Untitled

Jill Hervik, akupunk-
Sammendrag
Hensikt: Målet med denne studien var å undersøke effekten av akupunkturbehandling på
kvinner operert for brystkreft som er plaget med hetetokter, en bivirkning av anti-østro- Metode: I en prospektiv, kontrollert studie ble 59 brystkreftopererte kvinner med hetetok-
ter medisinert med østrogen-antagonisten Tamoxifen, randomisert til enten 10 uker med
klassisk akupunktur (KA), eller narreakupunktur (NA). Gjennomsnittlig antall hetetokter
både dag og natt ble notert før og under behandling, og videre i 12 uker post behandling.
Odd Mjåland, Overlege, dr.med., Kirurgisk
En validert helseindeks (Kupperman index) ble utfylt ved behandlingsstart, behandlings- avdeling, Sørlandet sykehus, e-post: Odd.
Resultat: Under behandlingsperioden ble gjennomsnittlig antall hetetokter dag og natt
redusert med 50 prosent og 60 prosent, og videre redusert med 30 prosent i løpet av
de neste 12 ukene i den klassiske akupunkturgruppen. I narreakupunkturgruppen ble det European Breast Cancer Congress i Berlin, observert en signifikant 25 prosent reduksjon i antall hetetokter om natten, men effekten april 2008 og på Høstmøtet, Norsk Kirur- ble reversert i løpet av oppfølgingstiden. Ingen reduksjon av hetetokter ble observert om gisk Forening i november 08. Originalartik- dagen i denne gruppen. Kupperman-indeksen ble redusert med 44 prosent fra behand- lingsstart til slutt i gruppen klassisk akupunktur, og opprettholdt videre i 12 uker. Ingen hot flashes in breast cancer patients, a lignende signifikante forandringer ble observert i narreakupunkturgruppen. randomized, controlled trial ble publisert Konklusjon: Akupunktur synes å kunne påvirke hetetokter både dag og natt for bryst-
kreftopererte kvinner, medisinert med Tamoxifen. Denne behandlingseffekten ble ledsaget av en bedring i helsekvalitet, målt med Kupperman-indeksen.
Nøkkelord: Akupunktur, Brystkreft, Tamoxifen, Hetetoktsplager, Kupperman-indeks.
008-0210-3). Published with permission from Springer.
Artikkelen er oversatt av forfatterne og redigert for Tidsskriftet Fysioterapeuten av Kjartan Vårbakken. Innledning
hetetokter (3,4), men er omdiskutert el er år postoperativt, men kan gi vasomotorisk Hetetokter er det mest vanlige symptomet kontraindisert hos brystkreftopererte kvin- instabilitet. Rundt 80 prosent av pasientene i menopausen hos friske kvinner og kan gi ner (2). Behandling med østrogen-antago- som medisineres med Tamoxifen rappor- redusert livskvalitet (1,2). Østrogentilskudd nister anbefales til alle kvinner med østro- terer vasomotoriske symptomer, inkludert har vist seg å være effektivt i reduksjon av gen-reseptorpositive tumorer i minst fem hetetokter (4).
20 FYSIOTERAPEUTEN 10/10
Resultatet indikerer at akupunktur kan være attraktivt for kvinner som ønsker langtidseffekt.
Akupunkturstudier i behandling av meno- behandling, eller i oppfølgingsperioden. Vi- Akupunktur
pausale friske kvinner med hetetokter har dere ekskluderte vi pasienter som tidligere Klassisk akupunktur- og narreakupunktur- vist lovende, men motstridene resultater hadde fått akupunkturbehandling og pasi- behandling ble gitt 30 minutter, to ganger i (5-8). Det er få studier som har undersøkt enter som benyttet seg av andre alternative uken, i fem uker. Deretter én gang i uken de behandling av hetetokter med akupunktur behandlingsmetoder samtidig som de var resterende fem ukene. Pasientene ble blindet hos kvinner medisinert med Tamoxifen et- deltagere i studien. Også ekskludert var pa- for den type akupunktur de fikk. Behandlin- ter brystkirurgi. Det finnes fem små pilot- sienter med alvorlige endokrine, vaskulære gene ble gitt av en fysioterapeut med en tre- studier uten kontrollgrupper (9-13). Alle og psykiske problemer samt kvinner med årig akupunkturutdannelse fra Norsk Aku- har vist at akupunktur kan ha en hetetoktre- hypertensjon, definert som diastolisk trykk punkturskole og med 20 års praksis. Al e duserende effekt. Men Deng et al. (14), i en over 95 mm Hg.
data ble samlet av en sekretær blindet for randomisert kontrol ert studie, fant ingen pasientenes behandlingsgruppetilhørighet.
signifikant forskjel mellom behandlings- og Design og prosedyrer
Pasienter ble randomisert til å få klassisk gruppen) ble engangsnåler (0.30 mm) ført Cirka 150 kvinner opereres for brystkreft akupunktur (KA) el er narreakupunktur inn i kroppen til en dybde av 0.5 til 3.0 cm, årlig ved Sykehuset i Vestfold. Akupunktur i (NA). Antal hetetokter både dag og natt avhengig av punktlokalisasjon. Det ble be- behandling av hetetokter har vært et tilbud ble notert av pasientene på samme dag hver nyttet åtte unilaterale punkter, kjent i tra- til denne pasientgruppen siden 2003, med uke, i fire uker før behandlingene ble påbe- disjonell kinesisk medisinsk litteratur for gynt, under behandlingsperioden, som var- evnen til å avkjøle kroppen, ved å stimulere Målet med denne studien var å evaluere te i 10 uker, og videre i 12 uker etter avslut- yin, og redusere for mye hete (15, 16). Punk- effekt av klassisk akupunktur (15,16) i en tet behandling. Den validerte Kupperman tene som ble brukt var Liv3, GB20, Lu7, KI3, randomisert kontrollert enkeltblindet studie indeksen ble fylt ut ved behandlingsstart, Sp6, Ren4, P6 og Liv8 (tabell 1). Nålene ble av kvinner plaget av hetetokter som en bi- behandlingsslutt og igjen etter oppfølgings- manipulert ved start og ved slutten av hver virkning av østrogenantagonistisk behand- perioden 12 uker senere. Kupperman in- behandling til pasienten kjente en verking deks er en vurdering av alvorlighetsgrad av og/el er radierende følelse, kjent som De-Qi. symptomer som vanligvis er assosiert med Akupunkturpunkter finnes vanligvis ved menopause. Symptomene inkluderer: hete- sterkt innerverte områder, for eksempel mo- tokter, svetting, søvnproblemer, depresjon, tor- og triggerpunkter (8,16). Pasienter med Studien ble gjennomført i henhold til Hel- tretthet, svimmelhet, hjertebank, leddsmer- lymfeødem får ofte råd om å unngå pene- sinkideklarasjonen og var godkjent av regio- ter, hodepine, vaginal tørrhet og andre pro- trasjon av huden. Derfor fikk al e kvinnene nal etisk komité (REK), sør-øst. Al e pasien- blemer (som pasientene må spesifisere). Al- akupunktur på motsatt side av kroppen i tene fikk skriftlig informasjon om studien vorlighetsgrad for hvert av symptomene ble forhold til operasjonsområdet.
subjektivt vurdert av pasientene, og gradert med et poengsystem fra 0 til 3, hvor 0 repre- minimal akupunktur, ble utført med iden- Pasienter
senterte ingen plager og 3 alvorlige plager. tiske nåler. Nålene ble ført inn overfladisk i I alt 59 postoperative kvinnelige pasienter Det totale poengresultatet ga en indikasjon huden bare 2-3 mm. I alt 8 punkter (4 bilate- med brystkreft ble rekruttert fra Brystsente- av kvinnenes livskvalitet og helsetilstanden. rale) ble valgt, lokalisert langt vekk fra kjen- ret, Sykehuset i Vestfold, mel om mars 2003 og desember 2006. Det ble ikke differensiert TABELL 1 Tradisjonell foreskriving av akupunkturpunkter. mel om kirurgiske inngrep. Al e pasientene hadde vært medisinert med østrogen-anta- gonisten Tamoxifen i minst tre måneder før I depresjonen distalt for leddet mel om 1. og 2. metatars oppstart. Alvorlighetsgrad av hetetoktene Nedenfor occiput, i fordypningen mel om sternocleidomastoid og trapezius ble ikke tatt i betraktning. Al e var post- Superiort for prosessus styloideus radius menopausale (ingen menstruasjon i de tre I fordypningen mel om toppen av mediale tibiamal eol og akil essenen månedene før inklusjon). De som hadde fått Medialt for abdomen, tre cun nedenfor navlen postoperativ stråling og el er kjemoterapi, I abdomens midtlinje, tre cun nedenfor navlen som brukte medisiner for andre urelaterte Mel om palmaris longus og fleksor carpi radialis ved håndleddet plager el er sykdommer, fortsatte med disse.
På mediale ende av den tverrsgående furen i knehasen 1 cun er en måleenhet i akupunktur som tilsvarer avstanden mel om de to fureendene i interfalangial eddet når medisinert for hetetokter før eller under FYSIOTERAPEUTEN 10/2010 21
FAG VITENSKAPELIG ARTIKKEL
te akupunktur- og triggerpunkter. De valgte TABELL 2 Pasientens karakteristika i Klassisk akupunktur-gruppen (KA) og narreakupunktur- punktene var 5, 10 og 15 cm proksimalt til gruppen (NA) før behandlingsstart.
øvre kant av patel a og et punkt i det høyeste Statistikk
SPSS for Windows (versjon 15.0) ble be-
nyttet for statistiske analyser. Alfa var satt til 0.05 for al e statistiske slutningstester. Karakteristika ved utgangspunktet ble sam- menlignet med uavhengige utvalgs t-tester el er kjikvadratstester. En generel linjær modell med gjentatte målinger (2 grupper x 3 tidspunkter), ble brukt til å teste for tids- responsen for akupunkturintervensjon. Alfa for hovedtesten var satt til 0.05. Etterpå, da en statistisk signifikant grupperespons ble kovariat. Videre ble 95 prosents konfidens- interval er kalkulert for gjennomsnittlige forskjel er mel om tidspunktene. Deskrip- tivt ble data angitt som gjennomsnittverdier Resultat
lignbare i alder og på forbruk av nikotin og alkohol. Det var ingen statistisk signifikante forskjel er i antal hetetokter dag og natt, el- ler i total Kupperman indeks (tabell 2). Alle pasientene fullførte behandlingene. Antall hetetokter ble notert av samtlige, bortsett fra man indeks ble utfylt av al e gjennom hele Noter: KA = Klassisk aktupunktur-gruppen, NA = Narreaktupunktur-gruppen, gj sn = gjennomsnitt, Figur 1 viser gjennomsnittlige endringer SD = standardavvik. av hetetokter i løpet av dagen. Antal hete- FIGUR 1 Hetetokter om dagen.
gruppen (p = 0.001), fra utgangspunktets gjennomsnitt på 9.5 (± 4.9) i til 4.7 (± 3.7) reduksjon (p = 0.0006), fra utgangspunk- versus 7 av 28 i kontrol gruppen (p = 0.018). under behandling. Deretter en videre 30 tets gjennomsnittlige 6.0 (± 4.2) til 2.6 (± prosent reduksjon (p = 0.017) til 3.2 (± 2.2) 2.0) under behandling, og med ytterligere ringer med KI er presentert i figur 3. En 44 i løpet av de påfølgende 12 ukene. Ingen sig- 30 prosent reduksjon til 1.7 (± 1.6) etter på- prosent reduksjon ble sett i KA-gruppen, fra nifikante forandringer ble observert i NA- følgende 12 uker (p = 0.006). I NA-gruppen et utgangspunkt på gjennomsnittlige 15.6 gruppen (p = 0.382 og p = 0.86, begge versus var det en statistisk signifikant reduksjon (± 4.2) til 8.2 (± 4.0) etter endt behandling. utgangspunktet). Forskjel en mel om grup- på 25 prosent under selve behandlingen (p Dette var i hovedsak bibeholdt 12 uker etter pene var statistisk signifikant i favør av KA- = 0.01), fra 7.2 (± 5.7), til 5.4 (± 4.4). Dette endt behandling [gjennomsnitt 10 (± 4.5), gruppen både under behandlingen og etter var nesten helt reversert i løpet av de neste p = 0.001 vs utgangspunktet]. Til kontrast de 12 påfølgende ukene (begge p = 0.001). I 12 ukene [gjennomsnitt 6,1 (± 5.1), p = 0.22 viste NA-gruppen en liten reduksjon fra ut- alt 22 av 30 pasienter erfarte en reduksjon på versus utgangspunktet]. Forbedringen i fa- gangspunktet (10 prosent, p = 0.06) til 12.6 minst 50 prosent i KA-gruppen versus 3 av vør av KA-gruppen over NA-gruppen var (± 5.2) etter endt behandling, som dernest statistisk signifikant under behandlingen (p var reversert 12 uker etter endt behandling Et lignende mønster ble registrert i gjen- = 0.009) og etter 12 uker (p = 0.001). I alt 24 [gjennomsnitt 14.3 (± 4.2), p = 0.52 vs ut- nomsnittlig antal nattlige hetetokter (figur av 30 pasienter anga en reduksjon på minst gangspunktet]. Forbedringen i KA-gruppen 2). KA-gruppen hadde nesten 60 prosent 50 prosent i den aktive behandlingsgruppen over NA-gruppen var signifikant både etter 22 FYSIOTERAPEUTEN 10/2010
enn 20 prosent for 26 av 30 av pasientene i KA-gruppen, mens for bare 3 av 29 pasien- Diskusjon
Hetetokter og svetting rapporteres av de sterkt redusere livskvalitet. Østrogenmedi- sinering reduserer symptomer hos fire av fem kvinner (18). Bruk av østrogen er tra- disjonelt kontraindisert for kvinner med brystkreft, og muligheter for behandling av hetetokter er begrenset. Soyabaserte dietter er ofte anbefalt (2), men effekten av plan- teøstrogener i forbindelse med brystkreft er ikke kjent (19). Progesteron, clonidin og serotoninhemmere har vist seg å være effek- tive i å redusere hetetokter, men har signifi- behandling (p = 0.004) og etter 12 uker etter behandling (p = 0.001). KI var redusert mer kante bivirkninger, og er lite brukt i denne sammenheng (4,20). Hetetokter har vist seg å være den mest plagsomme bivirkningen av Tamoxifenbehandling (4, 21, 22). I forbin- delse med økt overlevelse av brystkreft lever flere kvinner med langsiktige behandlings- Noter: KA = Klassisk aktupunktur-gruppen, NA = Narreaktupunktur-gruppen, gj sn = gjennomsnitt, SD = standardavvik. tur er en effektiv behandlingsmulighet for brystkreftopererte kvinner medisinert med Tamoxifen og med hetetoktplager. Vi kjen- ner ikke til andre randomiserte, kontrol erte studier som har vist en så dramatisk, el er klar, forskjel mel om klassisk akupunktur og placebo, for denne type pasienter. Under behandling ble gjennomsnitt frekvens av he- tetokter i den klassiske akupunkturgruppen redusert med over 50 prosent om dagen og nesten 60 prosent om natten, med en videre reduksjon av 30 prosent både dag og natt i løpet av de følgende 12 ukene. Dette indike- rer at akupunktur kan være en attraktiv be- handlingsmulighet for kvinner som ønsker langtidseffekt. Reduksjon av hetetoktsymp- tomer ble også observert i narreakupunktur- sent. Dette gikk tilbake til utgangspunktet i løpet av den 12 ukers oppfølgingsperioden. reduksjon i helseproblemer tradisjonelt as- sosiert med menopause, ble redusert med 50 prosent og opprettholdt under oppfølgings- perioden i den klassiske akupunktur grup- pen. Kvinnene i narregruppen rapporterte ingen statistisk signifikant forandring. For- skjel en mel om de to gruppene er klinisk Noter. KA = Klassisk aktupunktur-gruppen, NA = Narreaktupunktur-gruppen, gj sn = gjennomsnitt, SD = standardavvik. graden ble subjektivt notert og lagt sammen FYSIOTERAPEUTEN 10/2010 23
FAG VITENSKAPELIG ARTIKKEL
som indikasjon for helserelatert livskvalitet.
behandling av friske postmenopausale kvin- ner har vist forskjel ige resultater. Vincent et al. (5) kunne ikke demonstrere at medisinsk akupunktur var mer effektiv enn narreaku- punktur. Studien inkluderte 105 kvinner, siva Effexor og akupunktur hos antiøstrogen satt fokus på en nøytral behandlingssitua- randomisert til medisinsk el er narreaku- medisinerte kvinner. Begge behandlingene sjon, samt at al behandling ble utført av den punkturgrupper og behandlet to ganger i reduserte hetetoktene signifikant. Pasien- samme erfarne fysioterapeuten, påvirket uken, i fem uker. Nir et al. (7) demonstrerte ter behandlet med Effexor rapporterte flere placeboreduksjon. Samtale og kontakt med en signifikant reduksjon i hetetokt alvorlig- bivirkninger, inkludert angst, hodepine og pasientene ble holdt til et minimum. Slike het, men ingen reduksjon i frekvens. Den tretthet. Det var ingen bivirkninger hos de elementer har vist seg å kunne påvirke pla- kontrollerte pilotstudien inkluderte 29 post- som fikk akupunktur, men en signifikant cebo (24,25) menopausale kvinner som fikk ni behand- bedring i livskvalitet, inkludert øket energi- For å få godkjennelse fra regional etisk nivå, klarhet i hodet og øket sexlyst. Deng komité måtte vi bruke faste punkter i den Flishie et al. (9) instruerte 194 pasienter et al.(14) publiserte en kontrol ert, rando- klassiske akupunkturgruppen, de samme med bryst- eller prostatakreft hvordan de misert studie av brystkreftopererte kvinner, åtte punktene ble brukt på al e. Kinesisk kunne behandle seg selv med akupunktur i som viste en reduksjon i hetetoktfrekvens medisin er tradisjonelt holistisk, og behand- opp til seks år. Hele 79 prosent fikk minst med varighet inntil 6 måneder. Det var in- ling, inkludert punktvalg, er skreddersydd 50 prosent reduksjon i antal hetetokter. Be- gen signifikant forskjel mel om den klas- i forhold til pasientens fysiologiske og psy- handlingsvarigheten varierte mel om fire siske akupunktur- og narregruppens post- kologiske symptomer. Pasientene i denne uker og seks år, med et gjennomsnitt varig- behandling. Pasientene slappet av til musikk studien ble derfor ikke behandlet optimalt i het av ni måneder. Bare et akupunkturpunkt og ble utstyrt med øyelapper, noe som mu- forhold til prinsippene i Tradisjonel Kine- ble brukt; P6. Denne metoden kan vise seg å lig påvirket placebo i begge gruppene. Stu- sisk Medisin (15,16). Fremtidige studier bør være meget attraktiv hvis lignende resultater diedesignen ligner på vår, men pasientene fokusere på punktvalg i forhold til Tradisjo- kan demonstreres i en randomisert studie. fikk bare åtte behandlinger i løpet av fire nel Kinesisk Medisinsk teori, i motsetning Nylig publiserte forskere fra NAFKAM uker. Våre pasienter fikk 15 behandlinger i til en punktoppskrift. Studiedesign bør se (26) en studie som sammenlignet akupunk- løpet av 10 uker. Forfatterne spekulerte på på muligheter for blinding av terapeuten til turbehandling med egenomsorg hos friske om lengre og mer intens behandling muli- type behandling, dobbeltblinding er fortsatt kvinner plaget av hetetokter. To hundre og gens kunne ha gitt større reduksjon i symp- et stort problem i akupunkturstudier. Vår sekstisju kvinner ble inkludert. Kvinnene tomene. Hetetoktfrekvens i den klassiske studie viste at akupunktur reduserte hete- som fikk akupunktur reduserte hetetoktene akupunkturgruppen begynte å skil e seg fra tokter og bedret livskvalitet i tre måneder med 48 prosent, egenomsorgsgruppen med narregruppen under behandling, og nådde etter endt behandling. Fremtidige studier 28 prosent, og forskjel en mel om gruppene et lavere punkt når behandlingen ble avslut- bør fokusere på varigheten av denne be- var statistisk signifikant. En signifikant for- tet. I studien vår prøvde vi å redusere place- handlingseffekten, om pasienter senere opp- skjel mel om gruppene ble også demon- bo så mye som mulig. Terapeuten adopterte søker akupunktur på nytt, el er benytter seg strert da livskvalitet ble undersøkt, til fordel en profesjonel avstand, og bortsett fra selve av andre behandlingsmuligheter.
behandlingen, ble kontakt med pasientene Det er få studier som har undersøkt ef- minimalisert. Noe placeboeffekt kan ha vært som handler om postmenopausale plager fekt av akupunktur på brystkreftopererte til stede i begge gruppene i vår studie under (17). Mange av parameterne påvirket hver- kvinner. Vi fant fem pilotstudier som støtter behandling. Reduksjonen i antal hetetokter andre, og reduksjonen av hetetokter dag og bruk av akupunktur i behandling av hete- om dagen og Kuppermanindeks var ikke natt påvirket det totale resultatet. Kombina- tokter (9-13). Tukmashi (11) inkluderte 22 signifikant i narreakupunktur-gruppen. sjonen av hetetokter, svette, søvnløshet og kvinner med brystkreft, 82 prosent opp- Bare hetetokter om natten ble signifikant re- utmattelse var veldig vanlig på behandlings- levde en reduksjon i antal hetetokter i for- dusert under behandlingen, men økte igjen i start, og stort sett redusert etter behandling bindelse med akupunkturbehandling, ingen løpet av 12 ukers oppfølgingsperioden.
(data ikke vist). Det er mulig at en reduksjon kontrol gruppe ble brukt. Nedstrand et al. Overfladisk nåling på lavt innerverte i disse symptomene kunne ha blitt provosert (10) randomiserte 38 kvinner til avspenning punkter er en vanlig og akseptert kontrol - hvis søvnproblemer hadde blitt behandlet el er elektroakupunktur. Begge gruppene metode i akupunkturstudier (23), men den istedenfor hetetokter. Dataene fra denne opplevde en signifikant og varig reduksjon er langt i fra optimal. En sensorisk stimule- studien gir ikke svar på denne gåten. Noen i antal hetetokter og KI resultat, målt etter ring er umulig å unngå. I vår kontrol gruppe av fordelene med akupunktur er at det er en ble det gjort overfladisk nåling i punkter bil ig behandling og at det er lav innsidens I oktober 2008, ved konferansen til The med god avstand fra kjente akupunktur- av klinisk relevante bivirkninger. Hetetokter American Society for Therapeutic Radio- punkter, motorpunkter el er triggerpunk- har vist seg å ha øket frekvens og voldsom- logy and Onchology i Detroit, presenterte ter. Ingen verkende, radierende el er prik- het hos Tamoxifen-medisinerte brystkrefto- Professor Eleanor Walker en studie som kende følelse, kjent som De-Qi (15,16), ble pererte pasienter. Denne pasientgruppen vil sammenlignet behandling med antidepres- provosert. Vi tror at vår studiedesign, som helt klart profitere på flere studier med fokus 24 FYSIOTERAPEUTEN 10/2010
på valg av akupunkturpunkter, antal og in- terval er mel om behandlinger, og langtids- Title: Acupuncture for the treatment of hot flashes in breast cancer patients,
oppfølging. Også selvbehandling, i motset- a randomized, controlled trial
ning til behandling utført av helsearbeidere, Abstract
Purpose: Acupuncture has been used to treat the problem of hot flashes in healthy post-
menopausal women. The object of this study was to investigate the efficacy of acupunc- Konklusjon
ture in women with breast cancer suffering from hot flashes as a result of anti-oestrogen deks ble statistisk signifikant og klinisk Method: In a prospective, controlled trial, 59 women suffering from hot flashes following
betydelig redusert hos brystkreftoperterte breast cancer surgery and adjuvant oestrogen-antagonist treatment (Tamoxifen) were ran- pasienter behandlet med ti ukers akupunk- domized to either 10 weeks of traditional Chinese acupuncture or sham acupuncture (SA). turbehandling. Effekten varte i 12 uker post- Mean number of hot flashes at day and night were recorded prior to treatment, during the treatment period as well as during the 12 weeks following treatment. A validated health også hetetoktfrekvensen om natten under score (Kupperman index) was conducted at baseline, at the end of the treatment period and behandling, men hadde ikke noen langtids- effekt. Resultatene indikerer at akupunktur Result: During the treatment period mean number of hot flashes at day and night was
i større grad bør være et tilbud til denne significantly reduced by 50 and almost 60%, respectively from baseline in the acupuncture pasientgruppen, som er plaget av hetetokter group, and was further reduced by 30% both at day and night during the next 12 weeks. In som en bivirkning av østrogenantagonistisk the sham acupuncture group a significant reduction of 25% in hot flashes at day was seen during treatment, but was reversed during the following 12 weeks. No reduction was seen in hot flashes at night. Kupperman index was reduced by 44% from baseline to the end of the treatment period in the acupuncture group, and largely maintained 12 weeks after treatment ended. No corresponding changes were seen in the sham acupuncture group.
(Universitet i Agder) for hjelp med statistik- Conclusion: Acupuncture seems to provide effective relief from hot flashes both day and
kanalysen, til Jacob Myre (spesialrådgiver, night in women operated for breast cancer, treated with Tamoxifen. This treatment effect Sykehuset i Vestfold) for teknisk hjelp og til seems to coincide with a general health improvement measured with the validated Kup- Brystsenteret, Sykehuset i Vestfold) for prak- tisk hjelp i oppstartfasen av studien. Studien ble støttet økonomisk av Norsk Akupunk- 383-95. Outcomes 2004; 2; 45. doi:10.1186/1477-7525-2-45 tur Forening (NAFO), Universitet i Tromsø 8. Wyon Y, Wijma K, Nedstrand E,Hammar M. A comparison 18. Mattsson LA, Skouby S, Rees M, Heikkinen J, Ku- of acupuncture and oral estradiol treatment of vasomotor dela M. 321 Study group. Efficacy and tolerability of symptoms in postmenopausal women. Climacteric 2004; 7(2): continuous hormone replacement therapy in early post 153-64. doi:10.1080/13697130410001713814 menopausal women. Menopause Int 2007; 13(3): 124-31. 9. Filshie J, Bolton T, Browne D, Ashley S. Acupuncture and self 1. Carpenter JS, Andriykowski MA, Cordova M, Cunningham L, acupuncture for long- term treatment of vasomotor symptoms 19. Lucerno MA, McCloskey WW. Alternatives to oestrogen Studts J, McGrath P, Kenady D, Sloan D, Munn R. Hot flushes in cancer patients-audit and treatment algorithm. Acupuncture for the treatment of hot flashes. Ann Pharmacother 1997; in postmenopausal women treated for breast carcinoma: prevalence, severity, correlates, management, and relation to 10. Nedstrand E, Wijma K, Wyon Y, Hammar M. Vasomotor 20. Goldberg RM, Loprinzi CL, O’Fal on JR, Veeder MH, Miser quality of life. Cancer 1998; 82:1682. doi:10.1002/(SICI)1097- symptoms decrease in women with breast cancer randomised AW, Mail ard JA, et al. Transdermal clonidine for ameliorating 0142(119980501)82:9<1682: AIDCNCR14>3.0.CO;2-0 to treatment with applied relaxation or electro-acupunc- Tamoxifen-induced hot flashes. J Clin Oncol 1994; 12: 155-8 2. Kronenberg F. Hot flashes phenomenology, quality of life, ture: a preliminary study. Climacteric 2005; 8(3): 243-50. 21. Love RR, Cameron L, Connel BL, Levanthal H. Symptoms and search for treatment options. Exp Gerontol 1994; 29: 319- associated with Tamoxifen treatment in postmenopausal 11. Tukmachi E. Treatment of hot flushes in breast cancer women. Arch Intern Med 1991; 151: 1842-7. doi:10.1001/ 3. Cobleigh MA, Berris RF, Bush T, Davidson NE, Robert NJ, patients with acupuncture. Acupuncture in Medicine 2000; Sparano JA, et al. Oestrogen replacement in breast cancer survi- 22. Ilnyckyj A, Shanahan F, Anton PA, Cheang M, Bernstein vors: a time for change. JAMA 1994; 272: 540-5. doi:10.1001/ 12. Porzio G, Trapasso C. T, Martelli S, Sallusti E, Piccone C, Mat- CN. Quantification of the placebo response in ulcerative tei AD, Sanislao C, Ficorel a C, Marchetti P. Acupuncture in the colitis. Gastroenterology 1997; 112: 1854-8. doi:10.1053/ 4. Loprinzi CL, Zahasky KM, Sloan JA, Novotny PJ, Quel a SK. treatment of vasomotor symptoms in postmenopausal women Tamoxifen induced hot flushes. Clin Breast Cancer 2000; 1(1): taking Tamoxifen. Tumori 2002; 88(2): 128-30 23. Anton PA, Shanahan F. Neuroimmunomodulation in inflam- 13. Towlerton G, Filshie J, O Brien M, Duncan A. Acupuncture matory bowel disease. How far from bench to bedside? Ann NY 5. Vincent A, Barton Dl, Mandrekar JN, Cha SS, Zais T, Wahner- in the control of vasomotor symptoms caused by Tamoxifen. Acad Sci 1998; 840: 723-34. doi:10.1111/j.1749-6632.1998.
Roedler DL, Keppler MA, Kreitzer MJ, Loprinzi C. Acupunc- Pal iat Med 1999; 13(5): 445. doi:10.1177/026921639901 ture for hot flashes: a randomised, sham control ed clinical 24. Han JS. Physiology of acupuncture: a review of thirty years study. Menopause 2007; 14(1): 45-52. doi:10.1097/01.
14. Deng G, Vickers A, Yeung S, Cassileth B. Randomised, research. J of Alternative and Complementary Medicine 1997; control ed trial of acupuncture for the treatment of hot flashes 6. Zaborowska E, Brynhildsen J, Damberg S, Fredriksson M, in breast cancer patients. J Clin Oncol 2007; 35(25): 5584-90. 25. Boekhout AH, Beijnen JH, Schel ens JH. Symptoms and Lindh-Astrand L, Wyon Y, Nedstrand E, Hammar M. Effects of treatment in cancer therapy-induced early menopause. acupuncture, applied relaxation, estrogens and placebo on 15. Xinnong C. Chinese acupuncture and moxibustion, 2nd ed. Oncologist 2006; 11(6): 641-54. doi:10.1634/theoncolo- hot flushes in postmenopausal women: an analysis of two Beijing, China: Foreign Languages Press, Beijing. 1990 prospective, paral el, randomised studies. Climacteric 2007; 16. Macioca G. The Practice of Chinese Medicine, 1st ed. New 26. Borud EK,Alræk T, White A, Fonnebo V, Grimsgaard S. The 10(1): 38-45. doi:10.1080/13697130601165059 effect of TCM acupuncture on hot flushes among menopausal 7. Nir Y, Huang MI, Schnyer R, Chen B, Manber R. Acupuncture 17. Heinemann K, Ruebig A, Potthoff P, Strelow H, Heinemann women (Akuflash study). BMC Complement. Altern Med 2007; for postmenopausal hot flashes. Maturitas 2007; 56(4): L, Thai DM. The menopause rating scale (MRS). Health Qual Life FYSIOTERAPEUTEN 10/2010 25

Source: http://akupunktur.no/asset/1527/1/1527_1.pdf

Microsoft word - rps_transdermal.doc

TRANSDERMAL FORMULATION OF TERBUTALINE SULPHATE Rathore RPS*, Chauhan C S, Naruka P S, Tanwar Y S and Chauhan L S B. N. College of Pharmacy, Udaipur, Rajasthan –313001,INDIA. e-mail : [email protected] Summary Transdermal matrix type patches of terbutaline sulphate were fabricated using ethyl cellulose and cellulose acetate polymer. The highest release rate was

Crystal reports - résultats magazine_2013_2_webversionsql_usa.rpt

 USA Results of the sBs horses and approved stallions  1e quarter 2013  CANAO DES HAYETTES F - 18/06/2008 - sBs - QUETZACOATL SIMONETRI et/en HERMIONE ROUGE (PAPILLON ROUGE) Naisseur/Fokker : HAYETTES (Haras des -) 08600 - GIVET Tel. +33 (0) 607.44.37.49 - GSM +32 (0) 473.23.16.44 DARK DE LA HART M - 30/05/2003 - BWP - KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF et/en UMBRA

Copyright © 2010 Medicament Inoculation Pdf