El senyal 119.qxd

A l’esquerra, la capçalera de la publicació que va editar mensualment la parròquia de la Cellera de Ter entre els anys 1951 i 1958.
Va néixer per promocionar la construcció del Centre Parroquial. Oferia cròniques històriques del poble, articles religiosos, l’activitatparroquial i també la municipal. Tenia vuit pàgines. A la dreta, l’actual suplement parroquial, que surt cada setmana amb un tiratged’uns 150 exemplars.
"Atenció, atenció, s'ha mort en Pere També podien tenir capçalera pròpia.
"full" gràcies als continguts d'altres tors van decidir fer el seu propi "full".
català com la Fulla Dominical (creada l'any 1907 a Vic), de la Fulla Domini- cal (en edició en català i en castellà, ments del full". Un periodisme parro- nes parròquies és més sol·licitat que Popular) o de La Festa Santificada més actuals per difondre el missatge.
favor, ja que permeten fer un "full" (500) i l'interparroquial de Palafrugell, de la parròquia fa d'"impremta", i en de Girona (1909) i Palafrugell (1910).
misses i altres actes litúrgics, l'horari En el record quedarà el Full Groc, per les cases d'aquestes poblacions.
te els anomenats "fulls cartellera". Es Algunes publicacions que han tingut vincles parroquials Nota: les dates corresponen al temps que la publicació va dependre de la parròquia o d’una entitat parroquial. Les revistes Recvll,Luz y Guía (Llumiguia), El Cric i Ressò continuen editant-se avui sense tenir cap mena de relació amb la parròquia.
senyal
el
Catòlica. N'hi ha que després demolts d'anys encara segueixen envida, i altres han desaparegut o sim-plement han passat a mans privadessense cap mena de relació parro-quial.
Actualment n'hi ha tres:- Alimara: editada per la parròquia deSant Esteve d'Olot des del setembrede 1982. Porta el lema "Revista depensament, opinió i reflexió". Temesmonogràfics. Trimestral, 400 exem-plars, 325 subscriptors, 24 pàgines.
- Estela: Calella. Va néixer el 21 desetembre de 1946. Informació gene-ralista. La parròquia coordina entredues i tres pàgines dedicades ainformar de les activitats i fets parro-quials. Mensual, 500 exemplars, 270subscriptors, 44 pàgines.
- Revista de Banyoles: va sortir ambel nom d'Horizontes el gener de1946, editada pel centre parroquialde joves de l'Acció Catòlica de Ban- Maria Dolors Colomer presenta des del febrer de 1991 per a Ràdio Arenys de Munt el programa La Veu de la Parròquia.
amb el número 501, es dirà definiti-vament Revista de Banyoles. Al llargde la seva vida ha estat una publica- nar la informació religiosa amb la queha generat la població de Banyoles.
a ser editada per Bàcula Editors SL.
laica, col·laboradora de la parròquia.
batgirona.cat) s'hi troben les adreces.
amb els seus socis i col·laboradors.
Són les de Calella (periodicitat anual), mitjan mes de maig tenia 300 "amics".

Source: http://www.angelrodriguez.info/parroquiacomunicadora.pdf

Proscreen-cassette-australia cutoff.doc

ProScreenTM Drug Screen Cassette injection. It produces hallucinations, lethargy, disorientation, loss of coordination, trance-like ecstatic states, a sense of euphoria and visual distortions. It is well absorbed following all routes of administration. Unchanged PCP is excreted in Testing urine in moderate amounts (10% of the dose). FOR IN VITRO DIAGNOSTIC USE 1. Remove the cass

neurologyreport.com

Beth M. Silverstein, DONorth Shore University Hospital, North Shore–Long Island Jewish Health System, Manhasset, New York Abstract   Effective treatment of epilepsy remains a medical juggling act. Neu- rologists must weigh effective control of seizure activity with patients’ medical histories and comorbidities t

Copyright © 2010 Medicament Inoculation Pdf