoksen maligniteetti tai patol.mur Tuki- ja liikuntaelinsairauden tai sidekudossairauden oireet Käsivarren,käden tai,jalan murtuma,nyrjähdys, venäh Rintarauhasen poisto maligniteetin takia+K Ihon revisio tai siirto haavauman tai selluliitin hoitamiseksi +K Ihon revisio tai siirto haavauman tai selluliitin hoitamiseksi, ei K Ihon revisio tai siirto muun ihon ongelman hoitamiseksi,+K Ihon revisio tai siirto muun ihon ongelman hoitamiseksi, ei K Ihon tai ihonalaisten elinten infektiosairaus,aik,+K Ihon tai ihonalaisten elinten infektiosairaus,aik,ei K Ihon tai ihonalaisten elinten infektiosairaus, lapsi Endokriin,nutrition tai metabolisen sair muu leik.hoito, +K Endokriin,nutrition tai metabolisen sair muu leik.hoito,ei K Ravitsemuksellinen tai muu metabolinen häiriö,aik, +K Munuaisen,virtsajoht. tai vaativa virtsarakon leikkaus kasv takia Munuaisen,virtsajoht. tai vaativa virtsarakon leikkaus,ei kasvain,ei K Munuais- ja virtsatiesairauden oire,lapsi Munuaisten tai virtsateiden muu sairaus,aik+K Munuaisten tai virtsateiden muu sairaus,lapsi Vaativa miehen lantionalueen leikkaus,ei K Kivesleikkaus,pahanlaatuisen sairauden vuoksi Miehen sukuelinten muu leikkaus pahanlaatuisen sairauden vuoksi Miehen sukuelinten muu leikkaus, ei pahanlaatuista sairautta Miehen sukuelinten pahanlaatuinen sairaus +K Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä KIRURGIA
Vastasyntynyt sp 2500 tai enem. muu merkittävä ongelma Vereen tai vertamuodostuviin elimiin vaikuttava muu tp Retikuloendoteliaali- tai immuunijärjestelmän sairaus +K Retikuloendoteliaali- tai immuunijärjestelmän sairaus, ei K Lymfooman tai kroonisen leukemian operatiivinen hoito+K Lymfooman tai kroonisen leukemian operatiivinen hoito, ei K Myeloproliferatiivinen muu sairaus tai huonosti erilaistunut kasv . +K Myeloproliferatiivinen muu sairaus tai huonosti erilaistunut kasv,ei K Psyykkisen sairauden hoito leikkaustoimenpiteellä Muu väärinkäyttöoireyhtymä,ei komplisoitunut Vamma,myrkytys ja lääkkeenhaittavaikutus +K Vamma,myrkytys ja lääkkeenhaittavaikutus, ei K Epämääräinen oire,diagnoosi määrittämättä,ei K Merkittävän monivamman muu konservatiivinen hoito Rinnan rekunstruktioleikkaus, ei komplisoitunut Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET
Avohoito
Hinta €
Hoitopuhelu
Sähköinen konsultaatio
Lääkäri 20` Lab, UÄ
Ensi-/uusintakäynti lääkärin vastaanotolla äitiys- ja/tai naistentautien poliklinikalla. Sisältää labor.- ja UÄ -tutkimuksen.
Lääkäri 45` Lab
Sisältää mm. lapsettomuuskäynti, ulkokääntö, päivystys, synnytysvastaanotto. Sairaanhoitaja 20`
Sisältää sairaanhoitajan tutkimuksia mm. papa, sykekäyrä, synnytysvastaanotto.
Sairaanhoitaja 45`
Sisältää mm. moniammatillisen ohjauskäynnin mm. synnytyspelko- ja päihdeäitikäynnit.
Alkuraskauden UÄ-tutkimus
UÄ-seulontatutkimus (rvi 11-12), kuva potilaalle, verikoe (sikiön kehityshäiriön seulonta).
Keskiraskauden UÄ-tutkimus
UÄ-seulontatutkimus (rvi 20-21) + kuva potilaalle.
Polikliininen synnytys
Sisältää synnytysvastaanotto, synnytys, lapsen tutkimus, ohjaus, tarkkailu synnytyksen jälkeen (max. 12h sairaalassa), napaverinäyte, ruoka.
Polikliininen pitkä seuranta
Sisältää mm.lääkkeellinen raskauden keskeytys,
vaativat iv-injektiot ja infuusiot,
pitkä ktg-kontrollointi pkl-käynnin yhteydessä,oksitosiinirasitus,
leikkauksen jälkeisten virtsaamisongelmien kontrollointi katetroinneilla,toistokatetroinnin opetus ja ohjaus Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET
NordDRG-ryhmä
nro
Hinta €
NordDRG-ryhmityksen mukaiset vuodeosastohoitojaksot
Yli 24 hoitojaksoa vuodessa
Keskussairaala
Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö,aik, ei K Munuais- ja virtsatiesairauden oire,aik,ei K Kohdun ja sivuelinten leikkaus hyvänlaatuisen sairauden takia,ei K Laparoskooppinen tai muu endoskooppinen sterilisaatio Kaavinta ja konisaatio tai paikall.sädehoito hyvänlaatuisen sairauden takia Gynekologinen syöpä, ei K,tavanomainen sytostaattihoito Gynekologinen syöpä, ei K, erityistason sytostaattihoito Kuukautiskierron ongelma tai muu naisen lisääntymiselinten sairaus Alatiesynnytys ja synnytyksen jälkeinen kohdun kaavinta tai sterilisaatio Uhkaava keskenmeno tai ennenaikainen synnytys Raskauden aikainen muu ei komplisoitunut tila Harvinainen tai virheellinen toimenpiteen ja diagnoosin yhdistelmä,suppea NordDRG-ryhmityksen mukaiset vuodeosastohoitojaksot
Alle 24 hoitojaksoa vuodessa
Keskussairaala
Munuaisten ja/tai virtsateiden infektio,aik, ei K Munuais- ja virtsatiesairauden oire,aik+K Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET
Kohdun ja sivuel.leikk.muun kuin munasarjojen ja sivuel.pahanlaat.kasv.
Kohdun ja sivuelinten leikkaus munasarjojen tai sivuelint.pahanlaat.kasv Kohdun ja sivuelinten leikkaus hyvänlaatuisen sairauden takia+K Gynekologinen vatsaontelon tutkimusleikkaus Alatiesynnytys ja muu synnytykseen liittyvä tp Synnytyksen ja abortin jälkeinen tilanne ilm tp Myeloproliferatiivinen muu sair tai huonosti eril kasv, ei K Postoperatiivinen tai posttraumaattinen infektio Leikkaustoimenpide,muuhun terveyspalvelujen käyttöön liittyen Epätavallinen toimenpiteen ja diagnoosin yhdistelmä,laaja toimenpide Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä KORVA- NENÄ- JA KURKKUTAUDIT
Avohoito
Hinta €
Hoitopuhelu
Sähköinen konsultaatio
Lääkäri 20`
Lääkäri 30` Rtg+lab
Ensikäynti, joka sisältää labratorio- ja radiologiset tutkimukset.
Lääkäri 45`
Sisältää mm kuulon- ja/tai nenän virtaustutkimuksen, unirekisteröinnin.
Lääkäri + tähystyspaketti
Lääkärin ensi-/uusintakäynti ja tähystystoimenpide. Lääkäri + tomografiakuvaukset
Lääkärinkäynti sisältää CT- tai magneettitutkimuksen.
Paikallispuudutustoimenpide
Toimenpide mm. pattien poisto (PAD-tutk.), Botulinum-hoito, puheproteesin asennus.
Kouluikäisen vuosikontrolli
Kuulovammaisten koululaisten (7-18v.) lakisääteinen vuosikontrolli, joka sisältää moniammatillisen kuulon ja kehityksen seurannan.
PUHETERAPIA
Puheterapeutti 60`
Puheterapeutti 90`
Puheterapeutti 120`
Foniatri 45`
Foniatri 60`
Foniatri 90`
KUULONHUOLTO
Kuulokojeen hankinta (perus)
Kuulokojeen tai apuvälineen hankinta (perus). Potilaan haastattelu, kuulontutkimus, mallin otto, kojesovitus, käytön opetus ja ohjaus.
Kuulokojeen hankinta (vaativa)
Kuulokojeen tai apuvälineen hankinta (vaativa). Muu kuten KNK22.
Kuulokojeen/apuvälineen huolto
Kuulokojeen tai apuvälineen huolto. Kojeen mittaus, varakoneen sovitus, säädöt, varaosat/ostopalveluna, huolto.
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä KORVA- NENÄ- JA KURKKUTAUDIT
NordDRG-ryhmä
nro
Hinta €
NordDRG-ryhmityksen mukaiset vuodeosastohoitojaksot
Yli 24 hoitojaksoa vuodessa
Keskussairaala
Korvan,nenän tai kurkun muu vaikea leikkaus Risaleikkaus,ei muita toimenpiteitä,aikuinen Risaleikkaus,ei muita toimenpiteitä,lapsi Korvatulehdus tai ylähengitystieinfektio,ei K,aikuinen Korvatulehdus tai ylähengitystieinfektio,lapsi, ei K Korvan,nenän,kurkun muu sairaus,aikuinen Ihon revisio tai siirto muun iho-ongelman hoitamiseksi,ei K Ihon tai ihonalaisen kudoksen muu tp,ei K Obstruktiivisen apnean yksinkertainen korjausleikkaus NordDRG-ryhmityksen mukaiset vuodeosastohoitojaksot
Alle 24 hoitojaksoa vuodessa
Silmän ulkoiset muut tp:t silmän seudussa,aik Muu pään ja kaulan alueen suuri leikkaus Korvan,nenän tai kurkun pahanlaatuinen kasvain Korvatulehdus tai ylähengitystieinfektio+K,aik Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö,aik, ei K Hampaiden ja suun sairaus, ei hammashoidon tp, aikuinen Hampaiden ja suun sairaus, ei hammashoidon tp,lapsi Ruuansulatusjärjestelmän muu sairaus,aik,ei K Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä KORVA- NENÄ- JA KURKKUTAUDIT
Ihon revisio tai siirto muun iho-ongelman hoitamiseksi, komplisoitunut Postoperatiivinen tai posttraumaattinen infektio Leikkaustp,muuhun terveyspalvelujen käyttöön liittyen Epätavallinen toimenpiteen ja diagnoosin yhdistelmä,laaja tp Harvinainen tai virheellinen toimenpiteen ja diagnoosin yhdistelmä,suppe Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä SILMÄTAUDIT
Avohoito
Hinta €
Hoitopuhelu
Sähköinen konsultaatio
Lääkäri 15`
Lääkäri 30`
Lääkäri 45` Kerroskuvaus
Sisältää sairaanhoitajan tutkimuksia: kerroskuvaus, näkökenttä.
Lääkäri 60` Varjoaine
Sisältää esim. varjoainekuvauksen.
Sairaanhoitaja 60`Näkökenttä
Sisältää mm. näkökenttätutkimuksen, karsastushoitajan välikontrollin, glaucoomahoitajan tutkimuksen, esikäynnin nukutustoimenpiteissä. Lyhyt toimenpide
Lyhyt laser- ja leikkaustoimenpide, esim. jälkikaihin laserhoito, luomirakkula poisto.
Pitkä toimenpide
Laser- ja leikkaustmp esim. silmänpohjan laaja laserhoito, luomen korjausleikkaus.
Vaativa toimenpide
Pitkä leikkaustoimenpide (60 min) esim. lippaluomen korjausleikkaukset, siirteitä vaativat luomimuutosten poistot.
Lääkäri 30` magneettikuvaus
Lasiaisinjektio (Eylea)
Toimenpide; silmänpohjan ikärappeutuman lääkehoito Silmänpohjan fotodynaam. hoito
Kallis lääke + silmänpohjan valohoito (laser).
Silmänpohjakuvien lausunto
Lasiaisinjektio (Avastin)
Toimenpide; silmänpohjan ikärappeutuman lääkehoito Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä SILMÄTAUDIT
NordDRG-ryhmä
nro
Hinta €
NordDRG-ryhmityksen mukaiset vuodeosastohoitojaksot
Yli 24 hoitojaksoa vuodessa
Keskussairaala
Kaihileikkaukset ja muut mykiön leikkaukset NordDRG-ryhmityksen mukaiset vuodeosastohoitojaksot
Alle 24 hoitojaksoa vuodessa
Keskussairaala
Silmän ulk muut tp:t silmän seudussa,aik Äkilliset vakavat silmän infektiosairaudet Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä HAMMAS- JA SUUSAIRAUDET
Avohoito
Hinta €
Hoitopuhelu 43
Sähköinen konsultaatio
Lääkäri 15` ensik/jälkikontr.
Ensikäynti tai leikkauksen jälkikontrolli.
Lääkäri 30`
Hammas- ja suukirurgin uusintakäynti. Ortodontologin ensikäynti.
Lääkäri 45`
Hammas- ja suukirurgin uusintakäynti; kiskotuksen purku, murtumapotilaat. Ortodontologin ensikäynti; sis. muotti, valokuvat, hammasrtg.
Lääkäri 60` Tmp
Toimenpide kuten viisaudenhammas- tai juurenpääleikkaus. Ortodontologin uusintakäynti.
Ortognatisen hoidon suunnitt.
Vaikeiden purentavirheiden proteettisen hoidon suunnittelu.
Kipupotilaan hoito
Kipupotilaan käynti/konsultaatio/tmp. Kiskojen lab.valmistus, tarv. radiolog. tutkimukset.
Säätö 1leuka, kiinteäkoje
Säätö 2leuka, kiinteäkoje
Asennus/leuka (vaativa) kiinteäkoje
Kiint.kojeistuksen purku,retentiokoje
Kiinteän kojeistuksen purku ja retentiokojeen asennus, 2 leukaa kerralla.
Labor.valmisteinen kiinteäkoje
Toimenpide + laboratoriovalmisteinen koje.
Tmp, vaativa,pitkäkestoinen
Implantin (max.2) istutus tai protetiikkakruunu. Tmp, eritt.vaativa, pitkäkest.
Implantin (3 tai enemmän) istutus tai protetiikkakruunu. Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä HAMMAS- JA SUUSAIRAUDET
NordDRG-ryhmä
nro
Hinta €
NordDRG-ryhmityksen mukaiset vuodeosastohoitojaksot
Yli 24 hoitojaksoa vuodessa
Keskussairaala
Hammashoidon muu toimenpide,komp tai anestesia Suun tutkimus- ja konsultaatio,ehkäisevä hoito NordDRG-ryhmityksen mukaiset vuodeosastohoitojaksot
Alle 24 hoitojaksoa vuodessa
Keskussairaala
Hampaiden tai suun sairaus,ei hammash tp,aik Hampaiden tai suun sairaus,ei hammash tp,lapsi Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä SÄDEHOITO JA SYÖPÄTAUDIT
Avohoito
Hinta €
Hoitopuhelu 43
Sähköinen konsultaatio
Lääkäri 20-30` ei tutkimuksia
Lääkäri 20-30` kallis tutkimus
Sisältää vastaanoton ja CT tai MRI tai PET-tutkimuksen ja verikokeet.
Sairaanhoitaja/soitto 15`
Peroraalista lääkehoitoa saavan potilaan verikokeiden ja voinnin tarkastus puhelimitse.
Sairaanhoitaja 45`
Peroraalinen lääkityksen ohjauskäynti.
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä SÄDEHOITO JA SYÖPÄTAUDIT
NordDRG-ryhmä
nro
Hinta €
NordDRG-ryhmityksen mukaiset vuodeosastohoitojaksot
Yli 24 hoitojaksoa vuodessa
Keskussairaala
Korvan,nenän tai kurkun pahanlaatuinen kasvain Hengityselinten kasvaimet,sytostaattihoito Ruuansulatuskanavan pahanlaatuinen kasvain,ei K,sytostaattihoito Ruuansulatuskanavan pahanlaatuinen kasvain,ei K,vaativa Ruuansulatuskanavan pahanlaatuinen kasvain,ei K Maksan tai haiman alueen syöpäsairaus,sytostaattihoito Maksan tai haiman alueen pahanlaatuinen kasvain Miehen sukuelinten pahanlaatuinen sairaus,ei K,sytostaattihoito Miehen sukuelinten pahanlaatuinen sairaus,ei K NordDRG-ryhmityksen mukaiset vuodeosastohoitojaksot
Alle 24 hoitojaksoa vuodessa
Keskussairaala
Ruuansulatuskanavan pahanlaatuinen kasvain+K Tuki-ja liikuntaelinten tai sidekudoksen maligniteetti tai patol.mur Miehen sukuelinten pahanlaatuinen sairaus+K Myeloproliferatiivinen muu sairaus tai huonosti erilaistunut kasv,ei K Epätavallinen toimenpiteen ja diagnoosin yhdistelmä,laaja tp Epätavallinen toimenpiteen ja diagnoosin yhdistelmä,suppea tp Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä LEIKO-YKSIKKÖ
Avohoito
Hinta €
LEIKO1 Presoitto VIHR
Sairaanhoitajan presoitto, nk. vihreän linjan potilaat. Sisältää myös hoidonvarauksen, esitiedot, leikkausvalmistelusuunnitelman, fysioterapia ohjeistuksen (tarv. yksilöllinen ohjaus/ryhmä) ja leikkausaamun valmistelut. LEIKO 2 Sh.prekäynti KELT
Sairaanhoitajan vastaanotto (prekäynti), nk. keltaisen linjan potilaat. Sisältää myös hoidonvarauksen, esitiedot, leikkausvalmistelusuunnitelman, fysioterapiaohjeistuksen (tarv. yksilöllinen ohjaus/ryhmä) ja leikkausaamun valmistelut. LEIKO 3 Lääkärin vo PUN
Anestesialääkärin vastaanotto nk. punaisen linjan potilaat. Määrittää leikkauskelpoisuuden sekä suunnittelee leikkauksen aikaisen hoidon. Tarv. pyytää konsultaatiot ja lisätutkimukset. Sisältää sairaanhoitajan edeltävät prevalmistelut ja leikkausaamun valmistelut. Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä PÄIVYSTYS
Ensiapupoliklinikka käyttää tuotteita ENS-ENS28 Päivystysosasto käyttää tuotteita PÄI01-PÄI06 Avohoito
Hinta €
Hoitopuhelu 43
Hoitajakäynti (triage)
Hoidon tarpeen arvio koulutetun hoitajan tekemänä, ohjaus ja merkintä Efficaan.
Hätätilapotilas
Liuotus-, tuore aivoverenkiertohäiriö- ja sydäninfarkti-, tajuttoman-, kouristelevan-, verenpaineen romahduttama rytmihäiriö-, akuutti vatsakatastrofi-, suolistotukkeuma-, tuore DM+ketoasidoosi (lapsi,aik.), monivamma-, akuutti tonsillavuoto jne potilaan hoito. Kalliita laboratorio- ja radiologisia tutkimuksia ja lääkkeitä/hoitotarvikkeita. 5-6 hlön työpanos. Neurologinen potilas
Neurologisen potilaan tutkiminen; kalliita labroratorio- ja radiologisia tutkimuksia (päänTT). Hoitoaika 4-5 h. Kuvakonsultaatiot HUS`sta. Kirurginen potilas (tavall.)
Komplisoitumaton haava, hyväasentoinen murtuma+kipsaus, selkäkipuinen (ei TT, MRI-tutk.),vatsakipu (ei UÄ, CT -tutk.), pienet palovammat ym.
Kirurginen potilas (vaativa)
Sisältää mm. raajamurtumapotilaiden reponoinnin/kipsauksen, vatsakipujen selvittelyn, silmätauti-, knk-, gynekologisen, hammas- ja syöpäpotilaan ensiavun. Sisältää CT- tai UÄ -tutkimuksia ja verivalmisteita.
Konservatiivinen pot. (norm.)
Hyväkuntoinen infektio-oirepotilas, lievät rintakivut ilman Ekg-muutoksia, akuutti ripuli, sydämen krooninen vajaatoiminnan paheneminen (ei pöhö), yli 2 vrk kestänyt flimmeri. Konservatiivinen pot. (vaativa)
Monisairaita potilaita; Bedside Echo, septinen/epäily, keuhkoembolia, dissekaatio ep (CT-tutkimus), vanhusten yleistilan lasku, delirium, keuhkopotilas.
Lapsipotilas
Tuore DM, vaikea hengenahdistus (toistuvat inhallaatiot), pneumonia, dehydraatio, pyelonefriiti ym. YLE-potilas
Sisältää runsaasti lapsipotilaita; kuumeinen kurkku-/korvakipu, hengitystie obstruktio (laukeaa 1 inhalaatiolla), tavallinen haava, nyrjähdys, lievä pahoinpitely ym.
YLE-potilas, vaativa
Valvottava/autettava potilas, yleistilan lasku (”jalaton”), sekava potilas, epäselvä infektio, päihdeongelmainen, levoton/ MTT, peruslaboratoriokokeita, natiivi rtg-tutkimuksia. Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä PÄIVYSTYS
Ensiapupoliklinikka käyttää tuotteita ENS-ENS28 Päivystysosasto käyttää tuotteita PÄI01-PÄI06 Avohoito
Hinta €
Tuoteiden kuvaukset ovat esimerkkejä.
Omatoiminen potilas, perustutkimuksia (lab) JA/TAI hoitoaika
ad 12h

Epäselvä infektio, commotioseuranta (vitaalitoiminnot ok), epäselvä rintakipu Autettava potilas, perustutkimuksia ja -hoitoja JA/TAI hoitoaika 13
Epäselvä infektio (ikäihminen, liikkuminen vaikeaa, vti?, ruusu), kaatumisen seuraukset, nilkkamurtuma (komplisoimaton/kipsattu, odottaa leikkauspäätöstä), flimmeri, päihtynyt (somaattinen oire ei tutkittavissa), haavatulehdus, kivun hoito ja selvitys Vuoteeseen hoidettava potilas TAI vaativia tutkimuksia/hoitoja
JA/TAI hoitoaika 25-36 h

Hoitoja: Vanhuksen yleistilan lasku (”jalaton”), monisairas, sekava, sykekontrolliseuranta, COPD-infektio, astman paheneminen, alkoholi-delirium, intoxicatio, rintakipu (nitrotiputus), munuaiskivipotilas, virtsatietulehdus (mies), virtsaretentiopotilas. Vaativia tutkimuksia mm. CT, MRI, KARDIOECHO, RASITUS-EKG. Jatkuvaa valvontaa vaativa potilas JA kalliita lääkkeitä/vaativia
tutkimuksia JA/TAI hoitoaika 37-48 h
Valvontapotilas: verioksennus, gi-vuoto ja hoito (skopia), divertikuliitti, lievä pankreatiitti/gastriitti, sappikoliikki, perianaaliabskessin avaus, ruokatorven vierasesineen poisto. Tutkimuksia: CT, MRI, skopia, BiPAP, CPAP, . Operoitava potilas
Umpilisäkkeen tai sappirakon poisto. Potilaan voinninseuranta ja leikkaushoito. Jatkohoitoa odottava potilas JA/TAI hoitoaika yli 48 h
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä INFEKTIOSAIRAUDET JA SAIRAALAHYGIENIA
Avohoito
Hinta €
Hoitopuhelu
Hoitopuhelu, erityistutkimus
Sisältää kalliin tutkimuksen, n. 500€ Sähköinen konsultaatio
Lääkäri 45` peruslabr.
Lääkäri 60` peruslabr.
Lääkäri 30`+kallis tutkimus
Sisältää UÄ- tai vartalon TT tai luustokuvat, magneetin tai muita erikoistutkimuksia.
Vaativa infektiopotilaan tutkimus- ja seurantakäynti
Sisältää mm. laboratorio- ja magneetintutkimuksia.
Immunovajavuuspotilaan arviointi ja subkutaani-
immunoglobuliini korvaushoidon aloitus
Sisältää lääkärin vastaanoton sekä 4-5 hoitajan vastaanottoa ja
immunoglobuliini-lääkkeen sekä pumppulaitteen.
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
SISÄTAUDIT
Avohoito
Hinta €
Hoitopuhelu
Hoitopuhelu, erityistutkimus
Sisältää kalliin tutkimuksen, n. 500€ Sähköinen konsultaatio
Lääkäri 15`
Sisältää mm. tahdistinpkl-käynnin.
Lääkäri 30` peruslabr.
Sisältää mm. Hemasisä -laboratoriopaketin.
Lääkäri 45` peruslabr.
Lääkäri 60` peruslabr.
Lääkäri 30-60` tutkim. 200-400 €
Katso listan mukaan kalliit tutkimukset.
Lääkäri 30-60` tutkim. 400 €
Katso listan mukaan kalliit tutkimukset.
Sairaanhoitaja 30`
Sisältää sairaanhoitajan vastaanoton. PD-hoitajan hoidon tarkistus, letkun vaihto sekä lääkehoidon toteutus/opetus.
Sairaanhoitaja 60`
Sisältää mm. munuaispoliklinikan predialyysivastaanoton.
Ravitsemusterapeutti 90`
Lääkehoito alle 500 €
Sisältää mm. punasolut, trombosyytit, Zometa-hoidon.
Lääkehoito 500-1500 €
Sisältää mm. Cancidas, MABcampath, Nanogam, Vidaza100mg -hoidot.
Lääkehoito 1500-4000 €
Sisältää mm. hematologisten ja/tai munuaissiirtopotilaiden lääkehoidon käynteineen. Lääkkeinä mm. Depocyte, Haemate, Kogenate, Actemra/Roactemra, Azerra, Valcade 3,5mg, Neulasta, Remicade, Mabthera, Benefix 1000IU, Valcyte, Mimpara, Ferinjekt, Renagel/Renvela/Zemlar, Vancomycin ja HLA-punasoluhoidot.
Lääkehoito yli 4000 €
Sisältää Alduratsyme-tiputushoidon laborat.tutkimuksineen.
Zevalin lääkehoito
Sisältää Zevalin lääkehoidon (17 000 €/vuosi) labr.tutkimuksineen.
Hematologinen tutkimuspaketti
Toimenpidepaketti sisältää perusluuydintutkimuksen, luuydinbiopsian, diagnostisen vaiheen erikoistutkimukset (kromosomi-, pintamerkki-, lymfooma/myeloomatutkimukset, tarv. kantasoluvilj.) sekä tarv. radiologiset tutk (CT, UÄ, TT, luustokuvat).
Luuydintutkimus
Toimenpide sisältää mm. luuydinbiopsian, patol. konsultaation, Hemasisä ja imm.värjäys -tutkimuksia.
Munuaisbiopsia
Toimenpide, joka sisältää moniammatillisen valmistelun (edeltävät tutkimukset) ja hoidon. Näytteen analysoiti (PAD-lausunto) ja lähetys Hkiin.
PD -potilaan hoidonaloitus
PD-potilaan preoperatiivinen hoito-ohjelman suunnittelu ja ohjaus. Katetrinjuuren hoito + tarvikkepaketti (aloitus-). Avusteisen potilaan hoidon järjestelyt, kotikäynti ja tarv. koulutuksen.
PD-potilaan kontrolli, lä+sh
PD-potilaiden kontrollikäynti 4-8 vkon välein lääkärin ja sh vastaanotolla. PD-kat.juuren hoito, väliletkun vaihto, tarv. iv.-rautatiputus, peritoniittinäytteiden otto ja laboratoriotutkimukset.
Ryhmäkäynnit
DIALYYSI
Hemodialyysin hoitopaketti
Hemodialyysipotilaan hoitokerta; sis. fisteli-/katetrialoituksen, dialyysihoidon, lääkkeet, labor.tutkimukset, ruoka, huolto. Toteutuu 3*/vko, á 6h.
Kotihemodialyysipaketti
Kotihemodialyysipotilaan hoito; laitteet, tarvikkeet, lääkkeet, laboratoriotutkimukset. Ohjaus ja neuvonta. Toteutuu 4,25*/vko.
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä SISÄTAUDIT
Avohoito
käynti
NordDRG-ryhmä
nro
Hinta€
NordDRG-ryhmityksen mukaiset vuodeosastohoitojaksot
Yli 24 hoitojaksoa vuodessa
Keskussairaala
Korvatulehdus tai ylähengitystieinfektio,ei K,aikuinen Obstruktiivinen hengitystieinfektio tai astma,aik,ei K Muu kardiovaskulaarinen toimenpide katetrisaatiossa Rytmihäiriölähteen hävittäminen katetrisaatiossa Sepelvaltimon laajennushoito komplisoitumattomassa infarktittomassa tilassa Sepelvaltimon laajennushoito infarktittomassa komplisoituneessa tilassa Sepelvaltimon laajennushoito komplisoitumattomassa infarktitilanteessa Sepelvaltimon laajennushoito komplisoituneessa infarktitilanteessa Pysyvän sydämen tahdistimen tai defibrillaattorin tarkastus tai poisto Pysyvän sydämen tahdistimen asentaminen Sydinfarkti ja monimutkainen verenkierron sairaus,elossa 4 hoitopäivänä Sydinfarkti ilman monimutkaista perussairautta,elossa 4. hoitopäivänä Sydinfarkti,potilas kuoli ensimmäisten 3 hoitopäivän aikana Verenkiertoelinten muu sairaus, katetrisaatio, monimutkainen perussairaus Verenkiertoelinten muu sairaus, katetrisaatio, ilman monimutkaista perussairautta Sydämen toiminnanvajaus tai kardiogeeninen shokki Synnynnäinen sydän- tai läppävika,aik+K Synnynnäinen sydän- tai läppävika,aik,ei K Sydämen rytmi- tai johtumishäiriö, ei K Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö,aik+K Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö,aik, ei K Määritetty tulehduksellinen nivelsairaus,ei K Ihon tai ihonalaisten elinten infektiosairaus,aik,ei K Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä SISÄTAUDIT
Ravitsemuksellinen tai muu metabolinen häiriö,aik, +K Ravitsemuksellinen tai muu metabolinen häiriö,aik, ei K Munuaisten ja/tai virtsateiden infektio,aik+K Munuaisten ja/tai virtsateiden infektio,aik, ei K Munuaisten taivirtsateiden muu sairaus,aik +K Munuaisten tai virtsateiden muu sairaus,aik, ei K Muu väärinkäyttöoireyhtymä, komplisoitunut Muu väärinkäyttöoireyhtymä, ei komplisoitunut Myrkytys tai lääkkeen toksinen haittavaikutus,aik, ei K Epämääräinen oire,dg määrittämättä + K Epämääräinen oire,dg määrittämättä, ei K Akuutin leukemian konservatiivinen hoito,aikuinen NordDRG-ryhmityksen mukaiset vuodeosastohoitojaksot
Alle 24 hoitojaksoa vuodessa
Keskussairaala
Aivoverenkierron häiriö, diffuusi, ei K Hermoston infektiosairaus,ei virusaivokalvontulehdus Korvatulehdus tai ylähengitystieinfektio+K,aik Korvan,nenän,kurkun muu sairaus,aikuinen Suppea hengityselinten toimenpide, komplisoitunut Alahengitystieinfektio tai inflammaatio,aik+K Alahengitystieinfektio tai inflammaatio,aik,ei K Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä SISÄTAUDIT
Obstruktiivinen hengitystieinfektio tai astma,aik+K Obstruktiivinen hengitystieinfektio tai astma,lapsi,ei K Hengityselinten muu sairaus, komplisoitunut Ruuansulatuskanavan pahanlaatuinen kasvain+K Ruuansulatuskanavan pahanlaatuinen kasvain,ei K Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö,lapsi, ei K Hampaiden ja suun sairaus, ei hammashoidon tp, aikuinen Ruuansulatusjärjestelmän muu sairaus,aik+K Ruuansulatusjärjestelmän muu sairaus,aik,ei K Maksan tai haiman alueen pahanlaatuinen kasvain Tuki- ja liikuntaelinten tai sidekudosten muu toimenpide, ei K Tuki-ja liikuntaelinten tai sidekudoksen maligniteetti tai patol.mur Tuki- ja liikuntaelinsairauden tai sidekudossairauden oireet Tuki- ja liikuntaelinsairauden tai sidekudossairauden jälkihoito Tuki- ja liikuntaelinsairaus tai sidekudossairaus,muu Ihon tai ihonalaisen kudoksen muu tp,ei K Ihon tai ihonalaisten elinten infektiosairaus,aik,+K Ihon tai ihonalaisen kudoksen vamma,aikuinen,+K Ihon tai ihonalaisen kudoksen vamma,aikuinen, ei K Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä SISÄTAUDIT
Munuaisten ja/tai virtsateiden infektio,lapsi Munuais- ja virtsatiesairauden oire,aik+K Munuais- ja virtsatiesairauden oire,aik,ei K Munuais- ja virtsatiesairauden oire,lapsi Miehen sukuelinten pahanlaatuinen sairaus,ei K Lymfooman tai kroonisen leukemian operatiivinen hoito+K Lymfooman tai kroonisen leukemian operatiivinen hoito, ei K Akuutin leukemian konservatiivinen hoito,lapsi Myeloproliferatiivinen muu sairaus tai huonosti erilaistunut kasv . +K Myeloproliferatiivinen muu sairaus tai huonosti erilaistunut kasv,ei K Virussairaus tai tuntemattomasta syystä aiheutuva kuume,lapsi Ei- psykoottinen maanis-depressiivinen häiriö, työikäinen Orgaanisperäinen psyykkinen häiriö, ei kompl Myrkytys tai lääkkeen toksinen haittavaikutus,aikuinen +K Myrkytys tai lääkkeen toksinen haittavaikutus,lapsi Vamma,myrkytys ja lääkkeenhaittavaikutus +K Vamma,myrkytys ja lääkkeenhaittavaikutus, ei K Leikkaustp,muuhun terveyspalvelujen käyttöön liittyen Epätavallinen toimenpiteen ja diagnoosin yhdistelmä,laaja tp Epämääräinen tai virheellinen diagnoosien ja/tai toimenpiteiden yhd.
Epätavallinen toimenpiteen ja diagnoosin yhdistelmä,suppea tp Verisuoniston muu kirurginen hoito, ei komplisoitunut HIV:n hoito,johon voi liittyä myös vähäisiä lisäsairauksia Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä LASTENTAUDIT
Avohoito
Hinta €
Hoitopuhelu
Hoitopuhelu, erityistutkimus
sisältää kalliin tutkimuksen n.500 € Sähköinen konsultaatio
Lääkäri 30` Ei lab/rtg
Lääkäri 45` Peruslab.
Sisältää muutaman perusverikokeen/yhden rtg-tutkimuksen (THX, LI).
Lääkäri ja sair.hoitaja 45`
Erikoispoliklinikkakäynti (astma-, diabetes-, reuma-, kehitysseuranta-) sisältää lääkärin ja sairaanhoitajan/fysioterapeutin (kehi-pkl), peruslab.
Lääkäri 45` Kallis tutkimus
Sisältää kalliin laboratorio- tai radiologisen tutkimuksen tai apuvälineen tai toimintakokeen. Lääkäri 60` Eritt.kallis tutk
Erikoispoliklinikka ja erittäin kallis tutkimus (MRI/CT + kalliit lab. tutkimukset esim. kromosomitutkimus). Lääkäri, kardiologi 60`
Kardiologinen tutkimus sisältää sydämen-UÄ, EKG, THX-rtg, RR -raajamittaukset.
Lääkäri 60`Kallis lääkeinfuusio
Sisältää lääkärin vastaanoton, kalliin biologisen lääkkeen (Remicade) tai sytostaatin tai kasvutekijän.
Sairaanhoitaja 45`
Erikoispoliklinikan sairaanhoitajan vastaanotto ilman tutkimuksia.
Sairaanhoitaja 45` Toimintakoe
Holter-, Zenicor-, ambulatorinen RR-, esofaguksen pH-rekisteröinti, glukoosisensorointi, GnRH-koe, ACTH-koe, keskuslaskimokatetrin huuhtelu + peruslab., PRICK-testit tai juoksurasitus.
Ravitsemusterapeutti 60`
Perusteellinen ravitsemusneuvonta (mm. ruoka-aineallergiat, diabetes, FH-tauti, lihavuus), erityisruokavalion suunnittelu.
Sairaanhoitaja 60`Kallis lääke
Kallis sytostaatti (Oncaspar) tai kasvutekijä (Neulasta).
Lääkäri 45`Kallis tutkimus
Sisältää laboratorio- ja kalliin radiologia tutk.yleensä magneetti Reumalapsen anestesiatoimenpide
Nivelstatus (reumatologi), nivelen sisäinen glukokortikoidi-injektio (tarv. UÄ-kontrollissa) anestesiassa, anestesian jälkeinen seuranta.
Reuma anestesiatmp + kallis lääke
Nivelstatus (reumatologi), nivelen sisäinen glukokortikoidi-injektio (tarv. UÄ-kontrollissa) anestesiassa, anestesian jälkeinen seuranta, kallis biologinen lääke (Remicade).
Laaja aivolisäkerasitus 8h
Arginiini-insuliini-ACTH-koe, laaja aivolisäkkeen toiminnan tutkiminen, sisältää tutkimuslääkkeet, välineet, lab.tutkimukset, lääkärin ja kahden hoitajan työpanoksen.
Kasvuhormonirasitus
Arginiini-koe, kasvuhormonierityksen tutkiminen, sisältää tutkimuslääkkeen, välineet, lab.tutkimukset, lääkärin ja hoitajan työpanoksen. Insuliinipumppuhoidon 1. kontrolli
Diabeteshoitajan ja -lääkärin vastaanotto, glukoosisensorointi, insuliinipumppu ka. 2173 €.
Verituotteiden siirto
Punasolu- ja/tai trombosyyttisiirto hematologisissa/syöpäsairauksissa, potilaan seuranta 2-5 h. Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä LASTENTAUDIT
NordDRG-ryhmä
nro
Hinta €
NordDRG-ryhmityksen mukaiset vuodeosastohoitojaksot
Yli 24 hoitojaksoa vuodessa
Keskussairaala
Korvatulehdus tai ylähengitystieinfektio,lapsi +K Korvatulehdus tai ylähengitystieinfektio,lapsi, ei K Obstruktiivinen hengitystieinfektio tai astma,lapsi,ei K Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö,lapsi +K Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö,lapsi, ei K Määritetty tulehduksellinen nivelsairaus,ei K Munuaisten ja/tai virtsateiden infektio,lapsi Vastasyntyneen jatkohoito tai myöh.ilmenevä neonat.ong.
Vastas,sp 1500-2499, useiden elinjärjerstelmien ongelmia Vastas,sp 1500-2499, ei useiden elinjärjestelmien ongelmia Vastasyntynyt sp 2500 tai enem.useiden elinjärjestelmien ong.
Vastasyntynyt sp 2500 tai enem. muu merkittävä ongelma Akuutin leukemian konservatiivinen hoito,lapsi Virussairaus tai tuntemattomasta syystä aiheutuva kuume,lapsi Myrkytys tai lääkkeen toksinen haittavaikutus,lapsi NordDRG-ryhmityksen mukaiset vuodeosastohoitojaksot
Alle 24 hoitojaksoa vuodessa
Keskussairaala
Hermoston infektiosairaus,ei virusaivokalvontulehdus Synnynnäinen sydän tai läppävika,lapsi Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä LASTENTAUDIT
Hampaiden tai suun sairaus,ei hammash tp,lapsi Ruuansulatusjärjestelmän muu sairaus,lapsi Tuki-ja liikuntaelinten tai sidekudoksen maligniteetti tai patol.mur Tuki- ja liikuntaelinsairauden tai sidekudossairauden oireet Ihon tai ihonalaisen kudoksen muu tp,ei K Ihon tai ihonalaisten elinten infektiosairaus, lapsi Ravitsemuksellinen tai muu metabolinen häiriö,lapsi Munuais- ja virtsatiesairauden oire,lapsi Munuaisten tai virtsateiden muu sairaus,lapsi Retikuloendoteliaali- tai immuunijärjestelmän sairaus +K Orgaanisperäinen psyykkinen häiriö, ei K Vamma,myrkytys tai lääkkeen haittavaikutus, ei K Epämäär oire,diagnoosi määrittämättä,ei K Lastentautien pitkittynyt hoito
Hpv
Pitkittynyt hoitojakso (yli 20 päivää) /hoidollinen syy Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä IHO- JA SUKUPUOLITAUDIT
Avohoito
Hinta €
Hoitopuhelu
Sähköinen konsultaatio
Lääkäri 30` Uusintakäynti
Sisältää mm. nestetyppijäädytyshoidon. Lääkäri 60` Tutk,paikhoito,tod
Ensi-/päivystyskäynti. Uusintakäynti, johon liittyy laboratorio- ja radiologisia tutkimuksia, toimenpide ilman koepalaa, todistus tai sairaanhoitajan toteuttama tutkimus, hoito ja ohjaus.
Sairaanhoitaja 30`
Sairaanhoitajan itsenäinen vastaanotto sisältää UV-valohoidon, paikallishoidon, testauksen, altistuksen ja ohjauksen.
Epikutaanitesti
Sisältää lääkärin ja sairaanhoitajan yhden testiviikon työn, testivälineet, laboratoriotutkimukset ja todistukset.
Ihotoimenpide
Pientoimenpide paikallispuudutuksessa, PAD -diagnostiikka, fotodynaaminen hoito, botuliinitoksiini.
Kallis lääkeinfuusio
Infuusiotoimenpide, kallis lääke ja tarvittavat laboratoriotutkimukset.
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä NEUROLOGIA
Avohoito
Hinta €
Hoitopuhelu
Sähköinen konsultaatio
Lääkäri 30` Kontr.
Lääkäri 60` Tutkim./Neuropsyk.
Lääkärikäynti sisältää laboratoriotutkimuksia (Liquor, isotooppi) ja radiologisia tutkimuksia (pään/selän CT + magneetti). Neuropsykologin vastaanottokäynti.
Lääkäri 60`ja sairaanhoitaja
Kontrollikäyntiin sisältyy mm. toimenpide (Likvor) tai testi (Cerad).
Sairaanhoitaja 30`
Sisältää sairaanhoitajan tekemät testit (esim. MMSE) ja kontrollit.
Sairaanhoitaja 60`
Sisältää sairaanhoitajan ohjauksen ja pistosopetuksen tai Cerad-testin.
Sairaanhoit. 2h/Puheterapeutti
Sairaanhoitajan laaja potilasinfo (esim. alkuohjaus + pistosopetus). Puheterapeutin vastaanottokäynti.
Natalizumabihoito
MS-taudin lääkehoito 4 vkon välein, kesto 6 kk - 2 v tai enemmän. Lääkärin tarkastus, kallis lääke ja laboratoriotutkimukset joka hoitokerta. Magneettitutkimus (laaja) ja tarv. erityistyöntekijäpalveluita 1-3/vuosi.
Toistuva immunoglobuliinihoito
Kallis infusoitava lääkehoito. Lääkärin tarkastus. ENMG-tutkimus (vaativa). Botulinumtoksiinipistoshoito
Pistoshoito kierokaula-, halvaus- ja lihassair.potilaiden hoitoon mm. spastisuuden lieventämiseen. Sairaanhoitajan valmistelu, lääkärin vastaanotto.
Botulinumtoksiinipistos EMG
Edrophoniumtesti
Käytetään Myashtenia gravis diagnostiikassa. Lääkärin vastaanotto, iv-testiaineenanto, sairaanhoitaja kanyloi ja tarkkailee potilasta.
Steroidipulssihoito
Käytetään MS-taudin pahenemisvaiheenhoidossa. Lääkärin tarkastus hoidon aloituksessa, peruslaboratoriotutkimukset. Sairaanhoitajan valmistelut ja seuranta. Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä NEUROLOGIA
NordDRG-ryhmä
nro
Hinta €
NordDRG-ryhmityksen mukaiset vuodeosastohoitojaksot
Yli 24 hoitojaksoa vuodessa
Keskussairaala
Aivoinfarkti tai muu pitkäkest.aivoverenkierron häiriö+K Aivoinfarkti tai muu pitkäkest.aivoverenkierron häiriö,ei K Ohimenevä iskemia (TIA) tai muu aivoverenkier häiriö ilman infarktia NordDRG-ryhmityksen mukaiset vuodeosastohoitojaksot
Alle 24 hoitojaksoa vuodessa
Keskussairaala
Hermoston infektiosairaus,ei virusaivokalvontulehdus Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö,aik, ei K Tuki- ja liikuntaelinten tai sidekudoksen maligniteetti tai patol murtuma Tuki- ja liikuntaelinsairauden tai sidekudossairauden oireet Ravitsemuksellinen tai muu metabolinen häiriö,aik,ei K Orgaanisperäinen psyykkinen häiriö,ei K Harvinainen tai virheellinen toimenpiteen ja diagnoosin yhd Hengityshalvaushoito
Hpv
7793K Hengityshalvaushoito
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä LASTENNEUROLOGIA
Avohoito
Hinta €
Hoitopuhelu
Sähköinen konsultaatio
Lääkäri 60`
Puheterapeutti
Sairaanhoitaja 60`
Neuvontaa ensikäynnin jälkeen/esikäynti osastolla.
Lapsen apuvälinearvio
Moniammatillisen työryhmän tekemä liikunta ja/tai kehitysvammaisen lapsen apuvälinearvio. Etiologinen tutkimuspaketti I
Asiantuntijavastaanotot, johon sisältyy vaativa etiologinen tutkimuspaketti mm. kalliita laboratoriotutkimuksia, UNI-EEG/EEG ja MRI.
Etiologinen tutkimuspaketti II
Asiantuntijavastaanotot, johon sisältyy tavanomainen etiologinen tutkimuspaketti mm. kontrolli laboratorio- ja radiologisia tutkimuksia.
Botulinumpistoshoito
Liikuntavammaisen lapsen botulinumpistoshoito. Moniammatillisen tiimin neuvottelu, tmp valmisteluineen (mahd. päiki+nukutus) ja jälkikotrollit. Neuropsykologi 60`
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä LASTENNEUROLOGIA
NordDRG-ryhmä
nro
Hinta €
NordDRG-ryhmityksen mukaiset vuodeosastohoitojaksot
Yli 24 hoitojaksoa vuodessa
Keskussairaala
NordDRG-ryhmityksen mukaiset vuodeosastohoitojaksot
Alle 24 hoitojaksoa vuodessa
Keskussairaala
Ravitsemuksellinen tai muu metabolinen häiriö,lapsi Lastenneurologian pitkittynyt hoito
Hpv
Pitkittynyt hoitojakso (yli 20 päivää) /hoidollinen syy Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä KEUHKOSAIRAUDET
Avohoito
Hinta €
Hoitopuhelu
Sähköinen konsultaatio
Lääkäri 30`+ sairaanhoitaja
Sisältää keuhkofunktiotutkimukset.
Lääkäri 45`+ sairaanhoitaja
Sisältää keuhkofunktiotutkimukset.
Kuntoutusohjaaja 45`
Kuntoutusohjaajan kotikäynti 3 h
Happirikastinpotilaan ohjaus mm. laitteet, nestehappi, happipullojen aloitus.
Diagnostinen unitutkimus
Unirekisteröinnin ohjauskäynti. Empletta-kotirekisteröinti ja purku. Tarv. Ekg, keuhkofunktiotutkimukset.
Oksimetriseuranta
Diagnostinen unitutkimus. Korvaa Empletta-rekisteröinnin. Uniapneahoidon aloitus (CPAP-hoito)
Uniapneahoidon alkuohjaus, hoidonarviokäynti 3 pv kuluttua sekä seurantakäynti 2 kk kuluttua. Potilas saa CPAP -laitteen, kostuttimen ja noin 1v hoitotarvikkeet.
Tuumoritutkimus
Bronkoskopia, spirometria- ja diffuusiotestilaitteet (sis. kaasut) sekä laboratorio- ja radiologiset tutkimuspaketit. Nabic-tiputus eri toimenpiteenä mon.pkl:lla.
Bronkoskopia
Toimenpide, joka sisältää moniammatillisen valmistelun, tutkimuksen ja seurannan. Infektio BAL-tutkimus. Immunivajauspotilaan lääkehoito
Immunivajauspotilaan lääkehoito 4 vkon välein.
Tuberkuloosipotilaan lääkehoito
Sisältää lääkärin ja sh vastaanoton, lääkkeen, Mantoux, näkötestin, yskösnäytteet sekä laboratorio- ja radiologiset tutkimukset. Tarv. bronkoskopia.
Happihoidon aloitus
Kaasumaisen happihoidon aloituksen ohjaus. Sisältää virtaussäätimen ja tarvikkeet.
Hengitysapuväl.käynti/soitto
Sisältää hengitysapuvälineen ohjauskäynnin tai puhelinmääräyksen. Luovutetaan CPAP-maski/letku, happiviikset, soudattimet tai kostutin. Tarv. laitteen vaihto.
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä KEUHKOSAIRAUDET
NordDRG-ryhmä
nro
Hinta €
NordDRG-ryhmityksen mukaiset vuodeosastohoitojaksot
Yli 24 hoitojaksoa vuodessa
Keskussairaala
Obstruktiivinen hengitystieinfektio tai astma,aik+K Obstruktiivinen hengitystieinfektio tai astma,aik,ei K NordDRG-ryhmityksen mukaiset vuodeosastohoitojaksot
Alle 24 hoitojaksoa vuodessa
Keskussairaala
Hermoston infektiosairaus, ei virusaivokalvontul Korvatulehdus tai ylähengitystieinfektio,aik, ei K Alahengitystieinfektio tai inflammaatio,aik+K Alahengitystieinfektio tai inflammaatio,aik, ei K Sydinfarkti ilm monim perussair,elossa 4.hoitopäivänä Sydämen toiminnan vajaus tai kardiogeeninen shokki Tuki-ja liikuntaelinten tai sidekudoksen maligniteetti tai patol.mur Lymfooma tai krooninen leukemia,ei K, sädehoito Myrkytys tai lääkkeen toksinen haittavaikutus, aikuinen+K Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Jatkohoitoa odottavat potilaat
Mikäli hoidonporrastus ei toimi suunnitellusti, ja potilaan hoito pitkittyy somaattisella erikoisalalla,(jatkohoitolähete annettu), kuntayhtymä perii erikoissairaanhoitoon kuulumattomien potilaiden hoidosta vuodeosastolla hoitopäivämaksun, joka 1-7 päivän aikana vastaa todellisia kustannuksia ja jotasen jälkeen korotetaan 50 %.
Lisähoitopäivämaksu voidaan periä kuntayhtymän sairaaloissa sellaisella osastolla tai erillisessäyksikössä, joka on tarkoitettu vain erikoissairaanhoitoon kuulumattomien potilaiden hoitoon.
Hinta€
Keskussairaala
9801K Yleislääketiede 1-7 pv
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä PSYKIATRIA
Yleissairaalapsykiatria
Aikuispsykiatrian vuodeosastojen sekä toiminnallisen kuntoutuksen(TOIKU) avohoitokäynnit
käynti
Effica tuotenimi
Hoipu Hoitopuhelu on potilaalle etukäteen varattu oma henkilökoh-
tainen puhelinaika.
Hoitopuhelu korvaa käynnin pkl:lla ja soitto edellyttää hoitoakoskevan kirjauksen sairauskertomukseen.
Hoitopuhelu edellyttää aina aikaisempaa käyntiä terveydeyden-huoltoyksikössä.
Konsu 7000K Sähköinen konsultaatio perusterveyshuollolle
7001K Seuranta/lyhyt käynti lääkärin, psykologin tai hoitajan vastaanotolla
tai toiminnallisessa kuntoutuksessa (30min) 7002K Hoito-/ terapiakäynti lääkärin, psykologin tai hoitajan vastaanotolla
tai toiminnallisessa kuntoutuksessa (60min) 7003K Tutkimus / konsultaatiokäynti lääkärin, psykologin tai
hoitajan vastaanotolla tai toiminnallisessa kuntoutuksessa (120min) Psykiatrian vuodeosastohoito
hoitopäivä
7056K Aikuispsykiatria
7057K Psykiatrinen tehohoito
Erityisen paljon resursseja vaativa hoito, esim. osastolle tulopäivä,sähköhoidonantopäivät,leposidehoito,huone-eristys,vierihoito,kotiin viety verkostotyö jne.
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä NUORISOPSYKIATRIA
Avohoito (pohjoinen ja etelä)
Välimuototyöryhmä
Osasto 8 avohoitokäynnit
käynti
Hinta€
Hoipu Hoitopuhelu on potilaalle etukäteen varattu oma henkilökoh-
tainen puhelinaika.
Hoitopuhelu korvaa käynnin pkl:lla ja soitto edellyttää hoitoakoskevan kirjauksen sairauskertomukseen.
Hoitopuhelu edellyttää aina aikaisempaa käyntiä terveydeyden-huoltoyksikössä.
Konsu 7400K Sähköinen konsultaatio perusterveyshuollolle
7403K Yksilökäynti
Yksilökäynti max 60 min valmisteluineenVanhemman yksilökäynti 7404K Vaativa käynti
Yksilökäynti lääkärillä,ryhmähoito yksilöterapiakäynti yli tunnin valmisteluineen 7405K Erityisen vaativa käynti
Perhekartoitukset ja - tapaamiset, verkostotapaamisetkotikäynnit,vanhempien tutkimus ja terapiapsykologiset- ja toimintaterapeuttiset tutkimuksetlääkärikäynti,sis.lausunnon tai alkukartoituksen 7406K Erityisen vaativa käyntitapaaminen potilaan omaan toimintaympäristöön
Määräaikainen tiivis avohoito sairaalahoidon välttämiseksi tai osastohoidon Tapaamisen kesto vähintään 2 h valmisteluineenLääkäri-,sairaanhoitaja/mielenterveyshoitaja-,kuntoutusohjaaja-,sosiaalityön-tekijä-,psykologi-,toimintaterapeutti-,ravitsemusterapeutti palvelutPerhetapaamiset,verkostotapaamiset kotona ja koulussaRyhmähoito arjen hallinnan tukemiseksi esim.syömishäiriöiden ruokaryhmäPsykoedukaatio potilaalle ja perheelle Puoliavoimet toimintamuodot
käynti
7452K Nuorisopsykiatrinen päiväosastohoito
Vuodeosastohoito
hoitopäivä
7451K Nuorisopsykiatrian kuntouttava hoito
7453K Osastotutkimus (4-6 viikkoa)
7454K Tehohoito tai kriisijakso
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä LASTENPSYKIATRIA
Avohoito (pohjoinen ja etelä)
Kotisairaala
Oasto 10 avohoitokäynnit
käynti
Hinta€
Hoipu Hoitopuhelu on potilaalle etukäteen varattu oma henkilökoh-
tainen puhelinaika.
Hoitopuhelu korvaa käynnin pkl:lla ja soitto edellyttää hoitoakoskevan kirjauksen sairauskertomukseen.
Hoitopuhelu edellyttää aina aikaisempaa käyntiä terveydeyden-huoltoyksikössä.
Konsu 7500K Sähköinen konsultaatio perusterveyshuollolle
7501K Yksilökäynti
Yksilökäynti max 60 min valmisteluineenVanhemman yksilökäynti 7502K Vaativa käynti
Yksilökäynti lääkärillä,ryhmähoitoyksilöterapiakäynti yli tunnin valmisteluineen 7503K Erityisen vaativa käynti
Perhekartoitukset ja - tapaamiset, verkostotapaamisetkotikäynnit,vanhempien tutkimus ja terapiapsykologiset- ja toimintaterapeuttiset tutkimuksetlääkärikäynti,sis.lausunnon tai alkukartoituksen Puoliavoimet toimintamuodot
käynti
7554K Lastenpsykiatrinen päiväosastohoito
Vuodeosastohoito
hoitopäivä
7551K Pitkä lastenpsykiatrinen osastohoito (1/2-2 vuotta)
7552K Lastenpsykiatrinen osastotutkimus (4-6 viikkoa)
7553K Tehohoito tai kriisijakso
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä KUNTOUTUS
Avohoito
Hinta €
Hoitopuhelu
Hoitopuhelu, erityistutkimus
Sisältää kalliin tutkimuksen, n. 500€.
Sähköinen konsultaatio
Lääkäri 30` Ei tutkim.
Lääkäri 30` Kalliit tutkim
Sisältää MRI -tai ENMG-tutkimuksen.
Lääkäri 45` Ei tutkim.
Lääkäri 45` Kalliit tutkim.
Sisältää MRI -tai ENMG-tutkimuksen.
Lääkäri 60` Ei tutkim.
Lääkäri 60` Kalliit tutkim.
Sisältää MRI -tai ENMG-tutkimuksen.
Liikuntafys, psykologi 60`
Liikuntafysiologin ja psykologin vastaanotto. Henk.koht.kuntoutus. Juoksumatto.
Liikuntafys. 2h Lausunto
Kuntoutussuunnittelija 90`
Psykologi 2h
Psykologin tutkimus ja arviointi
Erityistyöntekijä 30`
Erityistyöntekijä 45`
Erityistyöntekijä 60`
Erityistyöntekijä 90`
Erityistyöntekijä 2h
Erityistyöntekijä 3h
Erityistyöntekijä 4h
Työkunnon arviointi I
Lääkärin käynti x 2, kuntoutussuunnittelija, tavanomaiset radiologiset- ja laboratoriotutkimukset.
Työkunnon arviointi II
Lääkärin käynti x 2-3, kuntoutussuunnittelija, kalliita laboratorio- ja kuvantamistutkimuksia (MRI, ENMG,CT).
Lastantekopaketti
Sisältää toimintaterapeutin (tarv. ft) tekemät käsilastat mm. lepo-, ekstensori- ja flexorilastat. Koestimulaattorin säätö+poisto
Varsin. stimulaattorin 1. kontrolli
Stimulaattorin seurantakäynti
Kipuryhmä
Ryhmäkäynnit
Liikuntafysiologin tutkimusryhmä
Moniammatillinen käynti 3h
läkärin ja kunt.suunn.käynnit
sis.laboratorion ja kuvantutkimuksia,B-lausunto

Moniammatillinen käynti II
lääkärin ja kunt.suunn.käynnit

sis.erittäin kalliita tutkimuksia
Moniammatillinen käynti 60´
läsnä useampi kunt.tutk.osallistunut työntekijä

lääkäri.kunt.suunn.,psykologi,fysioterapeutti,toim.terapeutti jne
Lääkäri 90´ei kalliita tutkimuksia
Lääkäri 90´ Kalliit tutkimukset
Kipuhoitaja 2h Kalliit lääkkeet
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä SOSIAALIPALVELUT
Hinta €/käyttöpäivä/ kerta
Ei kuntalaskutusta
SK100
ERITYISHUOLLON POLIKLINIKKA
Lääkäripalvelut
Erityishuollon lääkäripalvelu, erikoislääkäri Hammaslääkäripalvelut
Psykologipalvelut
Laaja psykologinen tutkimus tai lausunto 3 h Sosiaalityön palvelut
Sos.työ asiakaskonsultaatio 1h
Fysioterapeutin palvelut
Konsultaatiopalvelut
Toimintaterapeutin palvelut
Rav.ter. asiakaskonsultaatio 1h
Ravitsemusterapeutin palvelut
Puheterapeutin palvelut
MAPA-koulutus
SK200
ASUMISPALVELUT
Tuettu asuminen
Tuettu as.asum.tuki,taso I
Tuettu as.asum.tuki,taso II
Palveluasuminen
Palv.as.asum.tuki,taso I
Palv.as.asum.tuki,taso II
Tehostettu palveluasuminen / vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen
Tuen taso I
Tuen taso I
Tuen taso II
Tuen taso III
Lasten ja nuorten asuminen
Laitoshoito
Laitoshoit.asum.tuki,taso I
Laitoshoit.asum.tuki,taso II
Laitoshoit.asum.tuki,taso III
Laitoshoit.asum.tuki,taso IV
SK300
LYHYTAIKAISHOIDON PALVELUT
Laitoshoidon palvelut
Laitoshoito,lyhytaik.hoito
Laitosh.vah.tuettu lyhytaik.ho
Laitos.h.eritt.vaat.lyhytaik.hoi
Lait.h.arviointi- ja tutk.jakso
Avohuollon palvelut
Avohuolto,lyhytaikaishoito
Avoh.vah.tuettu lyhytaik.hoito
Erittäin vaativa lyhytaikaishoito
Erittäin vaativa lyhytaikaishoito, sis yöhoitajan
Asumistaitojen kartoitus
Asumisvalmennus
Opiskelijoiden asumispalvelu
Tutkimusjakso
Päivähoito:
Päivähoito, enintään 4h
Päivähoito, enintään 9h
Vahvasti tuettu päivähoito, enintään 4h
Vahvasti tuettu päivähoito, enintään 9h
Erittäin vahvasti tuettu päivähoito, enintään 9h
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
Koululaisten aamu ja iltapäivätoiminta,vahvasti tuettu
Leirit ja ryhmälomitus:
Vahvasti tuettu leiripalvelu, 5 käyttöpäivää Ryhmälomitusviikonloppu, 3 käyttöpäivää Vahvasti tuettu ryhmälomitusviikonloppu, 3 käyttöpäivää SK400
TOIMINTAPALVELUT JA TULKKAUSPALVELUT
Toimintapalvelut
Yksilöllisesti tuettu päivätoiminta 1/2 päivä Vahvasti tuettu päivätoiminta 1/2 päivä €/tunti
Tulkkauspalvelut
€/tunti
€/tunti
€/tunti
€/ohjauskokonaisuus
SK500
CAREA-KOULU
Perusopetus vaikeasti kehitysvammaisille
Hinta perustuu valtionapuun ja kotikuntakorvaukseen lukuvuosittain Lisäopetus vaikeimmin kehitysvammaisille nuorille
Hinta perustuu valtionapuun ja kotikuntakorvaukseen lukuvuosittain Vahvasti tuettu yksilöllinen opetus (kevät 2014) Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, vahvasti tuettu
Koulu ap/ip vir.halt.päätös
€/päivä
VAIKEIMMIN VAMMAISTEN LASTEN JA NUORTEN
OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN

Mikäli oppilas ei ole Carea-koulun laskentapäivissä, niin valtionosuuden saa kotikunta. Tällöin noudatetaan seuraavia periaatteita: Pitkäkestoinen (yli 3 kk) koulunkäynti
Koulupäivältä ja koulunkäynti opetusryhmässä €/koulupäivä
Lyhytkestoinen koulunkäynti
Koulutunneilta ja koulunkäynti opettajan ohjeiden mukaisesti, mutta pääosin kouluohjajan toimesta tuntitaksan ollessa pätevyydestä riippuen €/tunti
Asuminen, hoito, tutkimus ja kuntoutus laskutetaan asumisyksikön hoito- ja asumispäivän normaali hinnan mukaisesti.
Koulukustannukset sovitaan kotikunnan kanssa kummassakin tapauksessa erikseen ja tarvittavat päätökset tekee sosiaalipalvelujen johtaja.
Kymenlaakson sairaalapalvelut
SÄDEHOITO
Hinta €
Sädehoidon normaali suunnittelu (esim. prostata,
palliatiiviset hoidot)
Sädehoidon normaali hoitokäynti (esim. prostata,
palliatiiviset hoidot)
Sädehoidon vaativa suunnittelu (esim. rinta, pää ja kaulanalue,
haima, esofagus)
Sädehoidon vaativa hoitokäynti (esim. rinta, pää ja kaulanalue,
haima, esofagus)
Kymenlaakson sairaalapalvelut
APUVÄLINEKESKUS
Erikoissairaanhoidon apuvälinepalveluiden hinnoittelu 2014
Apuvälineen vuokrahinta määräytyy apuvälineen hankinta- ja huoltokustannusten sekä arvioidunkäyttöiän perusteella. Kunnilta laskutettava apuvälinepalvelu sisältää apuvälineiden kilpailutuksen,hankinnan, rekisteröinnin, seurannan, asiakkaalle tehtävän apuvälinearvion, sovituksen, käytönseurannan ja –ohjauksen sekä apuvälineen korjauksen, huollon, puhdistuksen ja apuvälineiden kuljetukset asiakkaille.
Apuvälinepalvelu laskutetaan kunnilta osana erikoissairaanhoidon ennakkolaskutusta.
Vuokrahintaryhmät:
A0 AV 0,00 eur/vrk
Rekisteröitävä lisäosa muulle apuvälineelle Mm. kommunikaatiolaitteet (Bigmack), hankintahinta 200 € Mm. kommunikaation lisälaitteet, hankintahinta 250 € Mm. nostoliinat, hankintahinta 200-300 € Mm. sähkökäyttöiset kotihoitosängyt, hankintahinta 1 000 € Mm. kosketusnäytölliset tietokoneet kommunikointiin, hankintahinta 700 € Mm. WC-tuoli, pyörällinen, hankintahinta 1 500 € Mm. aktiivipyörätuolit, hankintahinta 3 000 € Mm. mopo kolmipyöräinen, hankintahinta 3 500 € Mm. seisomateline, hankintahinta 5 000 € Mm. makuuhaavapatja, hankintahinta 3 200 € Mm. kommunikoinnin laitteet, hankintahinta 4 000 € Mm. sähköpyörätuolit, hankintahinta 9 000 € Mm. ympäristöhallintajärjestelmät, hankintahinta 7 000 € Mm. sähköpyörätuolit, hankintahinta 12 000 € Mm. sähköpyörätuolit, hankintahinta 13 500 € Mm. sähköpyörätuolit, hankintahinta 15 000 € Mm. sähköpyörätuolit, hankintahinta 16 000 € Mm. järjestelmäpyörätuolit, hankintahinta 20 000 € Mm. opaskoirat näkövammaisille (opaskoirakoulun laskutuksen mukaan) Kalliit kommunikaation- ja ympäristöhallinnanjärjestelmät (iiriksellä ohjattavat) Apuvälinepalveluhinnasto vakuutusyhtiöille
Kotikäynti 1–2 h (sis. matkakustannukset)
Kotikäynti 3–5 h (sis. matkakustannukset) Vakuutusyhtiöltä laskutetaan vuokrahinnan lisäksi toteutuneet apuvälineen kuljetuskustannukset

Source: http://www.carea.fi/folders/Files/Esityslistat/vuosi%202014/Liite_nro%206_24_1_2014.pdf

xerox.it

Material Safety Data Sheet ______________________________________________________________________________________________ SDS # : A-0009 Dry Imager -Black Issuing Date 1983-01-25 Revision Date 2011-07-27 Version 1 1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION Trade Name: 2020, 2300, 2350, 2600, 2700, 3100, 3100 LDC, 3103,3107, 3109, 3300, 3400, 3450, 3700, 8040, 8040 SeriesEP, 4045

spitaloftalmologie.ro

CURRICULUM VITAE Prof. Dr. Pop I. Monica-Daniela Telefon : 021 210 78 64; 021 319 27 53 Data si locul nasterii : 22.06.1953, Cluj-Napoca, judetul Cluj. Stare civila: Casatorita din 1981 cu Dr. Ing. Mircea Pop, cercetator stiintific principal la Academia Romana – Centrul de Chimie Organica C.D. Nenitescu. Un copil, Suzana-Letitia (n. 1987), doctoranda in Stiinte Politice. Ed

Copyright © 2010 Medicament Inoculation Pdf