Microsoft word - geel2011.doc

Geel – 23 juli 2011
ANTWERPEN
Aanvang : 12u00
Terrein : Sas 7, Brijloopsedijk, Geel ten Aard
DE FOKKERSVERENIGING “HET BELGISCH WARMBLOEDPAARD”
ORGANISEERT:
PRIJSKAMP VOOR HET BELGISCH WARMBLOEDPAARD
OPTIE DRESSUUR

Geel – 23 juli 2011
ANTWERPEN
Aanvang : 12u00
Terrein : Sas 7, Brijloopsedijk, Geel ten Aard

Programma :
A. Vanaf 12u00 : opmaken van de merrierapporten B. Aansluitend prijskamp ( +/- 13u00 ) 1. Prijskamp van (hulp)stamboekmerries van 7 jaar en ouder 2. Prijskamp van (hulp)stamboekmerries van 5 en 6 jaar 3. Prijskamp van (hulp)stamboekmerries van 4 jaar 4. Prijskamp van (hulp)stamboekmerries van 3 jaar 5. Prijskamp voor 2-jarige merries 6. Prijskamp voor vrouwelijke jaarlingen 7. Prijskamp voor mannelijke jaarlingen 8. Veulens van het lopende jaar 9. Merries met nakomelingen 10. Opname wilde merries
Het inrichtende bestuur :
Voorzitter : Dhr. Bergmans Gustaaf
Secretaris : Dhr. Laenen Filip & Mevr. Vansant Ann
Kassier: Mevr. Loots Ria
Leden : Dhr. Segers Marcel
Dhr. Pauwels Bruno Dhr. Blockx Luc Mevr. Voets Ulla Dhr. Vissers Antoon Dhr. Govaerts Jozef
Jury : Dhr. De Smet Stefaan
Het inrichtend bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen of schade aan personen, paarden of materieel. FOKKERSVERENIGING
“BELGISCH WARMBLOEDPAARD v.z.w. - B.W.P.” (°)

Doelstelling :

De Fokkersvereniging van het Belgisch Warmbloedpaard werd na een voorafgaande
proefperiode op 28 maart 1955 als een vereniging zonder winstoogmerk opgericht.
Zij stelt zich tot doel om EEN PAARD TE FOKKEN DAT BEANTWOORDT AAN DE
VEELZIJDIGHEID VAN DE RUITERIJ.
Later werden ook de “Belgische Rijpony”, de “Connemara pony België” en de “Dartmoor
pony België” in de werking opgenomen.
Resent gebeurde dat met de “Tuigpaarden”.
De doelstelling van de vereniging wordt bereikt door de bevordering van de fokkerij, het
bijhouden van een stamboek, het inrichten van prijskampen en keuringen en door het
wetenschappelijk bestuderen van het type met zijn prestaties.
Bijdragen :

Lidgeld :
75 euro (abonnement op het tijdschrift “Het Belgisch Warmbloedpaard is hier
inbegrepen).
Inschrijvingsbijdrage voor merries :
- paarden : 35 euro
Bijdrage voor het overschrijven van de merries naar Stamboek of hulpstamboek :
- 10 euro voor paarden en pony’s.
Inschrijvingsbijdrage voor de veulens :
- Op een verzamelplaats: 30 euro voor de paarden;
- Aan huis: 45 euro voor de paarden, vanaf het derde veulen 30 euro
Tijdschrift :
Voor de leden is het abonnement op het tijdschrift in het lidgeld inbegrepen.
Voor niet leden kost een abonnement 55 euro
HET BELGISCH WARMBLOEDPAARD WAVERSEBAAN 99 3050 OUD-HEVERLEE
Tel : 016/47.99.80
Fax : 016/47.99.85
Rek : 736-4036848-63
(°) Vereniging erkend door het Belgisch ministerie van middenstand en landbouw LEGENDE BIJ DE INHOUD VAN HET PRIJSKAMPBOEKJE
Geb = geboortedatum / date de naissance / Geburtsdatum V = vrouwelijk / féminin / Weiblich Aantal nakomelingen - nombre des descendants / Anzahl Nachkommen Fokker= éleveur / Züchter Eigenaar = propriétaire / Eigentümer Prijskampindex = l’indice des concours / Wettbewerbsindex Betrouwbaarheid = fiabilité / Zuverlässigkeit DE VERMELDING VAN DE LABELS

Voor de rassen waarvan de fokkersvereniging de stamboeken bijhoudt, bestaan er volgende labels:
BELGISCHE RIJPONY: - E-label: te behalen via de prijskampen
- P-label: te behalen via de wedstrijd Bestgaande Belgische Rijpony of via resultaten in LRV of nat. en internat. prestaties. - EF-label : exterieurlabel behaald via min. 2 nakomelingen - PF-label : prestatielabel behaald via min. 2 nakomelingen BELGISCH WARMBLOEDPAARD:
Voor de merries: - E-label: via de prijskampen;
- P-label: via de resultaten in de sport; - G-label: na beoordeling van de radiografieën door de commissie. De merries die de drie labels behalen ontvangen het elitepredikaat Voor de dekhengsten: G-label: vanaf 1986 ondergaan de B.W.P. dekhengsten tijdens de goedkeuringsprocedure een uitgebreid diergeneeskundig onderzoek. Op basis daarvan wordt aan hen het label toegekend. In de cataloog staan de labels of het predikaat vermeld onder de afstamming, op de lijn met het aantal producten van het betreffende paard/pony. Het predikaat of de labels van de paarden of pony’s in de afstamming, staan vermeld achter het identiteitsnummer. DE SAMENSTELLING VAN HET IDENTITEITSNUMMER VAN DE B.W.P.
PAARDEN EN PONY’S
Paarden en pony’s kunnen, op basis van de voorwaarden waaraan zij voldoen, in verschillende boeken ingeschreven worden. Enerzijds zijn er de echte stamboekregisters waarin de paarden en pony’s opgenomen worden die tot het fokprogramma van het ras gaan horen. Anderzijds zijn er de registers die geen echt onderdeel uitmaken van de stamboekwerking B.W.P. Het zijn hulpmiddelen die vooral omwille van administratieve redenen nodig zijn. Om bijvoorbeeld de niet B.W.P. geregistreerde grootmoeder op een stamboekpapier te kunnen afdrukken van een veulen dat in B.W.P. ingeschreven werd, is het nodig dat de gegevens van de grootmoeder voor de computer ergens beschikbaar zijn. De nevenregisters bieden hiervoor de oplossing. In de samenstelling van het stamboeknummer/identiteitsnummer is terug te vinden in welk boek een bepaald product in B.W.P. ingeschreven is. De eerste letter in het nummer duidt het ras aan. Daarna komt het volgnummer dat de computer toekent en de twee of drie letters achter het nummer duiden het boek aan. Letters voor de rassen : W = warmbloedpaard T = Belgisch Tuigpaard P = Belgische Rijpony C = Belgische Connemara pony D = Dartmoor Letters voor de boeken : 1. Echte onderdelen van het stamboek : VB : veulenboek HVB : hulpveulenboek ST : stamboek HST : hulpstamboek HGT : Hengstenboek, hengst goedgekeurd voor B.W.P. 2. Registers die vooral gebruikt worden om niet-B.W.P. geregistreerde voorouders te kunnen afdrukken : VRM : Vreemde merrie, niet ingeschreven in het stamboek B.W.P. VRH : Vreemde hengst, niet goedgekeurd voor het stamboek BWP Voorbeeld : W-144441-ST : het gaat hier om een warmbloedpaard (=W) met volgnummer 144441 (wordt automatisch toegekend door de computer) ingeschreven in het stamboek (=ST) B.W.P. CODES VOOR ANDERE RASSEN
Niet alle paarden of pony’s die in het programmaboekje voorkomen dragen de B.W.P. identiteit. De merries die opgenomen worden, behouden immers de identiteit, en dus het nummer, dat hen toegekend is door het stamboek waar zij bij de geboorte ingeschreven zijn. Op het moment van opname krijgen zij wel een B.W.P. volgnummer. dat heeft echter enkel een administratieve waarden. Door de manier waarop de opgenomen merries in B.W.P. ingeschreven worden, blijft het mogelijk om te achterhalen uit welk stamboek ze komen. Er wordt gewerkt met een nummer dat uit drie delen bestaat : 1. de kentekens van het land waar het stamboek gevestigd is; 2. het nummer en de eventuele andere elementen van het stamboek van 3. de kentekens van het stamboek van oorsprong Opgemerkt moet worden dat in de cataloog de landcode niet afgedrukt wordt van de opgenomen merries uit buitenlandse stamboeken. Op de stamboekpapieren van hun B.W.P. producten is dat wel zo. Codes waarmee de stamboeken aangeduid worden : --- DE PRIJSKAMPINDEX
De fokwaarde-index maakt op een objectieve manier gebruik van de eigen prestaties van een dier en van de prestaties van verwanten ( nakomelingen, ouders, grootouders, zusters, broers, . ) en houdt op een juiste wijze rekening met niet-erfelijke factoren ( bv. leeftijd, jaar van de wedstrijd, niveau van de prijskamp, e.a. ). De prestaties op de prijskampen wordt gemeten d.m.v. de rangschikking die de merrie behaalde in haar reeks. Uiteraard is een eerste plaats op 10 deelnemers beter dan een eerste plaats op twee deelnemers. Daarom wordt op basis van de rangschikking een relatieve plaats berekend. Relatieve plaats = 100* ( 1- Rangschikking ) De correctie voor niet erfelijke factoren, het niveau van de prijskamp ( gemiddelde kwaliteit van de merries ) wordt tegelijkertijd met de fokwaarden-indexen berekend door gebruik te maken van een BLUP-diermodel. Het gebruik van het diermodel houdt in dat niet alleen voor de vaders van de deelnemende merries een fokwaarde wordt geschat, maar ook voor de merries zelf én hun moeders. Via de ouders wordt ook de informatie over (half)zusters verrekend in de fokwaarde van de merrie. De fokwaarden worden vervolgens omgerekend naar een index, met een gemiddelde van 100. Dit wil zeggen dat een dier met een fokwaarde van meer dan 100 beter is dan het gemiddelde. Door zo’n dier in te zetten in de fokkerij kan men het ras ( qua exterieur ) verbeteren. Een dier met een index lager dan 100 is slechter dan het gemiddelde. Bij elke index wordt ook een betrouwbaarheid berekend, die ligt tussen 0 en 1 en geeft aan in hoeverre de index betrouwbaar is. Deze betrouwbaarheid hangt af van het aantal prestaties van het dier zelf, van het aantal prestaties van de moeder, het aantal nakomelingen met prestaties en het aantal (halfzusters) met prestaties. Hoe hoog de betrouwbaarheid ook mag zijn, voorzichtigheid is geboden. De prijskamp-index geeft geen informatie over specifieke exterieurelementen. Een hoge prijskamp-index wil zeggen : het paard heeft een hoge erfelijke aanleg om hoog geklasseerd te worden op een prijskamp. De index is enkel een hulpmiddel om de fokdieren te rangschikken volgens hun erfelijke aanleg. De stielkennis en feeling van de fokker blijven ondanks alle ingewikkelde berekeningen van levensgroot belang. Met dank aan, Faculteit Landbouwwetenschappen KUL - IWONL HET ELITEPREDIKAAT IN B.W.P.
Hoe behaalt mijn merrie het ELITEPREDIKAAT ?

Het Exterieurlabel :
* zolang de merrie geen veulen heeft gegeven, wordt het label onder Een veulen komt in aanmerking vanaf het moment dat aan alle voor- waarden voldaan is om het identiteitsbewijs B.W.P. af te werken. tweemaal op de provinciale prijskamp, na deelname aan de gewestelijke prijskamp, door de jury aangeduid zijn als waardig voor het E-label, eenmaal op de provinciale prijskamp, na deelname aan de gewestelijke prijskamp, door de jury aangeduid zijn als waardig voor het E-label, 3) > 7 jaar : in bezit van G- en P-label, deelname aan min. 3 prijskampen, Exterieurindex : min. 140-0.60
Het Prestatielabel :

SPRINGEN
Springklasse Midden : tot op een leeftijd van 8 jaar in vijf op elkaar volgende tornooien van een seizoen, drie foutloze parcoursen Springklasse Zwaar : tijdens één van de eerste drie seizoenen waarin deelgenomen wordt in deze klasse, in vijf op elkaar volgende tornooien van een seizoen, drie foutloze parcoursen Wedstrijd Jonge Paarden Nationaal : bij de eerste helft zijn op de leeftijd van vijf of ° ofwel HROV of VOR : tijdens één van de eerste drie seizoenen waarin deelgenomen wordt aan de wedstrijden 1.20-1.25m, in 10 op mekaar volgende wedstrijden van 1 seizoen, 6 keer foutloos omlopen Op de leeftijd van vijf, zes of zeven jaar, na optelling van de resultaten van de 5 beste basisomlopen en na rangschikking volgens het stijgend aantal punten, geklasseerd zijn bij de eerste Voor 8 jaar resultaten op nat. wedstrijden van min. 1.35 m. Na beoordeling door de stamboekcommissie Na beoordeling door de stamboekcommissie Indien 2 nakomelingen voldoen aan de vereisten, gesteld voor DRESSUUR - TOT EN MET 6 jaar A: Ofwel via LRV : - Wedstrijd Jonge Paarden zich als vijfjarige in de OPEN of LRV klasse klasseren bij de eerste helft op de nationale wedstrijd jonge paarden OF - Zich als zesjarige in de OPEN klasse selecteren voor de nationale wedstrijd en deelnemen OF - Zich als zesjarige in de LRV klasse klasseren bij de eerste helft op de nationale wedstrijd B: Ofwel via de KBRSF In het criterium voor de beker van België als 5- of als 6-jarige bij de eerste 50% Geklasseerd zijn in het eindklassement. - NA 6 jaar A: Ofwel via LRV : In één van de eerste seizoenen, dat de merrie aantreedt in de klasse Zwaar 1, in vijf op elkaar volgende tornooien van één seizoen, driemaal bij de 30% besten geklasseerd zijn. In één van de eerste seizoenen, dat de merrie aantreedt in de klasse Zwaar 2, in vijf op elkaar volgende tornooien van één seizoen, driemaal bij de 30% besten geklasseerd zijn. B: Ofwel via de KBRSF of via organisaties erkend door FEI 5 uitslagen in een tijdspanne van 2 jaar kunnen voorleggen op niveau : - M9 = 64% - M10 = 64% - Prix St Georges = 64% - Intermediaire I = 64% - Intermediaire II = 62% - GP of GPS = 62% C : Ofwel via de nakomelingen : Indien 2 nakomelingen voldoen aan de vereisten gesteld voor het MILITARY Vereisten : de behaalde resultaten worden beoordeeld door de stamboekcommissie ==> de prestaties behaald via LRV, Internationaal of via 2 afstammelingen, dienen schriftelijk gemeld te worden aan het secretariaat BWP
Het Gezondheidslabel

Vereisten : Eerst moet een gebareerde cheque van 50 euro samen met de nodige gegevens van de merrie opgestuurd worden aan het BWP secretariaat. Na ontvangst worden de nodige documenten opgestuurd. De betaling van het onderzoek verloopt via de dierenarts. Bij een gunstige beoordeling van de radiografiën van voorvoeten, spronggewrichten en knieën door de beoordelingscommissie* wordt het G- * de beoordelingscommissie komt samen nadat +/- 10 merries zijn onderzocht HET ELITEPREDIKAAT : De merries die de drie labels behaald hebben krijgen het
”elitepredikaat”.
1. Merries van 7 jaar en ouder

1. SISSI
Fokker : JOZEF VERVECKEN BERGEN 90 B 2370 ARENDONK Eigenaar : MARC VERVECKEN BERGEN 53 B 2370 ARENDONK Eigenaar : PETER en NICOLE VAN ROMPAEY - VERCALSTEREN HOOLSTRAAT 5 B 2230 HERSELT Fokker/Eigenaar : SJORS VAN OLMEN GRENS 82 B 2370 ARENDONK Eigenaar : J2L DRESSAGE HORSES BVBA DE HULSTEN 52 B 2980 ZOERSEL
2. merries van 5 en 6 jaar

5. FARA VAN HET KRISTOFFELHOF
Fokker : DAVE NEVELSTEEN SINT-KRISTOFFELSTRAAT 1 B 2440 GEEL Eigenaar : 'T KRISTOFFELHOF BVBA SINT- KRISTOFFELSTRAAT 1 B 2440 GEEL Eigenaar : FILIP en ANN LAENEN - VANSANT EINDEKENS 46 B 2440 GEEL Eigenaar : ALFONS TEURFS ONGELBERG 153 B 2490 BALEN Eigenaar : JOS VAN GILS KOCHDREEF 61 B 2990 WUUSTWEZEL Fokker : GUY GELAUDE HOUWELGAT 2 B 9310 BAARDEGEM Eigenaar : CUYPERS - VAN HAUTER STEENWEG OP WAARLOOS 39 B 2840 REET Fokker : FRANS STERKENS HOGE HEIDEWEG 90 B 2310 RIJKEVORSEL Eigenaar : JOS STERKENS VENNESTRAAT 97 B 2275 GIERLE Fokker : HILDE LIEVENS BROEKSTRAAT 3 B 3945 KWAADMECHELEN Eigenaar : JOHANNA LOOS TERLO 44 B 2460 Kasterlee Fokker : LOUIS VAN GESTEL LEMMENSHOEFSTRAAT 71 B 2450 MEERHOUT Eigenaar : J2L DRESSAGE HORSES BVBA DE HULSTEN 52 B 2980 ZOERSEL Fokker : KINDEREN VERVECKEN BERGEN 90 B 2370 ARENDONK Eigenaar : B.V.B.A. DE KERKHOEVE KERKSTRAAT 130 B 2370 ARENDONK Fokker : KINDEREN VERVECKEN BERGEN 90 B 2370 ARENDONK Eigenaar : B.V.B.A. DE KERKHOEVE KERKSTRAAT 130 B 2370 ARENDONK 15. ROMA KRACK V/H KLAVERHOF 433330957906 Vader: ROMANOV (BLUE HORS ROMANOV) 330655400 Eigenaar : PETER en NICOLE VAN ROMPAEY - VERCALSTEREN HOOLSTRAAT 5 B 2230 HERSELT
3. merries van 4 jaar

16. CISKA V/H STARSHOF 07.10602
Eigenaar : THEO CAERS MOLDERBEEMDENDIJK 54 B 2440 GEEL Fokker/Eigenaar : MARC VERVECKEN BERGEN 53 B 2370 ARENDONK Fokker : THEO PINXTEN LOKSVAARTDIJK 44 B 3900 OVERPELT Eigenaar : NOELLA MORIS KAPELLEBAAN 39 B 2590 BERLAAR Fokker/Eigenaar : GERT VLEKKEN NIJVERHEIDSSTRAAT 3 B 3740 BILZEN Fokker : JOZEF GOVAERTS AARDSEWEG 148 B 2440 GEEL Eigenaar : STEVEN SCHELFHOUT PROVINCIALE BAAN 148 B 9255 BUGGENHOUT Fokker : GUY HERMANS RHOODE 22 B 2360 OUD-TURNHOUT Eigenaar : ANOEK OP DEN KAMP SCHUURHOVEN 12 B 2360 OUD TURNHOUT Fokker/Eigenaar : JOZEF JACOBS ACHTERSTEHOEVESTRAAT 6 B 2910 ESSEN Eigenaar : PETER en NICOLE VAN ROMPAEY - VERCALSTEREN HOOLSTRAAT 5 B 2230 HERSELT
4. merries van 3 jaar

24. INSCHALLAH VAN DE ZELM
Fokker/Eigenaar : KOEN GEERTS ZELM 101 B 2400 MOL Fokker/Eigenaar : ELS EN GUSTAAF BERGMANS SCHOOLSTRAAT 55 B 2400 MOL Eigenaar : GER. DEKKERS SCHOORHEIDE 51 B 2490 BALEN Eigenaar : BART TIMMERMANS DENNENBOS 26 B 2450 MEERHOUT Fokker/Eigenaar : GUSTAAF BERGMANS SCHOOLSTRAAT 55 B 2400 MOL Eigenaar : JOS LENAERTS BROEKSTRAAT 145 B 2491 OLMEN Eigenaar : GABRIEL KRIECKEMANS KASTERMANSTRAAT 7 B 2440 GEEL Eigenaar : MARC VAN HASSELT POPENDONKSEWEG 63 B 2990 LOENHOUT Eigenaar : GABRIEL KRIECKEMANS KASTERMANSTRAAT 7 B 2440 GEEL Fokker : HERMAN VAN DEN BROECK KEGELSTRAAT 10 B 2590 BERLAAR-HEIKANT Eigenaar : HERMAN EN INGRID VAN DEN BROECK - DAELEMAN KEGELSTRAAT 10 B 2590 BERLAAR
5. merries van 2 jaar

34. JANA VAN DE BLOKHOEVE
Fokker : MARC HEURCKMANS BLOKSTRAAT 48 B 2400 MOL Eigenaar : EVI HEURCKMANS BLOKSTRAAT 48 B 2400 MOL Fokker/Eigenaar : BENNY CUYVERS WEIER 20 B 2250 OLEN Fokker/Eigenaar : DAVE NEVELSTEEN SINT-KRISTOFFELSTRAAT 1 B 2440 GEEL
6. vrouwelijke jaarlingen

37. KATUSHA VAN 'T WIJNHOF
Fokker/Eigenaar : RENE VANGORP GRENSSTRAAT 52 B 2250 OLEN Fokker : FILIP VAN BLADEL GENELAAR 80 B 2450 MEERHOUT Eigenaar : FILIP en NANCY VAN BLADEL - BENS GENELAAR 80 B 2450 MEERHOUT Fokker/Eigenaar : CHRIS en INGE ADRIAENSEN-BORGMANS KERKSTRAAT 162 A B 2370 ARENDONK
7. mannelijke jaarlingen

39. KEANDRO FARENA
Fokker/Eigenaar : ANOEK OP DEN KAMP SCHUURHOVEN 12 B 2360 OUD TURNHOUT
8. veulens van het lopende jaar

40. LAURIE - G
Fokker/Eigenaar : JOZEF GOVAERTS AARDSEWEG 148 B 2440 GEEL Fokker/Eigenaar : BART TIMMERMANS DENNENBOS 26 B 2450 MEERHOUT Fokker/Eigenaar : PETER en NICOLE VAN ROMPAEY - VERCALSTEREN HOOLSTRAAT 5 B 2230 HERSELT Fokker/Eigenaar : MARC VERVECKEN BERGEN 53 B 2370 ARENDONK Fokker/Eigenaar : MARC VERVECKEN BERGEN 53 B 2370 ARENDONK Fokker/Eigenaar : FRANS GEYSEN EZAART 108 B 2400 MOL Fokker/Eigenaar : PRISCILLA THIJS SINT KATHELIJNESTRAAT 10 B 2850 BOOM Fokker/Eigenaar : KELLY HEREMANS LICHTAARTSESTEENWEG 72 B 2275 POEDERLEE Fokker/Eigenaar : SJORS VAN OLMEN GRENS 82 B 2370 ARENDONK Fokker/Eigenaar : TOBY HORSTING KERKSTRAAT 130 B 2370 ARENDONK Fokker : IRIENA VANDEPERRE HODONK 40 B 2470 RETIE Eigenaar : VAN DE PERRE IRIENA - JANSSEN TOM HODONK 40 B 2470 RETIE Fokker/Eigenaar : LUC EN NICOLE VOS-HEYNS KATTESPOELSTRAAT 16 2340 BEERSE Fokker/Eigenaar : SOFIE NUYDENS HOEVEN 6 B 2460 KASTERLEE Fokker/Eigenaar : J2L DRESSAGE HORSES BVBA DE HULSTEN 52 B 2980 ZOERSEL Fokker/Eigenaar : J2L DRESSAGE HORSES BVBA DE HULSTEN 52 B 2980 ZOERSEL Fokker/Eigenaar : B.V.B.A. DE KERKHOEVE KERKSTRAAT 130 B 2370 ARENDONK Fokker/Eigenaar : B.V.B.A. DE KERKHOEVE KERKSTRAAT 130 B 2370 ARENDONK Fokker/Eigenaar : CHRIS en INGE ADRIAENSEN-BORGMANS KERKSTRAAT 162 A B 2370 ARENDONK
9. merries met nakomelingen

50. A LITTLE BIT MORE VH KLAVERHOF
Fokker : PETER VAN ROMPAEY HOOLSTRAAT 5 B 2230 HERSELT Eigenaar : PETER en NICOLE VAN ROMPAEY - VERCALSTEREN HOOLSTRAAT 5 B 2230 HERSELT 15. ROMA KRACK V/H KLAVERHOF 433330957906 Vader: ROMANOV (BLUE HORS ROMANOV) 330655400
10. Wilde merries

51. LUNA
Eigenaar : JOZEF RUTS ACHTERBOS 143 B 2400 MOL Alfabetische lijst der deelnemers
014.593.346 / [email protected] 011/39.27.10 / [email protected] 014/56.06.41 / [email protected] 0486/476.219 / [email protected] VAN DEN BROECK - DAELEMAN HERMAN EN INGRID 03/669.62.25 / [email protected] VAN ROMPAEY - VERCALSTEREN PETER en NICOLE 014.542.058 / [email protected]

Source: http://www.bwp.be/admin/uploads_kalender/docs/2011-07-14-14-24-07_GEEL2011boekje.pdf

Microsoft word - aic 3 of 2007 - diabetes mellitus amended.doc

Telephone No. 2:4622495 Telegraphic Address: GOVERNMENT OF INDIA Sl. No. 03 /2007 AERONAUTICAL INFORMATION SERVICES DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION OPPOSITE SAFDARJUNG AIRPORT 1st August 2007 NEW DELHI-110 003 In exercise of the powers conferred by Rule 39B and 133A of the Aircraft Rules, 1937, the following requirements are hereby issued for information, guidanc

associatedmarine.co.nz

Underwriting Asthma questionnaire This form is to be completed only on request by Zurich Underwriting. To be completed by the life insured. Please avoid delays by checking that all questions have been answered ful y and where appropriate use BLOCK LETTERS. Policy number(s) Your duty of disclosure Before you enter into a contract of life insurance with an insurer, you have a duty, unde

Copyright © 2010 Medicament Inoculation Pdf