News release


DEN RELATIVA RISKEN FÖR HJÄRT/KÄRLHÄNDELSER
MINSKADE MED NÄRA HÄLFTEN HOS KVINNOR SOM
BEHANDLADES MED ROSUVASTATIN

JUPITER-studien, som gjordes med rosuvastatin 20 mg, visar som första statinstudie en minskning av risken för hjärt/kärlhändelser hos kvinnor utan tidigare känd hjärt/kärlsjukdom. I den nya analysen av 6.801 kvinnor från JUPITER-studien minskade antalet hjärt/kärlhändelser i rosuvastatingruppen med 46% (p=0,002 mot placebo) för kvinnor utan känd hjärt/kärlsjukdom, men med ökad risk för hjärt/kärlhändelse. Den ökade risken identifierades genom en kombination av ålder och förhöjt hsCRP. Analysen visade också minskning av hjärt/kärlhändelser med 42% hos män utan tidigare känd hjärt/kärlsjukdom (p<0.001 mot placebo). Dessa data presenterade vid American Heart Associations (AHA) årliga vetenskapliga möte i Orlando, Florida. -Nästan dubbelt så många kvinnor dör av hjärtinfarkt, stroke och andra hjärt/kärlsjukdomar som av alla typer av cancer, inklusive bröstcancer, säger Michael Cressman, director for clinical research, CRESTOR, AstraZeneca. Kvinnor som grupp har varit otilltäckligt studerade i statinstudier och det har hittills funnits begränsat med belägg för att kvinnor drar nytta av statinbehandling. Ytterligare två analyser av Jupiter-data presenterades vid AHA: • Patienter som nådde mycket låga LDL-C-kolesterolvärden (<1,3 mmol/l) med rosuvastatin 20 mg fick 63% signifikant minskning av kardiovaskulära händelser (p <0,0001 mot placebo) och 51% mindre risk för hjärt/kärlhändelser än patienter som inte nådde den låga nivån av LDL-C-kolesterol (p = 0,003). Nuvarande behandlingsriktlinjer föreskriver i vissa fall behandling till låga LDL-C-nivåer. Det har dock funnits en osäkerhet om vilka eventuella biverkningar som kan följa med dessa mycket låga LDL-nivåer. I denna nya analys av 4.100 patienter var säkerhetsprofilen för rosuvastatin likartad för de patienter som uppnådde mycket låga LDL-nivåer och de som inte gjorde det. • Behandling med rosuvastatin 20 mg minskade signifikant risken för hjärt/kärlhändelser med 32% (p = 0,028 mot placebo) hos 5.466 patienter med nedsatt fasteglukos vid studiestart och med 49% hos patienter med normal fasteglukos vid studiestart (p <0,001 mot placebo). Nedsatt AstraZeneca
Tel +46 8 553 260 00
Fax +46 8 553 290 00
SE-151 85 Södertälje Sweden Reg No 556011-7482 fasteglukos kan vara ett tidigt tecken på att en patient kommer att utveckla diabetes, och många människor med nedsatt fasteglukos får diabetes, vilket i sin tur medför större hjärt/kärlrisk.
Resultaten från de tre JUPITER-analyserna överensstämmer med huvudanalysen,
som visade att rosuvastatin 20 mg signifikant minskade hjärt/kärlhändelser med
44% jämfört med placebo hos patienter med ökad hjärt/kärlrisk enligt kriterierna för
ålder och förhöjt hsCRP. I JUPITER-studien var säkerhetsprofilen för rosuvastatin
20 mg för nära 9.000 patienter (inklusive 3.426 kvinnor) i överensstämmelse med
vad som observerats i tidigare kliniska prövningar med rosuvastatin. En liten ökning
av spontant rapporterad diabetes överensstämde med uppgifter från andra stora
placebokontrollerade statinstudier.
AstraZeneca lämnade in en registreringsansökan med uppgifterna från JUPITER-
studien under första halvåret 2009.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kristian Sjöholm, PR-ansvarig hjärta/kärl, AstraZeneca Norden
Telefon: 08-553 231 35, 0733-35 14 26, [email protected]
Johan Bodegård, Medicinskt ansvarig, hjärta/kärl AstraZeneca Norden
Telefon: +47 93045811, [email protected]
------------------------------------

Om JUPITER-studien:
JUPITER är en förkortning för Justification for the Use of statins in Primary prevention: an
Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin. Studien är en randomiserad, placebokontrollerad,
dubbelblind, storskalig långtidsstudie av 17 802 patienter som är utformad för att fastställa
om rosuvastatin 20 mg minskar risken för hjärtinfarkt, stroke och andra allvarligare
hjärt/kärlhändelser hos patienter med låg till normal nivå av LDL-C-kolesterol men förhöjd
risk för hjärt/kärlhändelser enligt kriterierna för högkänsligt C-reaktivt protein (hsCRP) och
ålder. Majoriteten av patienterna hade åtminstone ytterligare en riskfaktor, till exempel högt
blodtryck, lågt HDL-C-kolesterol, tidigt debuterande kranskärlssjukdom i familjen eller
rökning. hsCRP är en erkänd markör för inflammation som associeras med en ökad risk för
aterosklerosrelaterade hjärt/kärlhändelser.
JUPITER-studien ingår som en del i AstraZenecas omfattande GALAXY-program för kliniska
prövningar, som utformats för att besvara viktiga frågor inom statinforskningen. För
närvarande har mer än 65.000 patienter från 55 länder över hela världen inkluderats i
GALAXY-programmet.
Om CRESTOR (rosuvastatin):
Tidigare studier har visat att rosuvastatin sänker LDL-C-kolesterolet och höjer HDL-C-
kolesterolet signifikan, samt bromsar utvecklingen av ateroskleros, som är en
bakomliggande orsak till hjärt/kärlsjukdom.
Rosuvastatin, under varunamnet CRESTOR, är nu godkänt av myndigheterna i över 95
länder. Över 17 miljoner patienter har fått rosuvastatin på recept över hela världen. Data från
kliniska studier och faktisk behandling visar att rosuvastatin säkerhetsprofil ligger i linje med
andra statiner på marknaden.

Source: http://a1.mndcdn.com/image/upload/pdyihszfqrlhljula9a9.pdf

Microsoft word - effects of smoking and methods of cessation

Effects of Smoking and Methods of Cessation By Chetan Kaher Cigarette smoking is the leading cause of preventable death in the United States. It accounts or almost 500,000 deaths per year, or one in every five deaths. Cigarette smoking contributes to a remarkable number of diseases, including coronary heart disease, stroke, chronic obstructive pulmonary disease, peripheral vas

ducg.dk

Kurativt intenderet strålebehandling Ekstern strålebehandling Indlednig Strålebehandling har i to randomiserede studier vist effekt ved lokaliseret/lokal avanceret cancer prostatae med PSA < 70 ng/ml (1, 2). Der findes ikke randomiserede studier, som kan vejlede i valget mellem behandlingsmodaliteterne radikal prostatektomi, ekstern strålebehandling og brachyterapi (3, 4)

Copyright © 2010 Medicament Inoculation Pdf