Bijsluiter

www.netpharm.nl
BIJSLUITER
Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig.
- Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende vragen heeft.
- Dit geneesmiddel is alleen aan u voorgeschreven. Geef het dus niet door aan iemand
anders. Het kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als ze dezelfde verschijnselen hebben als u.
In deze bijsluiter:
1. Wat is VIAGRA en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u VIAGRA inneemt
3. Hoe wordt VIAGRA ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u VIAGRA?
6. Aanvullende informatie
VIAGRA 50 mg filmomhulde tabletten Sildenafil (als citraat)
- De werkzame stof van VIAGRA is sildenafil. Iedere tablet bevat 50 mg sildenafil (als het citraat).
- De andere bestanddelen zijn:
Tabletkern: microkristallijne cellulose, watervrij calciumwaterstoffosfaat, natriumcroscarmellose,
magnesiumstearaat. Filmomhulling: hypromellose, titaandioxide (E171), lactose, triacetine,
indigokarmijn aluminiumlak (E132). Vergunninghouder voor het in de handel brengen en fabrikant:
De vergunninghouder voor het in de handel brengen is Pfizer Limited, Sandwich, Kent, CT13 9 NJ,
Verenigd Koninkrijk. VIAGRA wordt geproduceerd door Pfizer PGM, Zone Industrielle, 29 route des
Industries, 37530 Pocé-sur-Cisse, Frankrijk.
1. WAT IS VIAGRA EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?
VIAGRA filmomhulde tabletten zijn blauw en hebben een afgeronde diamantvorm. Ze zijn aan de ene
zijde met "PFIZER" gemerkt en aan de andere met "VGR 50". De tabletten zijn verkrijgbaar in
blisterverpakkingen met 1, 4, 8 of 12 tabletten. Sommige verpakkingen zijn mogelijk in uw land niet
beschikbaar.
VIAGRA behoort tot de groep medicijnen onder de naam "fosfodiësterase-type 5-remmers". Het
middel ontspant de bloedvaten in de penis, waardoor er bloed in de penis kan stromen tijdens
seksuele opwinding. U zult met VIAGRA alleen een erectie krijgen wanneer u seksueel geprikkeld
wordt. U dient VIAGRA niet te gebruiken als u geen erectiestoornissen heeft. VIAGRA dient niet door
vrouwen te worden gebruikt.
VIAGRA wordt gebruikt voor de behandeling van mannen met erectiestoornissen, soms ook wel
impotentie genoemd. Dat is wanneer een man onvoldoende een erectie kan krijgen of in stand kan
houden voor seksuele activiteit.
2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U VIAGRA INNEEMT
Neem VIAGRA niet in:
- als u geneesmiddelen gebruikt die nitraten bevatten of stikstofmonoxide afgeven, zoals amylnitriet
("poppers"). Deze geneesmiddelen worden vaak ter verlichting van angina pectoris (of "pijn op de
borst") gegeven. VIAGRA kan een belangrijke toename van de effecten van deze geneesmiddelen
veroorzaken. Vertel uw arts dat u deze geneesmiddelen gebruikt. Wanneer u dit niet zeker weet,
vraag het dan aan uw arts of apotheker.
- als u overgevoelig (allergisch) bent voor sildenafil of voor één van de andere bestanddelen van
VIAGRA.
- als u een ernstig hartprobleem of leverprobleem heeft.
- als u recent een beroerte of een hartaanval heeft gehad of wanneer u een lage bloeddruk
heeft.
- als u een bepaalde, zeldzame erfelijke oogafwijking heeft (zoals retinitis pigmentosa).
Pas goed op met VIAGRA:
U dient uw arts te vertellen
- als u sikkelcelanemie (een afwijking van de rode bloedcellen), leukemie (bloedcelkanker), multipel
myeloom (beenmergkanker) of een ziekte of misvorming van uw penis heeft. Bij deze aandoeningen
dient men extra voorzichtig te zijn wanneer men geneesmiddelen tegen erectiestoornissen neemt.
- als u hartproblemen heeft. Uw arts dient in dit geval zorgvuldig te controleren of uw hart
de extra belasting van seksuele activiteit aankan.
- als u een maagzweer heeft, of een bloedingstoornis (zoals hemofilie).
U dient VIAGRA niet te gebruiken in combinatie met andere behandelingen tegen erectiestoornissen.
Speciale voorzorgen voor kinderenVIAGRA mag niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 18
jaar. Speciale voorzorgen voor patiënten met nier- of leverproblemenU dient uw arts te vertellen of u
nier- of leverproblemen heeft. Uw arts kan besluiten om u een lagere dosis voor te schrijven.
Gebruik van VIAGRA met voedsel en drank:
Wanneer VIAGRA met voedsel wordt ingenomen, kan het iets langer duren voordat VIAGRA gaat
werken.
Zwangerschap
VIAGRA is niet geïndiceerd voor gebruik door vrouwen.
Borstvoeding
VIAGRA is niet geïndiceerd voor gebruik door vrouwen.
Rijvaardigheid en bediening van machines:
VIAGRA kan duizeligheid veroorzaken en uw gezichtsvermogen beïnvloeden. U dient zich ervan
bewust te zijn hoe u op VIAGRA reageert voordat u gaat rijden of een machine gaat bedienen.
Inname van VIAGRA samen met andere geneesmiddelen:
Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als
het geneesmiddelen betreft waarvoor geen voorschrift (recept) noodzakelijk is. VIAGRA-tabletten
kunnen de werking van bepaalde medicijnen namelijk beïnvloeden, in het bijzonder geneesmiddelen
die worden gebruikt tegen "pijn op de borst". Bij een medisch noodgeval dient u degene die u
behandelt te vertellen dat u VIAGRA gebruikt heeft. Gebruik VIAGRA niet in combinatie met andere
geneesmiddelen, tenzij uw arts heeft aangegeven dat dit kan.
VIAGRA kan een bijzondere toename veroorzaken van de werking van geneesmiddelen zoals
nitraten en stoffen die stikstofmonoxide afgeven, zoals amylnitriet ("poppers"). Deze worden vaak
gebruikt ter verlichting van angina pectoris (of "pijn op de borst"). U mag GEEN VIAGRA nemen als u
deze geneesmiddelen gebruikt.
Wanneer u proteaseremmers gebruikt, zoals voor de behandeling van HIV, kan uw dokter u laten
beginnen met de laagste dosis VIAGRA (25 mg).
Sommige patiënten die alfablokkertherapie krijgen voor de behandeling van hoge bloeddruk of
prostaatproblemen kunnen mogelijk duizelig of licht in het hoofd worden bij het gaan staan. Dit zijn
symptomen van orthostatische hypotensie hetgeen lage bloeddruk bij snel rechtop gaan zitten of
gaan staan betekent. Bepaalde patiënten hebben deze symptomen ondervonden bij gelijktijdig
gebruik van VIAGRA met alfablokkers. De kans hierop is het grootst binnen 4 uur na inname van
VIAGRA. Om de waarschijnlijkheid dat deze symptomen zich voordoen te verkleinen, dient uw
dagelijkse dosis alfablokker constant te zijn voordat u met het gebruik van VIAGRA begint. Mogelijk
zal uw arts u een startdosering van 25 mg VIAGRA voorschrijven.
3. HOE WORDT VIAGRA INGENOMEN?
Neem VIAGRA altijd in volgens de instructies van uw arts. Neem bij twijfel contact op met uwarts of
apotheker. De gebruikelijke dosis is 50 mg.
U neemt VIAGRA ongeveer één uur voorafgaande aan seksuele activiteit. Slik het tablet in zijngeheel
door met wat water.
Als u de indruk heeft dat de werking van VIAGRA te sterk of te zwak is, licht dan uw arts of apotheker
in.
VIAGRA helpt u alleen een erectie te krijgen wanneer u seksueel opgewonden wordt. De tijdtotdat
VIAGRA gaat werken verschilt per persoon, maar gewoonlijk duurt dit een half uur toteen uur. Het
kan langer duren voordat VIAGRA begint te werken wanneer u een zware maaltijdheeft genuttigd.
Het drinken van alcohol kan tijdelijk de mogelijkheid om een erectie te krijgen verminderen.Voor een
maximaal effect van dit geneesmiddel, wordt u geadviseerd om geen grotehoeveelheden alcohol te
drinken voordat u VIAGRA inneemt.
Wanneer VIAGRA u niet helpt om een erectie te krijgen of als de erectie niet lang genoegaanhoudt
om de geslachtsgemeenschap te voltooien, dient u dit aan uw arts te vertellen.
Neem VIAGRA niet meer dan éénmaal per dag.
Wat u moet doen als u meer van VIAGRA heeft ingenomen dan u zou mogen:
Doseringen boven 100 mg geven geen toename van de werking. Het aantal bijwerkingen neem
techter wel toe en ze kunnen ook ernstiger zijn.
U dient niet meer tabletten in te nemen dan uw arts u heeft gezegd.
Wanneer u meer tabletten heeft ingenomen dan voorgeschreven, waarschuw dan uw arts.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan VIAGRA bijwerkingen hebben. Deze zijn meestal licht tot matig
ernstig.
In gecontroleerde klinische studies waren de meest voorkomende bijwerkingen hoofdpijn of blozen
en minder frequent een ontregelde spijsvertering, duizeligheid, een verstopte neus, bonkende
hartslag of effecten op het gezichtsvermogen (waaronder afwijkingen in het kleurenzien, verhoogde
gevoeligheid voor licht of onscherp zien).
Sinds zijn introductie op de markt, zijn de volgende bijwerkingen gemeld bij mannen die VIAGRA
gebruiken: braken, allergische reacties, huiduitslag, bloeddoorlopen ogen, oogpijn, snelle hartslag of
bloedneus. Langdurige en soms pijnlijke erecties na gebruik van VIAGRA zijn gemeld. Als u een
dergelijke erectie heeft, die langer dan 4 uur duurt, raadpleeg dan onmiddellijk uw dokter.
Ook de volgende bijwerkingen zijn gemeld: hoge bloeddruk, lage bloeddruk, flauwvallen, beroerte,
onregelmatige hartslag, pijn op de borst, plotselinge dood, hartaanval of tijdelijk verminderde
bloedtoevoer naar delen van de hersenen. De meeste van deze mannen, maar niet alle, hadden
reeds eerder hartproblemen, voordat ze dit geneesmiddel innamen. Het is onmogelijk na te gaan of
er een rechtstreeks verband bestond tussen deze voorvallen en het gebruik van VIAGRA.
Wanneer u pijn op de borst heeft tijdens of na seksuele activiteit mag u geen nitraten gebruiken,
maar dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts.
Spierpijn kan voorkomen als VIAGRA vaker dan eens per dag wordt gebruikt.
Als u een van deze bijwerkingen heeft en als deze hinderlijk of ernstig zijn of wanneer deze niet
verdwijnen tijdens de behandeling
, neem dan contact op met uw arts
Als u bijwerkingen constateert die niet in deze bijsluiter worden vermeld, licht dan uw arts of
apotheker in.
5. HOE BEWAART U VIAGRA?
Houd buiten het bereik en het zicht van kinderen.
Niet bewaren boven 30°C. Bewaar in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.
Niet gebruiken na de uiterste op de doos vermelde gebruiksdatum.
6. AANVULLENDE INFORMATIE
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale
vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.
Pfizer H.C.P. Corporation Eesti Pfizer AS Tel: +372 6 405 328 Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Pfizer H.C.P. Corporation, Podružnica Ljubljana Pfizer H.C.P. Corporation, organizacná zložka Lietuva Pfizer H.C.P. Corporation Representation
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd op 27 april 2005

Source: http://www.viagrahollandcom.nl/downloads/viagra_bijsluiter.pdf

Microsoft word - chemical resistance guide.doc

CHEMICAL RESISTANCE LIST The information provided is designed to be used as a guide and al information must be checked on a project basis. Data based upon room temperatures. Elevated temperatures will increase the effect of the chemicals upon the elastomers. No guarantees can be given in respect of the information pr inted in this document. E (Excellent)=Little or No Effect G (Good)=M

lloretdevistalegre.es

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGEIXEN EL CONCURS PER A L’ADJUDICACIÓ, PEL PROCEDIMENT OBERT DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC, EN LA MODALITAT DE CONCESSIÓ, PER A L’EXPLOTACIÓ DEL POLIESPORTIU SA COMUNA DE LLORET DE VISTALEGRE CLÀUSULA PRIMERA. Preu y Qualificació El preu del contracte és la gestió del servei públic de concessi�

Copyright © 2010 Medicament Inoculation Pdf