Untitled

Fis¸a˘ Tehnica˘ de SecuritateIˆn conformitate cu Directiva EC 91/155/EEC Identificarea substant¸ei/prepara˘rii s¸i a companiei/întreprinderii
Tetraetil-tiuram-disulfura pentru sinteza Identificarea companiei/întreprinderii Merck Schuchardt OHG * 85662 Hohenbrunn * Germania * Tel. +49 8102/802-0 Identificarea distribuitorului:(s¸tampila distribuitorului) Compozit¸ie/informat¸ii despre ingredient¸i
Identificarea pericolelor
Nociv prin înghit¸ire. Poate cauza sensibilizare in contact cu pielea. Nociv: pericol de efecte graveasupra sanatatii la expunere prelungita˘ prin înghit¸ire. Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.
Ma˘suri de prim ajutor
Dupa˘ inhalare: aer curat. Dupa˘ contactul cu pielea: spa˘lat¸i cu multa˘ apa˘. Iˆndepa˘rtat¸i îmbra˘ca˘minteacontaminata˘. Dupa˘ contactul cu ochii: cla˘tit¸i cu multa˘ apa˘, cu pleoapa t¸inuta˘ larg deschisa˘. Dupa˘înghit¸ire: facet¸i victima sa˘ bea multa˘ apa˘. Chemat¸i medicul.
Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul ro.chemdat.info Fis¸a˘ Tehnica˘ de Securitate MerckIˆn conformitate cu Directiva EC 91/155/EEC Tetraetil-tiuram-disulfura pentru sinteza Ma˘suri contra incendiilor
Moduri adecvate de stingerea incendiilor:Apa˘, CO2, spuma˘, pulbere.
Riscuri deosebite:Combustibil. Iˆn caz de incendiu este posibila˘ degajareade gaze de combustie sau vapori periculos¸i.
Iˆn caz de incendiu se pot degaja urma˘toarele: oxizi de azot, oxizi de sulf.
Echipamente speciale de protect¸ie contra incendiilor:Nu stat¸ionat¸i în zona periculoasa˘ fa˘ra˘ aparat autonom de respirat. Pentru a evita contactul cupielea, pa˘strat¸i o distant¸a˘ de sigurant¸a˘ s¸i purtat¸i îmbra˘ca˘minte de protect¸ie adecvata˘.
Alte informat¸ii:Cont¸ine vapori degajat¸i cu apa. Prevenit¸i ca apa pentru stingerea incendiului sa˘ nu pa˘trunda˘ în apade de suprafat¸a˘ sau apa˘ freatica˘.
Ma˘suri în caz de emisii accidentale
Ma˘suri de precaut¸ie privitoare la persoane: A se evita generarea de prafuri; a nu se inhala prafuri.
A se evita contactul cu substant¸a. Asigurat¸i furnizarea de aer proaspa˘t în înca˘perile închise. Ma˘suri de protect¸ia mediului: Nu permitat¸i pa˘trunderea în ret¸eaua de canalizare. Proceduri pentru cura˘t¸are/ absorbt¸ie: A se strânge uscat. Trimitet¸i pentru evacuare. Evitat¸igenerarea de praf.
Manipulare s¸i depozitare
Iˆnchis ermetic. Uscat. De la +15 ˚C la +25 ˚C.
Controlul expunerii/protect¸iei personalului
Echipament de protect¸ie a personalului: Iˆmbra˘ca˘mintea de protect¸ie trebuie selectata˘ specific locului de munca˘, în funct¸ie de concentrat¸ia s¸icantitatea de materiale cu risc manipulate. Rezistent¸a, la chimicale, a îmbra˘ca˘mint¸ii de protect¸ietrebuie sa˘ fie stabilita˘ cu furnizorul.
cerut când sunt generate pulberi. Filtru P 2 (cf. DIN 3181) pentru particule solide s¸i lichide de substant¸e nocive.
Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul ro.chemdat.info Fis¸a˘ Tehnica˘ de Securitate MerckIˆn conformitate cu Directiva EC 91/155/EEC Tetraetil-tiuram-disulfura pentru sinteza Ma˘nus¸ile de protect¸ie a fi utilizate trebuie sa˘ respecte specificat¸iile directiveiCE 89/686/EEC s¸i a standardului EN374, de exempluKCL741 Dermatril® L (contact total), 741 Dermatril® L contact prin stropire). Timpii pragului de rupere declarat¸i mai sus au fostdeterminat¸i de KCL prin teste delaborator conform EN374 pe probe cutipul ma˘nus¸ilor recomandate. Aceasta˘ recomandare se aplica˘ numaiproduselor declarate în foaia cu datele de sigurant¸a˘ s¸i furnizat denoiprecum s¸i scopului specificat de noi. La dizolvare sau laamestecare cu alte substant¸e s¸i în condit¸iile deviante de la cele declarate în EN374 va˘ ruga˘m contactat¸i furnizorul CE-ma˘nus¸i aprobate(ex. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de).
Iˆmbra˘ca˘minte de protect¸ie adecvata˘.
Igiena˘ industriala˘:Schimbat¸i imediat îmbra˘ca˘mintea contaminata˘. Aplicat¸i o crema˘ ecran de protect¸ie a pielii. Spa˘lat¸imâinile s¸i fat¸a dupa˘ lucrul cu substant¸a.
Proprieta˘t¸i fizice s¸i chimice
Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul ro.chemdat.info Fis¸a˘ Tehnica˘ de Securitate MerckIˆn conformitate cu Directiva EC 91/155/EEC Tetraetil-tiuram-disulfura pentru sinteza 10. Stabilitate s¸i reactivitate
A se evita condit¸iilenu sunt disponibile informat¸ii React¸ii violente posibile cu: agent tare de oxidare. Este pericol de explozie s¸i/sau formare de gaz toxic cu urma˘toarele substan t¸e: nitrit¸i, acidazotos.
Produs¸i de descompunere periculos¸iîn caz de incendiu: A se vedea capitolul 5.
Urma˘toarele se aplica˘ în general, substant¸elor s¸i preparatelor organice inflamabile: cu o distribut¸iefina˘ corespunza˘toare, când exista˘ posibilitatea declans¸a˘rii unor explozii potent¸iale.
11. Informat¸ii toxicologice
LD50 (dermic, iepure): >2000 mg/kg (IUCLID). LD50 (orala˘, s¸obolan): 500 mg/kg (RTECS). LDLo (orala˘, uman): 160 mg/kg (RTECS). Simptome specifice în studiile pe animale: Test de iritare a ochilor (iepure): Iritat¸ii slabe(IUCLID). Test de iritare a pielii (iepure): Fa˘ra˘ iritat¸ii. (IUCLID). Toxicitate subacuta˘ spre cronica˘ Mutagenicitate bacteriala˘: test Ames: negativ. (in vitro) (IUCLID) Mutagenicitate (test pe celule mamare): micronucleu negativ. (in vivo) (IUCLID) Negarcinogen în experimentele pe animale. (Programul Nat¸ional de Toxicologie) Informat¸ii toxicologice suplimentare Dupa˘ contactul cu pielea: Pericol de sensibilizare a pielii. Dupa˘ contactul cu ochii: Iritat¸ii slabe.
Iˆn caz de înghit¸ire: Simptome posibile: dermatite, oboseala˘ (epuizare), tremura˘tura˘, insomnie, durerede cap, confuzie. Alte informat¸ii: In condit¸iile date, contactul cu azotat¸ii sau acidul azotic poate conduce la formareanitrozaminelor, care s-au dovedit a fi carcinogene în experimentele pe animale.
Produsul trebuie manevrat cu grija˘ mai ales în contact cu chimicale.
Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul ro.chemdat.info Fis¸a˘ Tehnica˘ de Securitate MerckIˆn conformitate cu Directiva EC 91/155/EEC Tetraetil-tiuram-disulfura pentru sinteza 12. Informat¸ii ecologice
Comportare în compartimentele mediului înconjura˘tor: Distribut¸ie: log p(o/w): 3.88 (experimental)(Lit.). Este de as¸teptat un potent¸ial de bioacumulare apreciabil (log Pow >3). Efecte ecotoxice: Efecte biologice: Toxic puternic pentru organismele acvatice. Poate cauza efecte adverse pe termen lung în mediulacvatic. Toxicitate pes¸te: P.reticulata LC50: 0.32 mg/l /96 h (OECD 203). Toxicitate Dafnie: Daphnia magna EC50: 0.12 mg/l /48 h (Baza de date ECOTOX). Date ecologice suplimentare: A nu se permite infiltrarea în ape, ape reziduale sau sol! 13. Considerat¸ii privind des¸eurile:
Se recomanda˘ plasarea, reciclarea sau neutralizarea produsului. Nu se recomanda˘ depozitarea peterenuri din mediul înconjura˘tor. Va˘ recomanda˘m sa˘ contactat¸i fie autorita˘t¸ile competente sausocieta˘t¸ile specializate în eliminarea des¸eurilor, acestea va˘ vor informa asupra modalita˘t¸ilor deeliminare a des¸eurilor speciale. Distrugerea se face în condit¸iile legii (OUG 78/2000 s¸i Legea426/2001).
Eliminarea se face conform legislat¸iei în vigoare. Recipientele contaminate trebuie sa˘ fie tratate deaceeas¸i maniera˘ ca s¸i produsul chimic respectiv. Mai put¸in reglementa˘rile referitoare la recipientelenecontaminate ce pot fi eliminate ca s¸i des¸euri menajere sau pot fi reciclate. Vezi site-ulwww.MAPPM.ro.
14. Informat¸ii despre transport
UN 3077 UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G. (TETRAETHYLTHIURAMDISULFID),9, III Cale navigabila˘ interna˘ ADN, ADNR netestat UN 3077 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
(TETRAETHYLTHIURAM DISULFIDE), 9, IIIEms UN 3077 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
(TETRAETHYLTHIURAM DISULFIDE), 9, III Reglementa˘rile de transport sunt considerate în conformitate cu reglementa˘rile internat¸ionale s¸i înforma aplicabila˘ în Germania. Posibilele abateri nat¸ionale în alte t¸a˘ri nu sunt luate înconsiderare.
Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul ro.chemdat.info Fis¸a˘ Tehnica˘ de Securitate MerckIˆn conformitate cu Directiva EC 91/155/EEC Tetraetil-tiuram-disulfura pentru sinteza 15. Informat¸ii de reglementare
Etichetare conform cu Directivele EC Nociv prin înghit¸ire. Poate cauza sensibilizare incontact cu pielea. Nociv: pericol de efecte graveasupra sanatatii la expunere prelungita˘ prinînghit¸ire. Foarte toxic pentru organismeleacvatice, poate cauza efecte adverse pe termenlung asupra mediului acvatic.
A se evita contactul cu pielea. A se purta ma˘nus¸ide protectie corespunza˘toare. Acest material s¸iambalajul sa˘u trebuie depozitat ca des¸eu cu risc. Ase evita deversarea în mediu. A se referi lainstruct¸iunile speciale/ Foi cu date desigurant¸a˘.
Marcare redusa˘ (1999/45/CE,Art.10,4) Nociv prin înghit¸ire. Poate cauza sensibilizare incontact cu pielea. Nociv: pericol de efecte graveasupra sanatatii la expunere prelungita˘ prinînghit¸ire.
A se evita contactul cu pielea. A se purta ma˘nus¸ide protectie corespunza˘toare.
16. Alte informat¸ii
Capitolul 11: informat¸ii toxicologice.
Reprezentanta Merck KGaA Romania* Str. Calea Plevnei nr. 53, etaj 6 * Sector 1, Bucuresti* Tel:004 021 3198850; Fax: 004 021 319 8848 E-mail: [email protected], Web site: www.merck.ro Datele înscrise în fis¸a˘ sunt culese din literatura de specialitate s¸ipe baza fis¸ei de securitate afurnizorului. Nu ne asuma˘m ra˘spunderea pentru nerespectarea indicat¸iilor din fis¸a˘. Aceasta˘ informarese refera˘ numai la produsele descrise mai sus s¸i nu poate fi aplicata˘ atunci când aceste produse suntamestecuri sau combinat¸ii cu alte substant¸e. Informat¸iile cont¸inute în aceasta˘ documentat¸ie sunt înconformitate cu cunos¸tint¸ele noastre actuale, dar nu înlocuiesc normativele de calitate pentru acesteproduse. Ra˘mâne în sarcina utilizatorului sa˘ se asigure ca˘ produsele sunt adecvate scopului dorit s¸isa˘-s¸i asume responsabilitatea pentru respectarea legilor s¸i a reglementa˘rilor în vigoare privindmanipularea, transportul s¸i depozitarea produsului respectiv.
Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul ro.chemdat.info Fis¸a˘ Tehnica˘ de Securitate MerckIˆn conformitate cu Directiva EC 91/155/EEC Tetraetil-tiuram-disulfura pentru sinteza Informat¸iile prezentate aici se bazeaza˘ pe nivelul actual al cunos¸tint¸elor. Elecaracterizeaza˘ produsul cu privire la ma˘surile de sigurant¸a˘ corespunza˘toare. Ele nureprezinta˘ o garant¸ie a proprieta˘t¸ilor produsului. Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul ro.chemdat.info

Source: http://www.sgmedicalsolution.ro/pdf/841550.pdf

Microsoft word - scheda sportello agosto 2004.doc

Lo Sportello Scuola & Volontariato è un laboratorio di crescita alla solidarietà e nella Il volontariato per la forte componente valoriale che lo caratterizza può essere occasione offerta ai giovani di trovare una progettualità creativa e solidale: il disagio giovanile – le cui radici esistenziali profonde si trovano in un drammatico smarrimento del valore della vita e del suo

fasos-research.nl

Life to me is like a sailing boat; not a fancy one, but one with dark or white sails to indicate surrender or victory. It could get attacked on all sides by blasts of piercing winds, turgid torrents of gushing water enough to sink it. But all through it still stands firm in its hold on the ocean. My life is relative to this kind of sailing boat. The last time I’d not seen my parents for lon

Copyright © 2010 Medicament Inoculation Pdf