Untitled

10217_revista club emas 13 30/12/11 08:21 Página 8 Espai compra verda
FITXA COMPRA VERDA D’ELECTRICITAT
1. Categoria del producte
2.3 Avantatges del fet de tenir en compte criteris ambientals de compra d’e-
lectricitat verda

Contractació d’electricitat
–Reducció de les emissions de gasos contaminants i gasos d’efecte hiverna- Des de no fa gaire, a l’Estat espanyol és possible fer la contractació d’elec- tricitat d’origen renovable (electricitat verda), tant per als grans consumi- –Reducció de la generació de residus radioactius dors com per als particulars. El procés de liberalització del mercat elèctric ha fet que tots els consumidors1 puguin contractar l’electricitat a qualse- –Reducció de la dependència energètica vol de les empreses comercialitzadores de l’Estat (vegeu l’apartat 4). Les –Possibilitat d’assegurar que no es generen emissions de CO2 en els con- ofertes es diferencien en els preus (malgrat que una part de la tarifa conti- sums energètics d’una empresa (per exemple, si estem en un procés de nua sent establerta per l’Estat), i sobretot en altres aspectes encara més càlcul de la petjada de carboni de l’empresa o producte, o de compensació importants, com ara l’origen de l’electricitat, tal com s’explica en aquesta 2.4. Compte!: és verd tot el que se’n diu?
2. Criteris ambientals de compra
Al mercat hi han comercialitzadores que només venen energies renova- 2.1. Especificacions tècniques
bles, i d’altres que tenen algunes ofertes de comercialització d’energia verda. A més, hi ha diversitat d’opinions sobre els criteris que cal complir –L’electricitat que consumim a casa flueix per la xarxa sense possibilitat de per a considerar l’electricitat generada com a veritablement sostenible, distinció de si prové d’una central de carbó o d’un parc eòlic.
valorant aspectes com ara els impactes socials, ambientals, econòmics i –Ara bé, si contractem una empresa comercialitzadora d’electricitat verda, territorials de les instal·lacions de generació d’electricitat. Així doncs, el que assegurem és que es produeixen i s’injecten a la xarxa quilowatts cal informar-se de quins criteris segueix l’empresa que ens ven l’electri- citat. És recomanable consultar l’informe sobre el sistema de Garantia –Quines fonts es consideren renovables? Les principals fonts renova- d’Origen i etiquetatge de l’electricitat que publica anualment la Comisión bles de generació d’electricitat són l’eòlica, la hidràulica, la solar i la Nacional de la Energía (vegeu l’apartat 4), on hi ha informació relativa a cada empresa comercialitzadora. També es pot avaluar si l’empresa i els –Seguint la legislació europea, s’ha establert un sistema de garanties d’ori- centres de generació d’energia estan registrats a EMAS o en altres siste- gen que permet assegurar l’origen de l’electricitat que una empresa mes de gestió ambiental (ISO14001).
comercialitza. Aquest sistema inclou l’electricitat generada a partir defonts renovables i de cogeneració d’alta eficiència, tant si són de règim 3. Sabies que.?
El 2010, a l’Estat espanyol el 32,3% de l’electricitat es va generar a partir defonts renovables, sobretot de l’eòlica (14,6 %) i la hidràulica (11,9 %). A 2.2 Etiquetes
Catalunya, en els darrers anys l’electricitat generada amb energies renova- Certificats d’origen renovable: Garantia d’Origen
bles representa entre el 10 i el 14% del total, amb predominança de la hidràu- És una acreditació que assegura que un nombre de kWh d’energia elèctrica lica (la darrera dada disponible és el 10,3% el 2007, segons ICAEN).
han sigut generats amb fonts d’energia renovables o amb cogeneració d’alta Un consumidor domèstic, amb un consum anual de 4.000 kWh, pot estalviar uns 800 kg de CO2 cada any si es passa a l’electricitat verda. Els certificats de Garantia d’Origen els obtenen les empreses productores, de En altres països com ara el Regne Unit o Alemanya, el mercat de l’electricitat manera voluntària, i aquestes les venen a les comercialitzadores, que són els verda està molt implantat, amb una gran multitud d’empreses que n’ofereixen.
que ens fan les ofertes comercials als clients. Això ha fet que es desenvolupin webs que permeten diferenciar les ofertes Com a clients, podem demanar a l’empresa comercialitzadora de cancel·lar els segons altres aspectes (inversions en energies renovables, criteris ambientals i certificats de Garantia d’Origen pel total d’electricitat que consumim, de manera socials dels projectes, etc.), com per exemple www.greenelectricity.org.
que podrem estar segurs que l’electricitat que consumim prové de la font renova-ble o cogeneració d’alta eficiència que l’empresa ens diu. Aquesta informació apa-reixerà a la factura d’electricitat i és la garantia de la traçabilitat del sistema. 4. Webs interessants
Tot el sistema està gestionat i garantit per la Comisión Nacional de Energía Comparador de preus de les ofertes d’electricitat i gas natural, de la
Comisión Nacional de la Energía: Inclou informació sobre si l’electricitat és
renovable certificada.
Informació al rebut de l’electricitat
A la factura elèctrica (i a la informació promocional de les empreses comercia- Pàgina de la Comisión Nacional de la Energía sobre les garanties d’origen i
litzadores) és obligatori que hi hagi informació de l’origen de l’electricitat l’etiquetatge de l’electricitat: S’hi pot trobar l’Informe sobre el sistema de
que l’empresa subministra, així com del seu impacte ambiental en termes d’e- Garantia d’Origen i etiquetatge de l’electricitat. missions totals de CO2 i de producció de residus nuclears d’alta activitat.
També cal que hi hagin les dades mitjanes de tot el sistema elèctric espanyol,per tal de poder comparar les ofertes. Llista de les empreses comercialitzadores a l’Estat espanyol:
L’impacte ambiental es mesura en una escala que va de la A a la G, sent la A la situació de menor impacte ambiental (0 emissions o 0 producció de residus Articles de la Fundació Terra sobre la contractació d’electricitat renovable:
– Electricidad verde para clientes particulares y empresas (22/7/2010):
http://www.terra.org/articulos/art00918.html.
– Qué es la electricidad verde? Dónde puedo comprarla? (9/1/2011)
http://www.terra.org/articulos/art00584.html.
Cooperativa de consum i producció a Catalunya que té previst comercialitzar
electricitat d’origen renovable a la tardor del 2011:
http://www.somenergia.cat/.
1. No totes les empreses ofereixen a tot el territori de l’Estat. Existeix encara una tari-fa regulada (anomenada tarifa d’últim recurs, TUR) a la qual es poden acollir els con-sumidors amb una potència contractada inferior a 10 kWh. En determinats casos, elconsumidor es pot acollir a una tarifa més baixa: l’anomenat “bo social”. Més informa-ció, al web: http://www.mityc.es/ENERGIA/TUR.
Pots descarregar aquesta fitxa en format pdf a la web: www.clubemas.cat Edita: Club EMAS
Col·laboradors d’aquest número
Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB) Els tècnics del COAMB que han participat en aquesta fitxa han estat Jordi Fernández, [email protected]
Dipòsit legal.: B-46.367-07

Source: http://clubemas.es/mm/file/RQA/RQA13/FitxacvElectricitatRQA13.pdf

Hui wei 12-13.fh1

Coors Light Worthington Sun Lik (Hong Kong) Tiger (Singapore) Tsing Tao (China) Corona (Mexico) Mixed Fruit Cider (Kopparberg) NON-ALCOHOLIC Kopparberg Pear Cider (0.05%) soft drinks Coca Cola Diet Coke Lemonade Apple Juice Hildon Still 1.65 2.50 Cranberry Juice Hildon Sparkling 1.65 2.50 Pineapple Juice Schweppes Tonic Orange Juice S

E-journal

The Influence of Music Therapy Over Delayed Nausea Vomiting As Chemotherapy Effect On School Age Who Suffer Cancer At RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung Music therapy is an effecive therapy to reduce delayed nausea vomiting as chemotherapy effect. The purpose of this research is to identify the effect of music therapy over delayed nausea vomiting on school age who suffers for cancer. This research d

Copyright © 2010 Medicament Inoculation Pdf