Sir/niva-gruppen

SIR/NIVA-gruppen
Mötesprotokoll
1) Christina Grivans (narkosläkare, SU) och Charlotta Gustafsson (ssk IT-strateg, SU) hälsar välkommen till mötet där följande deltar: Tommy Olsson (ssk, SU), Johan Ljungqvist (neurokirurg, SU), Kristina Eriksson (ssk, Linköping), Johanna Hjelm (ssk, KS), Daniel Törnberg (narkosläkare, KS) 2) Mötet inleds med genomläsning av förra mötets protokoll och genomgång av 3) Genomgång av SIR´s dokument ”SIR:s riktlinje för diagnossättning för Vårdtyperna IVA, BIVA och TIVA” och principerna för diagnossättning. a) Möjlighet att registrera flera diagnoser poängteras. b) Ang diagnosen V-dränsrelaterad meningit; i) Föreslagen definition sedan NIVA-klubbens möte i Umeå är ii) Michael Wanescek skulle kommunicera med Göran Karlström i denna fråga om definitionen men det är inte känt vid dagens möte om några oklarheter kvarstår. iii) Mötets deltagare tycker att det är bra att denna diagnos nu kan registreras via SIR men det är ett starkt önskemål att också kunna få registrera det som en Kvalitetsindikator. Det är att jämställas med CVK-relaterad infektion eller VAP som vårdrelaterad komplikation. c) Fråga tas upp hur vi registrerar en cerebral blödning orsakad av AVM med ventrikelgenombrott? Blödning orsakad av Moya Moya? Hypertoniblödning? i) Mötets deltagare föreslår att det registreras som ’Cerebrovaskulär d) Diagnosen ’Cerebral vasospasm’ används när respektive enhet sätter in någon behandling utöver sedvanlig profylax. e) Diagnosen ’Malign cerebral infarkt’ finns ej? i) Mötets deltagare föreslår att det kan sökas fram genom kombination av diagnos ’Cerebral infarkt’ och Op.kod ’Kraniektomi’. ii) SU har en ”extrakod” för detta; UA107, men den kan inte rapporteras f) Vid diagnos ’Trauma’ poängteras möjligheten att registrera fler diagnoser än S06.9. i) Mötets deltagare föreslår att diagnosnummer S06.2 används till DAI. g) Fråga tas upp hur vi registrerar exv en benign tumör i bakre skallgropen (dvs ”malign lokalisering”) med samtidigt ödem? i) Mötets deltagare föreslår kombination av tumördiagnos med G93.5 dvs 4) Genomgång av SIR´s dokument ”Åtgärdsregistrering och registrering av operationstillfällen under intensivvård i Sverige enligt SIR”. a) Åtgärden ’Läkemedelsinducerad koma behandling’ var mötets deltagare överens om att det skall användas vid nedsövning av patienter med traumatisk skallskada. b) Mötets deltagare var överens om att åtgärdsregistrering behövs för de tillfällen vi ger sederande läkemedel i kramphämmande syfte tex Pentothal-narkos till status epilepticus. Föreslagen formulering: ’ Kramptillstånd infusions-behandling’. Detta skall farmföras vid nästa SIR-möte! Vilken kod skulle kunna användas? SR100?? c) För åtgärden ’Intensivövervakning under transport’ skall KVÅkod DV036 d) Åtgärden ’Aktiv normotermi’ skulle behöva kunna registreras. Det verkar inte finnas någon KVÅkod för detta? Hur kan vi gå vidare med detta?? e) Mötets deltagare var överens om att Op.kod AAL00, ’Endovaskulär occlusion av aneurysm’, skall gå att få fram i utdata. Detta skall framföras till SIR. f) Fråga: Hur skall vi registrera intra-arteriell Nimotop-behandling? Mötets deltagare kom överens om AAL99, ’Annan endovaskulär åtgärd’. Detta skall framföras till SIR. a) Mortalitet IVA/30 dagar/90dagar. Går det att få 6 månader?? 12 månader?? b) Kombinationsmöjlighet med andra Diagnoskoder c) Kombinationsmöjlighet med olika Åtgärdskoder d) Kombinationsmöjlighet med olika Kvalitetsindikatorer e) Kan man få fram ’Flytt på grund av resursbrist’? f) Skulle man kunna registrera ’Färdigbehandlad på IVA men kvarstannar på grund av platsbris på avdelning’???? Det skulle vara önskvärt att få fram i Utdata. g) I Göteborg används SK999 för ’Annan komplikation eller negativ händelse’. j) RLS och/eller GCS. Går det att få fram ’GCS motorscore’ i Utdata? Det är ett k) Uppföljning: Viktigt med information om patientens funktionsnivå. Mötesdeltagarna är överens om vikten av att ha möjlighet att registrera i SIR enligt GOSE och kunna få fram detta i Utdata. Går det att ordna??? Mycket starkt önskemål från mötets deltagare! i) registrering av Hunt and Hess alt Fisher grade alt data enligt World ii) Registrering av pupillreaktion vid ankomst till IVA. i) registreringsmöjlighet för RLS resp GCS på skadeplats och tiden före IVA, ”det tidigt bästa RLS resp GCS”, ii) registreringsmöjlighet för en bedömning av CT-bilden, iii) pupillreaktion vid inkomst (2, 1 eller ingen ljusreagerande pupill) och iv) registrering av förekomst av hypoxi (SpO2 < 90 prehospitalt) respektive hypotension (systoliskt bltr < 90 prehospitalt), v) ev ytterligare någon data från IMPACT-databasen n) Eventuellt punkterna l) och m) via särskild Web-modul för NIVA?? 6) Övrig fråga: Om man har både en parenkymmätare och ett V-drän på samma patient kan man registrera båda men om man har 2 st parenkymmätare eller 2 st V-drän går det inte? Kan det lösas?? 7) Mötet avslutas och frågor från detta möte återupptas på Förmötet i Saltsjö-Boo i mars för ev komplettering. Extra fråga för kommande möte: diagnosen ’Status epilepticus’ resp ’Epilepsi’ har tagits bort och kvar finns endast ’Kramper,UNS’ – vad är orsaken till detta? Är det önskvärt? Viktigt att önskemål och kvarstående frågor från detta möte förmedlas till SIR efter nästa Förmöte.

Source: http://www.icuregswe.org/Documents/Meetings/NIVA/SIR_20120209_NIVA_G%C3%B6teborg.pdf

Improved prognosis following peritonectomy procedures and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy for peritoneal carcinomatosis from appendiceal carcinoma

EJSO 2001; 27 : 286–290 doi:10.1053/ejso.2000.1095, available online at http://www.idealibrary.com onImproved prognosis following peritonectomyprocedures and hyperthermic intraperitonealchemotherapy for peritoneal carcinomatosisfrom appendiceal carcinoma P. Piso ∗ , H. Bektas ∗ , U. Werner ∗ , H. J. Schlitt, S. Kubicka†, A. Bornscheuer‡, M. Manns† and J. Klempnauer ∗ ∗

Microsoft word - the_myth_of_unarticulatedconstituents.doc

University of Oslo and Rutgers University This paper evaluates arguments presented by John Perry (and Ken Taylor) in favor of the presence of an unarticulated constituent in the proposition expressed by utterance of, for example, (1):1 We contend that these arguments are, at best, inconclusive. That's the critical part of our paper. On the positive side, we argue that (1) has as its semantic

Copyright © 2010 Medicament Inoculation Pdf