Bop ourense 18-08-11.pdf

B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n . º 1 8 5 · X o v e s , 1 8 a g o s t o 2 0 1 1 dentro del plazo de diez días, contados desde el siguiente a la Estatuto dos traballadores, texto refundido aprobado polo publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, Real decre- to 713/2010 sobre rexistro e depósito de convenios e acordos Asimismo, se advierte al concesionario que figura en la ante- colectivos de traballo e Real decreto 2412/1982, do 24 de rior inscripción de que, de no comparecer en el citado plazo, xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da Administración la notificación de esta resolución se entenderá producida a do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia, en materia de todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento traballo e as demais normas aplicables do dereito común, del plazo señalado para comparecer. Contra esta resolución que pone fin a la vía administrativa, Primeiro.- Ordena-lo seu rexistro e depósito no Rexistro de de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 del Texto Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Autónoma de Galicia, creado mediante Orde do 29 de outubro Legislativo 1/2001, de 20 de julio (BOE del 24); en el Real de 2010 (DOG n.º 222, do 18 de novembro de 2010) e notifica- Decreto 1771/1994, de 5 de agosto (BOE de 19), de adapta- ción ás representacións empresariais e sociais da Comisión ción a la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Segundo.- Dispoñe-la súa publicación no Boletín Oficial da Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27), del pro- cedimiento administrativo en materia de aguas, y con la O xefe territorial da Consellería de Traballo e Benestar en redacción actual dada a ésta por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14), el titular podrá interponer recurso con- Convenio colectivo do comercio de elementos do metal de tencioso-administrativo ante la sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (sede de Valladolid), o ante la de la comunidad autónoma a la que Quedan sometidas ás estipulacións deste convenio tódalas pertenezca su domicilio, en el plazo de dos meses, contados empresas dedicadas ó comercio do metal en xeral.
a partir del día siguiente a su comparecencia, o en su defec- to, a partir del día siguiente al vencimiento del plazo seña- Quedan comprendidos neste convenio tódolos traballadores lado para comparecer, pudiendo, si lo desea, presentar pre- das empresas incluídas no ámbito funcional, coas excepcións do viamente recurso de reposición ante esta ConfederaciónHidrográfica del Duero en el plazo de un mes, contado a par- Estatuto dos traballadores e dos menores de 16 anos, os cales tir de la misma fecha, en los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra- As disposicións deste convenio rexerán en Ourense e a súa Lo que se comunica para su conocimiento y efectos. A duración deste convenio será dun ano, comezando o 1 de La jefa de Servicio de Registro de Aguas y Recursos xaneiro de 2011 e finalizando o 31 de decembro de 2011.
O convenio prorrogarase por períodos anuais de non denuncialo R. 3.438
calquera das partes, con antelación mínima de tres meses, res-pecto da data da súa terminación. A denuncia farase mediantecomunicación escrita á outra parte na que se fará consta-larepresentación que se teña e as materias de negociación.
III. COMUNIDADE AUTÓNOMA
Ó finaliza-la vixencia á que se refire o artigo 4, manterán a III. COMUNIDAD AUTÓNOMA
súa vixencia todas e cada unha das cláusulas ata a entrada envigor do próximo convenio.
Consellería de Traballo e Benestar
Artigo 6.- Condicións máis beneficiosas.
Departamento Territorial
Tódalas contidas neste convenio estableceranse con carácter de mínimos, polo que os pactos, acordos ou situacións actual- mente implantadas nas distintas empresas que impliquen con- dicións máis beneficiosas, subsistirán para aqueles traballado- Artigo 7.- Compensación e absorción.
Asunto: Resolución de inscrición e publicación As condicións que se establecen neste convenio son compen- Destinatario: Francisco Rodríguez García sables e absorbibles en cómputo anual conforme á lexislación Código de convenio: número 32000125011981 vixente, respectándose as situacións persoais en igual forma.
Unha vez visto o texto do Convenio colectivo do comercio de elementos do metal de Ourense para o ano 2011 subscri- to, o día 22 de xuño de 2011, dunha parte, en representación A xornada de traballo máxima para o persoal comprendido da parte empresarial, polos/as designados/as pola neste convenio é de 40 horas semanais. As empresas exporán Federación de Comercio de Ourense e a Asociación de en cada centro de traballo o calendario laboral pactado que Concesionarios de Automóviles de Ourense, e doutra, en deberá conte-lo horario de traballo diario, xornadas, días de representación dos/as traballadores/as do sector, polos/as descanso e festivos correspondentes. O Sábado Santo, o 24 e representantes designados/as polas centrais sindicais Unión 31 de decembro, serán inhábiles neste sector, aqueles esta- Xeral de Traballadores (UXT) e Confederación Intersindical blecementos que por obrigacións comerciais permanezan Galega (CIG) e, de conformidade co disposto no artigo 90 do abertos, deberán substituír estes por outros días. B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n . º 1 8 5 · X o v e s , 1 8 a g o s t o 2 0 1 1 encadradas neste convenio, pola diversidade e diferentes Tódolos traballadores gozarán anualmente de 30 días naturais estruturas das empresas afectadas, considerarase o rendemen- de vacacións, retribuídas a salario base, gratificación de trans- to mínimo adaptado ós usos profesionais de cada actividade A empresa confeccionará conxuntamente o calendario de No entanto, as empresas, dentro da súa peculiar organiza- vacacións cos representantes legais dos traballadores ou cos ción, poderán establece-los devanditos rendementos.
mesmos traballadores se non os hai, será exposto no taboleiro de anuncios e coñecerase con 60 días de antelación á saída da Cando as empresas establezan unhas táboas de rendementos primeira data. As datas de vacacións deberán estar comprendi- e o traballador exceda do mínimo fixado, percibirá unha prima das entre os meses de maio e outubro.
A empresa, por solicitude do traballador, estará obrigada a As tarifas de remuneración por incentivo deberanse calcular entregar un xustificante con expresión das datas de inicio e ter- de modo que o traballador de normal capacidade e rendemen- minación. As vacacións non poderán comezar a computar nin en to obteña polo menos unha retribución superior nun 25% do sábado nin en vésperas de día festivo.
salario basee establecida neste convenio para a súa categoría Artigo 10.- Inasistencias retribuídas.
O traballador, tralo aviso e xustificación, poderase ausentar Artigo 14.- Aumentos periódicos por anos de servizos.
do traballo con dereito a remuneración por algún dos motivos O persoal comprendido neste convenio percibirá aumentos periódicos por anos de servizos consistentes no aboamento de a)15 días naturais no caso de matrimonio.
cuadrienios na contía do 5% sobre o salario basee.
b) 2 días en caso de falecemento, accidente, enfermidade Con efectos desde o 1 de xaneiro de 2004, ningún traballador grave ou hospitalización ou intervención cirúrxica sen hospita- poderá acumular máis de dez cuadrienios. No entanto, aqueles lización que precise repouso domiciliario, de parentes ata o que viñesen percibindo porcentaxes superiores por este con- segundo grao de consanguinidade ou afinidade, é dicir, cónxu- cepto ata a data indicada, manterán e consolidarán as citadas xe, fillos/as, nai, pai, sogro/a, nora, xenro, avó, avós políticos, irmáns, cuñados/as, netos/as e netos/as políticos/as. Cando Cando o traballador ascenda de categoría profesional, enga- por tal motivo o traballador necesite facer un desprazamento diráselle o soldo base da nova categoría ó número de cuadrie- fóra da provincia de Ourense, o prazo será de catro días.
nios que viñese gozando, calculándose a contía destes de acor- c) 2 días por traslado de domicilio habitual.
d) Polo tempo indispensable para o cumprimento dun deber A data inicial para o cómputo dos aumentos por anos de ser- inescusable de carácter público e persoal.
vizos será a de ingreso na empresa, incluído o tempo de apren- Cando conste nunha norma legal ou convencional un período dizaxe e aspirante, aínda que para estes o devandito cómputo determinado, rexerá o que esta dispoña en canto á duración da se aplicará a partir da vixencia deste convenio.
ausencia e á súa compensación económica.
Artigo 15.- Gratificación especial por idiomas.
Cando o cumprimento do deber antes referido supoña a impo- Os traballadores con coñecementos acreditados ante as súas sibilidade da prestación do traballo debido en máis do 20% das empresas dunha ou máis linguas estranxeiras, sempre que este horas laborables nun período de tres meses, poderá pasa-lo tra- coñecemento fose requirido e pactado coa empresa, percibirán ballador afectado á situación de excedencia regulada no artigo un aumento do 10% do seu salario base por cada idioma.
No caso de que o traballador, polo cumprimento do deber ou Gratificación especial por ornamentación de escaparates: o desempeño do cargo perciba unha indemnización, descontara- persoal, que non estando clasificado como escaparatista, reali- se o importe dela do salario ó que tivese dereito na empresa.
ce no entanto con carácter normal a función de ornamentación e) Para realizar funcións sindicais ou de representación do de escaparates, terá dereito, en concepto de gratificación persoal nos termos establecidos legal ou convencionalmente.
especial, a unha gratificación do 10% do seu salario base e f) Por nacemento de fillo/a: 6 días.
g) As traballadoras por lactación dun fillo menor de 9 meses terán dereito a unha hora de ausencia do traballo, que poderán Para o cálculo do salario-hora que servirá de base para deter- dividir en dúas fraccións. A muller, pola súa vontade, poderá mina-lo importe das horas extraordinarias, teranse en conta os substituír este dereito por unha redución de xornada en media seguintes conceptos: salario base, pagas extraordinarias, com- hora coa mesma finalidade ou acumulalo en xornadas comple- plemento de antigüidade e, se o traballador as viñese percibin- tas a razón de 14 días laborais. Este permiso poderá ser goza- do, gratificación especial por idiomas e gratificación especial do indistintamente polo pai ou a nai, no caso de que os dous por ornamentación de escaparates. O incremento que se apli- cará sobre o salario-hora para o pagamento de horas extraordi- h) Para o acompañamento ó médico tanto da Seguridade Social, como da sanidade privada, a fillos menores de 16 anos, - Ó 75% nas extraordinarias de días laborables.
debendo achega-lo xustificante médico da devandita asistencia - Ó 150% nas horas extraordinarias de domingos e días festi- no que se fará consta-la hora de entrada e de saída. Artigo 18.- Desprazamento e axudas de custo.
Os traballadores que, mediante orde expresa do empresario En 2011, o salario comprende as retribucións que en xornada ou persoa que os represente, se vexan obrigados a realizar via- normal de traballo figuran na táboa salarial do anexo, que xes ou traballos de carácter profesional por conta e baixo a representa un incremento do 2% sobre a anterior táboa.
dependencia da empresa, con desprazamentos a lugares distan- tes do centro de traballo e que imposibiliten o seu regreso e Por mor das dificultades técnicas que entraña o establece- sexa preciso efectuar comidas fóra do seu domicilio habitual, mento dunhas táboas de rendementos mínimos nas actividades ou teñan necesidade de desprazarse a localidades onde tamén B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n . º 1 8 5 · X o v e s , 1 8 a g o s t o 2 0 1 1 esixa a misión encomendada unha permanencia que obrigue a Os traballadores non poderán conducir máis de 9 horas dia- tomar aloxamento, terán dereito ó cobro de gastos orixinados rias, debendo mediar un descanso mínimo entre xornadas de 12 de acordo coa empresa e unha vez xustificados.
horas. No que non estea especificamente regulado, estarase ó Artigo 19.- Gratificacións extraordinarias.
disposto nos regulamentos CE 3.820/85 e 3.821/85 Todo o persoal afectado por este convenio percibirá tres A repartición realizarase preferentemente dentro da xornada pagas extraordinarias, consistentes nunha mensualidade dos laboral e deberanse aboar como horas extras o tempo que salarios base vixentes en cada momento, aumentos periódicos por ano de servizo e gratificación de transporte.
A gratificación de transporte fíxase,. para estes efectos, na Formalizárase por escrito, consignarase con suficiente preci- Estas pagas serán aboadas: a paga de verán, antes do 20 de sión e claridade a causa e as circunstancias que o motiven e xullo; a paga de Nadal, antes do 20 de decembro; a paga de Artigo 26.- Modalidades de contratación.
O importe das referidas gratificacións será rateado en propor- Para contribuír a darlle estabilidade ó emprego, as partes asi- ción ó tempo traballado durante o ano e computarase como tal nantes deste convenio comprométense a fomenta-la contrata- o correspondente a enfermidade xustificada, accidente de tra- ballo, vacacións e permisos retribuídos.
Con todo, ó ser este un sector cunha problemática específica, propomo-los seguintes modelos de contratación: En caso de enfermidade común, accidente de traballo ou a) Contrato eventual por circunstancias da produción, acumu- enfermidade profesional, o persoal en situación de incapaci- lación de tarefas ou exceso de pedidos: de conformidade co dade temporal percibirá con cargo á empresa, por un perío- establecido no artigo 15.1 b) do Estatuto dos traballadores, con do dun ano como máximo, o salario que lle corresponda por obxecto de aproveitar ó máximo as posibilidades de emprego este convenio, incrementado cos aumentos periódicos por que ofrecen as circunstancias de mercado no sector do comer- cio de elementos do metal, a duración máxima do contrato Artigo 21.- Premio de compensación por antigüidade.
eventual por circunstancias de mercado, acumulación de tare- Os traballadores que teñan unha antigüidade mínima na fas ou exceso de pedidos será de doce meses dentro dun perí- empresa de 10 anos e causen baixa por xubilación nesta a par- b) Contrato para a formación laboral: o contrato para a for- tir dos 60 anos e ata os 65 anos, terán dereito a gozar de vaca- mación terá por obxecto a adquisición da formación teórica e cións retribuídas. Se a baixa se producise ós 60 anos, as vaca- práctica necesaria para o desenvolvemento dun oficio ou posto cións terán unha duración de seis meses, reducíndose un mes de traballo que requira un determinado nivel de cualificación.
Poderase realizar con traballadores maiores de 16 anos e Os traballadores que igualmente cesen ós 65 anos de idade, menores de 21. Debido ás necesidades formativas impostas percibirán dous meses de vacacións retribuídas. Se, unha vez polas características dos postos de traballo para desempeñar cumpridos os 65 anos de idade e seis meses, o traballador non no sector de comercio de elementos do metal, a duración míni- solicitase a xubilación, o traballador perderá o dereito a este ma do contrato de formación será de seis meses e a máxima de As ditas mensualidades serán calculadas sobre o salario real.
c) Contrato en prácticas: a retribución do traballador contra- Para a súa percepción deberán solicitarse no prazo de tres tado baixo a modalidade de prácticas será dun 60% no primei- meses desde o cumprimento da idade correspondente.
ro ano e dun 75% no segundo, do salario da súa categoría pro- O goce destas vacacións farase efectivo coa correspondente fesional en cómputo anual e quedará incluído neste cómputo antelación ó seu cesamento efectivo, debendo o traballador anual a gratificación de transporte.
comunicar de maneira constatable a súa decisión á empresa.
Artigo 27.- Aviso previo de fin de contrato.
Esta entregaralle ó traballador que solicite o premio de vaca- Á finalización do contrato a empresa estará obrigada a notifi- cións, un certificado acreditativo do seu goce, no que constará carlle o cesamento ó traballador por escrito e con 15 días de o número de meses ós que ten dereito.
antelación á data de finalización de contrato de duración igual Artigo 22.- Gratificación de transporte.
ou superior a 12 meses. De incumprirse esta obrigación o tra- Establécese unha gratificación de transporte urbano para ballador deberá ser indemnizado co importe diario por cada día tódolos traballadores afectados por este convenio de 3,19 de atraso nos prazos de aviso previo.
Pola súa banda, os traballadores que desexen cesar volunta- riamente na empresa e estean contratados por medio de con- Cando o traballador, por necesidade da empresa e a requiri- trato de duración igual ou superior a 12 meses, estarán obriga- mento desta, tivese que desprazarse utilizando o seu propio dos a comunicarllo á empresa cumprindo os seguintes prazos de vehículo, recibirá da devandita empresa a cantidade de 0,19 Artigo 24.- Delimitacións das funcións do condutor.
A repartición de mercadoría en vehículos de ata 3.500 kg será O incumprimento de aviso previo coa referida antelación dará dereito a descontar da liquidación unha contía equivalente ó O condutor ten ó seu cargo vehículos que excedan dun peso importe do seu salario diario por cada día de atraso no aviso.
máximo de 3.500 kg. A súa xornada non excederá de 40 horas semanais. O tempo máximo de condución ininterrompida non As empresas subscribirán a favor dos traballadores unha póli- poderá exceder de 4'1/2 horas, tras este período o traballador za de seguros que cubra, en caso de accidente de traballo, os deberá realizar un descanso ininterrompido dun mínimo de 45 riscos de morte e invalidez permanente, nos graos de total, absoluta e grande invalidez, na contía de 18.000 euros. B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n . º 1 8 5 · X o v e s , 1 8 a g o s t o 2 0 1 1 No entanto, a indemnización que se perciba con cargo ó segu- lles ós traballadores, o dereito subxectivo a solicitar da ro aquí convido, considerarase como percibida a conta da empresa a xubilación parcial e a consecuente redución da súa indemnización que, de se-lo caso, puidesen declarar con cargo xornada de traballo na porcentaxe fixada pola normativa, ás empresas, os tribunais de xustiza na vía penal, compensán- cando reúnan os requisitos legalmente establecidos pola A comunicación deberáselle remitir á empresa cunha antela- Para tódalas cuestións que se deriven da aplicación, interpre- ción mínima de 3 meses á data prevista da xubilación parcial, tación e vixilancia deste convenio constitúese unha comisión salvo ó persoal encadrado nos grupos IV e V do convenio nos paritaria formada polas asociacións empresariais asinantes, é que o aviso previo será de 6 meses. A porcentaxe de xornada dicir, Asociación Empresarial de Comercio de Elementos de que corresponda de traballo efectivo, acumularase nos meses Metal, Federación de Comercio de Ourense, Asociación de inmediatamente seguintes ó da xubilación parcial e a xornada Concesionarios de Automóviles de Ourense e as centrais sindi- cais que asinan este convenio, UXT e CIG.
Os traballadores deberán xubilarse obrigatoriamente unha Respectarase o principio de igualdade no traballo para tódo- vez cumpridos os 65 anos, sempre que reúnan os requisitos para los efectos e non se admitirá discriminación por razón de idade, acceder a unha prestación contributiva de xubilación.
sexo, ideoloxía, raza ou discapacidade, etc.
Artigo 35.- Recoñecementos médicos.
As empresas velarán pola práctica de recoñecementos médi- A empresa proporcionaralles, ós traballadores que proceda, o cos, incluídas análises de sangue e de ouriños, tanto iniciais vestiario adecuado para o traballo, na cantidade de dúas pezas como periódicos, conforme ó establecido nas disposicións por ano, que reporá unha vez cada semestre. Así mesmo, faci- vixentes e como mínimo un ó ano. Pola súa banda, os traballa- litaralles luvas e calzado cando así o esixa o traballo que han dores estarán obrigados a someterse a cantos recoñecementos de realizar. Ós traballadores que realicen funcións de reparti- médicos dispoñen as empresas a cargo delas, tanto en situación ción en moto, a empresa está obrigada a proporcionarlle-lo activa como en situación de IT ou similar.
Os recoñecementos médicos orientaranse preferentemente ás enfermidades máis habituais do sector e entregaráselle a este A excedencia poderá ser voluntaria ou forzosa.
o resultado do recoñecemento. Serán entregados nun máximo A forzosa, que dará dereito á conservación do posto de traba- de cinco días desde a data na que se reciban. A comisión mixta llo e ó cómputo de antigüidade da súa vixencia, concederase pola designación ou elección para un cargo público que imposi- Artigo 36.- Protección á maternidade.
bilite a asistencia ó traballo. O reingreso deberá solicitarse No caso de maternidade, a empresa deberá concede-los permi- dentro do mes seguinte ó cesamento do cargo público.
sos de 16 semanas ininterrompidas, ampliables por parte múltiple O traballador cunha antigüidade mínima na empresa dun ano ata 18 semanas. O período de suspensión distribuirase a opción da ten dereito a que se lle recoñeza a posibilidade de situarse en interesada, sempre que 6 semanas sexan inmediatamente poste- situación de excedencia voluntaria por un prazo non menor de riores ó parto. En caso de falecemento da nai, con independen- 4 meses e non maior de cinco anos. Este dereito só poderá ser cia de que esta realizase ou non algún traballo, o outro proxeni- exercido outra vez polo mesmo traballador se transcorresen tor poderá facer uso da totalidade ou, de se-lo caso, da parte que catro anos desde o final da anterior excedencia.
reste do período de suspensión computado desde a data do parto, Os traballadores terán dereito a un período non superior a e sen que se desconte deste a parte que a nai puidese gozar con tres anos de excedencia para atender ó coidado de cada fillo, anterioridade ó parto. No suposto de falecemento do fillo, o perí- xa sexa por natureza ou adopción, contado desde a data de odo de suspensión non se verá reducido, salvo que, unha vez fina- nacemento deste, ou de se-lo caso da resolución xudicial ou lizadas o seis semanas de descanso obrigatorio, a nai solicitase administrativa. Os fillos sucesivos darán dereito a un novo perí- reincorporarse ó posto de traballo.
odo de excedencia que, se se dá o caso, porá fin ó que viña Non obstante o anterior, no caso de que a nai ou o pai traba- gozando. Cando o pai ou nai traballen, só un deles poderá exer- llen, aquela ó iniciarse o período de descanso por maternidade, poderá optar a que o pai goce dunha parte determinada e inin- Durante o primeiro ano, a partir do inicio de cada situación de terrompida do período de descanso posterior ó parto, ben de excedencia, o traballador terá dereito á reserva do posto de forma simultánea ou sucesiva co da nai. O outro proxenitor traballo e a que o citado período sexa computado para efectos poderá seguir facendo uso do período de suspensión por mater- de antigüidade. Finalizado este e ata a terminación do período nidade inicialmente cedido, aínda que no momento previsto de excedencia, serán de aplicación, excepto pacto colectivo ou para a reincorporación da nai ó traballo esta se atope en situa- individual en contrario, as normas que regulan a excedencia voluntaria. Así mesmo, poderán solicita-lo seu paso á situación No suposto de adopción e acollemento, a suspensión terá de excedencia na empresa os traballadores que exercen fun- unha duración de 16 semanas ininterrompidas, ampliable no cións sindicais de ámbito provincial ou superior, mentres dure suposto de adopción ou acollemento múltiples en dúas semanas o exercicio do seu cargo representativo.
por cada menor a partir do segundo. A dita suspensión produci- O traballador excedente conserva só un dereito preferente ó rá os seus efectos, a elección do traballador, ben a partir da ingreso nas vacantes de igual ou similar categoría á súa que resolución xudicial pola que se constitúe a adopción, ben a par- tir da decisión administrativa ou xudicial de acollemento, pro- A situación de excedencia poderá estenderse a outros supos- visional ou definitiva, sen que en ningún caso un mesmo menor tos colectivamente acordados con réxime e cos efectos que alí poida dar dereito a varios períodos de suspensión.
No caso de que o pai e a nai traballen, o período de suspen- sión distribuirase a opción dos interesados, que poderán goza- Ó amparo do artigo 166.2 da Lei xeral de Seguridade Social lo de forma simultánea ou sucesiva, sempre con períodos inin- e do artigo 12.6 do Estatuto dos traballadores, recoñécese- terrompidos e cos límites sinalados.
B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n . º 1 8 5 · X o v e s , 1 8 a g o s t o 2 0 1 1 Nos casos de goce simultaneo de períodos de descanso, a Federación de Comercio de Ourense e a Asociación de suma destes non poderá exceder das 16 semanas previstas nos Concesionarios de Automóviles de Ourense, en representación parágrafos anteriores ou das que correspondan en caso de parto, adopción ou acollemento múltiples. Artigo 37.- Réxime disciplinario por acoso sexual.
Todo comportamento ou situación que atente contra o respec- to e a intimidade ou contra a liberdade dos traballadores, con- dutas de acoso sexual, verbais ou físicas, serán conceptuadas Prof. ofic. terceira, Mozo, Persoal limpeza; 710,71 como faltas moi graves, graves ou leves, en función da repercu- sión do feito. Nos supostos nos que se leve a cabo servíndose da Mozo especializado, Auxiliar administrativo, Profesional ofi- súa relación xerárquica con persoa ou persoas con contrato labo- ral non indefinido, a sanción aplicarase no seu máximo grao.
O Comité de Empresa, Xunta de Persoal, Sección Sindical ou Axudante,Escaparatista, Profesional oficio 1ª, Oficial admi- representante dos traballadores e traballadoras e da Dirección nistrativo, Caixeiro , Viaxante/Vendedor , Dependente , Chofer de Persoal da empresa velarán polo dereito á intimidade do tra- ballador afectado, procurando silencia-la súa identidade cando Xefe administrativo, Contable, Xefe división, Xefe de taller , Xefe de persoal, Xefe de compras, Xefe de vendas, Xefe de Por mor da falta de normativa existente, poderase segui-la sucursal, Xefe de almacén, Xefe serv. mercantil, Encargado descrición de sancións incluídas no Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto, polo que se aproba o texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social, modificada pola Lei 62/2003, do 30 de decembro, de medidas fiscais, As persoas coa categoría de mozo, que o 31 de decembro de administrativas e de orde social e pola Lei orgánica 3/2007, do 2007 leven catro ou máis anos nesa categoría ascenderán a 22 de marzo para a igualdade efectiva de mulleres e homes. mozo especializado. Non sendo así, o ascenso producirase Poderase concertar por escrito un período de proba que en ningún caso poderá exceder de 6 meses para os técnicos titula- dos, nin de 3 meses para os demais traballadores, excepto para o non cualificados; en tal caso, a duración máxima será de 15 O empresario e o traballador están respectivamente obriga- Carlos Pena Portela,Isabel Pérez Martínez dos a realiza-las experiencias que constitúan o obxecto da Ángel Feijoo Conde, Victorino Joaquín Saborido, Andrés do Durante o período de proba o traballador terá os dereitos e Río Vázquez, Esther Santás Iglesias,Concepción López Caride.
obrigacións correspondentes á súa categoría profesional e ó posto de traballo que desempeñe, coma se fose de persoal, Antonio Sanmiguel Estévez, Antonio Vázquez Pérez, César salvo os derivados da resolución laboral, que poderá producir- Fernández Sandiás,Carlos Vázquez Castro se a petición de calquera das partes durante o seu transcurso.
Unha vez transcorrido o período de proba sen que se produza a desistencia, o contrato producirá plenos efectos e computa- Consellería de Traballo e Benestar
rase o tempo dos servizos prestados na antigüidade do traballa-dor na empresa.
Departamento Territorial
A situación de incapacidade temporal que afecte o traballa- dor durante o período de proba interrompe o cómputo deste sempre que se produza acordo entre ámbalas partes.
No non regulado neste convenio colectivo, e a salvo das remi- sións expresas neste a determinada normativa supletoria, esta- rase ó disposto con carácter xeral no Estatuto dos traballado- Asunto: Resolución de inscrición e publicación res e demais normas que o desenvolven así como no acordo Destinatario: Francisco Rodríguez García marco para a substitución da Ordenanza do comercio, asinada Código de convenio: número 32000125011981 Unha vez visto o texto do Convenio colectivo do comercio de elementos do metal de Ourense para o ano 2011 subscrito, o Primeira - Cláusula de submisión ó AGA: dada a importancia día 22 de xuño de 2011, dunha parte, en representación da que pode ter para a resolución pacífica de conflitos laborais e parte empresarial, polos/as designados/as pola Federación de elaboración do acordo galego sobre procedementos extraxudi- Comercio de Ourense e a Asociación de Concesionarios de ciais de solución de conflitos colectivos de traballo, AGA, asi- Automóviles de Ourense, e doutra, en representación dos/as nado entre a Confederación de Empresarios de Galicia e as traballadores/as do sector, polos/as representantes designa- organizacións sindicais UXT, CC OO e CIG, as partes asinantes dos/as polas centrais sindicais Unión Xeral de Traballadores deste convenio, durante a súa vixencia, acordan someterse ás (UXT) e Confederación Intersindical Galega (CIG) e, de confor- disposicións contidas no AGA, nos propios termos nos que están midade co disposto no artigo 90 do Estatuto dos traballadores, texto refundido aprobado polo Real decreto lexislativo Segunda - Partes asinantes: este convenio asínano as centrais 1/1995, do 24 de marzo, Real decreto 713/2010 sobre rexistro sindicais UXT, e CIG en representación da parte social, e pola e depósito de convenios e acordos colectivos de traballo e Real B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n . º 1 8 5 · X o v e s , 1 8 a g o s t o 2 0 1 1 decreto 2412/1982, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións A empresa confeccionará conxuntamente o calendario de e servizos da Administración do Estado á Comunidade vacacións cos representantes legais dos traballadores ou cos Autónoma de Galicia, en materia de traballo e as demais nor- mesmos traballadores se non os hai, será exposto no taboleiro mas aplicables do dereito común, esta xefatura territorial, de anuncios e coñecerase con 60 días de antelación á saída da primeira data. As datas de vacacións deberán estar compren- Primeiro.- Ordena-lo seu rexistro e depósito no Rexistro de didas entre os meses de maio e outubro. Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade A empresa, por solicitude do traballador, estará obrigada a Autónoma de Galicia, creado mediante Orde do 29 de outubro entregar un xustificante con expresión das datas de inicio e de 2010 (DOG n.º 222, do 18 de novembro de 2010) e notifica- terminación. As vacacións non poderán comezar a computar ción ás representacións empresariais e sociais da Comisión nin en sábado nin en vésperas de día festivo. Artigo 10.- Inasistencias retribuídas. Segundo.- Dispoñe-la súa publicación no Boletín Oficial da O traballador, tralo aviso e xustificación, poderase ausentar do traballo con dereito a remuneración por algún dos motivos O xefe territorial da Consellería de Traballo e Benestar en a) 15 días naturais no caso de matrimonio. Convenio colectivo do comercio de elementos do metal de b) 2 días en caso de falecemento, accidente, enfermidade grave ou hospitalización ou intervención cirúrxica sen hospita- lización que precise repouso domiciliario, de parentes ata o Quedan sometidas ás estipulacións deste convenio tódalas segundo grao de consanguinidade ou afinidade, é dicir, cónxu- empresas dedicadas ó comercio do metal en xeral. xe, fillos/as, nai, pai, sogro/a, nora, xenro, avó, avós políti- cos, irmáns, cuñados/as, netos/as e netos/as políticos/as. Quedan comprendidos neste convenio tódolos traballadores Cando por tal motivo o traballador necesite facer un despraza- das empresas incluídas no ámbito funcional, coas excepcións mento fóra da provincia de Ourense, o prazo será de catro do Estatuto dos traballadores e dos menores de 16 anos, os cales teñen prohibida a contratación. c) 2 días por traslado de domicilio habitual. d) Polo tempo indispensable para o cumprimento dun deber As disposicións deste convenio rexerán en Ourense e a súa inescusable de carácter público e persoal. Cando conste nunha norma legal ou convencional un período determinado, rexerá o que esta dispoña en canto á duración da A duración deste convenio será dun ano, comezando o 1 de ausencia e á súa compensación económica. xaneiro de 2011 e finalizando o 31 de decembro de 2011. Cando o cumprimento do deber antes referido supoña a impo- sibilidade da prestación do traballo debido en máis do 20% das O convenio prorrogarase por períodos anuais de non denuncia- lo calquera das partes, con antelación mínima de tres meses, res- horas laborables nun período de tres meses, poderá pasa-lo pecto da data da súa terminación. A denuncia farase mediante traballador afectado á situación de excedencia regulada no comunicación escrita á outra parte na que se fará consta-la artigo 46 do Estatuto dos traballadores. representación que se teña e as materias de negociación. No caso de que o traballador, polo cumprimento do deber ou Ó finaliza-la vixencia á que se refire o artigo 4, manterán a desempeño do cargo perciba unha indemnización, descontara- súa vixencia todas e cada unha das cláusulas ata a entrada en se o importe dela do salario ó que tivese dereito na empresa. e) Para realizar funcións sindicais ou de representación do Artigo 6.- Condicións máis beneficiosas. persoal nos termos establecidos legal ou convencionalmente. Tódalas contidas neste convenio estableceranse con carácter f) Por nacemento de fillo/a: 6 días. de mínimos, polo que os pactos, acordos ou situacións actual- g) As traballadoras por lactación dun fillo menor de 9 meses mente implantadas nas distintas empresas que impliquen con- terán dereito a unha hora de ausencia do traballo, que pode- dicións máis beneficiosas, subsistirán para aqueles traballado- rán dividir en dúas fraccións. A muller, pola súa vontade, pode- rá substituír este dereito por unha redución de xornada en Artigo 7.- Compensación e absorción. media hora coa mesma finalidade ou acumulalo en xornadas As condicións que se establecen neste convenio son compen- completas a razón de 14 días laborais. Este permiso poderá ser sables e absorbibles en cómputo anual conforme á lexislación gozado indistintamente polo pai ou a nai, no caso de que os vixente, respectándose as situacións persoais en igual forma. h) Para o acompañamento ó médico tanto da Seguridade Social, como da sanidade privada, a fillos menores de 16 anos, A xornada de traballo máxima para o persoal comprendido debendo achega-lo xustificante médico da devandita asistencia neste convenio é de 40 horas semanais. As empresas exporán no que se fará consta-la hora de entrada e de saída. en cada centro de traballo o calendario laboral pactado que deberá conte-lo horario de traballo diario, xornadas, días de descanso e festivos correspondentes. O Sábado Santo, o 24 e 31 En 2011, o salario comprende as retribucións que en xornada de decembro, serán inhábiles neste sector, aqueles establece- normal de traballo figuran na táboa salarial do anexo, que mentos que por obrigacións comerciais permanezan abertos, representa un incremento do 2% sobre a anterior táboa. deberán substituír estes por outros días. Por mor das dificultades técnicas que entraña o establece- Tódolos traballadores gozarán anualmente de 30 días natu- mento dunhas táboas de rendementos mínimos nas actividades rais de vacacións, retribuídas a salario base, gratificación de encadradas neste convenio, pola diversidade e diferentes estruturas das empresas afectadas, considerarase o rendemen- B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n . º 1 8 5 · X o v e s , 1 8 a g o s t o 2 0 1 1 to mínimo adaptado ós usos profesionais de cada actividade tomar aloxamento, terán dereito ó cobro de gastos orixinados de acordo coa empresa e unha vez xustificados. No entanto, as empresas, dentro da súa peculiar organiza- Artigo 19.- Gratificacións extraordinarias. ción, poderán establece-los devanditos rendementos. Todo o persoal afectado por este convenio percibirá tres pagas extraordinarias, consistentes nunha mensualidade dos Cando as empresas establezan unhas táboas de rendementos salarios base vixentes en cada momento, aumentos periódicos e o traballador exceda do mínimo fixado, percibirá unha prima por ano de servizo e gratificación de transporte. A gratificación de transporte fíxase,. para estes efectos, na As tarifas de remuneración por incentivo deberanse calcular de modo que o traballador de normal capacidade e rendemen- Estas pagas serán aboadas: a paga de verán, antes do 20 de to obteña polo menos unha retribución superior nun 25% do xullo; a paga de Nadal, antes do 20 de decembro; a paga de salario basee establecida neste convenio para a súa categoría O importe das referidas gratificacións será rateado en pro- Artigo 14.- Aumentos periódicos por anos de servizos. porción ó tempo traballado durante o ano e computarase como O persoal comprendido neste convenio percibirá aumentos tal o correspondente a enfermidade xustificada, accidente de periódicos por anos de servizos consistentes no aboamento de traballo, vacacións e permisos retribuídos. cuadrienios na contía do 5% sobre o salario basee. Artigo 20.- Incapacidade temporal. Con efectos desde o 1 de xaneiro de 2004, ningún traballador En caso de enfermidade común, accidente de traballo ou enfer- poderá acumular máis de dez cuadrienios. No entanto, aqueles midade profesional, o persoal en situación de incapacidade tem- que viñesen percibindo porcentaxes superiores por este con- poral percibirá con cargo á empresa, por un período dun ano cepto ata a data indicada, manterán e consolidarán as citadas como máximo, o salario que lle corresponda por este convenio, incrementado cos aumentos periódicos por anos de servizo. Cando o traballador ascenda de categoría profesional, enga- Artigo 21.- Premio de compensación por antigüidade. diráselle o soldo base da nova categoría ó número de cuadrie- Os traballadores que teñan unha antigüidade mínima na nios que viñese gozando, calculándose a contía destes de acor- empresa de 10 anos e causen baixa por xubilación nesta a par- tir dos 60 anos e ata os 65 anos, terán dereito a gozar de vaca- A data inicial para o cómputo dos aumentos por anos de ser- cións retribuídas. Se a baixa se producise ós 60 anos, as vaca- vizos será a de ingreso na empresa, incluído o tempo de apren- cións terán unha duración de seis meses, reducíndose un mes dizaxe e aspirante, aínda que para estes o devandito cómputo se aplicará a partir da vixencia deste convenio. Os traballadores que igualmente cesen ós 65 anos de idade, Artigo 15.- Gratificación especial por idiomas. percibirán dous meses de vacacións retribuídas. Se, unha vez Os traballadores con coñecementos acreditados ante as súas cumpridos os 65 anos de idade e seis meses, o traballador non empresas dunha ou máis linguas estranxeiras, sempre que este solicitase a xubilación, o traballador perderá o dereito a este coñecemento fose requirido e pactado coa empresa, percibirán un aumento do 10% do seu salario base por cada idioma. As ditas mensualidades serán calculadas sobre o salario real. Para a súa percepción deberán solicitarse no prazo de tres Gratificación especial por ornamentación de escaparates: o meses desde o cumprimento da idade correspondente. persoal, que non estando clasificado como escaparatista, rea- O goce destas vacacións farase efectivo coa correspondente lice no entanto con carácter normal a función de ornamenta- antelación ó seu cesamento efectivo, debendo o traballador ción de escaparates, terá dereito, en concepto de gratificación comunicar de maneira constatable a súa decisión á empresa. especial, a unha gratificación do 10% do seu salario base e Esta entregaralle ó traballador que solicite o premio de vaca- cións, un certificado acreditativo do seu goce, no que consta- Artigo 17.- Horas extraordinarias. rá o número de meses ós que ten dereito. Para o cálculo do salario-hora que servirá de base para deter- Artigo 22.- Gratificación de transporte. mina-lo importe das horas extraordinarias, teranse en conta os Establécese unha gratificación de transporte urbano para seguintes conceptos: salario base, pagas extraordinarias, com- tódolos traballadores afectados por este convenio de 3,19 plemento de antigüidade e, se o traballador as viñese percibin- do, gratificación especial por idiomas e gratificación especial por ornamentación de escaparates. O incremento que se apli- Cando o traballador, por necesidade da empresa e a requiri- cará sobre o salario-hora para o pagamento de horas extraor- mento desta, tivese que desprazarse utilizando o seu propio vehículo, recibirá da devandita empresa a cantidade de 0,19 - Ó 75% nas extraordinarias de días laborables. - Ó 150% nas horas extraordinarias de domingos e días festi- Artigo 24.- Delimitacións das funcións do condutor. A repartición de mercadoría en vehículos de ata 3.500 kg será Artigo 18.- Desprazamento e axudas de custo. función do mozo e do mozo especializado Os traballadores que, mediante orde expresa do empresario O condutor ten ó seu cargo vehículos que excedan dun peso ou persoa que os represente, se vexan obrigados a realizar via- máximo de 3.500 kg. A súa xornada non excederá de 40 horas xes ou traballos de carácter profesional por conta e baixo a semanais. O tempo máximo de condución ininterrompida non dependencia da empresa, con desprazamentos a lugares dis- poderá exceder de 4'1/2 horas, tras este período o traballador tantes do centro de traballo e que imposibiliten o seu regreso deberá realizar un descanso ininterrompido dun mínimo de 45 e sexa preciso efectuar comidas fóra do seu domicilio habitual, ou teñan necesidade de desprazarse a localidades onde tamén Os traballadores non poderán conducir máis de 9 horas dia- esixa a misión encomendada unha permanencia que obrigue a rias, debendo mediar un descanso mínimo entre xornadas de 12 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n . º 1 8 5 · X o v e s , 1 8 a g o s t o 2 0 1 1 horas. No que non estea especificamente regulado, estarase ó No entanto, a indemnización que se perciba con cargo ó segu- disposto nos regulamentos CE 3.820/85 e 3.821/85 ro aquí convido, considerarase como percibida a conta da A repartición realizarase preferentemente dentro da xorna- indemnización que, de se-lo caso, puidesen declarar con cargo da laboral e deberanse aboar como horas extras o tempo que ás empresas, os tribunais de xustiza na vía penal, compensán- Artigo 25.- Formalización do contrato Para tódalas cuestións que se deriven da aplicación, interpre- Formalizárase por escrito, consignarase con suficiente preci- tación e vixilancia deste convenio constitúese unha comisión sión e claridade a causa e as circunstancias que o motiven e paritaria formada polas asociacións empresariais asinantes, é dicir, Asociación Empresarial de Comercio de Elementos de Artigo 26.- Modalidades de contratación. Metal, Federación de Comercio de Ourense, Asociación de Para contribuír a darlle estabilidade ó emprego, as partes Concesionarios de Automóviles de Ourense e as centrais sindi- asinantes deste convenio comprométense a fomenta-la contra- cais que asinan este convenio, UXT e CIG. tación indefinida como norma xeral. Artigo 30.- Igualdade no traballo. Con todo, ó ser este un sector cunha problemática específi- Respectarase o principio de igualdade no traballo para tódo- ca, propomo-los seguintes modelos de contratación: los efectos e non se admitirá discriminación por razón de a) Contrato eventual por circunstancias da produción, acumu- idade, sexo, ideoloxía, raza ou discapacidade, etc. lación de tarefas ou exceso de pedidos: de conformidade co establecido no artigo 15.1 b) do Estatuto dos traballadores, A empresa proporcionaralles, ós traballadores que proceda, o con obxecto de aproveitar ó máximo as posibilidades de vestiario adecuado para o traballo, na cantidade de dúas pezas emprego que ofrecen as circunstancias de mercado no sector por ano, que reporá unha vez cada semestre. Así mesmo, faci- do comercio de elementos do metal, a duración máxima do litaralles luvas e calzado cando así o esixa o traballo que han contrato eventual por circunstancias de mercado, acumulación de realizar. Ós traballadores que realicen funcións de reparti- de tarefas ou exceso de pedidos será de doce meses dentro dun ción en moto, a empresa está obrigada a proporcionarlle-lo casco obrigatorio e traxe de augas. b) Contrato para a formación laboral: o contrato para a for- mación terá por obxecto a adquisición da formación teórica e A excedencia poderá ser voluntaria ou forzosa. práctica necesaria para o desenvolvemento dun oficio ou posto A forzosa, que dará dereito á conservación do posto de tra- de traballo que requira un determinado nivel de cualificación. ballo e ó cómputo de antigüidade da súa vixencia, concede- Poderase realizar con traballadores maiores de 16 anos e rase pola designación ou elección para un cargo público que menores de 21. Debido ás necesidades formativas impostas imposibilite a asistencia ó traballo. O reingreso deberásolicitarse dentro do mes seguinte ó cesamento do cargo polas características dos postos de traballo para desempeñar no sector de comercio de elementos do metal, a duración míni- O traballador cunha antigüidade mínima na empresa dun ma do contrato de formación será de seis meses e a máxima de ano ten dereito a que se lle recoñeza a posibilidade de situarse en situación de excedencia voluntaria por un prazo c) Contrato en prácticas: a retribución do traballador contra- non menor de 4 meses e non maior de cinco anos. Este derei- tado baixo a modalidade de prácticas será dun 60% no primei- to só poderá ser exercido outra vez polo mesmo traballador ro ano e dun 75% no segundo, do salario da súa categoría pro- se transcorresen catro anos desde o final da anterior exce- fesional en cómputo anual e quedará incluído neste cómputo anual a gratificación de transporte. Os traballadores terán dereito a un período non superior a Artigo 27.- Aviso previo de fin de contrato. tres anos de excedencia para atender ó coidado de cada fillo, Á finalización do contrato a empresa estará obrigada a noti- xa sexa por natureza ou adopción, contado desde a data de ficarlle o cesamento ó traballador por escrito e con 15 días de nacemento deste, ou de se-lo caso da resolución xudicial ou antelación á data de finalización de contrato de duración igual administrativa. Os fillos sucesivos darán dereito a un novo ou superior a 12 meses. De incumprirse esta obrigación o tra- período de excedencia que, se se dá o caso, porá fin ó que viña ballador deberá ser indemnizado co importe diario por cada gozando. Cando o pai ou nai traballen, só un deles poderá día de atraso nos prazos de aviso previo. Pola súa banda, os traballadores que desexen cesar volunta- Durante o primeiro ano, a partir do inicio de cada situación riamente na empresa e estean contratados por medio de con- de excedencia, o traballador terá dereito á reserva do posto de trato de duración igual ou superior a 12 meses, estarán obri- traballo e a que o citado período sexa computado para efectos gados a comunicarllo á empresa cumprindo os seguintes prazos de antigüidade. Finalizado este e ata a terminación do perío- do de excedencia, serán de aplicación, excepto pacto colectivo ou individual en contrario, as normas que regulan a exceden- o Empregados ou operarios.- 15 días cia voluntaria. Así mesmo, poderán solicita-lo seu paso á situa- O incumprimento de aviso previo coa referida antelación ción de excedencia na empresa os traballadores que exercen dará dereito a descontar da liquidación unha contía equivalen- funcións sindicais de ámbito provincial ou superior, mentres te ó importe do seu salario diario por cada día de atraso no dure o exercicio do seu cargo representativo. O traballador excedente conserva só un dereito preferente ó ingreso nas vacantes de igual ou similar categoría á súa que As empresas subscribirán a favor dos traballadores unha póli- houbese ou se producise na empresa. za de seguros que cubra, en caso de accidente de traballo, os A situación de excedencia poderá estenderse a outros supos- riscos de morte e invalidez permanente, nos graos de total, tos colectivamente acordados con réxime e cos efectos que alí absoluta e grande invalidez, na contía de 18.000 euros. B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n . º 1 8 5 · X o v e s , 1 8 a g o s t o 2 0 1 1 caso un mesmo menor poida dar dereito a varios períodos de Ó amparo do artigo 166.2 da Lei xeral de Seguridade Social e do artigo 12.6 do Estatuto dos traballadores, recoñécese- No caso de que o pai e a nai traballen, o período de suspen- lles ós traballadores, o dereito subxectivo a solicitar da sión distribuirase a opción dos interesados, que poderán goza- empresa a xubilación parcial e a consecuente redución da súa lo de forma simultánea ou sucesiva, sempre con períodos inin- xornada de traballo na porcentaxe fixada pola normativa, terrompidos e cos límites sinalados. cando reúnan os requisitos legalmente establecidos pola Nos casos de goce simultaneo de períodos de descanso, a suma destes non poderá exceder das 16 semanas previstas nos A comunicación deberáselle remitir á empresa cunha antela- parágrafos anteriores ou das que correspondan en caso de ción mínima de 3 meses á data prevista da xubilación parcial, parto, adopción ou acollemento múltiples. salvo ó persoal encadrado nos grupos IV e V do convenio nos Artigo 37.- Réxime disciplinario por acoso sexual. que o aviso previo será de 6 meses. A porcentaxe de xornada Todo comportamento ou situación que atente contra o res- que corresponda de traballo efectivo, acumularase nos meses pecto e a intimidade ou contra a liberdade dos traballado- inmediatamente seguintes ó da xubilación parcial e a xornada res, condutas de acoso sexual, verbais ou físicas, serán con- ceptuadas como faltas moi graves, graves ou leves, en fun- ción da repercusión do feito. Nos supostos nos que se leve a Os traballadores deberán xubilarse obrigatoriamente unha cabo servíndose da súa relación xerárquica con persoa ou vez cumpridos os 65 anos, sempre que reúnan os requisitos persoas con contrato laboral non indefinido, a sanción apli- para acceder a unha prestación contributiva de xubilación. Artigo 35.- Recoñecementos médicos. O Comité de Empresa, Xunta de Persoal, Sección Sindical ou As empresas velarán pola práctica de recoñecementos médi- representante dos traballadores e traballadoras e da Dirección cos, incluídas análises de sangue e de ouriños, tanto iniciais de Persoal da empresa velarán polo dereito á intimidade do como periódicos, conforme ó establecido nas disposicións traballador afectado, procurando silencia-la súa identidade vixentes e como mínimo un ó ano. Pola súa banda, os traballa- dores estarán obrigados a someterse a cantos recoñecementos Por mor da falta de normativa existente, poderase segui-la médicos dispoñen as empresas a cargo delas, tanto en situación descrición de sancións incluídas no Real decreto lexislativo activa como en situación de IT ou similar. 5/2000, do 4 de agosto, polo que se aproba o texto refundi- Os recoñecementos médicos orientaranse preferentemente ás do da Lei sobre infraccións e sancións na orde social, modi- enfermidades máis habituais do sector e entregaráselle a este ficada pola Lei 62/2003, do 30 de decembro, de medidas fis- o resultado do recoñecemento. Serán entregados nun máximo cais, administrativas e de orde social e pola Lei orgánica de cinco días desde a data na que se reciban. A comisión mixta 3/2007, do 22 de marzo para a igualdade efectiva de mulle- Artigo 36.- Protección á maternidade. No caso de maternidade, a empresa deberá concede-los Poderase concertar por escrito un período de proba que en permisos de 16 semanas ininterrompidas, ampliables por ningún caso poderá exceder de 6 meses para os técnicos titula- parte múltiple ata 18 semanas. O período de suspensión dis- dos, nin de 3 meses para os demais traballadores, excepto para tribuirase a opción da interesada, sempre que 6 semanas o non cualificados; en tal caso, a duración máxima será de 15 sexan inmediatamente posteriores ó parto. En caso de fale- cemento da nai, con independencia de que esta realizase ou O empresario e o traballador están respectivamente obriga- non algún traballo, o outro proxenitor poderá facer uso da dos a realiza-las experiencias que constitúan o obxecto da totalidade ou, de se-lo caso, da parte que reste do período de suspensión computado desde a data do parto, e sen que Durante o período de proba o traballador terá os dereitos se desconte deste a parte que a nai puidese gozar con ante- e obrigacións correspondentes á súa categoría profesional e rioridade ó parto. No suposto de falecemento do fillo, o ó posto de traballo que desempeñe, coma se fose de perso- período de suspensión non se verá reducido, salvo que, unha al, salvo os derivados da resolución laboral, que poderá pro- vez finalizadas o seis semanas de descanso obrigatorio, a nai ducirse a petición de calquera das partes durante o seu solicitase reincorporarse ó posto de traballo. Non obstante o anterior, no caso de que a nai ou o pai traba- Unha vez transcorrido o período de proba sen que se produza llen, aquela ó iniciarse o período de descanso por maternida- a desistencia, o contrato producirá plenos efectos e computa- de, poderá optar a que o pai goce dunha parte determinada e rase o tempo dos servizos prestados na antigüidade do traba- ininterrompida do período de descanso posterior ó parto, ben de forma simultánea ou sucesiva co da nai. O outro proxenitor A situación de incapacidade temporal que afecte o traballa- poderá seguir facendo uso do período de suspensión por mater- dor durante o período de proba interrompe o cómputo deste nidade inicialmente cedido, aínda que no momento previsto sempre que se produza acordo entre ámbalas partes. para a reincorporación da nai ó traballo esta se atope en situa- No non regulado neste convenio colectivo, e a salvo das remi- No suposto de adopción e acollemento, a suspensión terá sións expresas neste a determinada normativa supletoria, unha duración de 16 semanas ininterrompidas, ampliable no estarase ó disposto con carácter xeral no Estatuto dos traba- suposto de adopción ou acollemento múltiples en dúas sema- lladores e demais normas que o desenvolven así como no acor- nas por cada menor a partir do segundo. A dita suspensión do marco para a substitución da Ordenanza do comercio, asi- producirá os seus efectos, a elección do traballador, ben a partir da resolución xudicial pola que se constitúe a adop- ción, ben a partir da decisión administrativa ou xudicial de Primeira - Cláusula de submisión ó AGA: dada a importancia acollemento, provisional ou definitiva, sen que en ningún que pode ter para a resolución pacífica de conflitos laborais e B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n . º 1 8 5 · X o v e s , 1 8 a g o s t o 2 0 1 1 elaboración do acordo galego sobre procedementos extraxudi- ciais de solución de conflitos colectivos de traballo, AGA, asi- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 63 de la Ley nado entre a Confederación de Empresarios de Galicia e as 5/1997, de 22 de julio, de Administración Local de Galicia y 46 organizacións sindicais UXT, CC OO e CIG, as partes asinantes y 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y deste convenio, durante a súa vixencia, acordan someterse ás Régimen Jurídico de las Entidades Locales, resuelvo: disposicións contidas no AGA, nos propios termos nos que están Delegar las funciones de la Alcaldía en el 1.º teniente de Segunda - Partes asinantes: este convenio asínano as centrais González Novoa, en el período comprendido entre los días 8 sindicais UXT, e CIG en representación da parte social, e pola de agosto y 14 de agosto de 2011, ambos inclusive, confirién- Federación de Comercio de Ourense e a Asociación de dole todas las atribuciones inherentes al cargo de la Alcaldía. Concesionarios de Automóviles de Ourense, en representación Lo manda y firma el alcalde, don Rafael Rodríguez Villarino, en Amoeiro, a 1 de agosto de 2011. R. 3.435
Prof. ofic. terceira, Mozo, Persoal limpeza; 710,71 Mozo especializado, Auxiliar administrativo, Profesional ofi- Proposta de baixa por inclusión indebida no padrón municipal Grupo terceiro, Axudante, Escaparatista, Profesional oficio Por non ser posible practica-la notificación persoal ás persoas 1ª, Oficial administrativo, Caixeiro, Viaxante/Vendedor, que máis adiante se relacionan, aínda que se intentou no últi- Dependente, Chofer camión; 740,08 mo domicilio coñecido, procédese a efectua-la citada notifica- ción no taboleiro de anuncios deste concello e no BOP de Xefe administrativo, Contable, Xefe división, Xefe de taller, Ourense, conforme ó disposto no artigo 59.4 da Lei 30/1992, do Xefe de persoal, Xefe de compras, Xefe de vendas, Xefe de 26 de novembro, do réxime xurídico das administracións públi- sucursal, Xefe de almacén, Xefe serv. mercantil, Encargadoestablec., Titulado medio; 812,78 cas e do procedemento administrativo común, modificada pola Director, Titulado superior; 885.51 Os interesados poderán, no prazo de dez días, contados a par- As persoas coa categoría de mozo, que o 31 de decembro de tir do seguinte ó da publicación deste anuncio, presenta-los 2007 leven catro ou máis anos nesa categoría ascenderán a documentos e xustificacións que estimen pertinentes nas ofici- mozo especializado. Non sendo así, o ascenso producirase nas municipais e manifesta-la súa conformidade ou non á pro- Unha vez transcorrido o dito prazo sen que se presentase nin- María de Miguel Pérez,Federación de Comercio de Ourense, gunha alegación e, tralos trámites oportunos, por parte deste concello, solicitarase o correspondente informe ó Consello de Asociación de Concesionarios de Ourense Empadroamento para realiza-las ditas baixas, todo isto de con- Carlos Pena Portela, Isabel Pérez Martínez formidade co disposto no apartado c) da Resolución do 1 de abril de 1997, da Subsecretaría do Ministerio da Presidencia Ángel Feijoo Conde,Victorino Joaquín Saborido, Andrés do Río (BOE n.º 87, do 11 de abril de 1997).
Vázquez, Esther Santás Iglesias, Concepción López Caride. Antonio Sanmiguel Estévez, Antonio Vázquez Pérez, César Fernández Sandiás, Carlos Vázquez Castro R. 3.429
Juan José Domínguez González.
José Martínez Domínguez.
Eduardo Salgado Vázquez.
Rosa Nicolás Saborido.
IV. ENTIDADES LOCAIS
IV. ENTIDADES LOCALES
Carmen Lamas Rodríguez.
Palmira Álvarez Álvarez.
De conformidade co disposto nos artigos 63 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia e 46 e 47 do Regulamento de organización,funcionamento e réxime xurídico Lobeira, 28 de xullo de 2011. O alcalde.
Delega-las funcións da Alcaldía no 1.º tenente de alcalde, don Adolfo González Novoa, no período comprendido entre os días 8 de agosto e 14 de agosto de 2011, ámbolos dous inclusive, Propuesta de baja por inclusión indebida en el padrón muni- conferíndolle tódalas atribucións inherentes ó cargo da Por no ser posible practicar la notificación personal a las per- Mándao e asínao o alcalde, don Rafael Rodríguez Villarino, en sonas que más adelante se relacionan, aunque se intentó en el último domicilio conocido, se procede a efectuar la citada

Source: http://www.asime.es/almacen/rconvenios/3_Comercio%20metal%20Ourense%2018-08-11.pdf

Book_authors.pdf

Contributors to the book “Aquatic Invasive Species of Europe - Distribution, Impacts And Management”. Erkki Leppäkoski, Stephan Gollasch and Sergej Olenin (eds), Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London. ISBN 1-4020-0837-6 (including e-addresses for corresponding authors; underlined) Nikolai V. Aladin [email protected] Zoological Institute of the Russian Academy of Sci

anslab.iastate.edu

Journal of Perinatology (2006) 26, 31–36r 2006 Nature Publishing Group All rights reserved. 0743-8346/06 $30ORIGINAL ARTICLEHood versus mask nebulization in infants with evolvingbronchopulmonary dysplasia in the neonatal intensive care unitA Kugelman1, I Amirav2, F Mor1, A Riskin1 and D Bader11Department of Neonatology, Bnai Zion Medical Center, Haifa, Israel and 2Department of Pediatrics,

Copyright © 2010 Medicament Inoculation Pdf