Voedingsgeneeskunde.nl

JOM deel 27, nummer 3, 2012
casestudy’s 131
Kanker en gerelateerde casestudy’s waarbij
salvestrol en CYP1B1een rol spelen
Brian A Schaefer, D.Phil1; Gerard A. Potter, PhD2; Robbie Wood, BDS, D.Orth.R.C.S.(Eng), D.D.Orth.R.C.P.S.(Glasg)3; M. Danny Burke, PhD4 1 Corresponderende auteur: Clinical Intelligence Corp., 205-1095 McKenzie Avenue, Victoria, BC Canada V8P 2L5; email: [email protected];2 Professor, Hoofd van de Cancer Drug Discovery Group, De Montfort Universiteit, Leicester, Engeland;3 CARE Biotechnologies (UK) Ltd., Leicester, Engeland;4 Emeritus professor in Farmaceutisch Metabolisme, Salvestrol Natural Products (UK) Ltd., Leicester, Engeland.
Abstract Salvestrolen zijn natuurlijk voorkomende, metabolisch actieve stoffen die werken als anti-kanker prodrugs wanneer ze me-
tabolisch geactiveerd worden door het Cytochroom P450 enzym, CYP1B1. Het zijn fytoalexinen en worden als zodanig geïnduceerd als respons op pathogenen. Als fytoalexinen vallen ze niet netjes in een van de klassen van fytonutrïenten. Sommige zijn stilbenen, sommige zijn antioxidanten, sommige zijn fyto-oestrogenen, terwijl andere buiten deze categorieën vallen. Salvestrolen verkrijgen hun antikanker werking niet als lid van een klasse fytonutrïenten maar meer door hun metabolisering door CYP1B1. Helaas zijn salve- strolen deficiënt in westerse diëten ten gevolge van de moderne landbouwpraktijken die het risico van predatie verminderen door het gebruik van fungiciden met als gevolg dat de omstandigheden voor inductie van deze verbindingen geminimaliseerd worden. In biolo- gisch verbouwde voedingsgewassen zijn de niveaus van salvestrolen het hoogst. Om de reikwijdte van een nutritionele benadering van kankerbehandeling waarbij gebruik gemaakt wordt van salvestrolen te illustreren, worden hier gevallen gepresenteerd die verslag doen van stadium I borstkanker, een plaveiselcelcarcinoom van de anus, chronisch lymfatische leukemie, een primair peritoneaal carcinoom en van een geval van goedaardige prostaatvergroting. Vier van deze verslagen benadrukken hoe snel men kan herstellen zodra voedings- tekorten zijn gecorrigeerd zonder een beroep te hoeven doen op conventionele behandeling. Inleiding
maakt om volledig voordeel te halen uit dit reddingsmecha- Salvestrolen vertegenwoordigen een klasse van natuur- nisme door ons dieet alleen.12,13 Salvestrolen zijn secundaire lijk voorkomende metabolisch actieve stoffen die als pro- plantmetabolieten die op een pathogeen-specifieke manier drugs werken door hun activering door het Cytochroom worden geïnduceerd bij een bedreiging van de gezondheid P450 enzym CYP1B1.1,2 Meer in het bijzonder, CYP1B1 me- van de plant. Wanneer fungiciden gebruikt worden, zijn er taboliseert salvestrolen waardoor binnen de kankercel een bijna geen signalen om de productie van deze secundaire metaboliet geproduceerd wordt die apoptose induceert.3,4 plantmetabolieten op te wekken. Dit is waarom biologisch Er is ontdekt dat CYP1B1 tot expressie komt in alle soorten gekweekte groenten en fruit beduidend meer salvestrolen be- kanker, los van oncogenetische oorsprong, terwijl het afwe- vatten.14 Binnen de context van een nutritionele benadering zig is bij gezond weefsel.5-8 Het wordt nu in hoge mate als een van kanker lijkt het salvestrol-CYP1B1 reddingsmechanisme universele tumormarker beschouwd en de therapeutische en het aantal kankercellen in het lichaam aanzienlijk te vermin- diagnostische implicaties zijn vastgesteld.9,10 CYP1B1 wordt deren en de kans op een succesvolle afloop te verhogen.15,16 momenteel gebruikt bij de ontwikkeling van diagnostische In 2007 stemden vijf personen in om deel te nemen aan methoden voor vroegtijdige kankerdetectie en -monito- casestudy’s.15 Het ging daarbij om de volgende soorten kan- ker: een stadium II-III plaveiselcelcarcinoom van de long; Dit verband tussen salvestrolen en CYP1B1 resulteert in een stadium IV melanoom; prostaatkanker; agressieve, sta- een zeer gericht diëtair reddingsmechanisme voor het doden dium III borstkanker en blaaskanker. Elk van deze personen van kankercel en.3,5 Moderne landbouwmethoden hebben, herstelde volledig van zijn of haar kanker. In 2010 stemden door een wijdverbreid gebruik van fungiciden, ons voedsel in nog eens zes personen ermee in om deel te nemen aan case- belangrijke mate ontdaan van salvestrolen, wat het moeilijk study’s.16 Deze personen waren gediagnosticeerd met de vol- gende soorten kanker: stadium III borstkanker; stadium II 2,5 mg tablet genomen diende te worden. Zij wees deze be- leverkanker; dikke darmkanker; een terugkerende prostaat- handeling af. Een vriend van haar raadde haar aan dat ze haar kanker; nog een prostaatkanker met een Gleasonscore van 6 dieet met salvestrolen moest aanvullen. De patiënt begon on- (3+3) en een stadium 3B Hodgkin lymfoom. Wederom her- middel ijk drie weken lang salvestrolen te nemen, twee Sal- stelden ze alle zes volledig van hun kanker. vestrol Professional en twee Salvestrol Gold capsules per dag. We willen verslag doen van vijf nieuwe casussen. Deze Professional en Gold capsules bevatten elk een andere salve- casussen vertegenwoordigen een aantal therapeutische bena- strol en deze specifieke combinatie levert een totale dagelijk- deringen zoals het afwijzen van conventionele behandeling se inname van 1400 salvestrolpunten. Eén capsule van elk van ten gunste van een volledig nutritionele benadering; een de salvestrolen werd tijdens het ontbijt genomen en één van conventionele benadering accepteren maar overgaan naar elk aan het einde van de dag. Er werden geen andere supple- een nutritionele benadering na ontevredenheid over de con- menten, alternatieve behandelingen of voorgeschreven me- ventionele therapie; conventionele therapie deels accepteren dicijnen genomen en er werden geen andere veranderingen voor een eerste diagnose maar deze afwijzen ten gunste van in dieet of levensstijl aangebracht. Dagelijkse wandelingen en een nutritionele benadering voor de tweede diagnose en het een goed uitgebalanceerd dieet hebben altijd deel uitgemaakt accepteren van een combinatie van conventionele therapie van haar dagelijkse routine.
met een nutritionele benadering. Allerlei soorten kanker zit- De patiënt rapporteerde dat ze na 10-12 dagen salve- ten hierbij, te weten: borstkanker, een plaveiselcelcarcinoom strolsuppletie, door zelfonderzoek van de borst, kon voelen van de anus, chronisch lymfatische leukemie, een primair dat de knobbels waren begonnen te slinken. Tijdens de derde peritoneaal carcinoom en een geval van goedaardige pros- week salvestrolsuppletie kon ze geen knobbels in haar borst taatvergroting. Deze gevallen worden beschreven om de meer voelen. Zij ervoer ook geen bijwerkingen van de sup- reikwijdte van de toepasbaarheid van salvestrolen als nutri- pletie, iets waar ze erg blij mee was.
tionele benadering over te brengen, in de hoop dat gezond- In de maand na haar diagnose vroeg haar dokter een heidsprofessionals en patiënten de voordelen zullen zien van computer tomografie (CT) scan en een mammogram aan. Er voedingstherapie als onderdeel van de aanpak van hun ziekte.
werd geen kanker meer gevonden. Femara® (2,5 mg eenmaal Bij al deze gevallen wordt de inname van salvestrolen daags) werd opnieuw voorgeschreven, nu om te zorgen dat beschreven aan de hand van een schaal “totaal aantal salves- de kanker niet terugkeerde. Vanaf het moment dat ze vrij van trolpunten,” in plaats van in mil igrammen van het actieve in- kanker was, heeft ze twee jaar lang Femara® genomen en on- grediënt. Adequate voeding levert verschillende salvestrolen dergaat ze elke drie maanden een onderzoek. Gedurende die die enorm variëren in sterkte.17 Dit onderscheid ziet men ook tijd had ze last van misselijkheid en duizeligheid. Toen haar in de salvestrol voedingssupplementen. Bij het bestrijden van begeleidend arts bevestigde dat dit bijwerkingen waren van een actieve ziekte gaat het om het toedienen van voldoende de Femara®, besloot ze ermee te stoppen en ging weer over op sterkte per hoeveelheid ingrediënten. Het weergeven van de salvestrolsuppletie. Ze neemt nu een of twee Salvestrol Plati- dosering in mil igrammen zou geen zinvolle manier zijn om num capsules per dag. Elke Salvestrol Platinum capsule bevat ervoor te zorgen dat een inname van voldoende sterkte be- vier verschillende salvestrolen met een gecombineerde inna- haald wordt. Salvestrolpunten zijn daarom bedacht als meet- me van 1000 punten. De afwezigheid van bijwerkingen bij systeem om de inname van een mengsel van salvestrolen met salvestrolen was een doorslaggevende factor in haar besluit verschillende afzonderlijke sterktes te standaardiseren. De om te stoppen met verdere Femara® behandeling en weer te standaard therapeutische dosering ligt tussen 4000 en 6000 kiezen voor salvestrolsuppletie. Ze is gezond, gelukkig en punten per dag, afhankelijk van de BMI (Body Mass Index) heel blij om geen kanker meer te hebben.
van de patiënt. Patiënten wordt geadviseerd om een salves- trolenmengsel van 4000 punten te nemen als hun BMI be- Casus nummer 2: Plaveiselcelcarcinoom van de
neden normaal is, 5000 punten als hun BMI normaal is en 6000 punten als hun BMI boven normaal is. Deze dosering Een 46 jaar oude man was gediagnosticeerd met een pla- kan naar boven worden aangepast afhankelijk van hoe de pa- veiselcelcarcinoom van de anus. De diagnose werd bevestigd door een biopsie en zijn dokter raadde een abdominoperi- neale resectie aan. De patiënt wees de resectie af en er werd Casus nummer 1: Stadium I Borstkanker
hem verteld dat hij zonder deze ingreep een levensverwach- Een 76 jaar oude vrouw ontdekte tijdens het douchen ting van hooguit drie jaar had. Hij begon met een reeks men- zes knobbels aan het oppervlak van haar rechterborst. Haar tal wellness oefeningen gericht op een positieve kijk op ge- dokter vroeg een biopsie aan, waarvan de uitslag negatief was. zondheid en bracht tweemaal per week Aldara® (imiquimod) Een tweede biopsie werd aangevraagd en deze bevestigde dat crème aan, wat het afweersysteem van het lichaam stimuleert.
de knobbels kwaadaardig waren. Er werd haar verteld dat ze De aandoening bleef en hij werd zeven jaar later opnieuw stadium I borstkanker had maar niet welk type. De behan- gediagnosticeerd. De tweede diagnose van plaveiselcelcarci- deling die werd voorgesteld bestond uit een farmaceutische noom werd opnieuw bevestigd door een biopsie. Er werd de aromataseremmer, Femara® (letrozol), waarvan dagelijks een patiënt weer verteld dat er een abdominoperineale resectie nodig was en dat hij zonder deze ingreep naar verwachting met een vriend hoorde ze over salvestrolen en begon aan een nog drie jaar te leven had. De patiënt wees de resectie af en kuur van drie maanden die bestond uit twee capsules Salves- ging door met mental wellness oefeningen en tweemaal per trol Platinum (1000 punten) per dag. Eén werd genomen bij week aanbrengen van Aldara®. De patiënt vond de behande- het ontbijt en één bij het avondeten. Ze besloot tegelijkertijd ling met Aldara® een ongemakkelijke en pijnlijke manier om het leven meer ontspannen te benaderen, enkele van haar voortschrijding van de ziekte tegen te gaan. verplichtingen te laten vallen en ze paste haar dieet aan met Drie jaar na de tweede diagnose verergerde de ziekte tot het punt waarop er veel vaker anale lesies verschenen. De Na één maand salvestrolsuppletie begon ze zich veel be- patiënt consulteerde een chirurg die gespecialiseerd was in ter te voelen en begonnen de tumoren in haar nek zachter en laserchirurgie voor dergelijke aandoeningen.
kleiner te worden. Dit eerste resultaat viel samen met haar af- Vóórdat hij besloot tot laserchirurgie, begon de patiënt spraak met de radiotherapeut. Ze ging naar de afspraak maar de aandoening te behandelen met een combinatie van salve- vertelde de radiotherapeut dat ze zich veel beter voelde. Ze strolen en XM8 crème (dit is een natuurlijke, op borageolie koos ervoor om de bestraling niet te doen en wilde in plaats gebaseerde crème) en staakte het gebruik van Aldara®. Drie daarvan zien of deze positieve resultaten zich zouden voort- maanden lang nam de patiënt één Salvestrol Platinum (1000 zetten. De radiotherapeut respecteerde haar beslissing en punten) capsule per dag en elke twee tot drie dagen bracht hij vertelde haar dat ze altijd kon bellen en een afspraak maken voor bestraling als ze van gedachten veranderde. Daarnaast ging de patiënt door met mental wellness en Ze was tevreden over haar beslissing om te bedanken dagelijkse lichamelijke oefeningen, nam een multivitamine, voor de bestraling en na twee maanden, terwijl ze doorging at een dieet dat voor een groot deel uit rauwe groenten be- met de salvestrolsuppletie, was de tumor in haar nek bijna stond en nam elke dag een ‘groene shake’. Er werden geen verdwenen. Aan het eind van de derde maand salvestrolsup- pijnstillers of andere supplementen genomen. Na zes weken pletie, waren de tumoren in haar nek helemaal verdwenen. salvestrolen waren de lesies niet meer te zien. Na drie maan- Ze ging terug naar de oncoloog en kreeg te horen dat hij geen den werd hij geacht helemaal vrij van kanker te zijn. Hoewel kanker meer kon vinden. De oncoloog was zeer verrast door hij een biopsie wilde ter bevestiging van zijn kankervrije sta- haar huidige goede gezondheid en gewichtstoename. tus, heeft zijn dokter hier niet aan voldaan.
Toen zij dit nieuws hoorde, stopte ze met salvestrolen maar ging wel door met haar meer ontspannen manier van Casus nummer 3: Chronische Lymfatische
leven en de dieetverandering. Ze is onlangs weer begonnen Leukemie
met salvestrolsuppletie om een terugkeer van de kanker te Een 80 jaar oude vrouw kwam bij de huisarts met een tu- voorkomen en neemt nu één capsule Salvestrol Platinum van mor aan de linkerkant van haar nek ter grootte van een ei. Ze 1000 punten per dag. Ze voelt zich erg goed en hoopt dat werd naar een oncoloog verwezen en daarna naar een KNO- arts die een biopsie nam van de tumor. Spoedig na haar be- zoek aan de specialist verslechterde haar toestand. Haar lym- Casus nummer 4: Goedaardige
feklieren in de liesstreek en oksels waren opgezwollen en er Prostaatvergroting
Een 50 jaar oude man meldde zich bij zijn arts met lage- De biopsie bevestigde een diagnose van chronische lym- re urinewegsymptomen, waaronder moeilijk kunnen plassen fatische leukemie. De prognose voor chronische lymfatische en ’s nachts moeten plassen. Uit een rectaal toucher bleek leukemie is wisselend en spontane remissie is zeer zeldzaam, een aanzienlijk vergrote prostaat. De testresultaten van zijn vooral onder mensen die niet in een vroeg stadium van het prostaat specifiek antigeen vielen binnen normale grenzen. ziekteverloop gediagnosticeerd worden.18 De vrouw werd De patiënt werd gediagnosticeerd met een goedaardige pros- verteld dat het moeilijk was haar een nauwkeurige progno- taatvergroting (BPH) en werd van de verschillende farma- se te geven – die kon ergens tussen twee dagen en twee jaar ceutische mogelijkheden om zijn aandoening onder controle te houden op de hoogte gesteld. Waaronder een laaggedo- Na haar diagnose verslechterde haar toestand verder. Ze seerde alfablokker, gevolgd door een hoger gedoseerde al- leed aan een ernstige pijn in haar keel, wat haar veel moei- fablokker, mocht er geen verlichting zijn. Mocht er dan nog lijkheden bezorgde met eten en slapen. Ze begon gewicht te geen verlichting zijn, zou er een 5-alfa-reductaseremmer ge- verliezen. Ze ging terug naar de KNO-arts die een biopsie probeerd worden. Welke mogelijkheid ook maar verlichting nam van een zweer op haar amandel. Uit de biopsie bleek dat gaf, zou levenslang gebruikt moeten worden – wat de patiënt deze deel uitmaakte van de chronische lymfatische leukemie. zorgen baarde. De patiënt werd een laaggedoseerde (0,4 mg) Ze werd door de oncoloog doorverwezen om bestraald te alfa-adrenerge blokker, Flomax® (tamsulosine), voorgeschre- ven die eenmaal daags genomen diende te worden en hem Het viel haar op dat er ook een tumor zichtbaar begon werd gevraagd zijn vloeistofinname na de vroege avond tot te worden aan de rechterkant van haar nek en haar liesstreek een minimum te beperken. De patiënt gaf eerst gevolg aan en oksels bleven opgezwollen. Toen ze haar situatie besprak het verminderen van zijn vloeistofinname maar vond dit al snel te moeilijk om vol te houden. In de eerste week dat Flo- De patiënt stemde in met wat haar arts voorstelde en begon max® gebruikt werd, werd er geen gunstige verandering op- een intraveneuze kuur bestaande uit elke drie weken Pacli- gemerkt. In de tweede week van gebruik was er een sterkere taxel (gedurende drie uur) gevolgd door Carboplatine (ge- urinestraal en het nachtelijk plassen verminderde. Deze ver- durende één uur). Ondansetron werd voorgeschreven om na beteringen hielden gedurende twee maanden aan waarna ze de chemotherapie twee dagen lang tweemaal daags te nemen langzaam afnamen en nadat het middel vier maanden voor- om misselijkheid en overgeven tegen te gaan; dit werd echter geschreven was, bleef er maar weinig blijvende verbetering onregelmatig gebruikt vanwege de constiperende bijwerking.
over. Tijdens de hele behandeling met Flomax® ervoer de pa- Gelijktijdig met de aanvang van de chemotherapie begon tiënt een lichte, doffe hoofdpijn bij het wakker worden ’s och- de patiënt een alternatieve behandeling onder leiding van tends. De hoofdpijn werd minder naarmate de dag vorderde.
een homeopathisch arts en een kruidengeneeskundige. Ze Na het beëindigen van het eerste recept Flomax® begon begon met salvestrolsuppletie welke uit drie capsules Salves- de patiënt naar alternatieven te zoeken, omdat hij wist dat de trol Platinum (2000 punten) per dag bestond, wat neerkwam eerstvolgende behandelingsmogelijkheid eenvoudigweg een op een dagelijks totaal van 6000 salvestrolpunten. Daarnaast hogere dosering zou zijn. Na verhalen gehoord te hebben nam ze drie capsules astragalus per dag. De homeopathi- over het verdwijnen van de BPH door salvestrolgebruik, be- sche middelen bestonden uit: Lachesis (driemaal daags); gon de patiënt elke ochtend een capsule Salvestrol Gold (350 Kali Phosphoricum (tweemaal daags); Phosphoricum Aci- punten) te nemen. Binnen een maand was het nachtelijk dum (gedurende 3-5 dagen na de chemotherapie tweemaal plassen teruggebracht tot één keer per nacht, soms helemaal daags) en Natrum Muriaticum (gedurende 10 dagen na de niet en de straal was net zo sterk of zelfs sterker dan geduren- chemotherapie tweemaal daags). Er werd acupunctuur ge- de de periode toen de Flomax® het meest effectief werkte. Na daan tussen de chemotherapie sessies door om de eetlust en drie maanden Gold stapte de patiënt over op Salvestrol Pla- het energieniveau te verhogen. De meditatie en visualisatie tinum (1000 punten per capsule). Hij vermeldde dat er een die de patiënt al deed werden voortgezet tijdens en na de be- duidelijke verbetering was wat betreft afname van nachtelijk handeling en ze behield een positieve houding. Wat verande- plassen en toegenomen kracht van de straal. Hoewel het niet ringen in haar dieet betrof, schrapte ze koffie, nam ze meer mogelijk was om de verbetering te meten, merkte hij dat hij fruit, groenten en groene thee en nam ze minder vlees. Haar niet meer zo op hoefde te letten met zijn vloeistofinname ’s lichaamsbeweging bestond uit dagelijkse wandelingen. De patiënt had echter voortdurend last van de bijwer- Tegelijkertijd met zijn BPH-behandeling nam de patiënt kingen die gangbaar zijn bij chemotherapie met Paclitaxel/ dagelijks vitaminen, waaronder een multivitamine, een vita- Carboplatine zoals bloedarmoede, neutropenie, thrombo- mine B-complex en vitamine C en D3. Gedurende deze hele cytopenie, verlies van eetlust, vermoeidheid, gebrek aan periode werden er geen andere veranderingen in levensstijl energie, rood worden van het gezicht alsof je door de zon of dieet aangebracht. De patiënt houdt er een gezond, even- verbrand bent, zwakheid in de knieën, moeite met lopen, wichtig dieet op na, waaronder biologische voeding wanneer duizeligheid, moeite met slapen, verdoofdheid in de armen, handen en voeten, koude voeten, zichtbare blauwe plekken, De patiënt, die nog steeds Salvestrol Platinum neemt, er- pijnlijke benen, buikpijn, misselijkheid en een candida-in- vaart een verlichting van BPH-symptomen die minstens net fectie in de mond en smaakverlies. Deze bijwerkingen had- zo goed is, zoniet beter, dan met de Flomax®. Anders dan bij den tot gevolg dat er drie bloedtransfusies gedaan moesten Flomax®, is de verlichting van de symptomen door het ge- worden voordat ze zes keer chemotherapie had ondergaan. bruik van salvestrolen niet mettertijd verminderd en veroor- Hoewel de bijwerkingen ernstig waren was het het verlies van haar mooie dikke, lange haar wat ze het ergste vond. Tijdens haar gehele behandeling zette de patiënt de al- Casus nummer 5: Stadium III Primair
ternatieve behandelingen, verandering van dieet en wande- Peritoneaal Carcinoom
lingen voort. Een week na aanvang van de chemotherapie en Een 57 jarige vrouw kwam bij haar arts met een erg op- de alternatieve behandelingen, was er een duidelijke vermin- gezwollen buik, gebrek aan eetlust en vermoeidheid. Een dering van de zwel ing in haar buik. Tegen de vierde week CT-scan, een kanker antigeen (CA-125) uitslag van 7250 en was haar CA-125 waarde gedaald naar 4593. Op de dag dat ze een daaropvolgende biopsie leidden allemaal naar een diag- voor de derde keer haar chemotherapie kreeg (in de zevende nose van stadium III peritoneaal carcinoom, een zeldzame week sinds het begin van de behandelingen) werd haar CA- en agressieve kanker met uitzaaiingen in de eierstokken. De 125 waarde opnieuw gemeten en deze was gedaald naar 510. patiënt zat in een categorie met een hoog risico om kanker Haar arts merkte op dat ze in haar hele carrière nog nooit zo’n te krijgen, omdat buikkanker voorkwam in haar directe fami- sterke daling in CA-125 waarden had gezien en was erg ver- lie. Haar werd verteld dat de aandoening te behandelen was en er werd een kuur van drie ronden chemotherapie voor- In de twaalfde week van haar behandeling onderging ze gesteld, een maand rust, een hysterectomie, weer een maand een hysterectomie. De chirurg meldde dat, met uitzonde- rust, gevolgd door de resterende drie ronden chemotherapie. ring van wat ‘suikerkorrel-achtige’ resterende kanker, deze zo goed als helemaal verwijderd was. In het postoperatieve pa- indrukwekkende volledige respons-percentages gezien chi- thologieverslag stond dat ze erg goed reageerde op de behan- rurgisch ingrijpen het merendeel van de tumor had verwij- deling die ze kreeg. Helaas had de patiënt ook voortdurende derd, maar ze bieden een context voor de verbazing van de Drie weken na de operatie was haar CA-125 waarde ver- De patiënt zet haar alternatieve behandelplan en ver- der gedaald naar 52 en dus werden de doseringen voor de andering van levensstijl voort, hoewel ze wel weer koffie is vijfde en zesde keer chemotherapie met 20% verlaagd. Tegen gaan drinken. Zij heeft veel baat bij haar dagelijkse medita- de 19e week van haar behandeling was haar CA-125 gedaald tie en visualisatie en schrijft momenteel een boek over haar tot binnen normale grenzen. In week 22 werd de chemothe- ervaring met kanker en houdt zich tegelijkertijd bezig met rapie voltooid en in de week erna werd een CA-125 waarde de productie van een visualisatie CD voor kankerpatiënten. gemeten van 15 (binnen normale grenzen). In week 25 was Haar haar groeit weer aan en ze geniet van het onverwachte haar CA-125 waarde gedaald tot 13. In week 28 werd er een bijkomende voordeel er jonger uit te zien met kort haar. Ze CT-scan gedaan en in de 29e week na aanvang van de behan- is van mening dat salvestrolen en de andere facetten van haar deling werd de patiënt verteld dat ze kankervrij was. Bij haar alternatieve behandelplan, een belangrijke rol gespeeld heb- controleafspraak drie maanden later werd dit bevestigd met ben in de terugkeer van haar gezondheid.
Deze patiënt zag, één week na aanvang van de chemo- Discussie
therapie en de alternatieve behandelingen, een spectaculaire Deze casussen verschaffen verder bewijs voor de rol die verbetering in de afname van de zwel ing van haar buik. Zij voeding kan spelen in het herstel van kanker. Ze benadrukken had ook onverwachte, spectaculaire verlagingen in de CA- met name de rol die het metaboliseren van salvestrolen in het 125 waarden rond week 7 en verdere verlagingen van deze dieet door de universele kankermarker CYP1B1 kan spelen waarden totdat deze normale grenzen bereikten in week 19. bij het bereiken van een succesvol resultaat bij verschillende Dit zijn bijzonder indrukwekkende resultaten voor een sta- kankerdiagnoses. Casus een, twee en drie zijn allemaal ge- dium III peritoneale kanker ofwel eierstokkanker. Gezien de vallen waarbij de patiënt salvestrolen gebruikte zonder eni- overeenkomsten tussen een peritoneaal carcinoom en eier- ge gelijktijdige conventionele behandeling. Deze casussen stokkanker worden deze normaal gesproken op dezelfde ma- illustreren hoe snel sommige mensen responderen op een nier behandeld. Als we in de literatuur over klinische onder- relatief lage inname van salvestrolen (casus een: 1400 pun- zoeken kijken naar chirurgie plus Paclitaxel/Carboplatine ten per dag, alles weg binnen een maand; casus twee: 1000 chemotherapie zien we dat een volledige respons (waarmee punten per dag, alles weg binnen drie maanden; casus drie: we bedoelen dat er geen kanker meer gevonden kan worden) 2000 punten per dag, alles weg binnen drie maanden). Er is nogal wisselend optreedt. Vasey vermeldt een percentage van nog één ander, belangrijk punt om te noemen en dat heeft 28% met een volledige respons op Paclitaxel/Carboplatine te maken met een voorbeeld waarbij salvestrolen wel icht de van de 296 onderzochte patiënten (er zaten 538 patiënten in patiënt sterker maken om de ontberingen van chemothera- deze onderzoeksgroep19). In een kleinschaliger onderzoek pie te doorstaan en een beter resultaat van de chemotherapie vermeldt Neijt een percentage van 40% met een volledige mogelijk te maken. Dit laatste is het geval bij casus vijf, de respons in de betreffende onderzoeksgroep van 67 patiënten patiënt met peritoneale kanker, die zowel conventionele be- die men gebruikte voor deze analyse – 100 patiënten maak- handeling alsook salvestrolen gebruikte. Haar dokter stond ten in totaal deel uit van deze onderzoeksgroep.20 In een versteld over de mate van haar herstel en daarnaast was haar ander onderzoek vermeldt du Bois een percentage van 31% volledig herstel ook ongewoon voor dit type kanker (casus met een volledige respons van de 99 patiënten die gebruikt vijf: 6000 punten per dag, alles weg in minder dan zeven werden voor deze analyse – 397 mensen zaten in deze onder- Stoffen, of het nu synthetische medicijnen of natuurlijke Nadelige effecten zijn de voornaamste reden waarom het substanties zijn, hebben zelden slechts één farmacologische mensen niet lukt om een klinisch onderzoek te voltooien. werking. Casus vier, goedaardige prostaatvergroting, is toe- Zulke patiënten worden door de begeleidende artsen van het gevoegd om te benadrukken dat salvestrolen positieve ge- onderzoek uitgesloten of ze gaan zelf weg. Men kan stellen zondheidseffecten zouden kunnen hebben naast hun rol in dat men bij het berekenen van het volledige respons-percen- het bestrijden van kanker. BPH geeft bepaalde symptomen tage voor een interventie, het totale aantal in aanmerking die mensen die aan prostaatkanker lijden ook hebben. Casus komende mensen dat meedoet in elke onderzoeksgroep vier geeft aan dat verlichting van deze symptomen bereikt zou moeten gebruiken omdat dit respons-percentage anders kan worden door het gebruik van salvestrolen. We kunnen kunstmatig wordt opgeschroefd. Als we dit doen zullen de niet zeggen of dit komt door een bekende ontstekingsrem- volledige respons-percentages in de Paclitaxel/Carboplatine mende werking van sommige salvestrolen, of doordat er kan- onderzoeken die hierboven beschreven staan, dalen tot 15% kercellen aanwezig waren bij deze patiënt of een combinatie (van 28%), 27% (van 40%) en 8% (van 31%). Dit zijn geen van beide. Hoe het ook zij, het zou goed kunnen dat CYP1B1 erbij betrokken is omdat BPH, hoewel dat geen kanker of tochrome P450 CYP1B1 over-expression in primary and met- een voorstadium van kanker is, een verhoogde expressie van astatic ovarian cancer. Br J Cancer, 2001; 85: 242-246.
CYP1B1 heeft vergeleken met een normale prostaat.22 Verder 9. Ware WR: Nutrition and the prevention and treatment of can- is het zo dat bij sommige mannen die gediagnosticeerd zijn cer: association of cytochrome P450 CYP1B1 with the role of met BPH, hun prostaat ook PIN-cellen bevat,23 die een voor- fruit and fruit extracts. Integrative Cancer Therapies, 2009; 8: 22- stadium zijn van kanker en die ook een verhoogde expressie van CYP1B1 hebben.22 Gezien het succes van deze patiënt 10. Ware WR: P450 CYP1B1 mediated fluorescent tumor markers: zouden salvestrolen bij meer gevallen van BPH geprobeerd A potentially useful approach for photodynamic therapy, diag- kunnen worden, vooral wanneer conventionele behandeling nosis and establishing surgical margins. Med Hypotheses, 2009; er niet in is geslaagd verlichting te brengen.
11. Schaefer BA: Early cancer detection. Proceedings of the 39th Or- Conclusie
thomolecular Medicine Today Conference. Vancouver, BC. April Deze casussen bieden hoop aan die artsen en patiënten die kanker willen aanpakken door een nutritionele benade- 12. Daniel O, Meier, MS, Schlatter J, et al: Selected phenolic com- ring te volgen al dan niet samen met een conventionele be- pounds in cultivated plants: Ecologic functions, health impli- cations, and modulation by pesticides. Environ Health Perspect, 1999; 107: 109-114.
Verklaring van Geïnformeerde Toestemming
13. Magee JB, Smith BJ, Rimando A: Resveratrol content of mus- Er werd van deze patiënten schriftelijke toestemming cadine berries is affected by disease control spray program. verkregen voor de publicatie van dit rapport. De redacteur Hortscience, 2002; 37: 358-361.
heeft ervoor gezorgd dat alle gegevens die iemand zouden 14. Li NC, Wakeman M: High-performance liquid chromatography kunnen identificeren veranderd zijn om zo de anonimiteit comparison of eight beneficial secondary plant metabolites in van de patiënten te waarborgen, maar heeft wel zeker ge- the flesh and peel or 15 varieties of apples. J Pharm Pharmacol, maakt dat de technische aspecten van dit artikel hierdoor 15. Schaefer BA, Hoon LT, Burke DM, et al: Nutrition and Cancer: Salvestrol case studies. J Orthomol Med, 2007; 22: 177-182.
Tegenstrijdige Belangen
16. Schaefer BA, Dooner C, Burke DM, et al: Nutrition and cancer: Dr. Brian Schaefer is een directeur van Acquired Intel- further case studies involving Salvestrol. J Orthomol Med, 2010; ligence Inc, de Canadese en Amerikaanse distributeur van Salvestrolen; professor Gerry Potter, Dr. Robbie Wood en 17. Schaefer BA: Salvestrols. Nature’s defence against cancer: link- professor Dan Burke zijn aandeelhouders van het Britse Sal- ing diet and cancer. Canada. Clinical Intelligence Corp. 2012.
vestrol Natural Products, dat de Salvestrol technologie ont- 18. Del Giudice I, Chiaretti S, Tavolaro S, et al: Spontaneous regres- sion of chronic lymphocytic leukemia: clinical and biologic fea- tures of 9 cases. Blood, 2009; 114: 638-646.
Referenties
19. du Bois A, Lück HJ, Meier W, et al : A randomized clinical trial 1. Potter GA: The role of CYP 1B1 as a tumour suppressor en- of cisplatin/paclitaxel versus carboplatin/paclitaxel as first-line zyme. Br J Cancer, 2002;86 (Suppl 1): S12.
treatment of ovarian cancer. J Natl Cancer Inst, 2003; 95: 1320- 2. Potter GA, Patterson LH, Wanogho E, et al: The cancer pre- ventative agent resveratrol is converted to the anticancer agent 20. Vasey PA, Jayson GC, Gordon A, et al: Phase III randomized piceatonnal by the cytochrome P450 enzyme CYP 1B1. Br J trial of docetaxel-carboplatin versus paclitaxel-carboplatin as first-line chemotherapy for ovarian carcinoma. J Natl Cancer 3. Tan HL, Beresford K, Butler PC, et al: Salvestrols – natural anti- cancer prodrugs in the diet. J Pharm Pharmacol, 2007; 59: S158.
21. Neijt JP, Engelholm SA, Tuxen MK, et al: Exploratory phase III 4. Potter GA, Burke DM: Salvestrols – natural products with tu- study of paclitaxel and cisplatin versus paclitaxel and carboplatin mour selective activity. J Orthomol Med, 2006; 21: 34-36.
in advanced ovarian cancer. J Clin Oncol, 2000; 18: 3084-3092.
5. Tan HL, Butler PC, Burke MD, et al: Salvestrols: a new perspec- 22. Carnell DM, Smith RE, Daley FM, et al: Target validation of tive in nutritional research. J Orthomol Med, 2007; 22: 39-47.
cytochrome P450 CYP1B1 in prostate carcinoma with protein 6. Murray GI, Taylor MC, McFadyen MCE, et al: Tumor specific expression in associated hyperplastic and premalignant tissue. expression of cytochrome P450 CYP 1B1. Cancer Res, 1997; 57: Int J Radiat Oncol Biol Phys, 2004; 58: 500-509.
23. Vosianov AF, Romanenko AM, Zabarko LB, et al: Prostatic 7. McFadyen MCE, Melvin WT, Murray GI: Cytochrome P450 intraepithelial neoplasia and apoptosis in benign prostatic hy- CYP1B1 activity in renal cell carcinoma. Br J Cancer, 2004; 91: perplasia before and after the Chernobyl accident in Ukraine. Pathol Oncol Res, 1999; 5: 28-31.
8. McFadyen MCE, Cruickshank ME, Miller ID, et al: Cy-

Source: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/sites/default/files/bedrijven/pdf/vitals_jom%202012.pdf

psi-researchcentre.co.uk

Walking Between the Worlds: Links between Psi, Psychdelics, Shamanism and Psychosis An Overview of the LIterature In folk lore there is a belief that many people who have an acute psychotic breakdown exhibit signs of psychic ability. Research into this folk lore is virtually non-existent, but some interesting work by Neppe (1980) and Persinger (Persinger & Makarec, 1987) psi sugge

Microsoft word - 06 lug 2011 news e rassegna stampa.doc

Sulla strada – Rassegna stampa 06 luglio 2011 PRIMO PIANO Incidenti stradali: UE, meno morti nel 2010, -6% in Italia 05.07.2011 - Scende il numero degli incidenti stradali mortali in Europa: nel 2010, secondo gli ultimi dati pubblicati oggi dalla Commissione Ue, la riduzione complessiva e' stata dell'11% ma l'andamento varia molto da Stato a Stato. In particolare, il rapporto fra mort

Copyright © 2010 Medicament Inoculation Pdf