Apollopraktijk.nl

THERAPIETROUWBIJ
ADOLESCENTEN ASTMA (II)
gevoel van verlichting van hinder-lijke klachten. Gevolg van deze 2001, p. 11/12), zoals bijvoorbeeld is er bij deze adolescent sprake van gens niet per definitie dezelfde tezijn).
Voorlichting over medicijnen enhet relativeren van bijwerkingen ASTMANIEUWS
De volgende algemene aandachtspunten zijn belangrijk als u (als ouder,arts, leerkracht of hulpverlener) te maken heeft met astmatische adoles-centen bij wie het probleem van therapieontrouw speelt: • Bezorgdheid om de gezondheid van het kind en frustratiegevoelens over het eigen onvermogen de therapietrouw te verbeteren, maken dat het in sommige gezinnen een hot issue kan zijn.
Maak naar het kind een duidelijk onderscheid tussen het afkeuren van zijn gedrag en het kind als persoon.
Keur nooit het kind af, hiermee wint u niets! • Stimuleer regelmaat en structuur in het leven van de adolescent. Het nemen van medicijnen op vaste tijdstippen - voor een maaltijd of bij het tandenpoetsen - verkleint de kans op vergeten, het meestgebruikteexcuus.
Echter, vergeet hij ook zijn favoriete tv-programma en de beloftes die u hem gedaan heeft? Vergeten hangtsamen met het belang dat aan iets gehecht wordt.
• Stimuleer een samenwerking van de adolescent met ouders en de arts waarin sprake is van een gedeelde verantwoordelijkheid voor het astma en de behandeling. Betrek hem bij alle astma-gerelateerde beslissin-gen die hem aangaan en zorg dat de arts hem aanspreekt in plaats van de ouders. Neem geen verantwoor-delijkheid af maar deel deze.
• Het is belangrijk dat medicijnen genomen worden vanwege de juiste redenen. De prognose is positief als de motivatie uit het kind zelf komt (intrinsieke motivatie). Wanneer de motivatie extrinsiek is (dat wilzeggen medicijnen innemen om geen ruzie te krijgen, om anderen te plezieren), is dit een wankel evenwicht.
Probeer een intrinsieke motivatie te bevorderen door opmerkingen als ‘Doe het dan voor mama!’achterwege te laten en terug te koppelen hoe een klachtenvermindering een resultaat is van eigen handelenvan de adolescent.
• De sfeer rondom inname van medicatie, thuis, op school of bij vrienden, kan als bekrachtiger werken, houdt deze dus positief, prettig en onbeladen.
• Vermijd strijd met de adolescent. Die verliest u gegarandeerd! Strijd met adolescenten zal al snel niet meer om de inhoud gaan, maar een machtsstrijd worden waarin beide partijen verstarren. Bovendien zijn debelangen, een gezond lichaam met een beheersbaar astma, een gedeelde zorg, een gemeenschappelijkbelang dus. De schuldvraag dient niet aangekaart te worden.
• Zorg dat u zelf goed op de hoogte bent van astma en alles wat daarbij komt kijken. Als u niet inhoudelijk kunt beargumenteren waarom de leefregels zo essentieel zijn (u straalt dit dan uit), mag u dit ook niet vanhet kind verwachten.
• Toon begrip voor de motieven van het kind. Neem hem serieus, luister naar hem en blijf in gesprek. Zorg ook dat u een veilige sfeer schept waarbinnen het bespreekbaar is. Zet uw relatie niet op het spel, u bentbezorgd, niet boos. Probeer te begrijpen, niet te veroordelen.
• Bespreek (ook met arts) second best-oplossingen. Soms is het verstandig de optimale medische koers te verruilen voor een alternatief dat weliswaar minder goed is voor het astma (suboptimaal), maar wel ten goedekomt aan de (sociale) ontwikkeling van het kind en het makkelijker maakt iets op de lange termijn vol tehouden. Uitzonderingen voorkomen dat de adolescent een kasplantje wordt die zich rot voelt omdat hij nooitmet zijn vrienden naar de disco of het café mag. Soms is het goed om in overleg met de arts op eenverantwoorde wijze therapieontrouw te zijn (een afspraak om één keer per maand naar de disco te mogen metvooraf een puf Ventolin® bijvoorbeeld). Weeg optimale medische zorg af tegen praktische haalbaarheid engeef adolescenten vooral ook aan wat nog wel kan. Benoem en complimenteer wat goed gaat.
• Veronderstel bij adolescenten therapietrouw nooit als vanzelfsprekendheid.
• Koester geen onrealistisch hoge verwachtingen. Met inzicht bent u er nog niet, kennis impliceert nog geen kunde. Uit studies naar behandeling van therapietrouw bij adolescenten komt naar voren dat het eenbetrekkelijk hardnekkig verschijnsel is dat soms matig en in ieder geval wisselend reageert op interventies.
Succes!
ASTMANIEUWS

Source: http://www.apollopraktijk.nl/Publicaties_bestanden/Artikel%20Therapietrouw%20deel%20II.pdf

west-info.eu

FACUA detecta 28 páginas web que venden ilegalmente fármacos en España En muchos casos se trata de falsificaciones. La asociación alerta de los riesgos para la salud que puede suponer comprar estos productos en la Red. FACUA-Consumidores en Acción ha realizado un análisis sobre la venta y publicidad de fármacos a través de Internet por el que ha localizado y denunciado

iranep.org

T h e n e w e ng l a n d j o u r na l o f m e dic i n e Rosiglitazone and Cardiovascular Risk Bruce M. Psaty, M.D., Ph.D., and Curt D. Furberg, M.D., Ph.D. In this issue of the Journal, Nissen and Wolski1 control groups. Across the trials, there was no report the results of a meta-analysis of treatment standard method for identifying or validating trials of rosiglitazone, as compared

Copyright © 2010 Medicament Inoculation Pdf