Agrotheek info week 30 2009

Jaargang 2 nr 7
24-07-2009
GRANENOOGST 2009 De granenoogst zal de komende weken aanvangen. Velen van u hebben het granenformulier al ingevuld en retour gestuurd. Heeft u dit nog niet gedaan, dan willen we u bij deze oproepen dit alsnog te doen. U heeft een granenformulier thuis toegestuurd gekregen, u kunt dit invullen en retour faxen. (0227-581941) Ook kunt u het formulier digitaal invullen op www.agrotheek.nl Wanneer gebruik gemaakt wordt van het “poolsysteem” graag in het vak “opmerkingen” invullen of u gebruik wenst te maken van een pool met of zonder voorschot. Om tijdens de oogst de ontvangst te vereenvoudigen, willen wij graag dat u voortijdig opgeeft onder welk nummer de tarwe of gerst die u aflevert, gecertificeerd is. Wij (de ontvanger) moeten dit kunnen tonen aan de controlerende instantie. Vaak weet de chauffeur, die het graanproduct aflevert, dit niet. Ook de chauffeur van de containertransporteur zal niet altijd op de hoogte zijn. Wilt u een testmonster nemen van uw granen let er dan op dat u minimaal 500 gram meeneemt! Het weegtarief van de weegbruggen in Middenmeer en Slootdorp is gelijk getrokken en dit komt neer op €7,15 per weging ongeacht het gewicht. Niet gecertificeerde tarwe.
Wanneer uw tarwe of gerst niet gecertificeerd is willen we dat graag vernemen van u voordat u uw graan
aflevert. U kunt dan alsnog uw granen leveren. U kunt ze zelf vrij eenvoudig certificeren. Dit gaat via
GMP+ standaard B6 , “Teelt voedermiddelen” registratie. Dit registratiesysteem en begeleidend
formulier (overeenkomst leverancier granen) kunt u downloaden via www.agrotheek.nl vervolgens
doornemen en het registratieformulier na ondertekening retour sturen: Fax: 0227-581941 Dit alles om
complicaties bij inname te voorkomen.
VEEHOUDERIJ PROEF
Voor het komend jaar zoeken wij voor een demoproef met als opzet het verbeteren en het verhogen van
het werkingspercentage van rundveedrijfmest een of meerdere veehouderijbedrijven met 2 of meerdere
gescheiden mestkelders/silo’s en waar de grond een laag stikstofleverend vermogen heeft. Een ieder die
interesse heeft kan zich melden bij Jan Ruijter, kantoor Slootdorp: 0227-581741
DRIJFMEST RUNDVEEHOUDERIJ
Wanneer er nog veehouders zijn die overtollig drijfmest
willen/moeten afzetten, dan vernemen we het graag. We
willen u graag ter dienste zijn om deze mest elders te plaatsen.
Voor vragen contact opnemen met Jan Ruijter, kantoor
Slootdorp: 0227-581741.
BEMESTINGSPLAN
CAV Agrotheek heeft een eigen bemestingsprogramma in
beheer: “Optimest”. Hiermee is snel en simpel de beschikbare
ruimte om mest te plaatsen uit te rekenen Belangrijk hierbij is het bouwplan en de tot nog toe afgenomen
meststoffen/organische mest. Raadpleeg uw adviseur om uw mestruimte te laten uitrekenen en uw
overgebleven mestruimte in te vullen.
MEST UITRIJDEN
Nu vrijwel alle tulpen gerooid zijn, zijn de eerste percelen alweer bemest. Ook de komende tijd zullen er
steeds meer percelen vrij komen waar een bemesting geplaatst kan worden alvorens een groenbemester
te zaaien. CAV Agrotheek kan diverse mestsoorten aanbieden.
De meest gebruikte mestsoort is vloeibare varkensmest. Deze wordt over het algemeen uitgereden met
de zelfrijdende mesttanks van resp. “ Van der Stelt” of “Overdevest”. Van der Stelt kan met behulp van
een 6 mtr brede schijfeg met zaaimachine in één werkgang bemesten en groenbemester zaaien. De
schijfeg kan stoppel of gewasresten goed vermengen met grond en mest.
Voor de eerste rij schijven wordt de mest op de grond gebracht. De eerste rij schijven snijden de grond
los en werpen de grond met mest op de tweede rij schijven. Door het “vliegend” overnemen van de
grond met mest op de tweede rij is vermenging zeer intensief. Een rij verentanden strijken de grond vlak
waarna een packer-rol de grond aandrukt.

De zaaimachine verspreid het zaad breedwerpig voor de packer-rol. Het zaad wordt aangedrukt voor een
goed contact met de ondergrond. Het meezaaien van een groenbemester heeft als voordeel dat de grond
niet extra uitdroogt en er een werkgang mee wordt bespaard.
Ten opzichte van verleden jaar zijn er een aantal wijzigingen aan de machine doorgevoerd (o.a. de
ophanging) waardoor de machine de grond over de gehele breedte beter bewerkt.
We merken dat de grond van boven niet te los moet zijn voor een goede werking van de schijveneg, de
ondergrond mag gerust los worden getrokken.
Van der Stelt neemt bij voorkeur de bladrammenas mee, nadien krijgt u via CAV Agrotheek een
rekening van de gezaaide hoeveelheid bladrammenas. Natuurlijk kan uw eigen bladrammenas,
mosterdzaad of gras ook gezaaid worden. Overdevest brengt de mest aan met een cultivator. Op
aanvraag is ook aanwending met de sleepslangbemester mogelijk.
Anders dan vorige jaren is dat de periode waarin vloeibare mest mag worden toegepast korter is. Dit jaar
mag t/m 15 september vloeibare mest worden uitgereden. Naast de vloeibare mestsoorten kan CAV
Agrotheek ook diverse vaste mestsoorten verzorgen. Enkele voorbeelden met een korte beschrijving:
Vaste gecomposteerde mest: Het bestaat o.a. uit paardenmest (veel stro) een deel kippenmest en
rundveedrijfmest. Dit wordt enkele keren gemengd. Droge stof: 25 %.
5 tot 6 kg P2O5 (per ton product) 4 tot 5 kg N (per ton product)
Geitenmest:
stro-achtig product (beperkt beschikbaar!!)
4 tot 5 kg P2O5 (per ton product)
8 tot 9 kg N (per ton product)

Varkensstalmest:
vaste mest omgezet product lijkt, wat compost-achtig
5 tot 9 kg P2O5 (per ton product)
7 tot 10 kg N (per ton product)
Ingedikte varkensdrijfmest: is zeer compostachtig, humeus
15 tot 18 kg P2O5 (per ton product)
12 tot 15 kg N (per ton product)
De genoemde mestsoorten hebben allen als voordeel dat ze jaarrond mogen worden uitgereden, mits ze
worden ingewerkt (op bouwland) met een cultivator of ploeg of iets dergelijks. De fosfaat telt voor
100% mee, de stikstof afhankelijk van het uitstrooimoment en mestsoort tussen de 30 en 40 procent.
Voor meer informatie raadpleeg Jan Ruijter of Dirk Jansen.
BLADRAMMENAS EN ANDERE GROENBEMESTERS
Het huidige assortiment bladrammenassen is behoorlijk uitgebreid met meerdere multiresistente rassen.
Nieuw in het assortiment is bijvoorbeeld Doublet en Comet, Allebei multiresistente rassen met tevens
een resistentie op chitwoodi. Tevens zijn er meerdere soorten bladrammenas voor vroege inzaai (late
bloei) en rassen met een snelle beginontwikkeling met meer bovengrondse lengte.
In het assortiment gele mosterd hebben we Accent als een BCA-1 ras voor de vroege herfst/zomer
inzaai, wat bij mosterdzaden uitzonderlijk is. Daarnaast zijn er de gangbare mosterdzaden voor inzaai
later in het seizoen.

Japanse haver (Avena Strigosa) onderdrukt Pratylenchus Penetrans.
Sinds vorig jaar op de markt, de groenbemester met nieuwe eigenschappen: Avena Strigosa. Het is een
Japanse haversoort die geen waardplant is voor het wortellesie-aaltje Pratylenchus Penetrans.
Pratylenchus Penetrans komt veelvuldig voor op de lichtere gronden en richt schade aan in gewassen
zoals o.a. peen, aardappelen en lelie.
Uit diverse proeven komt naar voren dat de nieuwe groenbemester Japanse haver een fors
bestrijdingsresultaat haalt op Pratylenchus Penetrans.
Japanse haver kan als groenbemester geteeld worden. Het gewas kent een snelle start, is bovendien
onkruidonderdrukkend en zorgt voor een zeer hoge organische stof productie. Japanse haver is een
vorstgevoelige groenbemester. Het snelgroeiende gewas kan tot half september worden gezaaid en
bedekt de grond snel. Ca 70 tot 80 kg per ha zaaien, de kosten liggen hoger dan de traditionele
bladrammenas per hectare.
VOLGTEELT (bladrammenas, gras of gele mosterd)
Voor het telen van een volggewas zoals bladrammenas of gele mosterd (niet vlinderbloemig) krijgt u op
klei een ruimte van 60 kg stikstof per ha (geen extra fosfaat. U moet dan wel voor 1 september gezaaid
hebben en ten minste tot 1 november laten staan. Op zandgrond tot 1 december.
Wanneer u de graszaadstoppel laat staan of u zaait gras in voor 15 augustus en u gebruikt het voor
beweiden, voederwinning of grasdrogen, dan krijgt u 95 kg stikstof extra stikstofruimte per ha. Op
zandgrond krijgt u 80 kg extra stikstofruimte.

WEBSITE CAV AGROTHEEK
Bij deze de herinnering dat het klantenportaal achter de vernieuwde website actief in werking is. U kunt
zich als klant éénmalig aanmelden en een wachtwoord registreren en vervolgens kunt u altijd en overal
“inloggen” en leverings, factuurinformatie is digitaal inzichtelijk. Daarnaast kunt u na het inloggen ook
uw geleverde granen (voor de komende oogst) digitaal inzien. Ga naar www.agrotheek.nl , op de
homepage wordt uitgelegd hoe u zich eenmalig kunt registreren en vervolgens altijd gebruik kunt maken
van het digitale klantenportaal van CAV Agrotheek!

GEWASBESCHERMING ACTUEEL
Het huidige wisselende weertype vraagt om een gedegen schimmelbestrijding in diverse gewassen.
o In de meeste regio’s wordt verspreidt Phytophthora in aardappelen aangetroffen. Wees attent en
neem geen risico. Bij twijfel een stopbehandeling uitvoeren. Kies vanaf nu altijd voor middelen met knolbescherming. Ook de bestrijding van Alternaria dient u in deze periode goed aan te pakken. o Er komt in diverse regio’s valse meeldauw voor in uien. In de afgelopen warme periode waren de
infectiekansen voor valse meeldauw door de natte nachten bijzonder groot. Zorg voor een sluitend schema met een interval van 5-7 dagen. Bij hoge druk zonodig kiezen voor 2 x Fubol Gold of overgaan op Acrobat. Voeg afwisselend Shirlan of Kenbyo/Amistar toe ter bestrijding van bladvlekkenziekte en Stemphylium. o Controleer uw bieten op aantasting door Cercospora en andere bladziekten. Let ook op de
berichtgeving vanuit de suikerindustrie. Bij aantasting een bespuiting uitvoeren. Vergeet ook niet om de volop aanwezige schieters te verwijderen! o Ook in gewassen als koolsoorten en knolselderij is de kans op aantasting door schimmelziekten
groot door de vochtige omstandigheden. Houd uw gewassen gezond! o In de meeste gewassen is de druk van luizen afgenomen. In aardappelen blijft de druk hoog. In
consumptieaardappelen vinden we vooral veel citroengele wegedoornluizen. Dit komt vooral voor in percelen waar pyrethroïden of Perfekthion ingezet zijn ter bestrijding van toprol. o Controleer uw uien op trips In sommige percelen vinden we veel aantasting. Neem zonodig
passende maatregelen (raadpleeg uw vertegenwoordiger). NIEUWE TOELATINGEN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN Er zijn diverse belangrijke nieuwe ontwikkelingen: o Nativo (Trifloxistrobine 25% en tebuconazool 50%)
is sinds kort nieuw toegelaten in de teelt van prei, bos- was- en winterpeen en Parijse
wortelen.
Het is een combinatieproduct van Flint + Horizon / Folicur en heeft daardoor een zeer
brede en sterke zowel preventieve als curatieve werking. Dosering prei 0,4 kg en peen 0,3 kg. Bij
een sec bespuiting een uitvloeier toevoegen.
o Er is gelukkig weer een vrijstelling voor Karate Zeon in Chinese kool ter bestrijding van de
late koolvlieg en de minerende fruitvlieg. De duur van deze vrijstelling is 120 dagen tot en met 8 oktober 2009. o Het gebruik van Score 250 EC wordt momenteel ontraden vanwege de kans op residu
problemen.door een hulpstof in koolgewassen, bleekselderij, snijselderij en peterselie. In
koolgewassen kan Amistar Top (bevat ook Score) wel worden ingezet.
o Sumicidin Super mag nu ook in zaai- en plantuien en sjalotten worden toegepast ter bestrijding
MONAM CLEANSTART Monam Cleanstart is per 1 juli ook verkrijgbaar in 1000 liter containers. CAV Agrotheek gaat dan ook over naar het uitleveren in deze verpakking en zal stoppen met de bulk leveringen. U kunt u bestelling doorgeven bij de monam injecterende loonwerkers of direct bij CAV Agrotheek. De monam zal door de fabrikant direct bij u worden afgeleverd. Zelf dient u voor transport naar uw perceel te zorgen. De lege containers zullen door de fabrikant bij u worden opgehaald. U kunt dit zelf regelen via de instructie op
de container of u kunt melding maken bij CAV Agrotheek van het aantal lege containers. Dan verzorgen
wij dit voor u. Heeft u vragen, vraag het uw adviseur!

PRE-HARVEST BESPUITING IN GRANEN
Kort voor de oogst van granen zijn vele wortelonkruiden en aardappelopslag goed te bestrijden. Het
beste resultaat wordt bereikt bij een bespuiting onder groeizame omstandigheden op goed ontwikkelde,
gezonde onkruiden. De bespuiting uitvoeren op geel stro, slechts de knopen mogen nog groen zijn.
Spuit minstens 7 dagen voor de oogst.
Advie Clinic/glyfosaat
o Roundup MAX heeft de voorkeur onder ongunstige omstandigheden. o Kweekgras kan bestreden worden met een lage dosering. o Om riet, akkermunt, klein hoefblad, distels en veenwortel te bestrijden de hoogste dosering o Windesoorten en paardestaart worden niet bestreden. Moerasandoorn is weinig gevoelig.
o Gebruik ongeveer 200-300 l water ( 2%-oplossing).
o Niet toepassen in de teelt van zaaizaad en brouwgerst.
SPRUITREMMING IN UIEN
Ter voorkoming van spruitgroei tijdens de bewaring van zaai- en plantuien, zilveruien en sjalotten
kunnen deze behandeld worden met een spruitremmer.
Voor een goede werking is het belangrijk dat het loof minimaal 2 weken na de bespuiting het middel
nog kan transporteren naar het groeipunt. Alleen bij tijdige toepassing op een gezond gewas is een
goede spruitremming mogelijk!
Op egale percelen de bespuiting uitvoeren bij de eerste verschijnselen van strijken. Sterk onegale
percelen zijn feitelijk niet op een optimaal moment te behandelen.
Advies: Royal MH spuitkorrel 3,75 kg + uitvloeier: (Agral gold, Zipper of Uitvloeier H)
o Gebruik liefst minimaal 500 liter water, probeer het gewas zo goed mogelijk te raken. 2 keer
hetzelfde spuitpad “heen en terug” bespuiten met 300 ltr is ook een optie. o Regen binnen 10 uur na spuiten vermindert de werking.
o Spuit bij groeizame omstandigheden.
o Apart spuiten. (niet in combinatie met overige fungiciden / herbiciden)
BEWAARZIEKTEN IN POOTAARDAPPELEN
Om aantasting door bewaarziekten zoals Fusarium solani, Fusarium sulphureum, zilverschurft en
Phoma te voorkomen kunnen pootaardappelen bij het inschuren of vlak na sorteren behandeld worden.
Fusarium en Phoma kunnen alleen afdoende bestreden worden door een behandeling tijdens inschuren.
Fusarium sulphureum is een wondparasiet met een groot verschil in rasgevoeligheid. Phoma eupyrina
tast vooral niet geklapte gewassen aan. Voor een goed resultaat is het erg belangrijk dat gebruik wordt
gemaakt van geschikte vernevelapparatuur geplaatst op een positie waar de aardappelen rondom
optimaal geraakt kunnen worden, b.v. op een rollenband. Controleer jaarlijks de afstelling van de
apparatuur!
Advies per 1000 kg aardappelen:
Diabolo SL/Magnate SL 150 ml
Lirotect super 120 ml
o Magnate SL en Diabolo zijn sterk vergelijkbaar.
o Lirotect super is een combinatiemiddel. Diabolo/Magnate bevat alleen imazalil. Volgens
onafhankelijk onderzoek is de werking van de producten vrijwel vergelijkbaar. o Na gebruik van Diabolo SL/Magnate SL kunnen uitgesorteerde of bovenmaatse aardappelen zonder veiligheidstermijn gebruikt worden voor consumptie of veevoer. Na inzet van Lirotect super wordt een veiligheidstermijn van 2 maanden geadviseerd. o De producten kunnen onverdund of licht verdund worden toegepast. o Ter bestrijding van specifiek zilverschurft in gevoelige rassen is vooral een behandeling na het
LUIS & SCHIMMELBESTRIJDING IN WORTELEN
In wortelen kunnen diverse insecten en schimmels ernstige schade veroorzaken.
Luizen geven zuigschade en brengen virusziekten over. Bij aanwezigheid bestrijden met Pirimor 0,5 kg
of Perfekthion 0,5 l.
Perfekthion werkt tevens tegen de wortelvlieg. Voer regelmatig een bespuiting uit om aantasting te
voorkomen. Om het optimale spuittijdstip te bepalen kunt u met vangplaten de vluchten van de vlieg
waarnemen. Het bedrijf “De Groene Vlieg” kan dit voor u verzorgen.
Ter voorkoming van magnesiumgebrek regelmatig Top Trace magnesiumnitraat 2 l of Bitterzout 5-10
kg spuiten. Wortelen zijn zeer dankbaar voor bespuitingen met magnesium.
In wortelen kan de vitaliteit van het loof verbeterd worden door regelmatig Polyfeed Duetto 5-10 kg of
Ureum 10 kg toe te passen.
Ter voorkoming van aantasting door schimmels dient een preventief spuitschema gehanteerd te worden.
De belangrijkste schimmels zijn Alternaria (loofverbruining), Sclerotinia en echte meeldauw.
Schimmels kunnen grote opbrengstderving en kwaliteitsverlies veroorzaken.
Advies:
1e bespuiting Signum 0,75 kg
2e bespuiting Score 0,5 l of Horizon 1 l
3e bespuiting Signum 0,75 kg
4e bespuiting Score 0,5 l of Horizon 1 l
Begin tijdig (preventieve middelen) afhankelijk van de gewasontwikkeling omstreeks 3e-4e week juli.
Houdt een interval van ongeveer 2-3 weken aan.
o Signum heeft een sterke werking op Alternaria. Er is tevens een effect vastgesteld op diverse
o Score en Horizon werken het sterkst op echte meeldauw. PIOENROOS BLADAALTJES Bladaaltjes blijken in pioenroos een steeds groter probleem te worden. Bij ons is voldoende kennis beschikbaar om te kunnen beoordelen of op (een gedeelte) van uw perceel dit mogelijk ook aan de orde is. Eventueel onderzoek kan daarna plaatsvinden om dit definitief te bepalen! Symptomen die kunnen duiden op bladaaltjes zijn: • planten met minder opbrengst qua aantal takken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met; Michel de Groot

Source: http://www.agrotheek.eu/userfiles/file/nieuwsbrief/agrotheek%20info%20week%2030%20%202009.pdf

aeer.ru

Basic Principles of Public-Professional accreditation of Educational Programs S.I. Gerasimov Saint Petersburg Electrotechnical University “LETI”, S.O. Shaposhnikov Key words: public professional accreditation, university degree programs, basic principles. The article analyzes basic principle for organizing and carrying out public- professional accreditation o

Untitled

Court gives a legal voice to the poor and powerless DENNIS DAVIS: COMMENT - Jan 22 2010 16:29 A series of talks designed to promote a public debate about the progress of constitutional democracy in South Africa and the key challenges for the future were held recently at UCT’s Summer School. Judge Dennis Davis and advocate Gilbert Marcus were the first to deliver their speeches Those entrust

Copyright © 2010 Medicament Inoculation Pdf