F 03.9.04-0708

REGLEMENT
In de Regeling zorgverzekering aangewezen Andere dan geregistreerde geneesmiddelen Welke kosten van farmaceutische zorg worden Lijst met aangewezen preferente geneesmiddelen artikel 5 van dit reglement, waaronder worden U heeft recht op vergoeding van kosten voor farma- niet-onderling vervangbare geneesmiddelen; ceutische zorg zoals bepaald in de polisvoorwaarden andere dan geregistreerde geneesmiddelen die op van de Delta Lloyd Zorgverzekering en de ZorgBeter grond van de Geneesmiddelenwet in Nederland ter Polis, waarvan dit reglement onderdeel uitmaakt. hand gesteld mogen worden , zoals omschreven in Deze zorgverzekeringen zijn gebaseerd op de Zorgverzekeringswet, het Besluit zorgverzekering dieetpreparaten, zoals omschreven in artikel 7 van Het Delta Lloyd Reglement Farmaceutische zorg inclu- sief bijlage 1 en 2 van de Regeling zorgverzekering, IN DE REGELING ZORGVERZEKERING AANGEWEZEN de lijst met door Delta Lloyd aangewezen geneesmid- delen (bijlage 1 van dit Reglement), de zogenaamdepreferente geneesmiddelen (artikel 5.3 van dit regle- De door de minister aangewezen geregistreerde ment) en het overzicht van geneesmiddelen waarvoor geneesmiddelen staan vermeld op bijlage 1 van de toestemming vereist is (artikel 9 van dit reglement), Regeling zorgverzekering. Op basis van medisch is geldig vanaf 1 januari 2008. De geldigheidsduur inhoudelijke, farmacotherapeutische en doelmatig- van bijlage 1 is echter beperkt, zoals in bijlage 1 is heidsbevindingen vindt herziening van die bijlage plaats. U heeft recht op vergoeding van kosten voor de geneesmiddelen van de genoemde bijlage als de geneesmiddelen ook door Delta Lloyd zijn aangewezen.
In artikel 5.3 van dit reglement is dit nader toegelicht. Delta Lloyd heeft met (internet)apotheken en leveran- Voor een aantal geregistreerde geneesmiddelen geldtciers van dieetpreparaten contracten gesloten waarin dat vergoeding alleen mogelijk is als aan de specifieke afspraken zijn vastgelegd over kwaliteit, veiligheid, voorwaarden zoals gesteld in bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering is voldaan. Om vooraf tekunnen controleren of aan de gestelde voorwaarden is Wij adviseren u gebruik te maken van de door Delta voldaan, is voor een aantal van deze geneesmiddelen Lloyd gecontracteerde zorgverleners. Neemt u echter een toestemmingsprocedure van toepassing. Hiervoor farmaceutische zorg af bij een niet door Delta Lloyd verwijzen wij u naar artikel 9 van dit reglement. gecontracteerde (internet)apotheek of leverancier vandieetpreparaten dan heeft u recht op een volledige vergoeding van de kosten van die zorg met inacht- neming van het bepaalde in de polisvoorwaarden en Geneesmiddelen die als onderling vervangbaar worden aangemerkt, zijn geneesmiddelen die een vergelijkbare werkzaamheid hebben en gelijke toe- Delta Lloyd gecontracteerde zorgverleners dieningswegen kennen, dan wel bij een gelijksoor- tig indicatiegebied kunnen worden toegepast en in Heeft u geen toegang tot internet, dan kunt het algemeen voor dezelfde leeftijdscategorie zijn bestemd. Deze onderling vervangbare geneesmid- delen zijn geclusterd en de vergoeding ervan isgelimiteerd zoals beschreven in artikel 5.2 van dit De niet-onderling vervangbare geneesmiddelen Delta Lloyd vergoedt kosten van farmaceutische zorg zijn geneesmiddelen waartussen verschillen in eigenschappen bestaan, die zich (kunnen) voor- de geneesmiddelen en/of dieetpreparaten zijn doen bij alle patiënten en bepalend zijn voor de voorgeschreven door een huisarts, arts verbonden keuze van het geneesmiddel door de arts. Voor de aan een gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD), niet-onderling vervangbare geneesmiddelen geldt medisch-specialist, tandarts, kaakchirurg of ver- de geneesmiddelen, niet zijnde dieetpreparaten, ter hand gesteld zijn onder verantwoordelijkheid De werking van een geneesmiddel wordt bepaald door van een apotheker of apotheekhoudend huisarts.
de werkzame stof die erin zit. Vaak zijn er meerderegeneesmiddelen met dezelfde werkzame stof. Deze geneesmiddelen verschillen in prijs, maar niet in wer- king. De huisartsen hebben met de minister van VWSafgesproken dat zij zoveel mogelijk de naam van de De volgende hoofdgroepen van farmaceutische zorg werkzame stof op het recept zetten. De apotheker kan dan elk geneesmiddel aan u ter hand stellen met de in de Regeling zorgverzekering aangewezen gere- voorgeschreven werkzame stof. Soms heeft de arts of gistreerde geneesmiddelen zoals omschreven in De samenstelling, de dosering of de toedieningsweg Hierop kan een eigen bijdrage op grond van het GVS is dan zo bijzonder, dat alleen één bepaald genees- In tegenstelling tot de merknaam is de naam van de werkzame stof in alle landen hetzelfde. Zo weten art-sen en apothekers overal ter wereld welk geneesmid- Zelfzorggeneesmiddelen zijn geregistreerde genees- del u gebruikt. De naam van de werkzame stof is middelen die zonder recept bij apotheek, drogist of altijd terug te vinden op de verpakking, de bijsluiter, het etiket en het recept. Dit geldt ook voor de sterkte Deze geneesmiddelen komen niet voor vergoeding in van het geneesmiddel en de toedieningsweg. aanmerking, met uitzondering van vijf groepen: Vraag uw apotheek om een gratis geneesmiddelen- paspoort. Dit is ook een handig hulpmiddel als u naar uw huisarts, specialist of naar het buitenland gaat. U heeft dan de namen van al uw geneesmiddelen Delta Lloyd vergoedt de kosten voor deze geneesmid- delen als u het geneesmiddel langer dan zes maandenachtereen moet gebruiken ter behandeling van een Op de vergoeding van de kosten voor geneesmidde- len is het door de overheid vastgestelde geneesmid- De arts dient op het recept te vermelden dat het delenvergoedingssysteem (GVS) van toepassing. geneesmiddel wordt voorgeschreven voor chronisch In het GVS worden de door de minister aangewezen, gebruik (c.g.). De apotheker dient op de nota hiervan geregistreerde geneesmiddelen in groepen (clusters) melding te maken. Vervolgens toets de apotheker van onderling vervangbare geneesmiddelen verdeeld.
namens Delta Lloyd de vergoedingsvoorwaarden.
Voor elke groep van onderling vervangbare genees- De kosten over de eerste vijftien dagen van de middelen is een vergoedingslimiet vastgesteld. Als de medicatie worden niet vergoed en blijven dus voor prijs van één van deze geneesmiddelen hoger is dan de vastgestelde limiet, blijft het meerdere als eigenbijdrage voor uw eigen rekening. Deze eigen bijdrage wordt ook in rekening gebracht als een geneesmiddel is bereid uit een geneesmiddel waarvoor een eigenbijdrage is verschuldigd. Onderling vervangbare De vrouwelijke verzekerde heeft volgens de Delta Lloyd geneesmiddelen waarvoor (nog) geen limiet is vast- Zorgverzekering of ZorgBeter Polis recht op vergoeding van kosten voor maximaal drie pogingen van een in-vitrofertilisatie behandeling per te realiseren zwanger- op vergoeding van kosten voor geneesmiddelen dienoodzakelijk zijn voor deze behandeling. Zorgverzekeraars mogen een aantal geneesmiddelenaanwijzen als zogenaamd preferent geneesmiddel.
Deze aanwijzing moet zodanig zijn dat van alle werk- zame stoffen, die voorkomen in de bij Regeling zorg-verzekering aangewezen geneesmiddelen, ten minste Mits het rationele farmacotherapie betreft, heeft u één geneesmiddel voor de verzekerde beschikbaar is.
Andere geneesmiddelen, met dezelfde werkzaamheid, die op grond van artikel 40 lid 3a van de Genees- dezelfde toedieningsweg en dezelfde sterkte als een middelenwet door of in opdracht van een apothe- aangewezen geneesmiddel, worden niet vergoed. ker in diens apotheek op kleine schaal zijn bereid Als echter volgens de voorschrijver behandeling met de aangewezen preferente geneesmiddelen medisch die op grond van artikel 40 lid 3c van de Genees- niet verantwoord is, vergoedt Delta Lloyd toch een middelenwet in Nederland zijn bereid door een ander, door de minister aangewezen, geregistreerd die op grond van artikel 40 lid 3c van de Genees- Voorwaarde voor deze vergoeding is dat de medische middelenwet in de handel zijn in een andere lid- noodzaak vermeld staat op het recept.
staat of in een derde land en op verzoek van eenarts binnen Nederland worden gebracht en Delta Lloyd heeft een beperkt aantal preferente bestemd zijn voor een patiënt van eerdergenoem- geneesmiddelen aangewezen. De aangewezen prefe- de arts die aan een ziekte lijdt die in Nederland rente geneesmiddelen staan vermeld in bijlage 1 van niet vaker voorkomt dan bij 1 op de 150.000 Daarnaast heeft Delta Lloyd alle overige geneesmid- Geneesmiddelen, die gelijkwaardig of nagenoeg gelijk- delen uit bijlage 1 van de Regeling zorgverzekering waardig zijn aan enig niet-aangewezen geregistreerd met een andere werkzaamheid dan die van de prefe- rente geneesmiddelen aangewezen. Deze geneesmid-delen worden dan ook vergoed.
Uitzondering op deze maximale periode per recept U heeft recht op vergoeding van kosten voor dieet- preparaten als sprake is van polymere, oligomere, orale anticonceptiemiddelen en niet-orale monomere of modulaire dieetpreparaten.
anticonceptiemiddelen die uitsluitend op recept Voor vergoeding van dieetpreparaten dient u een schriftelijke verklaring met een medische indicatie van – de behandelend arts of medisch-specialist, de zoge-naamde artsenverklaring, af te leveren bij uw apo- Deze middelen hoeven slechts eenmaal voorgeschreven theek. Na positieve beoordeling door uw apotheker, te worden. Delta Lloyd vergoedt deze middelen zonder worden de kosten rechtstreeks door Delta Lloyd aan herhalingsrecept. U hoeft dus niet steeds een nieuw recept bij uw (huis)arts op te vragen. Per jaar wordtechter niet meer vergoed dan voor het gebruik gedu- Delta Lloyd vergoedt alleen de kosten van dieetprepa- raten als sprake is van een hieronder genoemde indi-catie waarbij de toediening van dieetpreparaten een essentieel onderdeel is van adequate zorg en gebruik van normale aangepaste voeding of dieetproductenniet volstaat: Om voor vergoeding van de in dit artikel genoemde geneesmiddelen in aanmerking te komen is voor- afgaande toestemming noodzakelijk. De procedure voor het aanvragen van deze toestemming verschilt per groep geneesmiddelen, zoals hieronder aangege- een dreigende ernstige ondervoeding bij chronischobstructief longlijden; Voor vergoeding van de navolgende geneesmidde- een dreigende ernstige ondervoeding bij cystische len dient u een schriftelijke verklaring met een medische indicatie van de medisch-specialist, de een dreigende ernstige ondervoeding bij een ern- zogenaamde artsenverklaring, af te leveren bij stig congenitaal (aangeboren) hartfalen, terwijl bij uw apotheek. Na positieve beoordeling door uw dat hartfalen een groeiachterstand dreigt.
apotheker, worden de kosten rechtstreeks doorDelta Lloyd aan uw apotheek vergoed.
Intolerantie voor voeding of voedingsbestanddelen (zoals bijvoorbeeld lactose-intolerantie), zonder dat sprake is van een ernstige voedselallergie, valt Bosentan (Tracleer ®), Sildenafil (Revatio ®) niet onder de indicatie die leidt tot vergoeding van U heeft recht op vergoeding van kosten voor dieet- preparaten via enterale toediening (opname door de dunne of dikke darm). In de thuissituatie heeft u recht Rosiglitazon (Avandia ®) en Pioglitazon op vergoeding van kosten voor dieetpreparaten via parenterale toediening (opname via een catheter of een arterio-veneuze shunt) als deze is geïndiceerd en voorgeschreven door een aan een academisch ziekenhuis verbonden medisch-specialist.
Voor de vergoeding van hulpmiddelen voor het Dieetpreparaten, zoals genoemd in artikel 7 toe-dienen van voeding verwijzen wij u naar het Delta Lloyd Reglement Hulpmiddelen. Raadpleeg hiervoor www.deltalloyd.nl/gezondheid. Heeft u geen Mocht u bezwaar hebben tegen het afleveren van toegang tot internet, dan kunt u contact opnemen de artsenverklaring bij uw apotheek, dan kunt u met Delta Lloyd. Telefoonnummer 070 310 08 88.
deze ook direct bij Delta Lloyd indienen.
Voor vergoeding van de navolgende geneesmidde- len dient u een schriftelijke verklaring met eenmedische indicatie van de medisch-specialist aan Geneesmiddelen worden per recept vergoed voor een Delta Lloyd te zenden. Na een positieve beoorde- ling door onze medisch adviseur ontvangt u schrif- vijftien dagen, als het voor u nieuwe medicatie telijke toestemming van Delta Lloyd.
vijftien dagen, als het een geneesmiddel terbestrijding van acute aandoeningen met anti-biotica of chemotherapeutica betreft; drie maanden, als het een geneesmiddel betreftter behandeling van chronische ziekten, met uit-zondering van hypnotica, anxiolytica en eetlust-remmende middelen; voor zover Delta Lloyd voor een werkzame stof een of meer (preferente) geneesmiddelen heeft aangewezen: de kosten van niet aangewezengeneesmiddelen, tenzij volgens de voorschrijver Voor vergoeding van de navolgende geneesmid- het gebruik van het door Delta Lloyd aangewezen delen dient de medisch-specialist een aanvraag geneesmiddel medisch niet verantwoord is in te dienen bij LABAG (Landelijke Beoordeling Aanvraag Geneesmiddelen). Na een positieve geneesmiddelen vermeld in bijlage 2 van de beoordeling ontvangt u schriftelijke toestemming Regeling zorgverzekering, die voor andere dan de in deze bijlage genoemde indicaties worden geneesmiddelen, die gelijkwaardig of nagenoeg gelijkwaardig zijn aan enig niet-aangewezen zelfzorggeneesmiddelen met uitzondering van de geneesmiddelen voor chronisch gebruik die beschreven zijn in artikel 5.4 van dit reglement.
Bij deze laatstgenoemde geneesmiddelen worden Voor vergoeding van de navolgende (genees)mid- de kosten van de medicatie over de eerste vijftien delen toetst de apotheker namens Delta Lloyd of aan de vergoedingsvoorwaarden voldaan wordt.
ongeregistreerde geneesmiddelen, anders dan die genoemd in artikel 6 van dit reglement; dieetpreparaten voor zover niet is voldaan aan de voorwaarden gesteld in artikel 7 van dit regle-ment; geneesmiddelen/vaccins die tot doel hebben een ziekte te voorkomen in verband met een reis; geneesmiddelen als bedoeld in artikel 40, lid 3e De volgende kosten komen niet voor vergoeding in de eigen bijdrage, zoals beschreven in artikel 5.2 de niet in de Regeling zorgverzekering aangewe- zen geregistreerde geneesmiddelen, waaronderhomeopathische, fytotherapeutische en antropo-sofische farmaceutische producten; BIJLAGE 1LIJST MET AANGEWEZEN PREFERENTEGENEESMIDDELEN, geldig van 1 juli 2008 t/m 31 december 2008 Omeprazol 10 Mg Oraal
Pravastatine 10 Mg Oraal
Productnaam
Productnaam
Omeprazol 20 Mg Oraal
Aangewezen Geneesmiddel
Pravastatine 20 Mg Oraal
Aangewezen Geneesmiddel
Productnaam
Productnaam
Omeprazol 40 Mg Oraal
Aangewezen Geneesmiddel
Pravastatine 40 Mg Oraal
Aangewezen Geneesmiddelen
Productnaam
Productnaam
Simvastatine 10 Mg Oraal
Productnaam
Simvastatine 20 Mg Oraal
Aangewezen Geneesmiddelen
Productnaam
Simvastatine Actavis Tablet Filmomhuld 20mg ActavisSimvastatine RP Tablet Filmomhuld 20mg Simvastatine 40 Mg Oraal
Aangewezen Geneesmiddelen
Productnaam
Simvastatine Actavis Tablet Filmomhuld 40mg ActavisSimvastatine RP Tablet Filmomhuld 40mg Simvastatine 60 Mg Oraal
Aangewezen Geneesmiddel
Productnaam
Simvastatine Sandoz Tablet Filmomhuld 60mg Sandoz Simvastatine 80 Mg Oraal
Aangewezen Geneesmiddel
Productnaam

Source: https://www.abnamro.nl/nl/images/Generiek/PDFs/010_Prive/01_Verzekeren/Reglement_Farm_Zorg_met_lijst_preferente_middelen_per_1-7-2008.pdf

Microsoft word - newsletter29th november2013 .doc

Fantastic running of the 2 miles and never giving up Very sorry to lose Mariam – a great asset to the class Amazing effort & improvement in cross country LIBRARY COMPETITION Don’t forget to send in your entries for our Christmas competition. For Reception, Year 1 and Year 2 the competition is to design a collage with the theme ‘A Reindeer’. The competition for years 3, 4, 5 and

Microsoft word - appendix a.doc

APPENDIX A – Media and Solution Preparation Appendix A Regarding the present experimental research, a summary of recommended and standard aseptic techniques should be fol owed throughout every procedure, to ensure axenic conditions. Therefore al material in use should be sterilized by autoclaving (120ºC for 20 min), and al the procedures performed on a sterile bench (disinfected w

Copyright © 2010 Medicament Inoculation Pdf