Microsoft word - 08.tétel kábítószeralapanyagok.doc

100/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet
a kábítószerek tiltott gyártásához használt egyes vegyi anyagokkal végzett
tevékenységek szabályozásáról


1. § A rendelet hatálya kiterjed
a) a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott gyártására leggyakrabban használt
ellenőrzött vegyi anyagoknak a Magyar Köztársaság területén történő gyártására,
felhasználására, feldolgozására, önálló raktározására, fuvarozására, szállítására és
szállítmányozására, nagykereskedelmi tevékenységére, valamint az ellenőrzött

anyagok exportjára, importjára, valamint tranzitjára (a továbbiakban: ellenőrzött
anyagokkal folytatott gazdasági tevékenység);
b) azon egyéni vállalkozókra, jogi személyekre, valamint jogi személyiség nélküli

gazdasági társaságokra (a továbbiakban: gazdálkodó szervezetekre), akik saját
nevükben, vagy más megbízásából az e rendelet 1. számú mellékletében felsorolt
ellenőrzött anyagokkal gazdasági tevékenységet folytatnak, továbbá mindazokra,

akik a vámjogszabályok alkalmazásában, vámfizetésre kötelezettek vagy
árunyilatkozat adására, illetve kitöltésére jogosultak.

2. § A rendelet alkalmazásában

a) ellenőrzött anyagok: az 1. számú mellékletben név, kategória és vámtarifaszám
szerint felsorolt kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott gyártására
leggyakrabban használt vegyi anyagok, beleértve az ilyen anyagokat tartalmazó

keverékeket is. Nem tartoznak az ellenőrzött anyagok közé a gyógyszerek, illetőleg
az ellenőrzött anyagokat tartalmazó olyan más készítmények, amelyekből a fenti
anyagok a hagyományos módszerekkel nem vonhatók ki, illetve nem használhatók

fel kábítószerek, pszichotrop anyagok gyártására;
3. § (1) Az ellenőrzött anyagokkal folytatott tevékenységeket megfelelően
dokumentálni kell. Ezek különösen a számlák, rakományjegyzékek, vám-,

szállítmányozási és fuvarokmányok, raktározási, felhasználási, gyártási
dokumentációk. E dokumentumoknak az alábbi adatokat a tevékenységtől függően
tartalmazniuk kell:

a) az ellenőrzött anyag neve az 1. számú melléklet szerint;
b) az ellenőrzött anyag csomagolás módja szerinti nettó mennyisége, keverékek
esetén a keverékben levő ellenőrzött anyagok koncentrációja tömegszázalékban

kifejezve és nettó tömegük;
c) az ellenőrzött anyag származásával, rendeltetésével összefüggésben a gyártó, a
kis- és nagykereskedő, az exportőr, az importőr, az önálló raktározást végző, a
szállítmány végső címzettje, a felhasználó, a feldolgozó, az ügynök neve és címe,

valamint az 1. számú melléklet I-II. kategóriájába tartozó ellenőrzött anyagok
további rendeltetésére vonatkozó, 2. számú melléklet szerinti egyedi vagy általános
felhasználói nyilatkozatot;

d) felhasználás esetén az előállított termék megnevezése és mennyisége.
(2) Az ellenőrzött anyagokat tartalmazó tárolóedényeken, illetve a szállítási
csomagolásokon, szállítótartályokon és tartányokon jól látható helyen fel kell

tüntetni az ellenőrzött anyag 1. számú melléklet szerinti nevét, a feladó
megjelölését, valamint - export, import és tranzit esetén - vámtarifaszámát is.
(3) A tevékenységet végzőknek az ellenőrzött anyagokkal folytatott
tevékenységükről az (1) bekezdés alatti adatok alapján részletes nyilvántartással

kell rendelkezniük.
(4) Az (1)-(3) bekezdések rendelkezései nem vonatkoznak a fuvarozókra, valamint a
(3) bekezdés rendelkezései nem vonatkoznak azokra az ellenőrzött anyagokkal

gazdasági tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetekre, amelyek az 1. számú
melléklet II. kategóriájába tartozó ellenőrzött anyagokkal belföldi tevékenységet,
illetve az 1. számú melléklet III. kategóriájába tartozó ellenőrzött anyagokkal

belföldi- és importtevékenységet a 3. számú mellékletben meghatározott
mennyiségek alatt folytatnak.
(5) Az (1) és (3) bekezdésben előírt dokumentumokat és a nyilvántartást 5 évig meg
kell őrizni annak a naptári évnek a végétől számítva, amelyben az ellenőrzött

anyaggal folytatott tevékenységet végezték.

4. § (1) a) Az 1. számú melléklet I. és II. kategóriájába tartozó ellenőrzött
anyagokkal folytatott belföldi tevékenységek közül a gyártás, a felhasználás,
feldolgozás, az önálló raktározás és a nagykereskedelmi tevékenység folytatása
engedélyhez kötött. Az engedélyt a Gazdasági Minisztérium Engedélyezési és
Közigazgatási Hivatala adja ki.

b) Az 1. számú melléklet III. kategóriájába tartozó ellenőrzött anyagokkal, illetve az
1. számú melléklet II. kategóriájába tartozó ellenőrzött anyagokból a 3. számú
mellékletben meghatározott mennyiségeknél kisebb éves mennyiséggel az (1)

bekezdés a) pontjában meghatározott tevékenységek folytatása bejelentéshez
kötött. A bejelentést a tevékenység megkezdése előtt 60 nappal a Gazdasági
Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalánál kell megtenni.

b) Az 1. számú melléklet III. kategóriájába tartozó anyagokkal folytatott export- és
importtevékenység bejelentéshez kötött. A bejelentéseket a tevékenység
megkezdése előtt 30 nappal a Gazdasági Minisztériumnál kell megtenni.
(5) A tevékenységi engedély iránti kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

a) a gazdálkodó szervezet neve, címe, adószáma;
b) a nem gazdasági társaságként működő gazdálkodó szervezet jogerős bírósági
bejegyzésének megtörténtét igazoló közhiteles okmányok vagy a költségvetési

szervezetek törzskönyvi nyilvántartásba vételéről szóló igazolás;
c) gazdasági társaság, illetve egyéni cég esetén 30 napnál nem régebbi eredeti
cégkivonat, továbbá a cégbíróságon iktatott változásbejegyzési kérelmek másolata;

d) a gazdálkodó szervezet jegyzésére vagy képviseletre jogosult tagjának, valamint
a szakmai vezetőnek közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya;
e) 3 hónapnál nem régebbi, a szakmai vezetőre vonatkozó erkölcsi bizonyítvány;
f) az ellenőrzött anyagok 1. számú melléklet szerinti neve, tízjegyű vámtarifaszáma

és CAS azonosítószáma;
g) a kérelmezett tevékenység megnevezése, folytatásának helye (telephely címe);
h) export- és importtevékenység esetén a rendeltetési, illetve származási országok neve;
i) felhasználás, feldolgozás esetén az előállított termék, illetőleg a végzett szolgáltatás megnevezése; j) kábítószerek, pszichotrop anyagok vagy azokat tartalmazó készítmények legális előállítása esetén, a kábítószer-üzemi, illetve pszichotrop anyag gyártási engedély hiteles másolata és a gyártandó anyag vagy készítmény mennyiségére vonatkozó adatok; k) (a rendelkezés 2000. november 1-től hatályon kívül helyezve)
l) a külön jogszabályban meghatározott értékű illetékbélyeg;
m) a kérelem megalapozottságát alátámasztó részletes szöveges indokolás, az
ellenőrzött anyagokkal folytatott gazdasági tevékenység céljának és módjának
megjelölésével.


5. § (1) Az engedély iránti kérelmeket két példányban, a 4. számú melléklet szerinti
adatlapok felhasználásával kell benyújtani.

(3) Az engedély címzettje (engedélyes), valamint a bejelentésre kötelezett a
nyilvántartott adatokban bekövetkezett bármilyen változásról 8 napon belül köteles
a tevékenységet engedélyező, illetve arról nyilvántartást vezető hatóságot
értesíteni.


6. § A tevékenységi engedély megtagadható, ha
a) gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy a 4. § (5) bekezdésében foglalt adatok

bármelyike valótlan,
b) gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy az ellenőrzött anyagot kábítószerek,
illetve pszichotrop anyagok tiltott gyártására szándékoznak felhasználni.


7. § (1) A tevékenységi engedély visszavonható, illetve legfeljebb egy évre vagy
hatósági eljárás esetén annak jogerős befejezéséig felfüggeszthető, amennyiben az
engedély megadásakor fennálló körülmények úgy változtak meg, hogy a kérelem

elutasításának lenne helye, vagy az engedélyes az e rendeletben foglalt előírásokat,
az engedélyben meghatározott feltételeket megszegi.
12. § (1) Az ellenőrzött anyagokkal tevékenységet végző gazdálkodó szervezetek

kötelesek együttműködni az illetékes hatóságokkal - ideértve a Rendőrséget is - és a
Nemzetbiztonsági Hivatallal.
Ennek keretében

a) a hatóságok által megadott szempontok szerint kötelesek haladéktalanul
értesíteni az illetékes hatóságokat és a Nemzetbiztonsági Hivatalt bármely olyan,
általuk tapasztalt körülményről, amely arra enged következtetni, hogy a belföldi
értékesítésre, az exportra, importra, illetőleg tranzitra szánt ellenőrzött anyagot
kábítószerek, illetve pszichotrop anyagok tiltott gyártására téríthetik el, illetőleg
azok e rendeletben és más jogszabályokban előírtaktól eltérő felhasználására
kerülhet sor,

b) írásbeli felhívásra - legkésőbb a kézhezvételtől számított 15 napon belül -
összefoglaló jelentést kell adniuk az ellenőrzött anyagokkal folytatott
tevékenységükről,

c) a tárgyévet követő 60 napon belül a 7. számú melléklet szerinti részletezettséggel
éves statisztikai jelentést kell küldeniük az Országos Statisztikai Adatgyűjtési
Program szerint a Gazdasági Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási

Hivatalának.
(3) Nem vonatkoznak az (1) bekezdés b) és c) pontjának rendelkezései a
vámügynökre, az ügynökre, az önálló raktározást végzőre, a szállítmányozóra, a
fuvarozóra.

1. számú melléklet a 100/1996. (VII. 12.) Korm. rendelethez
Anyag megnevezése Vámtarifa-megnevezés (ha eltérő) Vámtarifaszám
CAS azonosító-szám
I. KATEGÓRIA
N-Acetil-antranilsav
(N-acetylanthranilic acid) 2-Acetamido-benzoesav
(2-Acetamidobenzoic acid) 2924 22 00 00
89-52-1
Efedrin (Ephedrine) 2939 41 00 00
299-42-3
Ergometrin (Ergometrine) 2939 61 00 00
60-79-7
Ergotamin (Ergotamine) 2939 62 00 00
113-15-5
1-Fenil-2-propanon
(1-phenyl-2-propanone) Fenil-aceton (Phenylacetone)
2914 31 00 00
103-79-7
Izoszafrol (cisz+transz) (Isosafrole cis+trans)
2932 91 00 00

120-58-1
Lizergsav (Lysergic acid) 2939 63 00 00
82-58-6
3,4-Metiléndioxifenil-2-propanon
(3,4-methylenedioxy-phenyl-2-propanone) 1-(1,3-Benzodioxol-5-il)
propán-2-on, 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl) propan-2-one 2932 92 00 00
4676-39-5
Piperonál (Piperonal) 2932 93 00 00
120-57-0
Pszeudoefedrin (Pseudoephedrine) 2939 42 00 00
90-82-4
Szafrol (Safrole) 2932 94 00 00 94-59-7
Szasszafrasz olaj (Sassafras oil) 3301 29 61 01

II. KATEGÓRIA
Antranilsav (Anthranilic acid) 2922 43 00 00
118-92-3
Fenilecetsav (Phenylacetic acid) 2916 34 00 00
103-82-2
Fenilecetsav észterei
(Phenylacetic acid esters) 2916 35 00 00
Piperidin (Piperidine) 2933 32 00 00
110-89-4
Ecetsavanhidrid (Acetic anhydride) 2915 24 00 00
108-24-7
Továbbá az I. és II. kategóriában felsorolt anyagok sói, továbbá izomerjei, amennyiben
léteznek.
III. KATEGÓRIA
Aceton (Acetone) 2914 11 00 00
67-64-1
Etiléter (Ethyl ether) Dietiléter
(Diethyl ether) 2909 11 00 00
60-29-7
Kálium-permanganát
(Potassium permanganate) 2841 61 00 00
7722-64-7
Kénsav (Sulphuric acid) 2807 00 10 00
7664-93-9
Metil-etil-keton (Methyl ethyl ketone) Butanon
(Butanone) 2914 12 00 00
78-93-3
Sósav (Hydrochloric acid) Hidrogénklorid (Hydrogen chloride) 2806 10 00 00
7647-01-0
Toluol (Toluene) 2707 20 10 00
108-88-3

3. számú melléklet a 100/1996. (VII. 12.) Korm. rendelethez
A II. kategóriájú anyagok azon maximális éves mennyiségei, amelyek vonatkozásában
belföldi tevékenységek engedély nélkül, előzetes bejelentés alapján végezhetők
Ellenőrzött anyag Mennyiség
Ecetsavanhidrid 20 liter (21,6 kg)
Antranilsav és sói 1 kg
Fenilecetsav és sói 1 kg
Fenilecetsav észterei 1 kg
Piperidin és sói 0,5 kg
A III. kategóriájú anyagok azon maximális éves mennyiségei, amelyek vonatkozásában
belföldi tevékenységek és importtevékenység bejelentés nélkül végezhetők
Ellenőrzött anyag Mennyiség
Aceton 50 kg
Etiléter 20 kg
Kálium-permanganát 5 kg
Kénsav 100 kg
Metil-etil-keton 20 kg
Sósav 100 kg
Toluol 50 kg


4. számú melléklet a 100/1996. (VII. 12.) Korm. rendelethez
ADATLAP
A 100/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében megnevezett anyagokkal
folytatott belföldi tevékenységek engedélyezéséhez, illetőleg bejelentéséhez (a nem kívánt
szövegrész törlendő)
1. Gazdálkodó szervezet adatai
Név: .
Cím: .
Adószám: .
Mellékletként csatolandó:
- a nem gazdasági társaságként működő gazdálkodó szervezet jogerős bírósági
bejegyzésének megtörténtét igazoló közhiteles okmányok vagy a költségvetési
szervezetek törzskönyvi nyilvántartásba vételéről szóló igazolás;
- gazdasági társaság, illetve egyéni cég esetén 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonat,
továbbá a cégbíróságon iktatott változásbejegyzési kérelmek másolata;
- a gazdálkodó szervezet jegyzésére vagy képviseletére jogosult tagjának, valamint a
szakmai vezetőnek közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya;
- 3 hónapnál nem régebbi, a szakmai vezetőre vonatkozó eredeti erkölcsi bizonyítvány;
- felhasználási céltól függően kábítószer-üzemi vagy pszichotrop anyag gyártási engedély
hiteles másolata;
- a külön jogszabályban meghatározott értékű illetékbélyeg;
- kérelmekhez az annak megalapozottságát alátámasztó részletes szöveges indokolás, az
ellenőrzött anyagokkal folytatott gazdasági tevékenység céljának és módjának
megjelölésével.
2. Ellenőrzött anyagok és az azokkal folytatni kívánt belföldi tevékenységek
a) Ellenőrzött anyag neve, CAS száma:
Belföldi tevékenység: Tevékenység folytatásának helye:
. .
. .
. .
Engedélyhez kötött felhasználás, feldolgozás esetén az előállított termék (legális
kábítószer gyártása esetén annak tervezett éves mennyisége), illetőleg a végzett
szolgáltatás: .
.
Szakmai vezető neve, beosztása: .
.
b) Ellenőrzött anyag neve, CAS száma:
Belföldi tevékenység: Tevékenység folytatásának helye:
. .
. .
. .
Engedélyhez kötött felhasználás, feldolgozás esetén az előállított termék (legális
kábítószer gyártása esetén annak tervezett éves mennyisége), illetőleg a végzett
szolgáltatás: .
.
Szakmai vezető neve, beosztása: .
.

c) Ellenőrzött anyag neve CAS száma:
Belföldi tevékenység: Tevékenység folytatásának helye:
. .
. .
. .
Engedélyhez kötött felhasználás, feldolgozás esetén az előállított termék (legális
kábítószer gyártása esetén annak tervezett éves mennyisége), illetőleg a végzett
szolgáltatás: .
.
Szakmai vezető neve, beosztása: .
.
d) Ellenőrzött anyag neve CAS száma:
Belföldi tevékenység: Tevékenység folytatásának helye:
. .
. .
. .
Engedélyhez kötött felhasználás, feldolgozás esetén az előállított termék (legális
kábítószer gyártása esetén annak tervezett éves mennyisége), illetőleg a végzett
szolgáltatás: .
.
Szakmai vezető neve, beosztása: .
.
Hozzájárulok, hogy a közölt adatokat - kivéve, amelyeket az előzőekben üzleti titoknak
minősítettem - ellenőrzési célból a 100/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet szerinti
hatóságoknak és a külföldi ellenőrző szerveknek szükség szerint továbbítsák.
Kelt: .
.
(cégjegyzés módja szerinti aláírás, bélyegző)
Megjegyzés:
2 példányban elkészítendő, több ellenőrzött anyag esetén pótlap felhasználásával töltsék
ki!
A csatolt okmányok valódiságáért a kérelmező felelőséggel tartozik.


7. számú melléklet a 100/1996. (VII. 12.) Korm. rendelethez
Az adatszolgáltatás
a 100/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet
alapján kötelező
OSAP nyilvántartási szám: 1336
Gazdasági Minisztérium
Adatszolgáltatás a kábítószerek és pszichotrop anyagok prekurzorairól és gyártásukhoz
felhasznált egyes fontosabb vegyi anyagokról a 100/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet 1.
számú melléklete szerint
Adatszolgáltatásra kötelezettek:
100/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet 1. § b) pont alatti gazdálkodó szervezetek
Adatszolgáltató szervezet A beszámolójelentés továbbításának módja
Megnevezés: Példányszám Küldendő az alábbi szerv részére Adatszolgáltatás
gyakorisága és a beérkezési határidő
Címe: 2 GM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala 1880 Budapest, Pf. 111 Évente a
tárgyévet követő II. 28.
Számjel:
.
Tudomásul vesszük, hogy az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,
valamint a késedelmes adatszolgáltatás büntető-, illetőleg szabálysértési eljárást von
maga után!
Az adatokat a mellékletben foglalt szempontok szerint adjuk meg.
Kelt: ., .év . hó . nap
P. H.
. .
az adatszolgáltató szerv vezetőjének vagy helyettesének neve, telefonszáma,
telefaxszáma, aláírása a kitöltő neve, aláírása, telefonszáma, telefaxszáma, aláírása

Adatszolgáltatás az I-II. kategóriájú anyagokról
1. Anyag megnevezése
2. Mennyiségi egység
3. Készlet tárgyév I. 1-jén
4. Gyártás tárgyévben
5. Beszerzés belföldi tárgyévben
6. Beszerzés import tárgyévben
7. Összes rendelkezésre álló mennyiség (3+4+5+6) tárgyévben
8. Saját felhasználás tárgyévben
9. Belföldi értékesítés tárgyévben
10. Export tárgyévben
11. Összes felhasználás (8+9+10)
12. Készlet tárgyév XII. 31-én
Az 5-6. belföldi- és importbeszerzést szállító vállalatonként, a 8. saját felhasználást
termékenként, illetőleg felhasználási területenként (laboratóriumi stb.), a 9-10. belföldi
és exportértékesítést pedig átvevő vállalatonként részletezni kell.
Az import és export esetében természetesen az ország is megadandó.
Azok a gyógyszerkészítmények és más készítmények, amelyek a prekurzorokat

tartalmazzák, de abból nem nyerhetők ki könnyen alkalmazható módszerekkel, nem
tartoznak az adatszolgáltatási körbe.

Adatszolgáltatás a III. kategóriájú anyagokról
1. Anyag megnevezése
2. Mennyiségi egység
3. Készlet tárgyév I. 1-jén
4. Gyártás tárgyévben
5. Beszerzés belföldi tárgyévben
6. Beszerzés import tárgyévben
7. Összes rendelkezésre álló mennyiség (3+4+5+6) tárgyévben
8. Saját felhasználás tárgyévben
9. Belföldi értékesítés tárgyévben
10. Export tárgyévben
11. Összes felhasználás (8+9+10)
12. Készlet tárgyév XII. 31-én
A 6. importbeszerzést, a 10. exportértékesítést országonként részletezni kell. A III.
kategóriájú anyagoknál, ha az éves összes felhasználás (8+9+10) nem haladja meg a
100/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében megadott maximális
mennyiségeket, nincs adatszolgáltatási kötelezettség.

Source: http://jalso.web.elte.hu/Biztons%E1gtechnika_2008_pdf/08.t%E9tel%20K%E1b%EDt%F3szeralapanyagok.pdf

Uti_hpi_sample

UTI, Acute Specialty: Family Practice Category: Family Practice Related Content: History of Present Illness Reason for Visit: Problem (Visit Type) Priority: 1 Visit Type Menu Type: Single Sentence: The patient is being seen for Display Text Render Text an initial evaluation of an acute urinary tract infectionfollow-up of an acute urinary tract infectionfollow-up of

Microsoft word - manual~1.doc

CAPÍTULO II GLOSARIO DE TÉRMINOS Definiciones: De acuerdo a la finalidad, contenido, uso y medio de emisión, se utilizan en el Manual de Procedimientos los siguientes términos, que serán explicados a continuación. Acto Administrativo: Es la ejercitación de la potestad administrativa que deriva del ejercicio, por parte de un órgano de la Administración Pública, de la

Copyright © 2010 Medicament Inoculation Pdf